Search result for

éducation

(91 entries)
(0.0272 seconds)
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -éducation-, *éducation*
English-Thai: Longdo Dictionary
educational supervisor(n) ศึกษานิเทศก์
public education(n) ระบบการศึกษาของรัฐ ที่ถูกกำหนดขึ้นโดยรัฐบาลและใช้เงินภาษีช่วยสนับสนุน เช่น โรงเรียนภายใต้การดูแลของรัฐ หรือโรงเรียนรัฐ ถูกเรียกว่า public school (ขณะที่ในอังกฤษ public school คือโรงเรียนอิสระที่ได้รับความช่วยเหลือทางการเงินจากการบริจาคเพื่อให้คนยากจนได้เรียน)

English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
education[N] การศึกษา, See also: การเรียน, การให้ความรู้, Syn. instruction, schooling, study
educational[ADJ] ที่เกี่ยวกับการเรียนการสอน, See also: ที่เกี่ยวกับการศึกษา
educationalist[N] ผู้เชี่ยวชาญด้านการศึกษา, See also: นักการศึกษา, Syn. educationist, pedagogue

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
education(เอดจุเค,'เชิน) n. การศึกษา,การสั่งสอน,การฝึกฝน,คุรุศาสตร์,ศึกษาศาสตร์, See also: educational adj. ดูeducation, Syn. schooling,training
educationistn. นักศึกษาศาสตร์, Syn. educationalist
coeducationn. สหศึกษา.
computer educationคอมพิวเตอร์ศึกษาหมายถึง การเรียนรู้วิชาทางคอมพิวเตอร์เพียงพอที่จะรู้เรื่องราว ความเป็นมา องค์ประกอบ การใช้ งานของเครื่องคอมพิวเตอร์ รวมทั้งวิธีที่จะนำคอมพิวเตอร์ไปประยุกต์ใช้กับงานต่าง ๆ พอ สมควร มีความหมายเหมือน computer appreciation
general educationn. สามัญศึกษา
health educationสุขศึกษา
liberal educationการศึกษาที่ตั้งอยู่บนรากฐานของศิลปศาสตร์หรือliberal arts (ดู)
tele-educationการศึกษาทางไกลหมายถึง การศึกษาทางไกลผ่านทางเครือข่ายคอมพิวเตอร์ ผู้เรียนสามารถมองเห็นอาจารย์ผู้สอนได้ทั้งที่ผู้สอนอยู่ไกลออกไปโดยมองเห็นผ่านทางจอภาพของคอมพิวเตอร์ และใช้เทคโนโลยีที่ทำให้นักเรียนรู้สึกเหมือนมีครูอยู่ในห้องเรียน สามารถโต้ตอบไต่ถามครูได้เหมือนอยู่ในห้องเรียนธรรมดา

English-Thai: Nontri Dictionary
education(n) การสั่งสอน,การอบรม,การศึกษา,ครุศาสตร์,ศึกษาศาสตร์
educational(adj) ซึ่งให้ความรู้,เกี่ยวกับการอบรมสั่งสอน,ทางการศึกษา
coeducation(n) สหศึกษา

อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน [เชื่อมโยงจาก royin.go.th แบบอัตโนมัติและผ่านการปรับแก้]
education statisticsสถิติการศึกษา [ประชากรศาสตร์ ๔ ก.พ. ๒๕๔๕]
education, dental healthทันตสุขศึกษา [ทันตแพทยศาสตร์๑๓ มี.ค. ๒๕๔๕]
education, vocationalอาชีวศึกษา [รัฐศาสตร์ ๑๗ ส.ค. ๒๕๔๔]
educational attainment statisticsสถิติระดับชั้นที่สำเร็จการศึกษา [ประชากรศาสตร์ ๔ ก.พ. ๒๕๔๕]
educational institutionสถาบันการศึกษา [ประชากรศาสตร์ ๔ ก.พ. ๒๕๔๕]
educational insuranceการประกันชีวิตเพื่อการศึกษา [ประกันภัย ๒ มี.ค. ๒๕๔๕]
educational statusสถานภาพทางการศึกษา [ประชากรศาสตร์ ๔ ก.พ. ๒๕๔๕]
educational systemระบบการศึกษา [ประชากรศาสตร์ ๔ ก.พ. ๒๕๔๕]

อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
Educationการศึกษา [TU Subject Heading]
Educationสหกิจศึกษา [TU Subject Heading]
Educationการศึกษาขั้นประถม [TU Subject Heading]
Educationการเรียนรู้,การศึกษา,การให้การศึกษา [การแพทย์]
Education and globalizationการศึกษากับโลกาภิวัตน์ [TU Subject Heading]
Education and stateการศึกษากับรัฐ [TU Subject Heading]
Education and training services industryอุตสาหกรรมบริการทางการศึกษาและฝึกอบรม [TU Subject Heading]
Education Failureความล้มเหลวในด้านการศึกษา [การแพทย์]
Education in mass mediaการศึกษาในสื่อมวลชน [TU Subject Heading]
Education Inservice Training, Continuingการศึกษาต่อเนื่อง [การแพทย์]

English-Thai: Longdo Dictionary (UNAPPROVED version -- use with care )
educational durable objects ครุภัณฑ์ทางการศึกษา

Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
วัยเรียน[N] studying age, See also: education age, Syn. วัยศึกษา, Example: เมื่อนึกถึงวัยเรียนความทรงจำที่สนุกสนานก็ผุดขึ้นมามากมาย, Count unit: วัย, Thai definition: ระยะเวลาของอายุที่อยู่ในช่วงกำลังศึกษาเล่าเรียน
อุปกรณ์การเรียนการสอน[N] teaching aid, See also: educational aid
สถานภาพทางการศึกษา[N] educational status
สถาบันการศึกษา[N] educational institution, Example: การแก้ปัญหาความมักง่ายเห็นแก่ตัวต้องแก้ที่สถาบันการศึกษา ครอบครัว ฯลฯ, Count unit: แห่ง
ภูมิรู้[N] knowledge, See also: education, learning, Syn. พื้นความรู้, ภูมิปัญญา, Example: ผมเป็นคนสมองทึบ ปัญญานิ่มจึงไม่มีภูมิรู้ที่จะหยิบออกมาอวดแก่ผู้ใด, Thai definition: ความมากน้อยแห่งความรู้
การเรียน[N] education, See also: study, learning, Syn. การศึกษาเล่าเรียน, การศึกษา, การเล่าเรียน, Example: การเรียนเป็นรากฐานสำคัญและส่งผลต่ออนาคตในชีวิตของทุกคน, Thai definition: การศึกษาเพื่อให้เจนใจจำได้ให้เกิดความรู้ความเข้าใจหรือความชำนาญ
พื้นฐานการศึกษา[N] foundation of education, See also: educational foundation, Example: คนงานพวกนี้มีพื้นฐานการศึกษาต่ำ จะไปรู้เรื่องอะไร, Thai definition: ระดับการศึกษาที่ได้เล่าเรียนมา
วิทยุศึกษา[N] educational radio service, Syn. รายการวิทยุศึกษา, Example: สมาคมฯ เผยแพร่การจัดทำภาพยนตร์วิทยาศาสตร์ทางวิทยุศึกษาทุกวันเสาร์-อาทิตย์
ศึกษาธิการ[N] superintendent, See also: education officer, Example: เขาไปหาศึกษาธิการให้ช่วยเรื่องฝากลูกเข้าเรียน, Thai definition: ผู้ที่มีอำนาจหน้าที่เกี่ยวกับการศึกษา การศาสนา และการวัฒนธรรม
ศึกษาศาสตร์[N] education science, Example: พี่สาวของเขากำลังเรียนศึกษาศาสตร์อยู่ปีสุดท้าย, Thai definition: การศึกษาที่เกี่ยวกับการเรียนการสอน

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
อาชีวศึกษา[n.] (āchīwaseuksā) EN: vocational education ; vocational training   FR: enseignement professionnel [m]
อาคารเรียน[n. exp.] (ākhān rīen) EN: school building ; education building   FR: bâtiment scolaire [m]
จริยศึกษา[n.] (jariyaseuksā) EN: moral education ; ethical education   FR: éducation morale [f]
จิตวิทยาการศึกษา[n. exp.] (jittawitthayā kānseuksā) EN: educational psychology   FR: psychologie éducative [f]
การบริหารการศึกษา[n. exp.] (kān børihān kān seuksā) EN: education administration   
การเลี้ยงกุมาร[n. exp.] (kān līeng kumān) FR: éducation d'un enfant [f]
การเลี้ยงลูก[n. exp.] (kān līeng lūk) FR: éducation d'un enfant [f]
การอบรม[n.] (kān oprom) EN: teaching ; instructing ; tutoring ; training ; drill   FR: formation [f] ; éducation [f]
การเรียน[n.] (kān rīen) EN: schooling ; studying ; learning ; education ; studies   FR: enseignement [m] ; éducation (scolaire) [f] ; apprentissage [m] ; formation (scolaire) [f] ; études [fpl] ; scolarité [f]
การศึกษา[n.] (kānseuksā) EN: education   FR: éducation [f] ; formation [f] ; enseignement [m] ; études [fpl] ; instruction [f]

CMU English Pronouncing Dictionary
EDUCATION    EH2 JH AH0 K EY1 SH AH0 N
EDUCATION    EH2 JH Y UW0 K EY1 SH AH0 N
EDUCATIONS    EH2 JH Y UW0 K EY1 SH AH0 N Z
EDUCATIONS    EH2 JH AH0 K EY1 SH AH0 N Z
EDUCATIONAL    EH2 JH AH0 K EY1 SH AH0 N AH0 L
EDUCATION'S    EH2 JH Y UW0 K EY1 SH AH0 N Z
EDUCATION'S    EH2 JH AH0 K EY1 SH AH0 N Z
EDUCATIONAL    EH2 JH Y UW0 K EY1 SH AH0 N AH0 L
EDUCATIONALLY    EH2 JH AH0 K EY1 SH N AH0 L IY0
EDUCATIONALLY    EH2 JH Y UW0 K EY1 SH AH0 N AH0 L IY0

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
education    (n) (e2 jh u k ei1 sh @ n)
educational    (j) (e2 jh u k ei1 sh @ n l)
educationist    (n) (i1 d y u k ei1 sh @ n i s t)
educationally    (a) (e2 jh u k ei1 sh @ n @ l ii)
educationists    (n) (i1 d y u k ei1 sh @ n i s t s)
educationalist    (n) (e2 jh u k ei1 sh @ n @ l i s t)
educationalists    (n) (e2 jh u k ei1 sh @ n @ l i s t s)

Japanese-English: EDICT Dictionary
ERIC[エリック, erikku] (n) Educational Resources Information Center; ERIC [Add to Longdo]
NEET[ニート, ni-to] (n) NEET (young people not in education, employment or training) [Add to Longdo]
NHK教育テレビ;エヌエッチケー教育テレビ[エヌエッチケーきょういくテレビ, enuecchike-kyouiku terebi] (n) NHK Educational TV [Add to Longdo]
NHK教育テレビジョン;エヌエッチケー教育テレビジョン[エヌエッチケーきょういくテレビジョン, enuecchike-kyouiku terebijon] (n) NHK Educational TV [Add to Longdo]
ゆとり教育[ゆとりきょういく, yutorikyouiku] (exp) "education with breathing space" system; pressure-free education [Add to Longdo]
アグレガシオン[, aguregashion] (n) civil service competitive examination for some positions in the public education system in France (fre [Add to Longdo]
アダルトエデュケーション[, adarutoedeyuke-shon] (n) adult education [Add to Longdo]
エスカレーター学校;エスカレータ学校[エスカレーターがっこう(エスカレーター学校);エスカレータがっこう(エスカレータ学校), esukare-ta-gakkou ( esukare-ta-gakkou ); esukare-ta gakkou ( esukare-ta gakkou )] (n) (col) (See エスカレーター校) private school that allows students to advance from one stage of education to the next, often kindergarten to university, without taking entrance exams en route; "escalator school" [Add to Longdo]
エスカレーター校;エスカレータ校[エスカレーターこう(エスカレーター校);エスカレータこう(エスカレータ校), esukare-ta-kou ( esukare-ta-kou ); esukare-ta kou ( esukare-ta kou )] (n) (col) (See エスカレーター学校) private school that allows students to advance from one stage of education to the next, often kindergarten to university, without taking entrance exams en route; "escalator school" [Add to Longdo]
エデュケーション[, edeyuke-shon] (n) education [Add to Longdo]

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
学位[xué wèi, ㄒㄩㄝˊ ㄨㄟˋ, / ] educational level [Add to Longdo]
学制[xué zhì, ㄒㄩㄝˊ ㄓˋ, / ] educational system; length of schooling [Add to Longdo]
学府[xué fǔ, ㄒㄩㄝˊ ㄈㄨˇ, / ] educational establishment [Add to Longdo]
教务[jiào wù, ㄐㄧㄠˋ ˋ, / ] educational administration [Add to Longdo]
教学机构[jiào xué jī gòu, ㄐㄧㄠˋ ㄒㄩㄝˊ ㄐㄧ ㄍㄡˋ, / ] educational organization [Add to Longdo]
教育家[jiào yù jiā, ㄐㄧㄠˋ ㄩˋ ㄐㄧㄚ, ] educationalist [Add to Longdo]
教育相谈[jiào yù xiāng tán, ㄐㄧㄠˋ ㄩˋ ㄒㄧㄤ ㄊㄢˊ, / ] education counselor [Add to Longdo]
教育电视[jiào yù diàn shì, ㄐㄧㄠˋ ㄩˋ ㄉㄧㄢˋ ㄕˋ, / ] Educational Television (Hong Kong) [Add to Longdo]
有教无类[yǒu jiào wú lèi, ㄧㄡˇ ㄐㄧㄠˋ ˊ ㄌㄟˋ, / ] education for everyone, irrespective of background [Add to Longdo]

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top