Search result for

édit

(119 entries)
(0.1845 seconds)
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -édit-, *édit*.
English-Thai: Longdo Dictionary
accreditation (of an ambassador)(n) การแต่งตั้ง (ทูต)
tax credit(n) เงินลดหย่อนภาษี เช่น A tax credit can provide significant savings. It reduces the amount of income tax you have to pay.
creditworthiness(n) ความน่าเชื่อถือทางเครดิต ทางด้านการเงินและทรัพย์สิน เช่น A credit score in the simplest of the terms is nothing but an analysis of a person's credit reports that represent the creditworthiness of the person.

English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
edit    [VT] แก้ไข, See also: ทำให้ถูกต้อง, Syn. correct, revise, rewrite
edit    [VT] เป็นบรรณาธิการ, See also: ทำหน้าที่บรรณาธิการให้กับ
editor    [N] บรรณาธิการ, See also: บ.ก., Syn. director, supervisor
editor    [N] โปรแกรมการจัดการข้อมูล (ของคอมพิวเตอร์)
editor    [N] ผู้เรียบเรียง, Syn. proofreader, reviser, rewriter
edition    [N] จำนวนพิมพ์ทั้งหมดต่อครั้ง
edition    [N] รูปแบบของสิ่งพิมพ์, Syn. printing, publication, version
edit out    [PHRV] ตัดออก
editorial    [ADJ] เกี่ยวกับบรรณาธิการ, See also: เกี่ยวกับการแก้ไขข้อผิดพลาด
editorial    [N] บทบรรณาธิการ, Syn. column, commentary

อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน [เชื่อมโยงจาก royin.go.th แบบอัตโนมัติและผ่านการปรับแก้]
edit๑. ตรวจแก้, บรรณาธิกร๒. ตัดต่อ [คอมพิวเตอร์ ๑๙ มิ.ย. ๒๕๔๔]
editบรรณาธิกร, ตรวจแก้, ตัดต่อ [ประชากรศาสตร์ ๔ ก.พ. ๒๕๔๕]
edit๑. ตรวจแก้, บรรณาธิการ๒. ตัดต่อ [เทคโนโลยีสารสนเทศ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
edit modeภาวะบรรณาธิกร [คอมพิวเตอร์ ๑๙ มิ.ย. ๒๕๔๔]
edit programโปรแกรมบรรณาธิกร [คอมพิวเตอร์ ๑๙ มิ.ย. ๒๕๔๔]
editingการบรรณาธิกร, การตรวจแก้, การตัดต่อ [ประชากรศาสตร์ ๔ ก.พ. ๒๕๔๕]
editor๑. บรรณาธิกรณ์๒. บรรณาธิการ [คอมพิวเตอร์ ๑๙ มิ.ย. ๒๕๔๔]
editorialบทบรรณาธิการ [เทคโนโลยีสารสนเทศ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]

อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
Editบรรณาธิการ [คอมพิวเตอร์]
Editingการบรรณาธิกร [TU Subject Heading]
Editionครั้งที่พิมพ์
ครั้งที่พิมพ์ (edition) หนังสือที่มีจำนวนครั้งที่พิมพ์มาก แสดงว่าเป็นหนังสือที่ได้รับความนิยมอ่านมาก เช่น พิมพ์ครั้งแรก พิมพ์ครั้งที่ 2 พิมพ์ครั้งที่ 3 พิมพ์ครั้งที่ 4 พิมพ์ครั้งที่ 5 [บรรณารักษ์และสารสนเทศศาสตร์]
Editorบรรณาธิกร [บรรณารักษ์และสารสนเทศศาสตร์]
Editorบรรณาธิการ หรือ โปรแกรมบรรณาธิการ [คอมพิวเตอร์]
Editorialบทบรรณาธิการ [บรรณารักษ์และสารสนเทศศาสตร์]
Editorialsบทบรรณาธิการ [TU Subject Heading]
Editorsบรรณาธิการ [TU Subject Heading]

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
edit(เอด,'ดิท) {edited,editing,edits} vt. เรียบเรียง,แก้ไข,ตัดตอน,ตัดย่อ,เป็นบรรณาธิการ,ลำดับเรื่อง,พิมพ์โฆษณา, Syn. correct,revise
edit modeภาวะบรรณาธิกรหมายถึง การที่คอมพิวเตอร์อยู่ในสภาวะที่เตรียมพร้อมจะรับการแก้ไข เราสามารถสั่งแก้ไขข้อความบนจอภาพได้ โดยผ่านทางแป้นพิมพ์
edit progamชุดคำสั่งบรรณาธิกรหมายถึงโปรแกรม หรือชุดคำสั่งที่เตรียมไว้ในซอฟต์แวร์ระบบ มีหน้าที่ช่วยตรวจแก้ไขชุดคำสั่งต่าง ๆ มีความหมายเหมือน editor
edition(อิดิช,'เชิน) n. ฉบับพิมพ์,ฉบับพิมพ์ครั้งที่,การพิมพ์,สิ่งที่คล้ายกันมาก,คนที่คล้ายกันมาก,การเป็นบรรณาธิการ
editor(เอด,'ดิเทอะ) n. ผู้เรียบเรียง,ผู้รวบรวม,บรรณาธิการ
editor in chiefn. หัวหน้า บรรณาธิการ
editorial(เอดดิโท'เรียล) n.,adj. (เกี่ยวกับ) บทบรรณาธิการ,บทนำ,บทความ., See also: editorialist n.
editorshipn. ตำแหน่งบรรณาธิการ,ที่ทำการบรรณาธิการ,งานบรรณาธิการ
accredit(อะเครด' ดิท) vt. เพิ่มบัญชี, เชื่อถือ, อนุญาต, แต่งตั้ง, ถือว่า, รับรอง, รับรองวิทยฐานะ accre-ditation, accreditment n.
bulldog editionn. หนังสือพิมพ์ฉบับตอนเช้า

English-Thai: Nontri Dictionary
edit(vt) จัดการพิมพ์,เรียบเรียง,แก้ไข,ลำดับเรื่อง,ตัดต่อ
edition(n) การพิมพ์ครั้งหนึ่งๆ,ฉบับพิมพ์ครั้งที่,จำนวนพิมพ์ครั้งที่
editor(n) บรรณาธิการ,ผู้เรียบเรียง,ผู้รวบรวม
editorial(adj) เกี่ยวกับบรรณาธิการ,เกี่ยวกับบทความ,เกี่ยวกับบทบรรณาธิการ
editorial(n) หน้าบรรณาธิการ,บทนำ,บทความ,บทบรรณาธิการ
accredit(vt) รับรอง,เพิ่มบัญชี,เชื่อถือ,อนุญาต,ให้อำนาจ
CREDIT credit card(n) บัตรสินเชื่อ,บัตรเครดิต
credit(n) ความน่าเชื่อถือ,ความไว้วางใจ,เกียรติยศ,สินเชื่อ,การซื้อเชื่อ
credit(vt) เชื่อถือ,เลื่อมใส,ไว้วางใจ,ให้เครดิต,ให้เชื่อ
creditable(adj) น่าเชื่อถือ,น่าภูมิใจ,น่าสรรเสริญ,น่าเลื่อมใส

Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
ผู้แก้ไข    [N] repairman, See also: editor, Syn. คนแก้ไข, Example: บทความที่พวกเราอ่านอยู่นี้ อาจารย์อัมพิกาเป็นผู้แก้ไข จนกระทั่งได้ภาษาที่สละสลวยเช่นนี้, Count unit: คน, Thai definition: ผู้ที่ดัดแปลงให้ดีขึ้น
บ.ก.    [N] editor, See also: Ed., Syn. บรรณาธิการ, Thai definition: บุคคลซึ่งรับผิดชอบในการจัดทำ ตรวจแก้ คัดเลือก หรือควบคุมบทประพันธ์หรือสิ่งอื่นในหนังสือพิมพ์
ตัดต่อ    [V] edit, See also: edit something out (of something), Example: หนังตัวอย่างนี้ตัดต่อมาจากต้นฉบับภาพยนตร์ที่จะเข้าฉายปลายเดือนนี้, Thai definition: ตัดเฉพาะส่วนที่สำคัญมาต่อกัน, ตัดเฉพาะบางส่วนมาต่อกันเพื่อให้ได้รูปหรือความที่ต้องการ
เกลา    [V] edit, See also: revise, correct, improve, Syn. แก้ไข, แต่ง, Example: บรรณาธิการเกลาสำนวนในต้นฉบับใหม่
สาราณียกร    [N] editor, Example: ตอนนี้ข้าพเจ้ารับเป็นสาราณียกร จัดพิมพ์หนังสือที่ระลึกการประชุมสันนิบาตนักเรียนไทยในยุโรปครั้งที่ 2, Count unit: คน, Thai definition: ตำแหน่งเจ้าหน้าที่ของสมาคมหรือสถาบันการศึกษาเป็นต้น ทำหน้าที่อย่างบรรณาธิการ
การตัดต่อ    [N] editing, See also: montage, photomontage, Example: ภาพบางภาพที่เกิดขึ้นเกิดจากการตัดต่อภาพ
กองบรรณาธิการ    [N] publication department, See also: editorial department, Example: เมื่อเร็วๆ นี้ทางสำนักพิมพ์ได้มีการจัดประชุมกรรมการกองบรรณาธิการ, Count unit: กอง
ข้อแก้ไข    [N] editing, See also: revision, correction, Syn. การแก้ไข, Example: ข้อแก้ไขของบรรณาธิการทำให้เรื่องเสียความไป

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
แบบใหม่[n. exp.] (baēp mai) EN: new model   FR: nouveau modèle [m] ; nouvelle édition [f]
ใบฝากเงิน[n. exp.] (bai fāk ngoen) EN: credit slip ; deposit slip ; pay-in slip   FR: formulaire de dépôt [m]
บัญชีเงินเชื่อ [n. exp.] (banchī ngoencheūa) EN: credit account   
บรรณาธิการ[n.] (bannāthikān) EN: editor   FR: éditeur [m] ; directeur de publication [m] ; rédacteur en chef [m]
บรรณาธิการอำนวยการ[n. exp.] (bannāthikān amnūaykān) EN: editor in chief   
บรรณาธิการิณี[n.] (bannāthikārinī) EN: editress ; woman editor   FR: directrice de publication [f] ; rédactrice en chef [f] ; éditrice [f]
บัตรเครดิต[n. exp.] (bat khrēdit) EN: credit card   FR: carte de crédit [f]
บทบรรณาธิการ[n.] (botbannāthikān) EN: leading article ; leader ; editorial   FR: éditorial [m]
บทนำ[n.] (botnam) EN: editorial   FR: éditorial [m] ; préambule [m] ; introduction [f] ; prologue [m] ; chapitre introductif [m]
ฉบับ[n.] (chabap) EN: model ; edition ; issue ; version ; copy ; transcript ; duplicate   FR: modèle [m] ; exemplaire [m] ; copie [f] ; édition [f] ; numéro [m] ; version [f] ; volume [m]

CMU English Pronouncing Dictionary
EDIT    EH1 D AH0 T
EDITS    EH1 D AH0 T S
EDITH    IY1 D IH2 TH
EDITHA    EH1 D AH0 DH AH0
EDITOR    EH1 D AH0 T ER0
EDITED    EH1 D AH0 T AH0 D
EDITHE    EH1 D AH0 DH
EDITION    AH0 D IH1 SH AH0 N
EDITORS    EH1 D AH0 T ER0 Z
EDITING    EH1 D AH0 T IH0 NG

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
edit    (v) (e1 d i t)
Edith    (n) (ii1 d i th)
edits    (v) (e1 d i t s)
edited    (v) (e1 d i t i d)
editor    (n) (e1 d i t @ r)
editing    (v) (e1 d i t i ng)
edition    (n) (i1 d i1 sh @ n)
editors    (n) (e1 d i t @ z)
editions    (n) (i1 d i1 sh @ n z)
editorial    (n) (e2 d i t oo1 r i@ l)

German-Thai: Longdo Dictionary
Spedition(n) |die, pl. Speditionen| บริษัทรับจ้างขนส่งสินค้าหรือสิ่งของ, การขนส่งของ

French-Thai: Longdo Dictionary
acheter à créditซื้อด้วยสินเชื่อหรือบัตรเครดิต, See also: acheter

Japanese-English: EDICT Dictionary
ADESS[アデス, adesu] (n) Automated Data Editing and Switching System; ADESS [Add to Longdo]
VISAカード[ビザカード, bizaka-do] (n) Visa (credit) card [Add to Longdo]
ぱくり屋;パクリ屋[ぱくりや(ぱくり屋);パクリや(パクリ屋), pakuriya ( pakuri ya ); pakuri ya ( pakuri ya )] (n) confidence man; con man; company (or person) carrying out credit fraud [Add to Longdo]
アイコンエディタ[, aikon'edeita] (n) {comp} icon editor [Add to Longdo]
アクレジット;アクレディット[, akurejitto ; akuredeitto] (vs) accredit [Add to Longdo]
アセンブル編集[アセンブルへんしゅう, asenburu henshuu] (n) {comp} assemble edit [Add to Longdo]
アバンタイトル[, abantaitoru] (n) material before the title and credits in anime, etc. (wasei [Add to Longdo]
インサート編集[インサートへんしゅう, insa-to henshuu] (n) {comp} insert edit [Add to Longdo]
エクスペディション[, ekusupedeishon] (n) expedition [Add to Longdo]
エディション[, edeishon] (n) edition; (P) [Add to Longdo]

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
主编[zhǔ biān, ㄓㄨˇ ㄅㄧㄢ, / ] editor [Add to Longdo]
传本[chuán běn, ㄔㄨㄢˊ ㄅㄣˇ, / ] edition (of a book) currently in circulation [Add to Longdo]
社评[shè píng, ㄕㄜˋ ㄆㄧㄥˊ, / ] editorial (in a newspaper); also written 社論|社论 [Add to Longdo]
社论[shè lùn, ㄕㄜˋ ㄌㄨㄣˋ, / ] editorial (in a newspaper) [Add to Longdo]
编者[biān zhě, ㄅㄧㄢ ㄓㄜˇ, / ] editor; compiler [Add to Longdo]
编者按[biān zhě àn, ㄅㄧㄢ ㄓㄜˇ ㄢˋ, / ] editor's commentary [Add to Longdo]
编辑[biān jí, ㄅㄧㄢ ㄐㄧˊ, / ] edit; compile; (assistant) editor; compiler [Add to Longdo]
编辑器[biān jí qì, ㄅㄧㄢ ㄐㄧˊ ㄑㄧˋ, / ] editor (software) [Add to Longdo]
编辑室[biān jí shì, ㄅㄧㄢ ㄐㄧˊ ㄕˋ, / ] editorial office [Add to Longdo]
编辑家[biān jí jiā, ㄅㄧㄢ ㄐㄧˊ ㄐㄧㄚ, / ] editor; compiler [Add to Longdo]

Japanese-English: COMPDICT Dictionary
エディター[えでいたー, edeita-] editor [Add to Longdo]
オンライン版[オンラインはん, onrain han] on-line version, on-line edition [Add to Longdo]
クレジットカード与信照会用端末[クレジットカードよしんしょうかいようたんまつ, kurejittoka-do yoshinshoukaiyoutanmatsu] CAT, Credit Authorization Terminal [Add to Longdo]
クレジットベース[くれじっとべーす, kurejittobe-su] credit-based (flow control mechanism) [Add to Longdo]
コンテクストエディタ[こんてくすとえでいた, kontekusutoedeita] context editor [Add to Longdo]
スクリーンエディタ[すくりーん'えでいた, sukuri-n ' edeita] screen editor [Add to Longdo]
テキストエディタ[てきすとえでいた, tekisutoedeita] text editor [Add to Longdo]
テスト版[テストばん, tesuto ban] test version, edition, release [Add to Longdo]
フルスクリーンエディタ[ふるすくりーん'えでいた, furusukuri-n ' edeita] full-screen editor [Add to Longdo]
ラインエディタ[らいん'えでいた, rain ' edeita] line editor [Add to Longdo]

Are you satisfied with the result?

Go to Top