หรือคุณหมายถึง économiqü?
Search result for

économique

(11 entries)
(0.0194 seconds)
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -économique-, *économique*
Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
ชั้นประหยัด[n. exp.] (chan prayat) EN: economy class   FR: classe économique [f]
ด้านเศรษฐกิจ[adj.] (dān sētthakit) EN: economic   FR: économique
การฟื้นตัวของเศรษฐกิจ[n. exp.] (kān feūntūa khøng sētthakit) EN: economic recovery   FR: reprise économique [f]
การฟื้นตัวของเศรษฐกิจโลก[n. exp.] (kān feūntūa khøng sētthakit lōk) FR: reprise économique mondiale [f]
การเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจ[n. exp.] (kān jaroēn-toēptō thāng sētthakit) EN: economic growth   FR: croissance économique [f]
การขยายตัวทางเศรษฐกิจ[n. exp.] (kān khayāitūa thāng sētthakit) EN: economic expansion ; expansion of the economy ; economic growth   FR: expansion économique [f]
การคว่ำบาตรทางเศรษฐกิจ[n. exp.] (kān khwambāt thāng sētthakit) EN: economic sanctions   FR: sanction économique [f]
การพัฒนาเศรษฐกิจ[n. exp.] (kān phatthanā sētthakit) EN: economic development   FR: développement économique [m]
การปิดล้อมทางเศรษฐกิจ[n. exp.] (kān pitløm thāng sētthakit) EN: economic sanctions ; boycott ; embargo   FR: sanctions économiques [fpl] ; embargo [m]
การเติบโตทางเศรษฐกิจ[n. exp.] (kān toēptō thāng sētthakit) EN: economic growth ; GDP   FR: croissance économique [f]

Japanese-English: EDICT Dictionary
アイセック[, aisekku] (n) L'Association Internationale des Etudiants en Sciences Economiques et Commercial; AIESEC [Add to Longdo]

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top