Search result for

ähneln

(54 entries)
(0.0216 seconds)
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -ähneln-, *ähneln*
(เนื่องจากผลลัพธ์จากการค้นหา ähneln มีน้อย ระบบได้ทดลองค้นหาใหม่โดยใส่ดอกจันทน์ (wild-card) ให้โดยอัตโนมัติ: *ähneln*)
ตัวอย่างประโยค (EN,TH,DE,JA,CN) จาก Open Subtitles
I've a feeling you're a lot like your dad.Ich habe so das Gefühl, Sie ähneln sehr Ihrem Vater. It Happened to Jane (1959)
But all bodies look alike, as do all feather negligees, all hotels, all statues, all gardens.Aber alle Körper gleichen sich. Und bei den Negligés ist es dasselbe. Hotels, Statuen und Gärten ähneln sich. Last Year at Marienbad (1961)
How admirable, to look like a masterpiece.Ah, wie bewundernswert, einem Meisterwerk zu ähnelnThe Lions Are Loose (1961)
Maurice is already there.Wie Sie dem Mädchen ähnelnThe Awful Dr. Orlof (1962)
Fossils found in Japan resemble Godzilla.Fossilien, die man in Japan gefunden hat, ähneln Godzilla. King Kong vs. Godzilla (1962)
Yes, but always with women who resemble her.Nur mit Mädels, die ihr ähneln. Das ist nicht so schlimm. Hitch-Hike (1962)
You look like...Schwester, Sie ähneln... The Dark Room of Damocles (1963)
We're alike. Alike.Wir ähneln uns. Murder at the Gallop (1963)
You're like a girl in a book I read.Sie ähneln einem Mädchen aus einem Buch. Band of Outsiders (1964)
and from it, with a rattling sound, there rolled out some instruments of dental surgery, intermingled with thirty-two small, white and ivory-looking substances that were scattered to and fro about the floor.Und mit einem rasselnden Geräusch rollten einige... Werkzeuge der zahnärztlichen Chirurgie aus ihr heraus. vermischt mit 32 kleinen, weißen und nach Elfenbein... ähnelnden Gegenständen,... die auf und abspringend über dem Boden verstreut wurden. Castle of Blood (1964)
You know, when you smile like that, you do look like Jack Lemmon.Wenn Sie so lächeln, ähneln Sie wirklich Jack Lemmon. Sex and the Single Girl (1964)
Haven't you ever noticed how people and their dogs look alike?Ist dir aufgefallen, wie Menschen und ihre Hunde sich ähnelnThe Yacht Murder Case (1965)
- Between cities that are the same.- In Städte, die sich alle ähnelnThis Property Is Condemned (1966)
I am not up to following the same path as that gentleman.Ich will nicht diesem Kerl ähnelnWar and Peace, Part II: Natasha Rostova (1966)
They're more like resort colonies now.Sie ähneln inzwischen eher Ferienlagern. Dagger of the Mind (1966)
We're pretty much like your compound was when it first started.Wir ähneln sehr Ihrem Lager, als es angefangen hat. Judy and the Gorilla (1967)
But I am here for personal reasons and they may just coincide with yours.Ich bin aus persönlichen Gründen hier, und die mögen euren ähnelnDeath Rides a Horse (1967)
That ship out there has phasers. At least our weapons are alike.Zumindest ähneln sich unsere Waffen. Journey to Babel (1967)
You have the same fire. How like your fathers you are.Wie sehr Sie doch Ihren Vätern ähnelnWho Mourns for Adonais? (1967)
Please observe this object, which appears to be a stone. The UNSC has confirmed it as the Kilaak monster-control device wreaking havoc upon our world. What's more, they're being discovered in the most unexpected places.Das wissenschaftliche Forschungskomitee der Vereinten Nationen hat festgestellt dass dieses einem Stein ähnelnde Objekt von den Wesen von Kilaak benutzt wurde um die Monster zu kontrollieren und die Welt in Panik zu versetzen. Destroy All Monsters (1968)
We must try to invent new techniques, unrecognizable... which are unlike any previous method... to avoid childishness, ridicule... make our world unlike any other... where previous standards don't apply... which must be new, like the techniqueMan muss versuchen, neue Techniken zu entwickeln, die undurchschaubar sind, die keiner früheren Arbeitsweise ähneln... um Albernheiten zu vermeiden, das Lächerliche. Sich eine eigene Welt erschaffen, mit der keine Vergleiche möglich sind, Teorema (1968)
Isn't it so that people living together for a long time start to resemble one another?Stimmt es nicht, dass Paare, die ihr Leben miteinander verbringen... irgendwann anfangen, sich zu ähnelnHour of the Wolf (1968)
Yeah, I can make Barney look enough like Richy to get by with it.Ja, die beiden werden sich ähneln wie ein Ei dem anderen. The Contender: Part 1 (1968)
Yeah, I can make Barney look enough like Richy to get by with it.Die beiden werden sich ähneln wie ein Ei dem anderen. The Contender: Part 2 (1968)
Immense beings, a hundred limbs which resemble tentacles, minds of such controlling capacity that each limb is capable of performing a different function.Riesige Wesen, 100 Gliedmaßen, die Tentakeln ähneln. So starke Gehirne, dass die Gliedmaßen jeweils andere Funktionen erfüllen. By Any Other Name (1968)
Intelligence reports Romulans now using Klingon design.Laut Geheimdienst ähneln die Schiffe der Romulaner denen der Klingonen. The Enterprise Incident (1968)
As you've seen, we resemble the Yangs, the savages.Wie Sie gesehen haben, ähneln wir den Yangs, den Wilden. The Omega Glory (1968)
In the long run, all the victims end up looking alike.Auf lange Sicht ähneln sich auch die Opfer irgendwann alle. The Laughing Woman (1969)
I agree, my wife looks a lot like her grandmother.- Meine Frau mag ihrer Großmutter ähneln, aber ich seinem Großvater überhaupt nicht! Hibernatus (1969)
But its mass and its atmosphere are similar to Earth.Aber seine Masse und Atmosphäre ähneln der Erde. That Which Survives (1969)
What do you think?- Sie ähneln sich aber nicht. Claire's Knee (1970)
And to do good, the characters employ... conspiratorial tactics not dissimilar to those of the Thirteen.Die Personen ähneln sich in ihrer verschwörerischen Vorgehensweise. Das eben wird in... Out 1 (1971)
Do you characterize their actions as similar to yours?Meinen Sie also, deren Handlungen ähneln den ihren? The Anderson Tapes (1971)
I recognized you from your photograph.- Ich finde, Sie ähneln dem Foto sehr. The Bride (1972)
- You resemble him, isn't so Miss Otilia?- Sie ähneln ihm, nicht wahr, Fräulein Otilia? - Ja, ja. Felix si Otilia (1972)
We're in the foolish human predicament of striving for a goal that he fears, that he has no need for.Wir ähneln einem Menschen, der danach strebt, was er fürchtet und was er nicht braucht. Solaris (1971)
I think that your son and I are very much alike right now.Ihr Sohn und ich ähneln uns gerade ein bisschen. Hall of Mirrors (1972)
They do look alike.Die ähneln sich wirklich sehr. Day for Night (1973)
Yes, Captain, its components appear similar to those found in living organisms.Ja, Captain, ihre Komponenten ähneln denen, die man in lebenden Organismen findet. One of Our Planets Is Missing (1973)
It's amazing how much you look like her.Unglaublich, wie sehr Sie ihr ähnelnSuccessive Slidings of Pleasure (1974)
I mean, you resemble the advertisement of the man...Ich meine, Sie ähneln der Reklame mit dem Mann... The Great Gatsby (1974)
It's true, they look the same.Stimmt, sie ähneln sich... The House of the Laughing Windows (1976)
- Why are my photos so much like yours?- Warum die Fotos sich so ähnelnEyes of Laura Mars (1978)
These killings have a similar m. O but we've also been finding parts of bodies floating in the river.Diese Morde ähneln sich, aber Leichenteile wurden auch im Fluss entdeckt. Cruising (1980)
I believe Mr. Bytes and I are very much alike.Ich denke so langsam, dass sich Mr. Bytes und ich sehr ähnelnThe Elephant Man (1980)
She and he are so alike.Sie und er ähneln sich sehr. The Prodigal Daughter (1981)
were very similar to nuclear weapons of today.""Sie ähneln unseren heutigen Nuklearwaffen." Dünyayi Kurtaran Adam (1982)
One moderately well-made young woman is very much like another:Alle gut gebauten jungen Frauen ähneln einander. Evil Under the Sun (1982)
Since you don't appear to be very much like Voskov except in general build, you'll be taking a shower.Da Sie Voskov nicht sehr ähneln, bis auf die Größe, duschen Sie. Firefox (1982)
The next thing I know, this mysterious man, the one you look so much like, Garthe, he wouldn't leave me alone.Dann kam plötzlich dieser mysteriöse Mann, dem Sie so ähneln, Garthe, und ließ mich einfach nicht mehr in Ruhe. Goliath: Part 1 (1983)

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
Anlehnung {f} (an) | in Anlehnung an | in Anlehnung an; um ... zu ähnelndependence (on) | following; in the style of | modelled after [Add to Longdo]
sich ähneln | sich ähnelnd | geähneltto resemble | resembling | resembled [Add to Longdo]
gleichend; ähnelndresembling [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (1 entries found)

From German-English Freedict dictionary [fd-deu-eng]:

  ähneln [ɛːnəln]
     resemble
  

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top