Search result for

âme

(165 entries)
(0.0124 seconds)
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -âme-, *âme*
Possible hiragana form:
English-Thai: Longdo Dictionary
frame of mind(n) อารมณ์, สภาพของจิตใจขณะนั้น
surveillance camera(n) กล้องวงจรปิดเพื่อรักษาการความปลอดภัย
nominal diameter(n) เส้นผ่านศูนย์กลางปรากฏ
paramedic(n) หน่วยกู้ชีพ เช่น Ottawa citizens deserve optimum healthcare, so the Paramedic Service hires only the best paramedics and provides them with the most sophisticated programs.
in the name of justice(adv) เพื่อความเป็นธรรม
framer(n ) บุคคลผู้ซึ่งเขียนกฎหมายใหม่ หรือ แผนงานต่างๆ ยกตัวอย่างเช่น "the framers of the Constitution" (บุคคลที่เขียนกฎหมายรัฐธรรมนูญ), R. Constitution,law

English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
amen[INT] ขอให้เป็นเช่นนั้นเทอญ
ameba[N] ตัวอะมีบา
ameba[N] อะมีบา, Syn. amoeba
amend[VT] ทำให้ดีขึ้น, See also: ปรับปรุง, Syn. improve, better
amend[VT] ทำให้ถูกต้อง, See also: แก้ไข, Syn. correct, mend, revise
amend[VI] ประพฤติตัวดีขึ้น
amebic[ADJ] เกี่ยวกับตัวอะมีบา
amends[N] การแก้ไข, See also: การปรับปรุง
amerce[VT] ลงโทษ, Syn. punish
ameboid[ADJ] คล้ายหรือเกี่ยวกับอะมีบา, Syn. amoeboid

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
ameba(อะมี' บะ) n., (pl. -ae, -as) สัตว์เซลเดียวชนิดหนึ่ง-amebalike adj.
amebic(อะมี' บิค) adj. =amoebic
amebocyte(อะมี' โบไซทฺ) n. amoebodyte
ameboid(อะมี' บอยดฺ) adj. amoeboid. -amoeboidism n.
ameer(อะเมีย') n. amir, -ameerate n.
ameliorate(อะเมล' เลียเรท) vt.,vi. ทำให้ดีขึ้น, ปรับปรุง. -ameliorable adj. -ameliorant, -ameliorator n. -ameliorative adj., Syn. improve)
amelioration(อะเมลเลียเร' เชิน) n. การทำให้ดีขึ้น, การปรับปรุงให้ดีขึ้น (improvement)
amen(เอ' เมน, อา' เมน) interj. สาธุ,ขอให้เป็นเช่นนั้น (It is so., So be it.)
amenable(อะมี' นะเบิล) adj. อ่อนโยน,ไม่ดื้อ,ซึ่งรับผิดชอบ,ยอม รับฟัง,ยอมให้วิจารณ์หรือทดสอ บ ได้-amenableness, amenability n., Syn. agreeable ###A. stubborn)
amend(อะเมนดฺ') vt.,vi. แก้ไข, ปรับปรุง, ทำให้ถูกต้อง, แปรหรือแก้ญัตติ, คำแปรหรือคำแก้ญัตติ -amender n. -amendatory adj.

English-Thai: Nontri Dictionary
ameba(n) อะมีบา
ameliorate(vt) สงเคราะห์,ช่วยเหลือ,เยียวยา,ผดุง
amelioration(n) การสงเคราะห์,การเยียวยา,การช่วยเหลือ
amen(int) สาธุ
amenable(adj) รับผิดชอบ,ยอมรับฟัง,ถือสาหาความได้
amend(vt) แก้ไข,แก้ตัว,ทำให้ถูกต้อง,แปรญัตติ
amendment(n) การแก้ไข,การแปรญัตติ
amends(n) ค่าชดใช้,การชดเชย
amenity(n) ความดี,ความสุภาพ,ความอ่อนโยน
American(adj) เกี่ยวกับสหรัฐอเมริกา,เกี่ยวกับทวีปอเมริกา

อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน [เชื่อมโยงจาก royin.go.th แบบอัตโนมัติและผ่านการปรับแก้]
ameba; amoebaอะมีบา [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
amebacide; amebicide; amoebacide; amoebicideสารฆ่าอะมีบา [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
amebic abscess; abscess, amoebicฝีอะมีบิก [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
amebic dysentery; dysentery, amoebicโรคบิดอะมีบา, โรคบิดมีตัว [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
amebicide; amebacide; amoebacide; amoebicideสารฆ่าอะมีบา [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
amendment๑. การแก้ไขเพิ่มเติมกฎหมาย๒. การแปรญัตติ, คำแปรญัตติ [รัฐศาสตร์ ๑๗ ส.ค. ๒๕๔๔]
amendment๑. การแก้ไขเพิ่มเติม๒. การแปรญัตติ [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
amendment fileแฟ้มแก้ไข [คอมพิวเตอร์ ๑๙ มิ.ย. ๒๕๔๔]
amendment recordระเบียนแก้ไข [คอมพิวเตอร์ ๑๙ มิ.ย. ๒๕๔๔]
amendment tapeแถบแก้ไข [คอมพิวเตอร์ ๑๙ มิ.ย. ๒๕๔๔]

อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
Amebaอะมีบา [การแพทย์]
Amebiasisบิดอะมีบา, โรค; อะมีบิเอซิส; อะมีบา, โรค; โรคจากเชื้อบิดอะมีบา; โรคบิดมีตัว; บิด; โรคบิด [การแพทย์]
Amebicidesยาฆ่าอะมีบา [การแพทย์]
Amebocyte Lysateอะมีโบไซต์ลัยเสต [การแพทย์]
Amebocytesเซลล์เลือด [การแพทย์]
Ameliaไม่มีแขน, ผู้ที่ไม่มีแขนเลย, ไม่มีแขนขาแต่กำเนิด [การแพทย์]
Amelia of Both Lower Extremitiesไม่มีขาเลยทั้งสองข้าง [การแพทย์]
Ameloblastomaอะเมโลบลาสโทมา [TU Subject Heading]
Ameloblastomaอะมีโลบลาสโตมา; อะมีโลพลาสโตม่า; อะมีโลบลาสโตมา, เนื้องอก; อมีโลบลาสโตมา [การแพทย์]
Ameloblastsอะมีโลบลาส; อะมีโลบลาสต์, เซลล์ [การแพทย์]

English-Thai: Longdo Dictionary (UNAPPROVED version -- use with care )
american bar aßociation (name org uniq) สมาคมเนติบัณฑิตอเมริกัน
american civil liberties union (n ) สหภาพสิทธิเสรีภาพพลเรือนอเมริกัน
American Humane Associationสมาคมเมตตาสัตว์แห่งอเมริกา

Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
เอยูเอ[N] American University Alumni, See also: AUA, Syn. สมาคมนักเรียนเก่าสหรัฐอเมริกา
ทวีปอเมริกา[N] America, Example: ประเทศแคนาดาอยู่ในทวีปอเมริกาเหนือ
สาธุ[V] Amen!, Syn. ดีแล้ว, ชอบแล้ว, ถูกต้องแล้ว, Example: เฒ่าสมภารก็ว่าดีแล้วเณรเอ๋ย นิมิตตังุรูปังกตัญญูกตเวทีตาสาธุ, Thai definition: เป็นคำที่พระสงฆ์เปล่งวาจา เพื่อยืนยันหรือรับรองพิธีทางศาสนาที่กระทำไป
คัน[N] Amesiodendron sinensis (Merr.) Hu, Thai definition: ชื่อต้นไม้ขนาดกลางชนิด Amesiodendron sinensis (Merr.) Hu ในวงศ์ Sapindaceae ขึ้นตามชายน้ำ สูงประมาณ 10 เมตร
แปรญัตติ[V] amend, See also: amend a motion, propose an amendment, move to amend, propose a motion to amend, change a, Example: ส.ส.ขอให้สภาแปรญัติก่อนจะผ่านพระราชบัญญัติฉบับนั้น, Count unit: หัวข้อ, ญัตติ, Thai definition: เปลี่ยนหรือแก้ไขถ้อยคำหรือเนื้อความที่สภารับหลักการแล้ว
อะมีบา[N] amoeba, See also: ameba, Count unit: ตัว, Thai definition: ชื่อสัตว์เซลล์เดียวชนิดหนึ่ง ขนาดเล็กมาก มองด้วยตาเปล่าไม่เห็น มีรูปร่างไม่แน่นอน ขยายพันธุ์ได้โดยการแบ่งตัวเอง, Notes: (อังกฤษ)
อะเมริเซียม[N] americium, See also: Am, Thai definition: ธาตุลำดับที่ 95 สัญลักษณ์ Am เป็นธาตุกัมมันตรังสีที่นักวิทยาศาสตร์สร้างขึ้น ไม่มีปรากฏในธรรมชาติ, Notes: (อังกฤษ)
สินไหม[N] fine, See also: amercement, mulct, forfeit, Syn. ค่าปรับ, เงินค่าปรับ, Example: เขาอดเสียดายสินไหมก้อนโตที่ต้องจ่ายให้ตามกฎหมาย, Thai definition: เงินค่าปรับผู้แพ้คดีให้แก่ผู้ชนะ
ชาวอเมริกัน[N] American, See also: American people, Syn. คนอเมริกัน, Example: ชาวอเมริกันติดต่อค้าขายกับชาวไทยเป็นเวลานานแล้ว, Count unit: คน, Thai definition: คนที่เกิดและหรืออาศัยอยู่ในประเทศสหรัฐอเมริกา
ญัตติ[N] motion, See also: amendment, proposal, issue, bill, resolution, Syn. เรื่อง, โจทย์, หัวข้อ, ประเด็น, ข้อเสนอ, กรณี, ปัญหา, Example: ในการเปิดการประชุมสมัยสามัญ ฝ่ายค้านจะร่วมกันยื่นญัตติอภิปรายไม่ไว้วางใจรัฐบาล, Count unit: ญัตติ, Thai definition: ข้อเสนอเพื่อลงมติ, Notes: (บาลี)

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
อาย[v.] (āi) EN: be shy ; be ashamed ; be timid ; be bashful ; be embarrassed   FR: être timide ; être honteux ; être confus ; être gêné ; être embarassé
อาย[adj.] (āi) EN: ashamed ; embarrassed ; shy ; abashed   FR: timide ; gêné ; embarrassé
อาการดีขึ้น[v. exp.] (ākān dī kheun) EN: be in better condition ; feel better ; get better   FR: avoir un état de santé qui s'améliore ; se sentir mieux
อากาเว่[n. exp.] (ākāwē) EN: Century Plant ; Agave ; maguey ; Agave americana   FR: agave [m]
อักเสบ[v.] (aksēp) EN: inflame ; swell   FR: infecter ; envenimer
อเมลี โมเรสโม่[n. prop.] (Amēlī Mōrēsmō) EN: Amelie Mauresmo   FR: Amélie Mauresmo
อเมริกา[n. prop.] (Amērikā) EN: America   FR: Amérique [f]
อเมริกากลาง[n. prop.] (Amērikā Klāng) EN: Central America   FR: Amérique centrale [f]
อเมริกัน[adj.] (Amērikan) EN: American   FR: américain
อเมริกันฟุตบอน[n. exp.] (Amērikan futbøn) EN: American football ; football (Am.)   FR: football américain [m]

CMU English Pronouncing Dictionary
AME    EY1 M
AMER    EY1 M ER0
AMEN    AA0 M EH1 N
AMEN    EY0 M EH1 N
AMEV    AE1 M EH0 V
AMEY    EY1 M IY0
AMEX    AE1 M EH2 K S
AMES    EY1 M Z
AMERI    AH0 M EH1 R IY0
AMERO    AA0 M EH1 R OW0

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
Amex    (n) (a1 m e1 k s)
Ames    (n) (ei1 m z)
amen    (uh) (aa1 m e1 n)
ameba    (n) (@1 m ii1 b @)
ameer    (n) (@1 m i@1 r)
amend    (v) (@1 m e1 n d)
amebas    (n) (@1 m ii1 b @ z)
ameers    (n) (@1 m i@1 z)
amends    (v) (@1 m e1 n d z)
America    (n) (@1 m e1 r i k @)

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
美国[Měi guó, ㄇㄟˇ ㄍㄨㄛˊ, / ] America; American; United States of America; USA, #150 [Add to Longdo]
[měi, ㄇㄟˇ, ] America; beautiful, #226 [Add to Longdo]
美元[Měi yuán, ㄇㄟˇ ㄩㄢˊ, ] American dollar; US dollar, #350 [Add to Longdo]
修改[xiū gǎi, ㄒㄧㄡ ㄍㄞˇ, ] amend; alter, #2,635 [Add to Longdo]
美国人[Měi guó rén, ㄇㄟˇ ㄍㄨㄛˊ ㄖㄣˊ, / ] American person; American people, #5,060 [Add to Longdo]
修正案[xiū zhèng àn, ㄒㄧㄡ ㄓㄥˋ ㄢˋ, ] amendment; revised draft, #16,716 [Add to Longdo]
阿门[ā mén, ㄚ ㄇㄣˊ, / ] amen, #23,104 [Add to Longdo]
印第安人[yìn dì ān rén, ˋ ㄉㄧˋ ㄢ ㄖㄣˊ, ] American Indians, #30,320 [Add to Longdo]
美制[Měi zhì, ㄇㄟˇ ㄓˋ, / ] American made, #45,801 [Add to Longdo]
美利坚[Měi lì jiān, ㄇㄟˇ ㄌㄧˋ ㄐㄧㄢ, ] American airways (AA), #49,694 [Add to Longdo]

Japanese-Thai: Longdo Dictionary (UNAPPROVED version -- use with care )
明確[めいかく, meikaku] (n) ทำให้ชัดเจน
名刺[めいし, meishi] (n ) นามบัตร
名詞[めいし, meishi] คำนาม
名詞[めいし, meishi, meishi , meishi] (n ) นามบัตร
瞑想(P);冥想;めい想[めいそう, meisou] (n ) สมาธิ
命令形[めいれいけい, meireikei] รูปคำสั่ง
めげる[めげる, megeru] (vt) ยอมแพ้ , See also: R. 負ける
目覚まし時計[めざましどけい, mezamashidokei] (n) นาฬิกาปลุก , See also: R. 腕時計
目白押し[めじろおし, mejirooshi] (vt ) เบียด, กระแทก, ผลัก, แก่งแย่ง
[めす, mesu] (n) เพศเมีย

Japanese-Thai: Saikam Dictionary
アメリカ人[あめりかじん, amerikajin] Thai: ชาวอเมริกัน English: American person

German-Thai: Longdo Dictionary
amerikanisch(adj) ของหรือที่เกี่ยวข้องกับอเมริกา
Name(n) |der, pl. Namen| ชื่อ
Parlament(n) |das, pl. Parlamente| รัฐสภา
kamen, See also: kommen
Kamera(n) |die, pl. Kameras| กล้องถ่ายรูป
seltsamerweise(adv) แปลกที่, ที่ขัดแย้งกัน
verlangsamen(vt) |verlangsamte, hat verlangsamt| ทำให้ช้าลง เช่น Ein Unfall hat den Verkehr verlangsamt. อุบัติเหตุทำให้การจราจรช้าลง
Vereinigte Staaten von Amerika(n uniq) |pl.| ประเทศสหรัฐอเมริกา
Nachname(n) |der, pl. Nachnamen| นามสกุล, See also: Related: Vorname, Spitzname
Vorname(n) |der, pl. Vornamen| ชื่อหน้า, See also: Related: Nachname, Spitzname

French-Thai: Longdo Dictionary
américain(adj) |-aine| เกี่ยวกับสหรัฐอเมริกา เช่น 1. Laura Bush est américaine. ลอรา บุช เป็นอเมริกัน แปลเป็นไทย คือ ลอรา บุช เป็นชาวอเมริกัน 2. รูปพหูพจนห์ให้เติม s เช่น Bush et Clinton sont américains. Laura et Hillary sont aussi américaines. (สังเกตความแตกต่างของการผัน adj.)
Américain(n) |m, f.-aine| ชาวอเมริกัน เช่น Deux Americains sont dans ma classe. ชาวอเมริกันสองคนอยู่ในชั้นเรียนของผม
Amérique(n) |f| ทวีปอเมริกา, See also: Related: les Etats-Unis,
madame(n) |f, pl. mesdames| คุณผู้หญิง (เป็นคำสุภาพ ใช้มากตามสถานที่ราชการและร้านค้า), See also: S. , A. monsieur,
madameเป็นคำนำหน้าชื่อของผู้หญิงที่สุภาพ ไม่จำเป็นต้องแต่งงานแล้ว คล้ายกับ นางและนางสาว ที่ฝรั่งเศสใช้ทั้งในภาษาเขียนและพูด โดยเฉพาะตามร้านค้าและสถานที่ราชการ และส่วนใหญ่ตามด้วยนามสกุล เช่น Madame Chantel ในภาษาเขียน ย่อเป็น Mme. Chantel , See also: A. monsieur, Related: mademoiselle
entamer une conversation(phrase) เริ่มต้นการสนทนา
polygame(adj) ที่ไม่ใช่แบบผัวเดียวเมียเดียว (ความสัมพันธ์), See also: A. monogame,
monogame(adj) ที่เป็นแบบผัวเดียวเมียเดียว (ความสัมพันธ์), See also: A. polygame,
samedi(n) |m| วันเสาร์

Japanese-English: EDICT Dictionary
[し, shi] (n) (obsc) 10**24; septillion (American); quadrillion (British) [Add to Longdo]
蝤蛑(oK)[がざみ;かざみ;がさみ;がざめ;ガザミ, gazami ; kazami ; gasami ; gazame ; gazami] (n) (uk) (See 渡蟹) swimming crab (Portunus trituberculatus) [Add to Longdo]
餛飩[こんとん;こんどん, konton ; kondon] (n) steamed manju; steamed mochi [Add to Longdo]
・;中ぽち[なかぽち, nakapochi] (n) (See 中黒,中点) middle dot (typographical symbol used between parallel terms, names in katakana, etc.); full-stop mark at mid-character height; interpoint (interword separation) [Add to Longdo]
・;中ぽつ;中ポツ[なかぽつ(・;中ぽつ);なかポツ(・;中ポツ), nakapotsu ( . ; naka potsu ); naka potsu ( . ; naka potsu )] (n) (See 中黒,中点) middle dot (typographical symbol used between parallel terms, names in katakana, etc.); full-stop mark at mid-character height; interpoint (interword separation) [Add to Longdo]
@系[アットけい, atto kei] (n) (See ローグライク) roguelike (character display computer game) [Add to Longdo]
3カードモンテ[スリーカードモンテ, suri-ka-domonte] (n) three-card monte (card game) [Add to Longdo]
83会[はちさんかい, hachisankai] (n) (See 小泉チルドレン) collectively, the 83 new LDP members of parliament elected in the Sept. 2005 general election [Add to Longdo]
ABC[エービーシー, e-bi-shi-] (n) (1) alphabet; ABCs; (2) American Broadcasting Company; ABC; (3) Audit Bureau of Circulations; ABC; (4) activity-based costing; ABC; (5) ABC World Airways Guide; (6) Atanasoff-Berry Computer; ABC [Add to Longdo]
DNS[ディーエヌエス, dei-enuesu] (n) {comp} DNS; Domain Name System [Add to Longdo]

Japanese-English: COMPDICT Dictionary
アメリカオンライン[あめりかおんらいん, amerikaonrain] America On Line (AOL) [Add to Longdo]
アメリカ規格委員会[アメリカきかくいいんかい, amerika kikakuiinkai] ANSI - American National Standards Institute [Add to Longdo]
オンラインゲーム[おんらいんげーむ, onrainge-mu] on-line game [Add to Longdo]
クラッド径[クラッドけい, kuraddo kei] clad(ding) diameter [Add to Longdo]
ゲームセンター[げーむせんたー, ge-musenta-] game arcade [Add to Longdo]
ゲームポート[げーむぽーと, ge-mupo-to] game port [Add to Longdo]
コードネーム[こーどねーむ, ko-done-mu] code name [Add to Longdo]
コード名[コードめい, ko-do mei] code name [Add to Longdo]
コア径[コアケイ, koakei] core diameter (of a fiber) [Add to Longdo]
コマンドパラメータ[こまんどぱらめーた, komandoparame-ta] command parameter [Add to Longdo]

Japanese-German: JDDICT Dictionary
アメリカ合衆国[あめりかがっしゅうこく, amerikagasshuukoku] USA [Add to Longdo]
紫水晶[むらさきすいしょう, murasakisuishou] Amethyst [Add to Longdo]
[あり, ari] Ameise [Add to Longdo]
蟻塚[ありづか, ariduka] Ameisenhaufen [Add to Longdo]
[あめ, ame] Regen [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (1 entries found)

From French-English FreeDict Dictionary ver. 0.3.4 [fd-fra-eng]:

  âme /ɑm/ 
   soul

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top