ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

âgé

   
164 รายการ
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -âgé-, *âgé*
English-Thai: Longdo Dictionary
She retired at age 65.(phrase) เธอเกษียณอายุตัวเอง (หยุดทำงานที่ทำอยู่ประจำ) เมื่ออายุ 65 ปี
road-rage(n) ความเดือดดาลบนถนน(ของผู้คนใช้ถนน) เช่น The attempt to control traffic and cool tempers has been unsuccessful, judging by the number of recent road-rage attacks.
outraged(adj) (ถูกทำให้)ช็อค, ตะลึง, เจ็บแค้น
oxidizing agent(n) ตัวเติมออกซิเจน(ในปฺฏิกิริยาที่มีออกซิเจนเกี่ยวข้อง), สารในปฏิกิริยารีดอกซ์ที่ได้รับอิเล็กตรอนและตัวมันเองมีเลขออกซิเดชันลดลง, A. reducing agent,
reducing agent(n) ตัวลดออกซิเจน(ในปฺฏิกิริยาที่มีออกซิเจนเกี่ยวข้อง), สารในปฏิกิริยารีดอกซ์ที่ให้อิเล็กตรอนและตัวมันเองมีเลขออกซิเดชันเพิ่มขึ้น, A. oxidizing agent,
parentage(n) วงศ์ตระกูล, บรรพบุรุษ, เชื้อสาย เช่น This essay reviews the question whether there should be a general right of knowledge of one's genetic parentage.
rules of engagement(n) กฎการปะทะ ย่อด้วย ROE เช่น And because active combat could be expected at any time, Marines also had "rules of engagement" which they were to follow.
sabotage(n) การบ่อนทำลาย
leverage(vi vt ) ใช้ประโยชน์จาก
leverage(vt ) ใช้กำลังให้เป็นประโยชน์

English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
age[N] การเป็นผู้ใหญ่ตามกฎหมาย, See also: นิติภาวะ
age[N] ความแก่, Syn. oldness, old age, elderliness
age[N] ช่วงชีวิต, See also: ช่วง, ช่วงวัย, Syn. duration, lifetime, span
age[VT] ทำให้แก่ขึ้น, See also: ทำให้อายุเพิ่มขึ้น
age[VI] มีอายุเพิ่มขึ้น, See also: มีอายุมากขึ้น, แก่ขึ้น
age[N] ระดับการพัฒนา
age[N] รุ่น, Syn. generation
age[N] สมัย, See also: ยุคสมัย, ยุค, Syn. era, period, epoch
age[N] อายุ
age[SUF] เกี่ยวกับภาวะ ตำแหน่ง ราคา

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
age(เอจฺ) n.,vi.,vt. อายุ, วัยชรา, แก่เข้า, เก่า, ยุค, สมัย, นิติภาวะ, ทำให้เก่า,ทำให้สุกงอม, Syn. lifetime, period, ripen, grow)
age of consentขัดอายุอย่างต่ำที่หญิงยินยอมชายได้ในการแต่งงานหรือร่วมเพศ
age of discretionขีดอายุที่คนมีความนึกคิดที่รับผิดชอบได้
age of reasonยุคที่มนุษย์มีเหตุผล
age-group(เอจ' กรูพ) n. ประเภทบุคคลที่มีอายุเท่ากันและมักเป็นเพศเดียวกัน
age-old(เอจ' โอลด) adj. เก่าแก่, โบราณ (an cient)
aged(เอจดฺ) adj. แก่, มีอายุ, เก่าแก่. -agedly adv. -agedness n., Syn. senile,old, advanced -A.: young, new, green)
agee(อะจี') adv. ไปทางข้าหนึ่ง, เฉไป, เบี้ยว,, Syn. ajee (to one side, awry)
ageism(เอจ' จิสซึม) n. การเลือกที่รักมักที่ชังโดยถืออายุเป็นเกณฑ์และโดยเฉพาะกับคนแก่. -adgeist n
ageless(เอจฺ' เลส) adj. ไม่ยอมแก่, ไม่ยอมล้าสมัย, ชั่วกาลปาวสาน, ตลอดไป, Syn. eternal)

English-Thai: Nontri Dictionary
age(n) อายุ,วัยชรา,ความชราภาพ,ความแก่,ยุค,สมัย
aged(adj) มีอายุ,ชรา,แก่,เก่า
ageless(adj) อมตะ,อยู่ชั่วกัลปาวสาน,ตลอดไป
agency(n) ตัวแทน,ผู้แทน,องค์การ,หน่วยงานราชการ,การกระทำ
agenda(n) ระเบียบวาระการประชุม
agent(n) ตัวแทน,ผู้แทนจำหน่าย,นายหน้า,ตัวกระทำ
acreage(n) หน่วยวัดพื้นที่เป็นเอเคอร์
adage(n) สุภาษิต,ภาษิต,คติพจน์,คำกล่าว
advantage(n) ผลประโยชน์,คุณ,ความได้เปรียบ
advantageous(adj) เป็นประโยชน์,ได้เปรียบ

อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน [เชื่อมโยงจาก royin.go.th แบบอัตโนมัติและผ่านการปรับแก้]
ageอายุ [ประชากรศาสตร์ ๔ ก.พ. ๒๕๔๕]
ageอายุ [ประกันภัย ๒ มี.ค. ๒๕๔๕]
ageอายุ [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
ageช่วงอายุ [ธรณีวิทยา๑๔ ม.ค. ๒๕๔๖]
age admittedอายุที่ยอมรับ [ประกันภัย ๒ มี.ค. ๒๕๔๕]
age at accession to the labour forceอายุเมื่อเข้าสู่กำลังแรงงาน [ประชากรศาสตร์ ๔ ก.พ. ๒๕๔๕]
age at last birthdayอายุเต็ม [ประชากรศาสตร์ ๔ ก.พ. ๒๕๔๕]
age at leaving schoolอายุเมื่อออกจากโรงเรียน [ประชากรศาสตร์ ๔ ก.พ. ๒๕๔๕]
age at marriageอายุเมื่อสมรส [ประชากรศาสตร์ ๔ ก.พ. ๒๕๔๕]
age at next birthdayอายุย่าง [ประชากรศาสตร์ ๔ ก.พ. ๒๕๔๕]

อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
Ageอายุ [TU Subject Heading]
Ageอายุ [การแพทย์]
Age and employmentอายุกับการจ้างงาน [TU Subject Heading]
Age and intelligenceอายุกับสติปัญญา [TU Subject Heading]
Age at Last Birthday อายุเต็ม
การนับอายุจำนวนปีเต็มถึงวันคล้ายวันเกิดครั้ง ท้ายสุด ใช้ในการหาอายุจริงเพื่อคำนวณตารางชีพ เพื่อระบุเวลาที่คนแต่ละคนจะมีอายุครบกี่ปีในวันเกิดของตน [สิ่งแวดล้อม]
Age Dependenceการวัดตามอายุ [การแพทย์]
Age Dependency Ratio อัตราส่วนของการพึ่งพิงทางอายุ
อัตราส่วนของประชากรวัยเด็ก และวัยสูงอายุต่อประชากรวัยทำงานทั้งหมด [สิ่งแวดล้อม]
Age determinationการประมาณอายุ [TU Subject Heading]
Age determination by skeletonการกำหนดอายุจากโครงร่าง [วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี]
Age Determination by Skeletonอายุ, การกำหนดจากโครงกระดูก; การกำหนดอายุจากโครงร่าง [การแพทย์]

English-Thai: Longdo Dictionary (UNAPPROVED version -- use with care )
age differentiationการจำแนกให้แตกต่างโดยอายุ
agencies see good year for iraqAgencies see good year for Iraq A different kind of helmet? An Iraqi worker aboard an oil-tanker Iraq faces a period of economic growth and political progress, according to assessments by the International Monetary Fund and the UN. The IMF sees 7% growth in 2008 and a similar rise next year, and says oil revenues from buoyant exports should be up by 200,000 barrels a day. The UN envoy to Iraq welcomed dialogue between the Sunni and Shia communities and praised the government's work. But analysts warn much depends on rapid progress in the next six to 12 months.

Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
ระเบียบวาระการประชุม[N] agenda, Syn. วาระการประชุม, ระเบียบวาระ, Example: ระเบียบวาระการประชุมนี้จะผูกพันให้ทั้งสองฝ่ายต้องเจรจา เฉพาะในเรื่องที่อยู่ในระเบียบวาระการประชุมนั้นเท่านั้น, Count unit: วาระ, Thai definition: ลำดับรายการการประชุมที่กำหนดไว้
วัยคะนอง[N] wild age, See also: age of high-spirits years, Syn. วัยคึกคะนอง, Example: น้องๆ ที่กำลังอยู่ในวัยคะนอง อย่าเอาแบบอย่างในทีวีมาเล่นกันจนเกิดอันตราย, Count unit: วัย, Thai definition: ระยะของอายุที่อยู่ในช่วงกำลังคึกหรือลำพอง
บริษัทตัวแทน[N] agency, See also: firm, company, Ant. บริษัทแม่, Example: ผมไปร้องเรียนต่อบริษัทตัวแทน เพื่อขอร้องให้คืนเงินในรายการที่ไม่ได้ชม, Count unit: บริษัท
สมัย[N] age, See also: era, Syn. กาลสมัย, ยุค, ช่วงเวลา
ยุคสมัย[N] age, See also: period, time, era, Syn. เวลา, คราว, ช่วง, ระยะ, Example: สมัยนี้เป็นยุคสมัยแห่งข้อมูลข่าวสาร, Count unit: ยุค, Thai definition: ระยะเวลาช่วงใดช่วงหนึ่ง
กลุ่มอายุ[N] age group, Syn. กลุ่มวัย, Example: เราได้จำแนกผู้เรียนเป็นกลุ่มอายุต่างๆ กัน, Count unit: กลุ่ม
นายหน้าซื้อขาย[N] broker, See also: agent, go-between, Syn. ผู้แทนขาย, คนกลาง, Example: พอเขาเปลี่ยนอาชีพมาเป็นนายหน้าซื้อขายหุ้น ก็มีฐานะดีขึ้นเรื่อยๆ, Count unit: คน, Thai definition: บุคคลผู้ชี้ช่องหรือจัดการให้บุคคล 2 ฝ่ายได้เข้าทำสัญญากันหรือทำการซื้อขายกัน
สูงอายุ[ADJ] old, See also: aged, elderly, Syn. แก่, ชรา, เฒ่า, Ant. สาว, อ่อน, หนุ่ม, Example: โรคต้อกระจกพบมากในคนไข้สูงอายุ, Thai definition: มีอายุมาก
สื่อกลาง[N] medium, See also: agency, way, mean, channel, instrument, mode, vehicle, Syn. ตัวกลาง, Example: หนังสือเป็นสื่อกลางที่ใช้ถ่ายทอดความรู้จากผู้เชี่ยวชาญมาสู่ตัวเรา
เฒ่า[ADJ] old, See also: aged, elderly, Syn. แก่, ชรา, อาวุโส, Example: สถานการณ์เช่นนี้ ต้องทำให้เสือเฒ่าถอยหนีอย่างไม่เป็นท่า, Thai definition: ที่มีอายุมาก

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
อาละวาด[v.] (ālawāt) EN: act madly ; act wildly ; act violently ; run amok ; run rampage ; create a disturbance ; bully ; bluster   FR: semer le désordre
อำนวยการ[v.] (amnūaykān) EN: direct ; manage ; administer ; be president ; be managing director ; give orders ; supervise   FR: diriger ; administrer ; présider ; gérer ; manager
อำนวยประโยชน์[v. exp.] (amnūay prayōt) EN: be beneficial ; be good to ; be advantageous ; be useful   FR: être bénéfique
อาณาประโยชน์[n.] (anāprayōt) EN: personal advantage ; one's own interest   
อัญเชิญ[v.] (anchoēn) EN: respectfully invite ; invite with great respect ; respectfully engage   
อ่านหน้า ...[v. exp.] (ān nā ...) FR: lire à la page ...
อ่านหน้า ๕[xp] (ān nā hā/5) FR: lire en page 5
อ่านต่อหน้า ...[xp] (ān tø nā ...) FR: suite à la page ...
เอาใจช่วย[v. exp.] (aojai chūay) EN: wish somebody success ; wish success to somebody   FR: soutenir ; encourager
เอาเปรียบ[v.] (aoprīep) EN: exploit ; take advantage (of)   FR: profiter ; exploiter

CMU English Pronouncing Dictionary
AGE    EY1 JH
AGER    EY1 JH ER0
AGES    EY1 JH IH0 Z
AGEE    EY1 JH IY1
AGED    EY1 JH IH0 D
AGED    EY1 JH D
AGE'S    EY1 JH IH0 Z
AGERS    EY1 JH ER0 Z
AGENT    EY1 JH AH0 N T
AGENDA    AH0 JH EH1 N D AH0

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
age    (v) ˈɛɪʤ (ei1 jh)
aged    (j) ˈɛɪʤɪd (ei1 jh i d)
aged    (v) ˈɛɪʤd (ei1 jh d)
ages    (v) ˈɛɪʤɪz (ei1 jh i z)
agent    (n) ˈɛɪʤənt (ei1 jh @ n t)
ageing    (v) ˈɛɪʤɪŋ (ei1 jh i ng)
agency    (n) ˈɛɪʤənsiː (ei1 jh @ n s ii)
agenda    (n) ˈəʤˈɛndə (@1 jh e1 n d @)
agents    (n) ˈɛɪʤənts (ei1 jh @ n t s)
age-old    (j) ˈɛɪʤ-ould (ei1 jh - ou l d)

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
时代[shí dài, ㄕˊ ㄉㄞˋ, / ] age; era; epoch; period, #1,039 [Add to Longdo]
中介[zhōng jiè, ㄓㄨㄥ ㄐㄧㄝˋ, ] agent (computer), #3,858 [Add to Longdo]
年纪[nián jì, ㄋㄧㄢˊ ㄐㄧˋ, / ] age, #4,460 [Add to Longdo]
[líng, ㄌㄧㄥˊ, / ] age, #5,621 [Add to Longdo]
代理人[dài lǐ rén, ㄉㄞˋ ㄌㄧˇ ㄖㄣˊ, ] agent, #8,102 [Add to Longdo]
年限[nián xiàn, ㄋㄧㄢˊ ㄒㄧㄢˋ, ] age limit; fixed number of years, #10,561 [Add to Longdo]
年老[nián lǎo, ㄋㄧㄢˊ ㄌㄠˇ, ] aged, #11,437 [Add to Longdo]
议程[yì chéng, ㄧˋ ㄔㄥˊ, / ] agenda, #13,327 [Add to Longdo]
法新社[Fǎ xīn shè, ㄈㄚˇ ㄒㄧㄣ ㄕㄜˋ, ] Agence France Presse; AFP news agency, #14,114 [Add to Longdo]
[gēng, ㄍㄥ, ] age; seventh of 10 heavenly trunks 十天干; seventh in order; letter "G" or roman "VII" in list "A, B, C", or "I, II, III" etc; hepta, #17,048 [Add to Longdo]

Japanese-Thai: Longdo Dictionary (UNAPPROVED version -- use with care )
ガム[gamu, gamu] (n ) หมากฝรั่ง
国王[guowang, (N.) king, chinese, ] (n) พระมหากษัตรย์, พระราชา, กษัตริย์ , See also: S. 皇上, R. 皇上

Japanese-Thai: Saikam Dictionary
上げる[あげる, ageru] Thai: ยกให้ English: to give
上げる[あげる, ageru] Thai: ยกขึ้น
上げる[あげる, ageru] Thai: ทำให้ดีขึ้น
揚げる[あげる, ageru] Thai: ชักขึ้น English: to lift
挙げる[あげる, ageru] Thai: ยกตัวอย่าง English: to raise
挙げる[あげる, ageru] Thai: ชักว่าว English: to fly

German-Thai: Longdo Dictionary
Frage(n) |die, pl. Fragen| คำถาม
Fragen(n) |pl.|, See also: die Frage
Nagel(n) |der, pl. Nägel| ตะปู, เข็มหมุด
Lage(n) |die, pl. Lagen| สถานการณ์, สถานะ, สถานภาพ
Lage(n) |die, pl. Lagen| ตำแหน่ง
Tage(n) |pl.|, See also: der Tag
dagegenตรงข้ามกับสิ่งนั้น
sagenพูด, กล่าว |sagte, gesagt|
tragenแบก, ขน |trug, getragen|
Kinderwagen(n) |der, pl. Kinderwagen| รถเข็นเด็ก

French-Thai: Longdo Dictionary
agence de voyages(n) |f, pl. agences de voyages| สำนักงานท่องเที่ยว, บริษัทจัดการท่องเที่ยว
partir en voyage(vi) ท่องเที่ยว, See also: S. voyager,
chauffage,-s(n) le, = เครื่องทำความร้อนในห้อง หรือ ในอาคาร เช่น chauffage au gaz =เครื่องทำความร้อนด้วยแก๊ส, chauffage au fioul = เครื่องทำความร้อนด้วยน้ำมัน, chauffage à l'électricité = เครื่องทำควมร้อนด้วยไฟฟ้า, See also: A. la climatisation,
avec courage(phrase) กล้าหาญ, ด้วยความกล้าหาญ, See also: S. courageux,-euse,
courage(n) le courage = ความกล้าหาญ
ne pas avoir le courage de faire qch(phrase) ไม่กล้าจะทำอะไรบางอย่าง
perdre courage(phrase) สูญเสียความกล้าหาญ
bon courage!(phrase) ใช้อวยพร เมื่อลากัน แปลว่า ขอให้โชคดี
encourager(vt) ให้กำลังใจ, เพิ่มขวัญ
Image:
maquillage(n) |m| การแต่งหน้า , See also: maquiller (v)

Japanese-English: EDICT Dictionary
[せいご;セイゴ, seigo ; seigo] (n) (uk) (See 鱸) juvenile Japanese sea perch (under two years of age and 25 cm in length) [Add to Longdo]
[さんかく, sankaku] (n) (See 三角) average (e.g. as a mark for homework); weak [Add to Longdo]
2か国語;2ヶ国語;二ヶ国語;二か国語;二カ国語;二ヵ国語;二箇国語[にかこくご, nikakokugo] (adj-no) bilingual; in two languages [Add to Longdo]
3D映像[さんディーえいぞう, san dei-eizou] (n) 3D image [Add to Longdo]
ABM[エービーエム, e-bi-emu] (n) (1) antiballistic missile; ABM; (2) activity-based management; ABM [Add to Longdo]
ALT[エイエルティー, eierutei-] (exp) assistant language teacher (technical term used in Japan); ALT [Add to Longdo]
BDSM[ビーディーエスエム, bi-dei-esuemu] (n) bondage, discipline & sadomasochism; BDSM [Add to Longdo]
CGI[シージーアイ, shi-ji-ai] (n) (1) {comp} common gateway interface; CGI; (2) computer generated imagery; CGI [Add to Longdo]
CIA[シーアイエー, shi-aie-] (n) (See アメリカ中央情報局) Central Intelligence Agency; CIA [Add to Longdo]
CM[シーエム, shi-emu] (n) (1) (See コマーシャルメッセージ) commercial message; commercial (radio, TV, etc.); ad; (2) (See コンストラクションマネージメント) construction management; (3) contract manufacturer; (4) customer management; (5) court martial; (P) [Add to Longdo]

Japanese-English: COMPDICT Dictionary
あげられる[あげられる, agerareru] to be captured (e.g. data) [Add to Longdo]
けた上げ[けたあげ, ketaage] carry (vs) [Add to Longdo]
けた上げ数[けたあげすう, ketaagesuu] carry digit [Add to Longdo]
けた上げ保留加算機[けたあげほりゅうかさんき, ketaagehoryuukasanki] carry-save adder [Add to Longdo]
アクセス管理[アクセスかんり, akusesu kanri] access management [Add to Longdo]
アセンブラ言語[アセンブラげんご, asenbura gengo] assembly language [Add to Longdo]
アセンブリ言語[アセンブリげんご, asenburi gengo] assembly language [Add to Longdo]
アドレス指定可能な記憶域をもたない計算器[アドレスしていかのうなきおくいきをもたないけいさんき, adoresu shiteikanounakiokuikiwomotanaikeisanki] calculator without addressable storage [Add to Longdo]
イメージ[いめーじ, ime-ji] image [Add to Longdo]
イメージサイズ[いめーじさいず, ime-jisaizu] image size [Add to Longdo]

Japanese-German: JDDICT Dictionary
上げる[あげる, ageru] erheben, emporheben, erhoehen [Add to Longdo]
挙げる[あげる, ageru] nennen, geben, zaehlen, festnehmen [Add to Longdo]
揚げる[あげる, ageru] erheben, heben, braten [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (1 entries found)

From French-English FreeDict Dictionary ver. 0.3.4 [fd-fra-eng]:

  âgé /aʒe/ 
   aged

Are you satisfied with the result?


Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top