Search result for

à

(232 entries)
(0.0143 seconds)
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -à-, *à*
Longdo Dictionary ภาษาอิตาลี (IT) - ไทย (TH) (UNAPPROVED version -- use with care )
a secco[อา-เซ็คโค] (n ) จิตรกรรมที่เขียนบนปูนแห้งซี่งเป็นการเขียนจิตรกรรมฝาผนังวิธีหนึ่ง
See also: R. fresco

Longdo Dictionary ภาษาฝรั่งเศส (FR) - อังกฤษ (EN) (UNAPPROVED version -- use with care )
abatteur (n ) lopper, person or thing that lops, person who prunes trees or plants
aboutbit, small piece
abrasif (adj ) abrasive
acf (n ) French Automobile Club
acholieacholous, acholi, absence of bile in the gall bladder (Medical)

Longdo Dictionary ภาษาอังกฤษ (EN) - อังกฤษ (EN) (UNAPPROVED version -- use with care )
aberrantion (n name ) a fact, an action or a way of behaving that is not usual, and that may be unacceptable

Longdo Dictionary ภาษาไทย (TH) - ไทย (TH) (UNAPPROVED version -- use with care )
abidance (n ) การคงอยู่, การยอมปฏิบัติตาม
abiding (adj ) ทนทาน

Longdo Dictionary ภาษาลาว (LA) - ลาว (LA) (UNAPPROVED version -- use with care )
absorption

English-Thai: Longdo Dictionary
a big cheese(slang) เป็นสำนวนแปลว่า คนที่สำคัญมาก
a la carteดู à la carte (ภาษาฝรั่งเศส), S. à la carte ,
à la carte(n adj adv) |มีที่มาจากภาษาฝรั่งเศส| การสั่งอาหารที่มีอยู่ในเมนูได้ตามใจชอบ โดยไม่ต้องสั่งเป็นชุดตามที่ร้านอาหารจัดไว้ (ทางประเทศแถบตะวันตก มักมีรายการอาหารเป็นชุดจัดไว้ให้), เมนูหรือรายการอาหารที่มีราคาแยกเฉพาะสำหรับอาหารแต่ละจาน
a load of(phrase) มาก, มากมาย เช่น a load of rubbish, What a load of muggles.
a piece of (one's) mind(phrase) คำวิจารณ์หรือตำหนิอย่างตรงไปตรงมาและรุนแรง, เช่น She gave him a piece of her mind. เธอตำหนิเขาตรงๆ อย่างรุนแรง
aardwolf(n ) สัตว์เลี้ยงลูกด้วยนม ออกหากินเวลากลางคืน อาศัยอยู่ในที่ราบตอนใต้ของแอฟริกา กินปลวกและแมลงตัวอ่อนเป็นอาหาร เป็นสัตว์ตระกูลเดียวกับไฮยีน่า
abdicated emperor(n) จักรพรรดิ์ผู้ที่สละราชสมบัติ
Aberdeen(N.) เมืองท่าในตะวันออกเฉียงเหนือของสก็อตแลนด์
abstinent(adj) ที่ค่อยๆกินอย่างไม่มูมมาม, ที่สามารถระงับอารมณ์หรือความอยากได้ดี เช่น the longer the intake, the greater the likelihood that a patient will stay continuously abstinent even after termination of alcohol deterrents.
accordian door(n) บานเฟี๊ยม เช่น The accordion door is pleated with many vertical folds and supported by rollers inserted in a track mounted at the top., S. accordion door

English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
a[DET] หนึ่ง (คำนำหน้าคำนามเพื่อแสดงว่าคำนามนั้นๆ ไม่ชี้เฉพาะ)
a[N] อักษรตัวแรกในภาษาอังกฤษ
a[PRF] ใช้เป็นคำเติมหน้าเพื่อเน้นความหมาย
a[PRF] ของ
a[PRF] บน
a[PRF] จาก
a[PRF] ไปยัง, See also: ไปสู่
a[PRF] ออก
a[PRF] ไม่ (ย่อมาจาก an-), See also: ปราศจาก, ใช้นำหน้าเสียงพยัญชนะ
ab[PRF] จาก, See also: ออกจาก

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
a(เอ) 1. พยัญชนะและสระตัวแรกในภาษาอังกฤษรูปตัว A, ชั้นหนึ่ง,อันดับหนึ่ง,สัญลักษณ์ธาตุ argon (the first letter) - อังสตรอมยูนิต abbr. assesssment,artery 2. อักษร A ในระบบเลขฐานสิบหก มีค่าเท่ากับ 10 ในเลขฐานสิบ
a & rabbr. artists and repertory (เกี่ยวกับอาชีพการคัดเลือกสรรหานักดนตรี เพื่อบันทึกเสียงหรือภาพ)
a and mabbr. Agricultural and Mechanical (เกี่ยวกับการเกษตรและเครื่องกล)
a bas(อะบา') fr. ล้มลง, โค่นล้ม (down with)
a couvert(เอคูเวอ') fr. พักหลบ
a deux(เอโด') fr. ครั้งละสอง, สอง
a fortiori(เอฟฟอร์ชิออร์' ไร) Latin ด้วยเหตุผลที่ดีกว่า, ยิ่งไม่ต้องสงสัย, ยิ่งขึ้น (all the more)
a gogo(อาโก' โก) มากเท่าที่คุณต้องการ, ไม่มีขอบเขต, เดินเพ่นพ่าน, จังหวะเต้นรำอะโกโก้, เวที่เต้นรำจังหวะอะโกโก้, Syn. a Go go, a go-go, au gogo
a horizonพื้นดินที่อยู่เบื้องบน
a la(อา' ลา) fr. ตามวิธีการของ......

English-Thai: Nontri Dictionary
aback(adv) ทางด้านหลัง,ผงะ,งง,ถอยหลัง
abacus(n) ลูกคิด
abandon(vt) ละทิ้ง,จากไป,ปล่อย,ยกเลิก
abandoned(adj) ที่ถูกละทิ้ง,ที่ผิดศีลธรรม,ที่ถูกปล่อยปละละเลย
abandonment(n) การละทิ้ง,การจากไป,การปล่อย,การยกเลิก
abase(vt) ลดต่ำ,ถ่อมตัว,น้อม,เสื่อมศักดิ์
abasement(n) การลดตัว,การถ่อมตัว,การน้อม,การเสื่อมศักดิ์
abash(vt) ทำให้เขิน,ทำให้อาย,ทำให้ประหม่า
abashed(adj) อาย,ประหม่า,ขวยเขิน,สะเทิ้นอาย
abate(vi) บรรเทา,ลดน้อยลง,เบาบาง

อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน [เชื่อมโยงจาก royin.go.th แบบอัตโนมัติและผ่านการปรับแก้]
A 1ชั้น ๑, ชั้นเยี่ยม [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
a axisแกนเอ [ธรณีวิทยา๑๔ ม.ค. ๒๕๔๖]
a deux crayonภาพถ่านแท่งทวิรงค์ [ศิลปะ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
a fortiori (L.)ยิ่งกว่านั้น, ยิ่งขึ้นอีก [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
A horizonชั้นเอ [ธรณีวิทยา๑๔ ม.ค. ๒๕๔๖]
a mensa et thoro (L.)การแยกกันอยู่ก่อนหย่าขาด (ตามคำสั่งศาล) [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
a posterioriหลังประสบการณ์ [คณิตศาสตร์๑๙ ก.ค. ๒๕๔๗]
a posteriori (L.)จากผลไปหาเหตุ [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
a posteriori knowledgeความรู้หลังประสบการณ์ [ปรัชญา ๒ มี.ค. ๒๕๔๕]
a prioriก่อนประสบการณ์ [คณิตศาสตร์๑๙ ก.ค. ๒๕๔๗]

อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
Aแอมแปร์, สัญลักษณ์หน่วยวัดกระแสไฟฟ้า   ดู ampere [พจนานุกรมศัพท์ สสวท.]
Åอังสตรอม, สัญลักษณ์แทนหน่วย อังสตรอม ดู Angstrom unit   [พจนานุกรมศัพท์ สสวท.]
A-Horizon ชั้นเอ
เป็นช่วงชั้นดินแร่ (mineral soil horizon) ปกติแล้วจะมีปริมาณอินทรียวัตถุน้อยกว่าร้อยละ 20 แบ่งย่อยออกเป็น A1 ชั้นเอหนึ่ง ส่วนใหญ่เป็นชั้นที่เกิดที่ผิวดินหรือใกล้ผิวดิน ประกอบด้วยอินทรียวัตถุที่มีการสลายตัวปะปนอยู่ มีสีคล้ำกว่าชั้นดินข้างล่างถัดไป A2 ชั้นเอสอง เป็นชั้นที่มีการสูญเสียอนุภาคดินเหนียว (clay) เหล็ก อะลูมิเนียม เนผลให้ปริมาณของควอร์ตซ์ และแร่ต่างๆ ที่มีความทนทานต่อการสลายตัว ขนาดอนุภาคทราย (sand) และขนาดทรายแป้ง (silt) ตกค้างอยู่ในปริมาณสูง ในชั้นนี้จะมีสีจางกว่าชั้นดินใกล้เคียง A3 ชั้นเอสาม เป็นชั้นต่อเชื่อมระหว่างชั้นเอกับชั้นบี แต่มีลักษณะส่วนใหญ่ค่อนไปทางชั้นเอ [สิ่งแวดล้อม]
A-Z Quotient/Multiple Intelligenceมิติแห่งความสามารถ
ซึ่งมีผู้ที่ทยอยศึกษาด้านต่าง ๆ ออกมา เป็นที่อยมรับแล้วบ้าง กำลังศึกษาต่อเนื่องกันอยู่บ้าง จึงมีผู้คนสะท้อนให้เห็นว่าคนทั่วไปต้องการวัดความสามารถที่หลากหลายเหล่า นั้นออกมาให้ได้ ตั้งแต่อักษรภาษาอังกฤษ A เรื่อยไปถึง Z นั่นเอง แต่หลักความจริงคือ วัดแล้วต้อง [สุขภาพจิต]
a.c.เอซี, ดู alternating current [พจนานุกรมศัพท์ สสวท.]
Abacusลูกคิด [TU Subject Heading]
Abalone cultureการเลี้ยงหอยเป๋าฮื้อ [TU Subject Heading]
Abalonesหอยเป๋าฮื้อ [TU Subject Heading]
Abandoned childrenเด็กที่ถูกทอดทิ้ง [TU Subject Heading]
Abandoned Wellการสละทิ้งหลุมเจาะ
การสละทิ้งหลุมเจาะ เนื่องจากเป็นหลุมแห้งไม่พบปิโตร [ปิโตรเลี่ยม]

English-Thai: Longdo Dictionary (UNAPPROVED version -- use with care )
Aโน้ต "ลา" ในดนตรี
A[เอ] หนึ่ง
a bird in the hand is worth two in the bushสิ่งที่มีอยู่แล้วย่อมดีกว่าสิ่งที่อยากได้
a Business-To-Businessการตลาดแบบธุรกิจต่อธุรกิจ
a chip off the old block (phrase ) ลูกไม้หล่นไม่ไกลต้น
a couple of days ( ) สองวัน
See also: S. 2 days,
a cut above (n) มีความเหนือกว่า
a fool and his money are soon parted(ใช้เมื่อต้องสูญเสียเงินเป็นจำนวนมากเนื่องมาจากการตัดสินที่ไม่ดี) ให้คนโง่ใช้เงินอีกไม่นานเงินก็หมด
a friend in need is a friend indeedเพื่อนกินหาง่าย เพื่อนตายหายาก
a hold-up (n ) การปล้น

ตัวอย่างประโยค (EN,TH,DE,JA,CN) จาก Open Subtitles
Even as time starts to sign his name on our eyes[CN] 单帝烦る泊à帽 Girls (2014)
Et voilà.[CN] 看吧 Et voilà. 等一下 Wait a minute. Green Light (2015)
What is the status of Delta-Xray-Delta? Over.[CN] 叫蹲厨à瑆X钉瞷竚 Puppies and Kittens (2014)
I was always a Royals fan, myself.[CN] 我总是 à皇家队球迷,我自己。 Aftermath (2014)
I... I didn't copy that, Delta-Xray.[CN] и⊿钮睲à瑆X钉 Puppies and Kittens (2014)
Déjà vu all over again,[CN] 昨日重现了 Déjà vu all over again. Turbo Kid (2015)
I need the status of Delta-Xray-Delta.[CN] 叫蹲厨à瑆X钉竚 Puppies and Kittens (2014)
Impressive.[CN] 瞧 Voilà. I Am Wrath (2016)
I copy you Delta-Xray![CN] à瑆X钉 и钮 Puppies and Kittens (2014)
J'ai étudié à Paris.[JA] J'étudié à Paris. Learning to Drive (2014)
Delta-Xray location currently unknown.[CN] à瑆X钉竚﹟ゼ絋 Puppies and Kittens (2014)
No, I don't think so, but...[CN] 昨日重现啊 达尔 It's déjà vu, Dar. The Covenant (2017)

Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
ดังกล่าวข้างต้น[PRON] abovementioned, Syn. ดังกล่าว, Example: หน่วยงานของเราสามารถรับบทบาทได้เป็นอย่างดี ตามสภาพความพร้อมด้านต่างๆ ดังกล่าวข้างต้น
การงดออกเสียง[N] abstention, Ant. การออกเสียง, Thai definition: การไม่แสดงความเห็นตามสิทธิ
ตามกฎหมาย[ADV] according to law, See also: according to the law, legally, Syn. โดยชอบด้วยกฎหมาย, Example: หนังสือลาออกของนายพรพจน์ยังไม่ทันมีผลตามกฎหมาย เรื่องราวก็จบลงเสียก่อน, Thai definition: ถูกต้องตามกฎหมาย
เทคโนโลยีสมัยใหม่[N] advanced technologies, Syn. เทคโนโลยีทันสมัย, Ant. เทคโนโลยีรุ่นเก่า, Example: คอมพิวเตอร์เป็นปัจจัยสำคัญในการพัฒนาเทคโนโลยีสมัยใหม่เกือบทุกชนิด, Count unit: ชนิด
ระเบียบวาระการประชุม[N] agenda, Syn. วาระการประชุม, ระเบียบวาระ, Example: ระเบียบวาระการประชุมนี้จะผูกพันให้ทั้งสองฝ่ายต้องเจรจา เฉพาะในเรื่องที่อยู่ในระเบียบวาระการประชุมนั้นเท่านั้น, Count unit: วาระ, Thai definition: ลำดับรายการการประชุมที่กำหนดไว้
เอเชีย[N] Asia, Syn. ทวีปเอเชีย, Example: ประชากรสหรัฐอเมริกาในสมัยบุกเบิกอพยพมาจากยุโรปและเอเชียเป็นจำนวน, Thai definition: ชื่อทวีป
เอเชีย[ADJ] Asia, Syn. ทวีปเอเชีย, Example: ปานน้ำเงินมักพบในเด็กที่มีเชื้อชาติเอเชีย, Thai definition: เกี่ยวกับทวีปเอเชีย
อาเชี่ยน[N] Asian, Example: นักขายจากทั่วอาเซียนต่างมารวมตัวกัน ณ สำนักงานในเมืองปักกิ่ง, Thai definition: ภูมิภาคเอเซียตะวันออกเฉียงใต้
อาเชี่ยน[ADJ] Asian, Example: เขาได้รับเหรียญทอง 2 เหรียญในการแข่งขันกีฬามหาวิทยาลัยอาเซี่ยน, Thai definition: เกี่ยวกับภูมิภาคในแถบเอเซียตะวันออกเฉียงใต้
เป็นหลักประกัน[V] assure, Syn. เป็นประกัน, Example: การใช้จ่ายโดยประหยัดนั้น จะเป็นหลักประกันความสมบูรณ์พูนสุขของผู้ประหยัดเองและครอบครัว

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
อา[n.] (ā) EN: uncle ; aunt   FR: oncle [m] ; tante [f]
อา[excl.] (ā) EN: ah ! ; hmmm   
อ่า[v.] (ā) EN: decorate   
อ้า[v.] (ā) EN: open ; be ajar ; spread out ; stretch out   FR: ouvrir ; entrouvrir
อบายมุข[n.] (abāiyamuk) EN: way to hell ; ruin ; vice ; temptation ; allurements which lead to ruin ; evil path   FR: vice [m] ; perversité [f]
อาบัติ[n.] (ābat) EN: offence ; infringement ; misdemeanor ; offense   FR: transgression [f] ; infraction [f]
อาบัติ[v.] (ābat) EN: transgress a precept   
อาบิดจัน[n. prop.] (Ābitjan) EN: Abidjan   FR: Abidjan
อับราฮัม[n. exp.] (Abrāham) EN: Abraham   
อับราฮัม ลินคอล์น = อับราฮัม ลินคอร์น[n. prop.] (Abraham Linkhøn) EN: Abraham Lincoln   FR: Abraham Lincoln

CMU English Pronouncing Dictionary
A    EY1
R    AA1 R
A    AH0
I    AY1
AD    AE1 D
AC    EY1 S IY1
X.    AE1 K S
'N    AH0 N
AE    EY1
AB    AE1 B

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
A    (n) (ei1)
I    (n) (ai)
R    (n) (aa1 r)
a    (dt) (@)
a    (n) (ei1)
i    (n) (ai1)
r    (n) (aa1 r)
au    (n) (ou1)
AA    (n) (ei2 ei1)
AD    (n) (ei2 d ii1)

Japanese-Thai: Longdo Dictionary
[あい, ai] (vt) รัก
愛人[あいじん, aijin] (n) ชู้รัก
曖昧[あいまい, aimai] (n) กำกวม,คลุมเครือ
[あじ, aji] (n) รสชาติ
味見[あじみ, ajimi] (n) การชิม (อาหาร)
赤ちゃん[あかちゃん, akachan] (n) ทารก
赤い[あかい, akai] (adj) สีแดง
赤字[あかじ, akaji] (n) ขาดทุน
赤身[あかみ, akami] (n) เนื้อไม่ติดมัน
赤ん坊[あかんぼう, akanbou] (n) ทารก

Japanese-Thai: Saikam Dictionary
頭金[あたまきん, atamakin] Thai: เงินดาวน์มัดจำ English: down payment
争う[あらそう, arasou] Thai: แข่งขัน English: to compete
争う[あらそう, arasou] Thai: โต้เถียง English: to dispute
味わう[あじわう, ajiwau] Thai: ลิ้มรส English: to taste
上げる[あげる, ageru] Thai: ยกให้ English: to give
上げる[あげる, ageru] Thai: ยกขึ้น
上げる[あげる, ageru] Thai: ทำให้ดีขึ้น
揚げる[あげる, ageru] Thai: ชักขึ้น English: to lift
あなた[あなた, anata] Thai: คุณ English: you
暴く[あばく, abaku] Thai: แฉโพย English: to disclose

German-Thai: Longdo Dictionary
abตั้งแต่
abออกจาก, เริ่มจาก เช่น Fahrt ihr morgen ab München?
abbauen(vi) |baute ab, hat abgebaut| รื้อถอน
Abbildung(n) |die, pl. Abbildungen| แผนภาพ, ภาพอธิบาย, แผนผัง
Abbildung(n) |die, pl. Abbildungen| รูปภาพประกอบ, ภาพอธิบาย เช่น In Abbildung 3.3 sind die geometrischen Verhältnisse bei der Kalibrierung dargestellt.
abbrennen(vi) |brannte ab, hat/ist abgebrannt| ไหม้กลายเป็นเถ้าถ่านเหลือแต่ที่ดิน เช่น Das Haus ist abgebrannt. , See also: Related: brennen, verbrennen
abbrennen(vt) |brannte ab, hat abgebrannt| เผาทำลาย เช่น Der Bauer hat das Feld nach der Ernte abgebrannt. ชาวนาเผาที่นาหลังจากการเก็บเกี่ยว
Abend(n) |der, pl. Abende| เวลาเย็น
abend(adv) ตอนเย็น
Abend für Abendเย็นแล้วเย็นเล่า, วันแล้ววันเล่า เช่น Abend für Abend wiederholen Radio und Fernsehen die Wahlspots der vier Präsidentschaftskandidaten. วิทยุและโทรทัศน์ถ่ายทอดโฆษณาผู้สมัครรับเลือกตั้งเป็นประธานาธิบดีซ้ำไปซ้ำมา

German-Thai: Longdo Dictionary (UNAPPROVED version -- use with care )
a-a (slang ) อุจจาระ, เป็นคำที่มักใช้กับเด็กๆ
Aalen (der) (n) ปลาไหล
Abschaltung {f}; Deaktivierung {f} | Abschaltungen {pl}; Deaktivierungen {pl} (n ) เสื่อม
Achterstag {n} [naut.] (vt) กลับบ้าน
See also: S. go home,
acuteness (n) กึ่งเฉียบพลัน
Ahnung {f} (n) การรู้ล่วงหน้า, ความรู้สึกสังหรณ์ใจ
Aktie (n ) หุ้น
Android {m}; Androide {m}คือแพลตฟอร์มใหม่สำหรับโทรศัพท์มือถือและอุปกรณ์พกพา ซึ่งประกอบด้วยระบบปฏิบัติการ ไลบรารี เฟรมเวิร์ค และซอฟต์แวร์อื่นๆ
Angabe {f} (n ) คำแถลงการณ์
angemessen; angebracht; entsprechend; dementsprechend {adj} (adj ) เหมาะสม

French-Thai: Longdo Dictionary
äเป็นสระในภาษาเยอรมัน เรียกว่า a tréma ในภาษาฝรั่งเศส
à(prep) ที่ (บุพบทระบุสถานที่) เช่น Nous sommes allés à Paris. พวกเราไปปารีสกันมา
à(prep) ใน (บุพบทระบุสถานที่) เช่น Notre fils vit à Paris. ลูกชายของเราอาศัยอยู่ในปารีส
à bientôt!(phrase) แล้วพบกันเร็วๆ นี้
A bout de course(phrase) เหน็ดเหนื่อย หมดแรง
à côté de(prep) ข้างๆ (บุพบทระบุสถานที่) เช่น A côté de l'hôtel, il y a des magasins. ข้างๆ โรงแรมมีร้านขายเสื้อผ้าหลายร้าน
à demain!(phrase) แล้วพบกันพรุ่งนี้
à droiteซึ่งอยู่ทางขวามือ, See also: A. à gauche,
à gaucheซึ่งอยู่ทางซ้ายมือ, See also: A. à droite,
à la maison(phrase) ที่บ้าน

French-Thai: Longdo Dictionary (UNAPPROVED version -- use with care )
aime[j'aime] (adj) ชอบ
ans (n) ปี
artz[artz] (n vt phrase) สวยงาม
aurorมือปราบมาร

Japanese-English: EDICT Dictionary
[あしきり, ashikiri] (n) (arch) (See 五刑) cutting off the leg at the knee (form of punishment in ancient China) [Add to Longdo]
[はなきり, hanakiri] (n) (arch) (See 五刑) cutting off the nose (form of punishment in ancient China) [Add to Longdo]
嗉嚢;そ嚢[そのう, sonou] (n) bird's crop; bird's craw [Add to Longdo]
嘈囃;そう囃[そうざつ, souzatsu] (n,vs) (obsc) (嘈囃 is sometimes read むねやけ) (See 胸焼け) heartburn; sour stomach [Add to Longdo]
噁噁[あくあく, akuaku] (n) (uk) (on-mim) bird's chirping sound [Add to Longdo]
噯;噯気;噫気;噯木(iK)[おくび(噯;噯気);あいき(噯気;噫気;噯木), okubi ( tsutomu ; tsutomu ki ); aiki ( tsutomu ki ; ai ki ; tsutomu ki )] (n) (uk) belch; eructation; burp [Add to Longdo]
垜;安土;堋[あずち, azuchi] (n) mound on which targets are placed (in archery); firing mound [Add to Longdo]
壎;塤[けん, ken] (n) (arch) (obsc) xun (ancient Chinese musical instrument resembling a clay ocarina) [Add to Longdo]
夔鳳鏡;き鳳鏡[きほうきょう, kihoukyou] (n) (obsc) (See 鳳凰) intricately inscribed ancient bronze or iron mirror featuring a pair of firebirds [Add to Longdo]
夔鳳文;き鳳文[きほうもん, kihoumon] (n) (obsc) (See 文様) inscription of a fantastic birdlike creature found on Yin and Zhou dynasty bronze ware etc. [Add to Longdo]

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
[dì, ㄉㄧˋ, ] aim; clear, #2 [Add to Longdo]
[hé, ㄏㄜˊ, ] and; together with; with; sum; union; peace; harmony; surname He, #7 [Add to Longdo]
[yě, ㄧㄝˇ, ] also; too; (in classical Chinese) final particle serving as copula, #11 [Add to Longdo]
[jiù, ㄐㄧㄡˋ, ] at once; right away; only; just (emphasis); as early as; already; as soon as; right away; then; in that case; as many as; even if; to approach; to move towards; to undertake; to engage in; to suffer; subjected to; to accomplish; to take advantage of; to g, #18 [Add to Longdo]
[wéi, ㄨㄟˊ, / ] as (in the capacity of); to take sth as; to act as; to serve as; to behave as; to become; to be; to do, #20 [Add to Longdo]
[dōu, ㄉㄡ, ] all; both (if two things are involved); entirely (due to) each; even; already, #23 [Add to Longdo]
[yǔ, ㄩˇ, / ] and; to give; together with, #28 [Add to Longdo]
[jiàng, ㄐㄧㄤˋ, / ] a general, #29 [Add to Longdo]
[hái, ㄏㄞˊ, / ] also; in addition; more; still; else; still; yet; (not) yet, #37 [Add to Longdo]
[ér, ㄦˊ, ] and; as well as; and so; but (not); yet (not); (indicates causal relation); (indicates change of state); (indicates contrast), #39 [Add to Longdo]

Japanese-English: COMPDICT Dictionary
10個1組[10こ1くみ, 10 ko 1 kumi] decade [Add to Longdo]
10進[10しん, 10 shin] decimal [Add to Longdo]
10進2進変換[10しん2しんへんかん, 10 shin 2 shinhenkan] decimal to binary conversion [Add to Longdo]
10進演算[10しんえんざん, 10 shin'enzan] decimal arithmetic [Add to Longdo]
10進演算子[10しんえんざんし, 10 shin'enzanshi] decimal operator [Add to Longdo]
10進基数[10しんきすう, 10 shinkisuu] decimal radix [Add to Longdo]
10進小数[10しんしょうすう, 10 shinshousuu] decimal fraction [Add to Longdo]
10進小数点[10しんしょうすうてん, 10 shinshousuuten] decimal point [Add to Longdo]
10進数[10しんすう, 10 shinsuu] decimal, decimal digit, decimal number [Add to Longdo]
10進法[10しんほう, 10 shinhou] decimal, decimal notation [Add to Longdo]

Japanese-German: JDDICT Dictionary
あの人[あのひと, anohito] er, sie [Add to Longdo]
お転婆[おてんば, otenba] ausgelassenes_Maedchen, Wildfang [Add to Longdo]
その他[そのた, sonota] ausserdem [Add to Longdo]
アメリカ合衆国[あめりかがっしゅうこく, amerikagasshuukoku] USA [Add to Longdo]
一人暮らし[ひとりぐらし, hitorigurashi] alleine_leben [Add to Longdo]
一抹[いちまつ, ichimatsu] Anflug, Hauch [Add to Longdo]
一生懸命[いっしょうけんめい, isshoukenmei] aeusserste_Anstrengung [Add to Longdo]
万全[ばんぜん, banzen] absolut_sicher, perfekt [Add to Longdo]
万国[ばんこく, bankoku] alle_Laender, Welt [Add to Longdo]
上げる[あげる, ageru] erheben, emporheben, erhoehen [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (6 entries found)

From French-English Freedict dictionary [fd-fra-eng]:

 à
   at; to; toward; towards
   at; beside; by; near; nearby; near to; next to
   a; in; inside; into; on; per; within
   with
   for; to; in order to; per
   on; upon
   until; till
 

From French-English Freedict dictionary [fd-fra-eng]:

 .. à
   ... to; from ... to; of ... to
 

From Dutch-English Freedict dictionary [fd-nld-eng]:

 à
   at...each
 

From Dutch-English Freedict dictionary [fd-nld-eng]:

 .. à
   ...to; from...to; of ... to
 

From Longdo French-Thai Dictionary [longdo_fr_th]:

 à
 à	(prep) ที่ (บุพบทระบุสถานที่) เช่น Nous sommes allés à Paris.
 พวกเราไปปารีสกันมา

From Longdo French-Thai Dictionary [longdo_fr_th]:

 à
 à	(prep) ใน (บุพบทระบุสถานที่) เช่น Notre fils vit à Paris.
 ลูกชายของเราอาศัยอยู่ในปารีส

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top