ข้อมูลสัทศาสตร์ (การอ่านออกเสียง) สำหรับ tournament : (n) <span style='color:black;'>tˈɔːnəmənt</span> (t oo1 n @ m @ n t)

คำนี้มีการอ่านออกเสียงตามพยางศ์ดังสัทอักษรที่แสดงในข้างต้น

ตารางด้านล่างแสดงการเปรียบเทียบสัทอักษรในรูปแบบ IPA, Oxford OALD dictionary และ Arpabet CMU dictionary พร้อมแสดงตัวอย่าง
ตัวเลข 0, 1, 2 ที่ต่อท้ายแต่ละพยางค์ ระบุระดับการเน้นเสียงของพยางค์ : 0=ไม่เน้นเสียง, 1=เสียงเน้นหลัก, 2=เสียงเน้นรอง

Vowels

IPAOxfordArpabet (CMU)Examples
æaAEat, cat, bad
aaAA Rcart, calm, father
auauAWcow, how, found
aiAYhide, my, price
e or ɛeEHEd, bed, net
ə@AH(schwa) about, away, comma
ɜːʴ@@ERhurt, nurse, her
ɛɪeiEYdate, fate, day
ɪiIHit, sit, bit
iiIYeat, meet, see
ɒoAAodd, hot, wash
ɔːooAOport, ought, four
ɔɪoiOYtoy, boy, choice
ououOWno, goat, show
uuUHbook, put, hood
ʌuhAHhut, cup, fun
uuUWtwo, boot, rule
ɛəʴe@ (r)EH (R)where, hair, air
ɪəʴi@ (r)IH (R)near, here, pier
uəʴu@ (r)UH (R)pure, tourist, sure

Consonants

IPAOxfordCMUExamples
bbBbe
chCHcheese, chip, chin
ddDdog
ðdhDHthen, this, thee
ffFfee
ggGgreen
hhHHhe
ʤjhJHjam, judge, large
jyYyet, use, yellow
kkKkey
llLlee
mmMme
nnNknee, now, not
ŋngNGsing, ring, long
ppPpee
rrRread
ssSsea
ʃshSHshe, ship, show
ttTtea
θthTHthin, thick, think
vvVvee
wwWwe
zzZzee, zoo
ʒzhZHpleasure, vision, seizure

อ้างอิง:

  • Arpabet
  • The sounds of English and the International Phonetic Alphabet
  • ว่าด้วยโฆษณา
    เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
    Go to Top