ติดโพย (PopThai)
 วางเมาส์ที่คำศัพท์เพื่อแสดงป๊อปอัป

 

When ( W EH1 N) the ( DH AH0) added ( AE1 D IH0 D) weight ( W EY1 T) becomes ( B IH0 K AH1 M Z) too ( T UW1) much ( M AH1 CH) for ( F AO1 R) it ( IH1 T) to ( T UW1) bear ( B EH1 R),

the ( DH AH0) dwarf ( D W AO1 R F) detonates like ( L AY1 K) a ( AH0) stupendous ( S T UW0 P EH1 N D AH0 S) thermonuclear ( TH ER2 M OW0 N UW1 K L IY0 ER0) bomb ( B AA1 M).

 


  

 
When
 • เมื่อ[Lex2]
 • เมื่อหรือขณะที่: ในเวลาที่, ตอนที่, เวลาที่ [Lex2]
 • เมื่อไรที่[Lex2]
 • ถ้า[Lex2]
 • แม้ว่า[Lex2]
 • (เวน) adv.,conj.,pron. เมื่อไร,เวลาไหน,ในโอกาสไหน conj. เวลาไหน,เมื่อไร,ในขณะที่,พอ,ครั้น,ถ้าหาก,พอ... pron. เวลาไหน,เมื่อไร,เวลาซึ่ง,เวลานั้น [Hope]
 • (adv) เมื่อไร,เมื่อใด,เวลาไหน [Nontri]
 • (con) เมื่อ,ขณะที่,พอ,ครั้น,ในเมื่อ,ถ้าหาก,เวลาไหน [Nontri]
 • /W EH1 N/ [CMU]
 • /HH W EH1 N/ [CMU]
 • (a) /wɛn/ [OALD]
the
 • คำนำหน้านามชี้เฉพาะ[Lex2]
 • พระเจ้า[Lex2]
 • n. วันอาทิตย์ [Hope]
 • (adv) ถึงเพียงนั้น,ในกรณีนั้น,ที่เข้าใจกันแล้ว [Nontri]
 • /DH AH0/ [CMU]
 • /DH AH1/ [CMU]
 • (a) /ðə/ [OALD]
added
 • /AE1 D IH0 D/ [CMU]
 • (v) /'ædɪd/ [OALD]
  [add]
 • คิดผลรวม: รวม, คิดยอดรวม [Lex2]
 • เติมส่วนผสม: เพิ่มส่วนผสม [Lex2]
 • ทำให้รุนแรงขึ้น: เสริม, เพิ่ม [Lex2]
 • นำเข้า: เผยแพร่ [Lex2]
 • พูดต่อ: พูดเติม, พูดเพิ่ม [Lex2]
 • รวม: เชื่อม [Lex2]
 • (แอด) vt.,vi. เติม,บวก,เพิ่ม,เสริม,พูดเติม. [Hope]
 • (vt) เพิ่ม,บวก,รวม,เสริม,เติม,แถม [Nontri]
 • /AE1 D/ [CMU]
 • (v) /'æd/ [OALD]
weight
 • น้ำหนัก[Lex2]
 • ความหนัก[Lex2]
 • หน่วยวัดน้ำหนัก: ระบบวัดน้ำหนัก [Lex2]
 • เพิ่มน้ำหนัก[Lex2]
 • เป็นภาระ[Lex2]
 • ลำเอียง: เข้าข้าง, มีอคติ [Lex2]
 • (เวท) n. น้ำหนัก,ความหนัก,มวล,วัตถุสิ่งของ,ความสำคัญ,อิทธิพล vt. เพิ่มน้ำหนัก,เป็นภาระ,ให้น้ำหนักทางสถิติแก่,มีอคตี,เข้าข้าง -Phr. (carry weigth มีความสำคัญ มีอิทธิพล) ###SW. weighter n. [Hope]
 • (n) น้ำหนัก,การชั่ง,ของหนัก,ภาระ,ความสำคัญ,ลูกตุ้ม,วัตถุ [Nontri]
 • (vt) เพิ่มน้ำหนัก,ถ่วง,เป็นภาระ,เข้าข้าง [Nontri]
 • /W EY1 T/ [CMU]
 • (v) /w'ɛɪt/ [OALD]
becomes
 • /B IH0 K AH1 M Z/ [CMU]
 • (v) /b'ɪk'ʌmz/ [OALD]
  [become]
 • กลายเป็น: เปลี่ยนเป็น [Lex2]
 • ดูสวยงาม: งดงาม [Lex2]
 • เหมาะสม: เหมาะสมกับ, เข้ากับ [Lex2]
 • (บิคัม') {became,become,becoming,becomes} vi.,vt. กลายเป็น,เป็น,เปลี่ยนเป็น,มาเป็น,สอดคล้องกัน,เหมาะ,สมควร,น่าดู ###S. happen,befit [Hope]
 • (vt) กลายเป็น,มาเป็น,เปลี่ยนเป็น,เหมาะ,สมควร,สอดคล้องกับ [Nontri]
 • /B IH0 K AH1 M/ [CMU]
 • (v) /b'ɪk'ʌm/ [OALD]
too
 • อีกด้วย[Lex2]
 • มากเกินไป[Lex2]
 • อย่างมาก: อย่างยิ่ง [Lex2]
 • (ทู) adv. อีก,เพิ่มเติม,ด้วย,เหมือนกัน,ก็,ยัง,เกินไป,มากเกินไป,มากกว่า ###S. in addition [Hope]
 • (adv) ด้วย,เหลือเกิน,เกินไป,เหมือนกัน,ก็,อีก [Nontri]
 • /T UW1/ [CMU]
 • (a) /t'uː/ [OALD]
much
 • มาก: เยอะ, ไม่น้อย, หนัก, ใหญ่ [Lex2]
 • อย่างมาก: อย่างใหญ่หลวง, อย่างมากมาย [Lex2]
 • เกือบจะ: โดยประมาณ [Lex2]
 • บ่อย: ถี่ [Lex2]
 • จำนวนมาก: ปริมาณที่มาก [Lex2]
 • สิ่งที่สำคัญมาก: สิ่งที่ยิ่งใหญ่ [Lex2]
 • (มัชฺ) n. จำนวนมาก,ปริมาณที่มาก,สิ่งที่สำคัญมาก adj. มาก,หลาย,ใหญ่,นัก,ไม่น้อย adv. อย่างมาก,อย่างใหญ่,เกือบจะ,โดยประมาณ ###S. great ###A. little [Hope]
 • (adj) มาก,ใหญ่,หลาย,ไม่น้อย [Nontri]
 • (adv) อย่างมาก,อย่างใหญ่ [Nontri]
 • (n) จำนวนมาก,ปริมาณมาก [Nontri]
 • /M AH1 CH/ [CMU]
 • (n) /m'ʌtʃ/ [OALD]
for
 • สำหรับ: ในส่วน [Lex2]
 • เพื่อ: แก่, ให้แก่, ให้กับ [Lex2]
 • แทน[Lex2]
 • สนับสนุน: เห็นด้วย [Lex2]
 • เป็นระยะ: เป็นเวลา, เป็นจำนวนเงิน [Lex2]
 • ในฐานะของ[Lex2]
 • ไปยัง[Lex2]
 • ด้วยเหตุที่[Lex2]
 • เพราะว่า: เนื่องจาก [Lex2]
 • แลกกับ[Lex2]
 • (ฟอร์) prep. สำหรับ,เพื่อ,conj. เนื่องจาก,เพราะว่า [Hope]
 • (con) เพราะว่า,เพราะเหตุว่า,เนื่องจาก,เนื่องจากว่า [Nontri]
 • (pre) สำหรับ,เพื่อ,แทนที่,เนื่องจาก,เพื่อเป็นเกียรติแก่ [Nontri]
 • /F AO1 R/ [CMU]
 • /F ER0/ [CMU]
 • (in) /fɔːr/ [OALD]
it
 • ผู้เล่นที่ต้องไล่จับผู้เล่นอื่น (เกมของเด็ก)[Lex2]
 • มัน[Lex2]
 • (อิท) pron. มัน,นั่น,ตัว,คน,บุคคล,ตัวมาร,ตัวการ,คนสำคัญ,คนโง่. n. คนเล่น,สถานการณ์โดยทั่วไป ไอทีย่อมาจาก information technology แปลว่า เทคโนโลยีสารสนเทศ หมายถึงเทคโนโลยีในการรวบรวมข้อมูล การจัดเก็บอย่างมีระบบ การเรียกหาข้อมูลได้อย่างรวดเร็ว การประมวลผล การวิเคราะห์ผลที่ได้จากการประมวลนั้น รวมไปถึงการเน้นในเรื่องการแสดงผล และประชาสัมพันธ์สารสนเทศนั้นอย่างมีประสิทธิภาพ ในรูปแบบที่เหมาะสมกับผู้ที่จะนำไปใช้ต่อไป ตลอดไปจนถึงการสื่อสารข้อมูลนั้นไปยังหน่วยงานต่าง ๆ ด้วย ว่ากันว่า IT กำลังจะก้าวเข้ามาแทนวิชา MIS (management information system) เพราะมีขอบเขตกว้างขวางกว่ามาก สรุปสั้น ๆ ได้ว่า เป็นเหมือนการนำวิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์ (computer science) รวมกับนิเทศศาสตร์ (mass communications) [Hope]
 • (pro) มัน [Nontri]
 • /IH1 T/ [CMU]
 • /IH0 T/ [CMU]
 • (prp) /ɪt/ [OALD]
to
 • ไปถึง: ถึง, ไปยัง, จนถึง, ตรงกันกับ, ให้, เพื่อ [Lex2]
 • (ทู) prep. ไปถึง,ถึง,ไปยัง,ไปสู่,ไปทาง,ไปถึง,มีความโน้มน้าว,จนถึง,จนกระทั่งถึง,บรรลุถึง,เข้ากับ,สนองตอบกัน,ตรงกัน,ให้,เพื่อ,เพื่อจะ,ในอันที่จะ,ตาม,ติดตาม, (คณิตศาสตร์) ยกกำลังถึง,ฟื้น,ฟื้นคืน,เฉพาะให้,เพราะ adv. ไปยัง,ไปถึง,ไปสู่,ฟื้น,ฟื้นคืน [Hope]
 • (pre) ยัง,ต่อ,เพื่อจะ,แก่,กับ,จน,ถึง,ตาม,ไปสู่ [Nontri]
 • /T UW1/ [CMU]
 • /T IH0/ [CMU]
 • (in) /tə/ [OALD]
 • (a) /t'uː/ [OALD]
bear
 • ทน: อดทน, ทนทาน [Lex2]
 • ให้กำเนิด: คลอดลูก [Lex2]
 • จดจำไว้ใน่ใจ: ระลึก [Lex2]
 • พยุง: ค้ำ, หนุน, ส่งเสริม [Lex2]
 • รับผิดชอบ[Lex2]
 • ถือ: นำไป [Lex2]
 • ส่งผ่าน(ความคิด)[Lex2]
 • ประพฤติตัว: ปฏิบัติตัว [Lex2]
 • มุ่งหน้าไปทางใดทางหนึ่ง: บ่ายหน้า [Lex2]
 • หมี[Lex2]
 • ผู้เก็งกำไรหุ้น[Lex2]
 • คนอารมณ์ร้าย[Lex2]
 • (แบร์) {bore,borne/born,bearing,bears} vt.,vi. ค้ำ,รับ,พยุง,หนุน,แบก,รับภาระ,พบ,ทรงไว้,อดทน,ทาน,ทน,มี,ออกลูก,มีลูก,มีความรู้สึก,ถือ,พัด,พา,กด,ดัน,ให้,แสดง,ไปทาง,วางท่าทาง n. หมี,คนหยาบคาย,คนงุ่มง่าม,ชื่อดาวที่อยู่ทางทิศเหนือ (Great Bear ดาวจระเข้,Little B [Hope]
 • (n) หมี [Nontri]
 • (vi,vt) แบก,พยุง,หนุน,รับ,ค้ำ,มีผล,ออกลูก,ทน,อดทน [Nontri]
 • /B EH1 R/ [CMU]
 • (v) /b'ɛəʳr/ [OALD]
dwarf
 • (คน,สัตว์,พืช) ที่แคระแกร็น[Lex2]
 • ซึ่งเตี้ยแคระ: ซึ่งแคระเเกร็น [Lex2]
 • ทำให้แคระเกร็น: ทำให้ดูเล็กลง [Lex2]
 • (ดวอร์ฟ) n. คนแคระ,สัตว์หรือพืชที่เตี้ยแคระ,เทวดาเตี้ยมีอัปลักษณ์และมีอำนาจมาก (ในนิทาน) . -adj. แคระ. vt. ทำให้แคระ,ทำให้แกร็น.vi. เตี้ยเล็กลง,แกร็น. ###SW. dwarfishly adv. ดูdwarf dwarfishness n. ดูdwarf [Hope]
 • (adj) แคระ,เตี้ย,แกร็น,สั้น,ไม่สูง,ฝิดธรรมชาติ [Nontri]
 • (n) คนแคระ,พืชหรือสัตว์ที่เตี้ยแคระ [Nontri]
 • /D W AO1 R F/ [CMU]
 • (v) /dw'ɔːf/ [OALD]
detonates
 • (v) /d'ɛtənɛɪts/ [OALD]
  [detonate]
 • ระเบิด[Lex2]
 • ระเบิด: ทำให้ระเบิด [Lex2]
 • (เดท'ทะเนท) vi. ระเบิดอย่างรุนแรงด้วยเสียงสนั่นหวั่นไหว. vt. ทำให้เกิดการระเบิด ###S. explode [Hope]
 • /D EH1 T AH0 N EY2 T/ [CMU]
 • (v) /d'ɛtənɛɪt/ [OALD]
like
 • เช่น: ดังเช่น, ตัวอย่างเช่น [Lex2]
 • เท่ากัน: เท่าเทียมกัน, เสมอกัน [Lex2]
 • น่าจะเป็นไปได้: เป็นไปได้, เหมือนว่าจะ [Lex2]
 • ประเภทเดียวกัน: จำพวกเดียวกัน [Lex2]
 • เป็นลักษณะเฉพาะ: ลักษณะพิเศษ [Lex2]
 • เหมือนกัน: คล้ายกัน, อย่างเดียวกัน [Lex2]
 • เหมือนกับ: เหมือนกันกับ, คล้ายกันกับ [Lex2]
 • ชอบ: นิยม, พอใจ, ถูกใจ, ชื่นชอบ [Lex2]
 • ต้องการ: ปรารถนา [Lex2]
 • เหมือน[Lex2]
 • (ไลคฺ) {liked,liking,likes} adj.,prep. เหมือนกัน,คล้ายกัน,อย่างเดียวกัน,จวนจะ,ดูเหมือน. adv. ใกล้จะ,เกือบจะ,โดยประมาณ,ดูเหมือน. conj. เหมือนกับ,ยังกับ. n. สิ่งที่เหมือนกัน,คนที่เหมือนกัน,ชนิด,ประเภท. v. เกือบจะ,ชอบ,อยาก,ปรารถนา,n. สิ่งที่ชอบ,สิ่งที่ปรารถนา [Hope]
 • (adj) เหมือนกัน,คล้ายกัน,เช่นเดียวกัน,อย่างเดียวกัน [Nontri]
 • (vt) ชอบ,พอใจ,ต้องการ,สมัครใจ,ถูกใจ,ปรารถนา,อยาก [Nontri]
 • /L AY1 K/ [CMU]
 • (v) /laɪk/ [OALD]
a
 • หนึ่ง (คำนำหน้าคำนามเพื่อแสดงว่าคำนามนั้นๆ ไม่ชี้เฉพาะ)[Lex2]
 • อักษรตัวแรกในภาษาอังกฤษ[Lex2]
 • ใช้เป็นคำเติมหน้าเพื่อเน้นความหมาย[Lex2]
 • ของ[Lex2]
 • บน[Lex2]
 • จาก[Lex2]
 • ไปยัง: ไปสู่ [Lex2]
 • ออก[Lex2]
 • ไม่ (ย่อมาจาก an-): ปราศจาก, ใช้นำหน้าเสียงพยัญชนะ [Lex2]
 • (เอ) 1. พยัญชนะและสระตัวแรกในภาษาอังกฤษรูปตัว A, ชั้นหนึ่ง,อันดับหนึ่ง,สัญลักษณ์ธาตุ argon (the first letter) - อังสตรอมยูนิต abbr. assesssment,artery 2. อักษร A ในระบบเลขฐานสิบหก มีค่าเท่ากับ 10 ในเลขฐานสิบ [Hope]
 • /AH0/ [CMU]
 • /EY1/ [CMU]
 • (n) /'ɛɪ/ [OALD]
 • (dt) /ə/ [OALD]
stupendous
 • ใหญ่โต: มโหฬาร, มหาศาล, มหึมา [Lex2]
 • น่าประหลาดใจ: น่าทึ่ง [Lex2]
 • (สทูเพน'ดัส) adj. ทำให้ประหลาดใจ,ทำให้มึนงง,ใหญ่โตอย่างน่าทึ่ง,มหาศาล. ###SW. stupendousness n. ###S. prodigious,enormous [Hope]
 • (adj) มากมาย,มหัศจรรย์,น่าทึ่ง,น่าประหลาด [Nontri]
 • /S T UW0 P EH1 N D AH0 S/ [CMU]
 • (j) /stj'uːp'ɛndəs/ [OALD]
thermonuclear
 • เกี่ยวกับนิวเคลียร์ความร้อน[Lex2]
 • (เธอโมนิว'เคลียร์) adj. เกี่ยวกับนิวเคลียร์ความร้อน,เกี่ยวกับnuclear reaction (ดู) [Hope]
 • /TH ER2 M OW0 N UW1 K L IY0 ER0/ [CMU]
 • (j) /thˌɜːʳmɒunj'uːklɪəʳr/ [OALD]
bomb
 • ทิ้งระเบิดทำลาย[Lex2]
 • ระเบิด: ลูกระเบิด [Lex2]
 • คนเยี่ยมยอด (คำสแลง): สิ่งของที่เยี่ยมยอด (ภาษาสแลง) [Lex2]
 • (บอมบ์) {bombed,bombing,bombs} n. ระเบิด,ลูกระเบิด,ก้อนวัตถุเหลวที่ขับออกจากภูเขาไฟ,ระเบิดภูเขาไฟ,ความล้มเหลวสิ้นเชิง,อาวุธนิวเคลียร์ vi. ปล่อยลูกระเบิด,ทิ้งลูกระเบิด,ยิงลูกระเบิด,ล้มเหลว ###S. missile [Hope]
 • (n) ลูกระเบิด,อาวุธนิวเคลียร์ [Nontri]
 • (vt) ทิ้งระเบิด [Nontri]
 • /B AA1 M/ [CMU]
 • /B AO1 M/ [CMU]
 • (v) /b'ɒm/ [OALD]
 


ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top