ติดโพย (PopThai)
 วางเมาส์ที่คำศัพท์เพื่อแสดงป๊อปอัป

 

Well ( W EH1 L),

most ( M OW1 S T) importantly ( IH2 M P AO1 R T AH0 N T L IY0) here ( HH IY1 R),

when ( W EH1 N) you ( Y UW1) do ( D UW1) get in ( G EH1 T IH0 N) the ( DH AH0) sled ( S L EH1 D),

you ( Y UW1) have to ( HH AE1 V T UW1) get in with ( G EH1 T IH0 N W IH1 DH) catlike ( K AE1 T L AY2 K) movements ( M UW1 V M AH0 N T S); you ( Y UW1) need ( N IY1 D) to ( T UW1) get ( G EH1 T) relaxed ( R IH0 L AE1 K S T).

 


  

 
Well
  • อย่างสุดๆ[Lex2]
  • บ่อน้ำ: บ่อแร่, บ่อน้ำมัน [Lex2]
  • แหล่ง (ความอุดมสมบูรณ์, ข้อมูลฯลฯ)[Lex2]
  • ปล่อง: ช่อง [Lex2]
  • ห้องเก็บปลาในเรือหาปลา[Lex2]
  • ท่วมท้น: พุ่งออกมา, ทะลักออกมา, เอ่อล้น, ไหลออกมา [Lex2]
  • ดี: อย่างดี, เรียบร้อย, เป็นที่พอใจ [Lex2]
  • อย่างมีทักษะ: อย่างชำนาญ [Lex2]
  • อย่างสุขสบาย: อย่างสะดวกสบาย, อย่างราบรื่น [Lex2]
  • ดี: พอใจ, เรียบร้อย, เหมาะสม [Lex2]
  • หายดี: ซึ่งหายเป็นปกติ, ซึ่งมีสุขภาพดี [Lex2]
  • อย่างมีสุขภาพดี[Lex2]
  • อย่างแน่นอน: อย่างไม่ต้องสงสัย, อย่างเหมาะสม, อย่างถูกต้อง [Lex2]
  • คำอุทานแสดงอารมณ์ความรู้สึก (เช่น ดีใจ, ประหลาดใจ, เห็นด้วย)[Lex2]
  • (เวล) adv. ดี,อย่างดี,เรียบร้อย,สบาย,เป็นที่พอใจ,ด้วยความระมัดระวัง,อย่างน่าสรรเสริญ,ด้วยความถูกต้อง,อย่างมีเหตุผล,มากมาย,ได้เรียบ,เต็มที่ adj. สบาย,ดี,พอใจ,เรียบร้อย,พอควร,เหมาะสม interj. ดีละ! โอ!,โอ้! n. ความสบาย,ความมีสุขภาพดี,โชคดี,ความสำเร็จ n. บ่อ, [Hope]
  • (adv) ดี,เรียบร้อย,สบายดี,ทีเดียว,ชอบแล้ว,เต็มที่ [Nontri]
  • (n) บ่อ,อ่าง,แอ่ง,สระ,น้ำพุ,ปล่องอากาศ,ช่องใส่ของ,ช่องลิฟต์ [Nontri]
  • (vi) พุ่ง,ซึม,ไหล,ทะลัก [Nontri]
  • /W EH1 L/ [CMU]
  • (v) /w'ɛl/ [OALD]
most
  • มากที่สุด[Lex2]
  • จำนวนมากที่สุด: ปริมาณมากที่สุด [Lex2]
  • ที่สุด: มากที่สุด, มาก [Lex2]
  • ส่วนใหญ่[Lex2]
  • (โมสทฺ) adj. (คุณศัพท์เปรียบเทียบของmuchหรือmany) มากที่สุด,ส่วนใหญ่. n. จำนวนที่มากที่สุด,ปริมาณที่มากที่สุด,เลขที่สูงสุด,คนส่วนใหญ่,-Phr. (at the most อย่างมากที่สุด) adv. มากที่สุด,เกือบจะ [Hope]
  • (adj,adv) มากที่สุด,ที่สุด,ส่วนมาก,โดยมาก,สุดขีด [Nontri]
  • (n) คนส่วนใหญ่,เลขสูงสุด,จำนวนที่มากที่สุด [Nontri]
  • /M OW1 S T/ [CMU]
  • /M OW1 S/ [CMU]
  • (n) /m'ɒust/ [OALD]
importantly
  • อย่างสำคัญ: โดยสำคัญ [Lex2]
  • /IH2 M P AO1 R T AH0 N T L IY0/ [CMU]
  • (a) /'ɪmp'ɔːtntliː/ [OALD]
here
  • ที่นี่: ตรงนี้, ในที่นี้, ณ ที่นี้, ที่ตรงนี้ [Lex2]
  • (เฮียร์) adv. ที่นี่,ตรงนี้,ขณะนี้,ซึ่งกำลังพิจารณาอยู่ ###SW. here below ในโลกนี้,ในชีวิตนี้. -Phr. (neither here nor their ไม่สำคัญ,ไร้สาระ) n. ที่นี้,โลกนี้,ชีวิตนี้,ปัจจุบันนี้. interj. ขณะนี้!. เดี๋ยวนี้!,เอาละ คำที่มีความหมายเหมือนกั [Hope]
  • (adv) คราวนี้,ที่นี่,จุดนี้,ณ ที่นี้,ขณะนี้ [Nontri]
  • /HH IY1 R/ [CMU]
  • (a) /h'ɪəʳr/ [OALD]
when
  • เมื่อ[Lex2]
  • เมื่อหรือขณะที่: ในเวลาที่, ตอนที่, เวลาที่ [Lex2]
  • เมื่อไรที่[Lex2]
  • ถ้า[Lex2]
  • แม้ว่า[Lex2]
  • (เวน) adv.,conj.,pron. เมื่อไร,เวลาไหน,ในโอกาสไหน conj. เวลาไหน,เมื่อไร,ในขณะที่,พอ,ครั้น,ถ้าหาก,พอ... pron. เวลาไหน,เมื่อไร,เวลาซึ่ง,เวลานั้น [Hope]
  • (adv) เมื่อไร,เมื่อใด,เวลาไหน [Nontri]
  • (con) เมื่อ,ขณะที่,พอ,ครั้น,ในเมื่อ,ถ้าหาก,เวลาไหน [Nontri]
  • /W EH1 N/ [CMU]
  • /HH W EH1 N/ [CMU]
  • (a) /wɛn/ [OALD]
you
  • (ยู) pron. ท่าน,พวกท่าน [Hope]
  • (pro) ท่าน,คุณ,พวกท่าน,พวกคุณ [Nontri]
  • /Y UW1/ [CMU]
  • (prp) /juː/ [OALD]
do
  • จัดการ: กระทำ, ทำ, ปฏิบัติ, เตรียม [Lex2]
  • เดินทาง: วิ่ง [Lex2]
  • พอเพียง: เหมาะสมกัน [Lex2]
  • มีพอเพียง: เหมาะสม [Lex2]
  • ลงโทษ[Lex2]
  • เลียนแบบ[Lex2]
  • แวะเยี่ยม: แวะเที่ยว [Lex2]
  • ศึกษา: ทำงาน, เรียนรู้ [Lex2]
  • เสพยา[Lex2]
  • (ดู) {did,done,does} vt. ทำ,กระทำ,ปฏิบัติ,จัดการ,แสดงท่า,ว่าด้วยvi. ทำ,กระทำ n. การกระทำ [Hope]
  • (vt) กระทำ,ทำ,ปฏิบัติ,จัดการ,ก่อให้เกิด,แสดงท่า,มีอาการ [Nontri]
  • /D UW1/ [CMU]
  • (n) /d'ɒu/ [OALD]
  • (v) /duː/ [OALD]
get in
  • เข้ามา: เข้าไปข้างใน [Lex2]
  • เก็บเข้า: นำเข้ามา [Lex2]
  • มา: มาถึง [Lex2]
  • เก็บ: เรียกเก็บ, เก็บเกี่ยว [Lex2]
  • ซื้อมาสำรองไว้[Lex2]
  • ปลูก: เพาะปลูก [Lex2]
  • เรียก: ขอความช่วยเหลือ [Lex2]
  • ส่ง[Lex2]
  • มีส่วนร่วม[Lex2]
  • สอบได้[Lex2]
  • ได้รับเลือกตั้ง: ถูกเลือก [Lex2]
  • ต่อย: ชกได้จะแจ้ง [Lex2]
  • ตัดสินด้วยสายตา[Lex2]
  • ทำเป็นครั้งแรก[Lex2]
  • ทำ: แสดงอย่างเชี่ยวชาญ [Lex2]
  • ได้รับโทษหรือคำตำหนิอย่างรุนแรง[Lex2]
  • ได้รับ (สิ่งที่ไม่ต้องการ) เข้าสู่[Lex2]
  • ส่งข้อความให้กับ[Lex2]
the
  • คำนำหน้านามชี้เฉพาะ[Lex2]
  • พระเจ้า[Lex2]
  • n. วันอาทิตย์ [Hope]
  • (adv) ถึงเพียงนั้น,ในกรณีนั้น,ที่เข้าใจกันแล้ว [Nontri]
  • /DH AH0/ [CMU]
  • /DH AH1/ [CMU]
  • (a) /ðə/ [OALD]
sled
  • เลื่อนหิมะ: รถลากเลื่อนหิมะ [Lex2]
  • เคลื่อนไปด้วยเลื่อนหิมะ[Lex2]
  • (สเลด) n. แคร่,เลื่อน,แคร่เลื่อนหิมะ,ตะเข้. vi. นั่งแคร่เลื่อน,นั่งแคร่เลื่อนหิมะ vt. ลำเลียงบนแคร่เลื่อน. [Hope]
  • (n) เลื่อน,แคร่เลื่อน,ตะเข้ [Nontri]
  • (vt) ลำเลียงด้วยแคร่เลื่อน [Nontri]
  • /S L EH1 D/ [CMU]
  • (n) /sl'ɛd/ [OALD]
have to
  • จำเป็น: จำเป็นต้อง [Lex2]
get in with
  • เข้ามาได้ด้วย[Lex2]
  • คุ้นเคยกับ: เป็นมิตรกับ (มักเป็นคนมีตำแหน่งสูงหรือมีอำนาจ [Lex2]
  • เป็นศัตรูกับ: ขัดแย้งกับ, ไม่ได้รับอนุมัติจาก [Lex2]
catlike
  • ที่เหมือนแมว[Lex2]
  • /K AE1 T L AY2 K/ [CMU]
movements
  • /M UW1 V M AH0 N T S/ [CMU]
  • (n) /m'uːvmənts/ [OALD]
    [movement]
  • การเคลื่อนที่: การเคลื่อนไหว, การขยับ [Lex2]
  • กริยาท่าทาง[Lex2]
  • คณะบุคคล: องค์การ, ขบวนการ [Lex2]
  • การเคลื่อนกำลังทหาร: การโยกย้ายกำลังทหาร [Lex2]
  • ส่วนที่เคลื่อนไหวของระบบกลไก[Lex2]
  • ช่วงหนึ่งของเพลง[Lex2]
  • กระบวนการ[Lex2]
  • (มูฟว'เมินทฺ) n. การเคลื่อนไหว,การเคลื่อนที่,กิริยาท่าทาง,ขบวนการ,ความพยายาม,คณะบุคคล,การดำเนินงาน,คณะบุคคล ###S. motion ###A. rest [Hope]
  • (n) การเคลื่อนไหว,ความพยายาม,ขบวนการ,คณะ,ความประสงค์ [Nontri]
  • /M UW1 V M AH0 N T/ [CMU]
  • (n) /m'uːvmənt/ [OALD]
need
  • ความต้องการ: ความจำเป็น, ความขาดแคลน [Lex2]
  • จำเป็น: ต้องการ, ควรทำ [Lex2]
  • ต้องการ: จำเป็นต้องมี [Lex2]
  • (นีด) {needed,needing,needs} n. ความจำเป็น,ความต้องการ,สิ่งที่ต้องการ,สิ่งที่ขาดแคลน,ความคับขัน,ความขัดสน if need be ในกรณีจำเป็น vt.,vi. มีความจำเป็น,จำเป็น,ต้องการ,ประสงค์. ###SW. needer n. [Hope]
  • (n) ความต้องการ,ความจำเป็น,ของจำเป็น,ความขัดสน [Nontri]
  • (vt) ต้องการ,จำเป็น,ประสงค์,ขาด [Nontri]
  • /N IY1 D/ [CMU]
  • (v) /niːd/ [OALD]
to
  • ไปถึง: ถึง, ไปยัง, จนถึง, ตรงกันกับ, ให้, เพื่อ [Lex2]
  • (ทู) prep. ไปถึง,ถึง,ไปยัง,ไปสู่,ไปทาง,ไปถึง,มีความโน้มน้าว,จนถึง,จนกระทั่งถึง,บรรลุถึง,เข้ากับ,สนองตอบกัน,ตรงกัน,ให้,เพื่อ,เพื่อจะ,ในอันที่จะ,ตาม,ติดตาม, (คณิตศาสตร์) ยกกำลังถึง,ฟื้น,ฟื้นคืน,เฉพาะให้,เพราะ adv. ไปยัง,ไปถึง,ไปสู่,ฟื้น,ฟื้นคืน [Hope]
  • (pre) ยัง,ต่อ,เพื่อจะ,แก่,กับ,จน,ถึง,ตาม,ไปสู่ [Nontri]
  • /T UW1/ [CMU]
  • /T IH0/ [CMU]
  • (in) /tə/ [OALD]
  • (a) /t'uː/ [OALD]
get
  • ได้: ได้รับ, รับ [Lex2]
  • มีอิทธิพลต่อ: มีผลต่อ, กระตุ้น, ชักจูง [Lex2]
  • เจริญ: พัฒนา [Lex2]
  • เข้าใจ[Lex2]
  • มาถึง: ไปถึง, บรรลุ [Lex2]
  • ทำให้พอใจ[Lex2]
  • ได้รับ เช่น I got the book yesterday. ฉันได้รับหนังสือเมื่อวานนี้ [LongdoEN]
  • เข้าใจ เช่น Do you get it? คุณเข้าใจ (เรื่องนี้) หรือเปล่า, Oh, I got it now. อ้า ตอนนี้ฉันเข้าใจแล้ว [LongdoEN]
  • (เกท) {got,gotten,getting,gets} vt. ได้,ได้มา,ได้รับ,เอา,ไปเอามา vi. มาถึง,บรรลุ -Phr. (get along จัดการ,ก้าวหน้า,ตกลง,เป็นมิตร) . [Hope]
  • (vi) มาถึง,เข้าใจ,บรรลุ,กลายเป็น,ได้เงิน,มีรายได้ [Nontri]
  • (vt) ได้รับ,ได้มา,ชักชวน,จัดทำ,จัดแจง,หามาได้,ติด(โรค) [Nontri]
  • /G EH1 T/ [CMU]
  • /G IH1 T/ [CMU]
  • (v) /g'ɛt/ [OALD]
relaxed
  • ซึ่งผ่อนคลาย: ซึ่งรู้สึกสบาย [Lex2]
  • /R IH0 L AE1 K S T/ [CMU]
  • /R IY0 L AE1 K S T/ [CMU]
  • (v) /r'ɪl'ækst/ [OALD]
    [relax]
  • ผ่อนคลาย: พักผ่อน [Lex2]
  • ทำให้ผ่อนคลาย: คลายเครียด, คลายอารมณ์ [Lex2]
  • (รีแลคซฺ') vt.,vi. ผ่อน,คลาย,ปล่อย,ทำให้หายกังวล,ระบายท้อง ###SW. relaxative,relaxatory adj. relaxedly adv. ###S. slacken [Hope]
  • (vi,vt) ผ่อนคลาย,หย่อนลง,ผ่อน,ปล่อย,ระบาย [Nontri]
  • /R IH0 L AE1 K S/ [CMU]
  • /R IY0 L AE1 K S/ [CMU]
  • (v) /r'ɪl'æks/ [OALD]
 


ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top