ติดโพย (PopThai)
 วางเมาส์ที่คำศัพท์เพื่อแสดงป๊อปอัป

 

There ( DH EH1 R) are ( AA1 R) some ( S AH1 M) elegant ( EH1 L AH0 G AH0 N T) formal ( F AO1 R M AH0 L) structures ( S T R AH1 K CH ER0 Z), a ( AH0) kind of ( K AY1 N D AH1 V) recursive beauty ( B Y UW1 T IY0), but ( B AH1 T) complex ( K AA1 M P L EH0 K S), like ( L AY1 K) two ( T UW1) minds ( M AY1 N D Z) arguing with ( AA1 R G Y UW0 IH0 NG W IH1 DH) each other ( IY1 CH AH1 DH ER0).

 


  

 
There
 • ที่นั่น: ที่โน่น, ตรงนั้น, ด้านนั้น [Lex2]
 • ในข้อนั้น: ในจุดนั้น, เกี่ยวกับข้อนั้น, เกี่ยวกับเรื่องนั้น [Lex2]
 • ในผลสำเร็จนั้น[Lex2]
 • มี (ใช้เป็น indefinite pronoun อยู่ต้นประโยค)[Lex2]
 • ที่นั่น: ตรงนั้น [Lex2]
 • ประเด็นนั้น[Lex2]
 • ภาวะนั้น: สภาพนั้น, เงื่อนไขนั้น [Lex2]
 • (แธร์) adv. ที่นั่น,ตรงนั้น,ด้านนั้น,ในข้อนั้น. -pron. ที่นั่น,ตรงนั้น,ประเด็นนั้น. n. ภาวะนั้น,สภาพนั้น,เงื่อนไขนั้น,สถานที่นั้น [Hope]
 • (adv) ที่นั่น,ตรงนั้น,ในข้อนั้น,นั่นปะไร,ด้านนั้น [Nontri]
 • /DH EH1 R/ [CMU]
 • (a) /ð'ɛəʳr/ [OALD]
are
 • เป็น: อยู่, คือ [Lex2]
 • หน่วยวัดเนื้อที่ เท่ากับ 100 ตารางเมตร[Lex2]
 • (อา) ใช้กับ you และเป็นพหูพจน์แทน be, หน่วยผิวหน้าที่เท่ากับ 100 ตารางเมตรหรือ 119.6 ตารางหลาหรือ 1/100 hectare [Hope]
 • (vi) เป็น,อยู่ [Nontri]
 • /AA1 R/ [CMU]
 • /ER0/ [CMU]
 • (v) /aːr/ [OALD]
  [be]
 • อยู่: เป็น, คือ [Lex2]
 • ใกล้: แสดงตำแหน่ง [Lex2]
 • (บี) (am/are/is/,was/were,been) vi. เป็น,อยู่,คือ,ใช่ ###S. live abbr. both eye,below elbow [Hope]
 • (vi,vt) เป็น,อยู่,คือ [Nontri]
 • /B IY1/ [CMU]
 • /B IY0/ [CMU]
 • (v) /biː/ [OALD]
some
 • เล็กน้อย[Lex2]
 • บางส่วน[Lex2]
 • ที่มีจำนวนสองหรือสาม[Lex2]
 • ไม่เจาะจง: คร่าวๆ [Lex2]
 • คร่าวๆ[Lex2]
 • เต็มไปด้วย[Lex2]
 • สองหรือมากกว่าสองคนในการกระทำหนึ่งๆ[Lex2]
 • (ซัม) adj.,pron. บางส่วน,บางอัน,บางชิ้น,มีบ้าง,ไม่แน่,ไม่เจาะจง adv. ประมาณ,โดยประมาณ,คร่าว ๆ ,ในราว,ค่อนข้าง ###S. certain [Hope]
 • (adj) บางอย่าง,บ้าง,บางอัน,ประมาณ [Nontri]
 • (pro) บางคน,บางอัน,บางส่วน [Nontri]
 • /S AH1 M/ [CMU]
 • (j) /sʌm/ [OALD]
elegant
 • (การกระทำ) ที่มีส่วนผสมระหว่างความเรียบง่าย ทักษะและความสวยงาม[Lex2]
 • สวยงาม: งดงาม, สละสลวย, สง่างาม, ภูมิฐาน, ผึ่งผาย [Lex2]
 • (เอล'ละเกินทฺ) adj. งดงาม,เก๋,สละสลวย,สวยงาม,เรียบร้อย,ดีเลิศ ###S. refined [Hope]
 • (adj) งดงาม,สง่า,โก้,เก๋,สะโอดสะอง,สละสลวย [Nontri]
 • /EH1 L AH0 G AH0 N T/ [CMU]
 • (j) /'ɛlɪgənt/ [OALD]
formal
 • ตามธรรมเนียมปฏิบัติ: ตามประเพณีนิยม [Lex2]
 • เป็นกิจจะลักษณะ: เป็นทางการ [Lex2]
 • ซึ่งเป็นชุดที่เป็นทางการ: ซึ่งเป็นเครื่องแบบที่เป็นทางการ [Lex2]
 • เป็นรูปแบบ: ตามรูปแบบ [Lex2]
 • ที่เป็นกฎเกณฑ์[Lex2]
 • ที่เกี่ยวกับทางเทคนิค เช่น formaler Fehler ข้อผิดพลาดทางเทคนิค [LongdoDE]
 • (ฟอร์'เมิล) adj. เป็นพิธีการ,ตามรูปแบบ,พิธีรีตองมาก,เจ้าระเบียบ,เหมาะสม,สอดคล้อง n. งานสังคมที่ต้องใส่ชุดราตรี. adv. ในชุดทางการ,ในชุดเครื่องแบบ. ###SW. formalness n. ###S. ceremonious [Hope]
 • (adj) เป็นพิธี,ตามแบบ,ตามระเบียบ,ตามหลักการ,เป็นทางการ [Nontri]
 • /F AO1 R M AH0 L/ [CMU]
 • (j) /f'ɔːml/ [OALD]
structures
 • /S T R AH1 K CH ER0 Z/ [CMU]
 • (n) /str'ʌktʃəz/ [OALD]
  [structure]
 • สิ่งก่อสร้าง: อาคาร, สิ่งที่สร้างขึ้น [Lex2]
 • โครงสร้าง: โครง, แบบแผน [Lex2]
 • ส่วนประกอบ: องค์ประกอบ [Lex2]
 • สร้างโครงสร้าง: ประกอบโครงสร้าง [Lex2]
 • (สทรัค'เชอะ) n. โครงสร้าง,โครง,โครงร่าง,องค์ประกอบ,ลักษณะ,วิธีการสร้าง,สิ่งก่อสร้าง,ส่วนประกอบที่หยาบกว่าของหิน,แบบแผน,โครงสร้างสังคม. vt. สร้าง,ประกอบ,จัดทำ,จัดตั้ง,ก่อสร้าง. ###S. construction [Hope]
 • (n) โครงสร้าง,การสร้าง,อาคาร,สิ่งก่อสร้าง,องค์ประกอบ [Nontri]
 • /S T R AH1 K CH ER0/ [CMU]
 • (n) /str'ʌktʃər/ [OALD]
a
 • หนึ่ง (คำนำหน้าคำนามเพื่อแสดงว่าคำนามนั้นๆ ไม่ชี้เฉพาะ)[Lex2]
 • อักษรตัวแรกในภาษาอังกฤษ[Lex2]
 • ใช้เป็นคำเติมหน้าเพื่อเน้นความหมาย[Lex2]
 • ของ[Lex2]
 • บน[Lex2]
 • จาก[Lex2]
 • ไปยัง: ไปสู่ [Lex2]
 • ออก[Lex2]
 • ไม่ (ย่อมาจาก an-): ปราศจาก, ใช้นำหน้าเสียงพยัญชนะ [Lex2]
 • (เอ) 1. พยัญชนะและสระตัวแรกในภาษาอังกฤษรูปตัว A, ชั้นหนึ่ง,อันดับหนึ่ง,สัญลักษณ์ธาตุ argon (the first letter) - อังสตรอมยูนิต abbr. assesssment,artery 2. อักษร A ในระบบเลขฐานสิบหก มีค่าเท่ากับ 10 ในเลขฐานสิบ [Hope]
 • /AH0/ [CMU]
 • /EY1/ [CMU]
 • (n) /'ɛɪ/ [OALD]
 • (dt) /ə/ [OALD]
kind of
 • นิดหน่อย: เล็กน้อย [Lex2]
recursive
 • ลักษณะการทำงานหรือการคำนวณที่ให้ผลลัพธ์แบบย้อนกลับหรือทำซ้ำขั้นตอนเดิม\nคำในลักษณะ recursive เช่น GNU = GNU's not Unix, PHP = PHP: Hypertext Processor\n [LongdoEN]
beauty
 • ความสวยงาม: สิ่งที่สวยงาม, สิ่งที่ดีงาม [Lex2]
 • สิ่งที่ดีเด่นกว่าสิ่งอื่น[Lex2]
 • หญิงงาม: คนสวย [Lex2]
 • คุณสมบัติที่ดีที่สุด[Lex2]
 • (บิว'ที่) n. ความสวยงาม,สิ่งที่สวยงาม,สิ่งที่ดีงาม,หญิงงาม,คนงาม,ข้อขำ,การตกแต่งให้สวยงาม,ข้อได้เปรียบ,คนเด่น,สิ่งที่ดีเด่น ###S. charm ###A. eyesore [Hope]
 • (n) ความสวยงาม,ความงาม,ความสวย,สิ่งสวยงาม [Nontri]
 • /B Y UW1 T IY0/ [CMU]
 • (n) /bj'uːtiː/ [OALD]
but
 • แต่: หากว่า, แต่ทว่า [Lex2]
 • ยกเว้น: เว้นแต่, นอกจาก [Lex2]
 • เป็นแต่เพียง: เพียงแต่ [Lex2]
 • (บัท) conj. แต่,หากว่า,แต่ทว่า,ถ้าไม่,ถ้าไม่ได้ -adv. เพียง,เพียงแต่. -pron. ที่ไม่ -prep. เว้นแต่,นอกจาก [Hope]
 • (adv) เท่านั้น,เพียงแต่ [Nontri]
 • (con) แต่,นอกจาก,เว้นแต่,หากแต่,เพียงแต่ [Nontri]
 • (pre) หากแต่,เว้นแต่,เพียงแต่,นอกจาก [Nontri]
 • /B AH1 T/ [CMU]
 • (a) /bʌt/ [OALD]
complex
 • ความคิดหรือกิจกรรมที่สัมพันธ์กัน[Lex2]
 • ซับซ้อน[Lex2]
 • ที่ประกอบด้วยสองส่วนขึ้นไป[Lex2]
 • (คอม'เพลคซฺ) adj. ประกอบด้วยส่วนต่าง ๆ ,ซับซ้อน,เชิงซ้อน,ซึ่งประกอบด้วย2ส่วน (คำ) n. ความซับซ้อน,ภาวะเชิงซ้อน,ความคิดเห็นที่ครอบงำ,จิตครอบงำ ###S. complicated,maze ###A. integral [Hope]
 • (adj) ซับซ้อน,ยุ่ง,จุกจิก [Nontri]
 • (n) ความลำเอียง,จิตวิปลาส,ปมด้อย [Nontri]
 • /K AA1 M P L EH0 K S/ [CMU]
 • /K AH0 M P L EH1 K S/ [CMU]
 • (n) /k'ɒmplɛks/ [OALD]
like
 • เช่น: ดังเช่น, ตัวอย่างเช่น [Lex2]
 • เท่ากัน: เท่าเทียมกัน, เสมอกัน [Lex2]
 • น่าจะเป็นไปได้: เป็นไปได้, เหมือนว่าจะ [Lex2]
 • ประเภทเดียวกัน: จำพวกเดียวกัน [Lex2]
 • เป็นลักษณะเฉพาะ: ลักษณะพิเศษ [Lex2]
 • เหมือนกัน: คล้ายกัน, อย่างเดียวกัน [Lex2]
 • เหมือนกับ: เหมือนกันกับ, คล้ายกันกับ [Lex2]
 • ชอบ: นิยม, พอใจ, ถูกใจ, ชื่นชอบ [Lex2]
 • ต้องการ: ปรารถนา [Lex2]
 • เหมือน[Lex2]
 • (ไลคฺ) {liked,liking,likes} adj.,prep. เหมือนกัน,คล้ายกัน,อย่างเดียวกัน,จวนจะ,ดูเหมือน. adv. ใกล้จะ,เกือบจะ,โดยประมาณ,ดูเหมือน. conj. เหมือนกับ,ยังกับ. n. สิ่งที่เหมือนกัน,คนที่เหมือนกัน,ชนิด,ประเภท. v. เกือบจะ,ชอบ,อยาก,ปรารถนา,n. สิ่งที่ชอบ,สิ่งที่ปรารถนา [Hope]
 • (adj) เหมือนกัน,คล้ายกัน,เช่นเดียวกัน,อย่างเดียวกัน [Nontri]
 • (vt) ชอบ,พอใจ,ต้องการ,สมัครใจ,ถูกใจ,ปรารถนา,อยาก [Nontri]
 • /L AY1 K/ [CMU]
 • (v) /laɪk/ [OALD]
two
 • จำนวนสอง[Lex2]
 • กลุ่มที่มีจำนวนสอง[Lex2]
 • สอง[Lex2]
 • (ทู) n. เลขสอง,จำนวนสอง adv. เป็นจำนวนสอง [Hope]
 • (adj) สอง [Nontri]
 • /T UW1/ [CMU]
 • (n) /t'uː/ [OALD]
minds
 • /M AY1 N D Z/ [CMU]
 • (v) /m'aɪndz/ [OALD]
  [mind]
 • จิตใจ: ใจ, ความเห็น, ความรู้สึกนึกคิด, ความคิด [Lex2]
 • ความจำ: ความทรงจำ [Lex2]
 • คนฉลาด[Lex2]
 • ความตั้งใจ: ความมุ่งหมาย, ความประสงค์ [Lex2]
 • สติปัญญา: ความสามารถในการเข้าใจ, ปัญญา [Lex2]
 • สังเกต: เข้าใจ [Lex2]
 • รังเกียจ: เกี่ยง, คัดค้าน, ไม่เต็มใจทำบางสิ่ง [Lex2]
 • ระวัง: ระมัดระวัง, เอาใจใส่ดูแล [Lex2]
 • (ไมน์ดฺ) n. จิต,ใจ,จิตใจ,จริต,ความคิด,ปัญญา,เหตุผล,ข้อคิดเห็น,ความตั้งใจ,สติสัมปชัญญะ,ความจำ -Phr. (bear (keep) in mind จำ) -Phr. (make in one's mind ตัดสินใจ) . -Phr. (out of one's mind บ้า,วิกลจริต) v. ใส่ใจ,สนใจ,ระวัง,เชื่อฟัง,ดูแล,เป็นห่วง,คัดค้าน,สังเกต,จำได้ [Hope]
 • (n) จิตใจ,เชาวน์,ความตั้งใจ,ความคิด,สติปัญญา,ความทรงจำ [Nontri]
 • (vt) ระวัง,เอาใจใส่,สนใจ,สังเกต,ตั้งใจฟัง,รังเกียจ [Nontri]
 • /M AY1 N D/ [CMU]
 • (v) /m'aɪnd/ [OALD]
arguing with
  [argue with]
 • ไม่เห็นด้วยกับ: ไม่ยอมรับความจริงว่า [Lex2]
each other
 • ซึ่งกันและกัน: แก่กันและกัน [Lex2]
 • ซึ่งกันและกัน [Hope]
 


ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top