ติดโพย (PopThai)
 วางเมาส์ที่คำศัพท์เพื่อแสดงป๊อปอัป

 

Speaking of ( S P IY1 K IH0 NG AH1 V) "not ( N AA1 T) the ( DH AH0) norm ( N AO1 R M)," whose ( HH UW1 Z) idea ( AY0 D IY1 AH0) was ( W AA1 Z) it ( IH1 T) to ( T UW1) blow ( B L OW1) a ( AH0) hole ( HH OW1 L) in ( IH0 N) the ( DH AH0) plane ( P L EY1 N)?

 


  

 
Speaking of
  [speak of]
 • เอ่ยถึง: พูดถึง, พูดเกี่ยวกับ [Lex2]
not
 • ไม่[Lex2]
 • (นอท) adv. ไม่ [Hope]
 • (adj) ไม่ [Nontri]
 • /N AA1 T/ [CMU]
 • (a) /n'ɒt/ [OALD]
the
 • คำนำหน้านามชี้เฉพาะ[Lex2]
 • พระเจ้า[Lex2]
 • n. วันอาทิตย์ [Hope]
 • (adv) ถึงเพียงนั้น,ในกรณีนั้น,ที่เข้าใจกันแล้ว [Nontri]
 • /DH AH0/ [CMU]
 • /DH AH1/ [CMU]
 • (a) /ðə/ [OALD]
norm
 • มาตรฐาน: ค่าปกติ, ค่าเฉลี่ย, ค่ากลาง [Lex2]
 • (นอร์ม) n. มาตรฐาน,รูปแบบ,แบบแผน,ค่าเฉลี่ย,มาตรฐานการ ศึกษา,ปกติวิสัย [Hope]
 • (n) มาตรฐาน,แบบฉบับ,แบบแผน,รูปแบบ,ค่าเฉลี่ย [Nontri]
 • /N AO1 R M/ [CMU]
 • (n) /n'ɔːm/ [OALD]
whose
 • ของใคร[Lex2]
 • (ฮูซ) pron. ของใคร,กรรมการกแสดงความเป็นเจ้าของ who หรือ which ของคนนั้น,ของคนนี้ [Hope]
 • (pro) ของใครๆ [Nontri]
 • /HH UW1 Z/ [CMU]
 • (prp) /huːz/ [OALD]
idea
 • ความคิด: ความนึกคิด, ความคิดเห็น, ความเชื่อ, แง่คิด, มุมมอง, มโนคติ [Lex2]
 • แผนการ: โครงการ [Lex2]
 • (ไอเดีย') n. ความคิด,มโนคติ ###S. image,concept [Hope]
 • (n) ความคิด,ความคิดเห็น,มโนคติ,ความเชื่อ [Nontri]
 • /AY0 D IY1 AH0/ [CMU]
 • (n) /'aɪd'ɪəʳ/ [OALD]
was
 • กิริยาเอกพจน์ช่องที่ 2 ของ be: เป็น, อยู่, คือ [Lex2]
 • อะไร [LongdoDE]
 • อะไร (ขึ้นต้นประโยคคำถาม) เช่น Was bedeutet das? มันหมายความว่าอะไร [LongdoDE]
 • (vt) pt ของ is [Nontri]
 • /W AA1 Z/ [CMU]
 • /W AA0 Z/ [CMU]
 • (v) /wɒz/ [OALD]
  [be]
 • อยู่: เป็น, คือ [Lex2]
 • ใกล้: แสดงตำแหน่ง [Lex2]
 • (บี) (am/are/is/,was/were,been) vi. เป็น,อยู่,คือ,ใช่ ###S. live abbr. both eye,below elbow [Hope]
 • (vi,vt) เป็น,อยู่,คือ [Nontri]
 • /B IY1/ [CMU]
 • /B IY0/ [CMU]
 • (v) /biː/ [OALD]
it
 • ผู้เล่นที่ต้องไล่จับผู้เล่นอื่น (เกมของเด็ก)[Lex2]
 • มัน[Lex2]
 • (อิท) pron. มัน,นั่น,ตัว,คน,บุคคล,ตัวมาร,ตัวการ,คนสำคัญ,คนโง่. n. คนเล่น,สถานการณ์โดยทั่วไป ไอทีย่อมาจาก information technology แปลว่า เทคโนโลยีสารสนเทศ หมายถึงเทคโนโลยีในการรวบรวมข้อมูล การจัดเก็บอย่างมีระบบ การเรียกหาข้อมูลได้อย่างรวดเร็ว การประมวลผล การวิเคราะห์ผลที่ได้จากการประมวลนั้น รวมไปถึงการเน้นในเรื่องการแสดงผล และประชาสัมพันธ์สารสนเทศนั้นอย่างมีประสิทธิภาพ ในรูปแบบที่เหมาะสมกับผู้ที่จะนำไปใช้ต่อไป ตลอดไปจนถึงการสื่อสารข้อมูลนั้นไปยังหน่วยงานต่าง ๆ ด้วย ว่ากันว่า IT กำลังจะก้าวเข้ามาแทนวิชา MIS (management information system) เพราะมีขอบเขตกว้างขวางกว่ามาก สรุปสั้น ๆ ได้ว่า เป็นเหมือนการนำวิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์ (computer science) รวมกับนิเทศศาสตร์ (mass communications) [Hope]
 • (pro) มัน [Nontri]
 • /IH1 T/ [CMU]
 • /IH0 T/ [CMU]
 • (prp) /ɪt/ [OALD]
to
 • ไปถึง: ถึง, ไปยัง, จนถึง, ตรงกันกับ, ให้, เพื่อ [Lex2]
 • (ทู) prep. ไปถึง,ถึง,ไปยัง,ไปสู่,ไปทาง,ไปถึง,มีความโน้มน้าว,จนถึง,จนกระทั่งถึง,บรรลุถึง,เข้ากับ,สนองตอบกัน,ตรงกัน,ให้,เพื่อ,เพื่อจะ,ในอันที่จะ,ตาม,ติดตาม, (คณิตศาสตร์) ยกกำลังถึง,ฟื้น,ฟื้นคืน,เฉพาะให้,เพราะ adv. ไปยัง,ไปถึง,ไปสู่,ฟื้น,ฟื้นคืน [Hope]
 • (pre) ยัง,ต่อ,เพื่อจะ,แก่,กับ,จน,ถึง,ตาม,ไปสู่ [Nontri]
 • /T UW1/ [CMU]
 • /T IH0/ [CMU]
 • (in) /tə/ [OALD]
 • (a) /t'uː/ [OALD]
blow
 • พัด: โชย, รำเพย [Lex2]
 • สูดจมูก[Lex2]
 • เป่า: เป่าลม, พ่นลม [Lex2]
 • เป่า (แก้ว)[Lex2]
 • ลมแรง (คำไม่เป็นทางการ)[Lex2]
 • การเป่า[Lex2]
 • ส่งจูบ[Lex2]
 • พลาดโอกาส (คำสแลง)[Lex2]
 • ระเบิด: ขาด, ไหม้ [Lex2]
 • เป่า (เครื่องดนตรี) ให้เกิดเสียง[Lex2]
 • ผลาญ (คำสแลง): ใช้อย่างสุรุ่ยสุร่าย [Lex2]
 • การตี: การต่อย [Lex2]
 • บาน: ทำให้บาน [Lex2]
 • (โบล) {blew,blown,blowing,blows} vi. เป่าลม,ทำให้เกิดกระแสลม,ผิวปาก,พ่นลมหายใจ,พ่นน้ำ,คุยโต,ระเบิดออก (ยางรถ) จากไป,วิ่งหน'vt. พัด,เป่าให้เคลื่อนไหว,เป่า (แก้ว) ,ทำให้โกรธ,ทำให้ระเบิด,ทำให้ (ม้า) เหนื่อยหอบ,ใช้จ่ายฟุ่มเฟือย,ไปจาก -n. ลมแรง,พายุ,การเป่าลม,การต [Hope]
 • (n) การตี,การชก,การต่อย,การโจมตี,เสียงพัด [Nontri]
 • (vi,vt) พัด,เป่าลม,ผิวปาก,ตี,ชก,ต่อย [Nontri]
 • /B L OW1/ [CMU]
 • (v) /bl'ɒu/ [OALD]
a
 • หนึ่ง (คำนำหน้าคำนามเพื่อแสดงว่าคำนามนั้นๆ ไม่ชี้เฉพาะ)[Lex2]
 • อักษรตัวแรกในภาษาอังกฤษ[Lex2]
 • ใช้เป็นคำเติมหน้าเพื่อเน้นความหมาย[Lex2]
 • ของ[Lex2]
 • บน[Lex2]
 • จาก[Lex2]
 • ไปยัง: ไปสู่ [Lex2]
 • ออก[Lex2]
 • ไม่ (ย่อมาจาก an-): ปราศจาก, ใช้นำหน้าเสียงพยัญชนะ [Lex2]
 • (เอ) 1. พยัญชนะและสระตัวแรกในภาษาอังกฤษรูปตัว A, ชั้นหนึ่ง,อันดับหนึ่ง,สัญลักษณ์ธาตุ argon (the first letter) - อังสตรอมยูนิต abbr. assesssment,artery 2. อักษร A ในระบบเลขฐานสิบหก มีค่าเท่ากับ 10 ในเลขฐานสิบ [Hope]
 • /AH0/ [CMU]
 • /EY1/ [CMU]
 • (n) /'ɛɪ/ [OALD]
 • (dt) /ə/ [OALD]
hole
 • รู: ปรุ, ช่อง, ร่อง, ช่องว่าง, รอยโหว่, โพรง [Lex2]
 • สถานการณ์ที่น่าอึดอัดใจ: สถานการณ์ที่เคอะเขิน [Lex2]
 • (โฮล) n. รู,โพรง,ถ้ำ,ช่อง,ร่อง,รอย,รอยโหว่,หลุม,จุดอ่อน,ข้อบกพร่อง,ห้องขัง,ที่หลบซ่อน. v. เจาะรู,ขุดหลุม,เจาะผ่าน,ลงหลุม. ###S. aperture [Hope]
 • (n) รู,ช่อง,โพรง,หลุม,ร่อง,ที่หลบซ่อน [Nontri]
 • (vt) เจาะรู,ไช,ขุดหลุม [Nontri]
 • /HH OW1 L/ [CMU]
 • (v) /h'ɒul/ [OALD]
in
 • ใน: ข้างใน, อยู่ภายใน, อยู่ด้านใน [Lex2]
 • ใน: ภายใน, ข้างใน [Lex2]
 • ใน: ข้างใน [Lex2]
 • ไม่[Lex2]
 • |+ สถานที่| ใน, ที่ (ขึ้นกับรูปประโยค ถ้าบ่งการเดินทางเคลื่อนไหว แปลว่า ไปที่ ไปใน ซึ่ง in + Akk. แต่ถ้าบ่งการเป็นอยู่ in + Dat.) เช่น (1) Ich war in den Alpen letzte Woche. ผมอยู่ที่เทือกเขาแอลป์เมื่อสัปดาห์ที่แล้ว (2) Ich fahre in die Alpen diese Woche. ผมจะไปยังเทือกเขาแอลป์อาทิตย์นี้ [LongdoDE]
 • |+D เมื่อกริยาไม่บ่งอาการเคลื่อนไหว| ที่ เช่น Der Zug hält in Spanien. รถไฟจอดที่สเปน (ชื่อประเทศส่วนใหญ่ไม่มีคำนำหน้านามหรือ Artikel) [LongdoDE]
 • กำลังเป็นที่นิยม เช่น Schönsein ist in. ความงามกำลังเป็นที่นิยม [LongdoDE]
 • (อิน) prep. ใน, ภายใน, ข้างใน, ในระหว่าง, ในสภาพ, ในภาวะ, ในข้อที่ว่า. ###SW. in that เนื่องจาก, เพราะว่า. in so far as ตราบใดที่ -adv. ใน, ภายใน, อยู่ข้างใน, ในบ้าน, ในที่ทำงาน, ในตำแหน่ง, ในฤดูเก็บเกี่ยว, ในการบริหารงาน, สอดคล้องกับ -adj. [Hope]
 • (adv) ใน,ภายใน,ข้างใน,อยู่ข้างใน [Nontri]
 • (pre) ใน,ภายใน,ข้างใน,ในระหว่าง [Nontri]
 • /IH0 N/ [CMU]
 • /IH1 N/ [CMU]
 • (n) /ɪn/ [OALD]
plane
 • เครื่องบิน: เรือบิน [Lex2]
 • บินร่อน: ร่อน [Lex2]
 • (เรือ) แล่นแฉลบ: แล่นไปเหนือผิวน้ำ [Lex2]
 • พื้นราบ: ที่ราบ, แนวราบ, ผิวหน้าที่ราบ [Lex2]
 • ระนาบ: ราบ, แบนราบ, ตามแนวราบ [Lex2]
 • เกี่ยวกับแนวราบ[Lex2]
 • ปีกเครื่องบิน: แพนหางเครื่องบิน [Lex2]
 • ระดับ: สถานะทางสังคม, ชั้น, ขั้น [Lex2]
 • กบไสไม้[Lex2]
 • ไม้ปาดปูน[Lex2]
 • เครื่องไสโลหะ[Lex2]
 • ไสกบ[Lex2]
 • ทำให้เรียบ: ปรับพื้นให้เรียบ [Lex2]
 • (เพลน) n. พื้นราบ,หน้าราบ,แนวราบ,เครื่องบิน,กบ,กบไสไม้,ไม้ปาดปูน adj. ราบ,แบน vt. ไสกบ,ทำให้เรียบ [Hope]
 • (adj) ราบ,แบน,เป็นแนวราบ,เป็นพื้นระนาบ [Nontri]
 • (n) เครื่องบิน,ระนาบ,ระดับชั้น,ที่ราบ,กบไสไม้,แนวราบ [Nontri]
 • (vt) ไสไม้,ปรับให้เรียบ [Nontri]
 • /P L EY1 N/ [CMU]
 • (v) /pl'ɛɪn/ [OALD]
 


ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top