ติดโพย (PopThai)
 วางเมาส์ที่คำศัพท์เพื่อแสดงป๊อปอัป

 

Solid ( S AA1 L AH0 D),

tangible ( T AE1 N JH AH0 B AH0 L) facts ( F AE1 K T S) that ( DH AE1 T) can ( K AE1 N) be ( B IY1)... calculated ( K AE1 L K Y AH0 L EY2 T AH0 D) and ( AH0 N D)... written down ( R IH1 T AH0 N D AW1 N) on ( AA1 N) paper ( P EY1 P ER0).

 


  

 
Solid
 • เชื่อใจได้: ไว้ใจได้ [Lex2]
 • แข็ง: มีลักษณะตัน [Lex2]
 • ซึ่งไว้ใจได้[Lex2]
 • ต่อเนื่อง: ซึ่งไม่หยุดพัก [Lex2]
 • ของแข็ง[Lex2]
 • (ซอล'ลิด) adj. ของแข็ง,มีสามมิติ (ความยาว,ความกว้างและความหนา) ,เป็นรูปตัน,แข็ง,แน่น,อัดแน่น,ต่อเนื่อง,โดยสิ้นเชิง,ไม่มีการแบ่งแยก,สมบูรณ์,ทั้งหมด,พร้อมเพรียงกัน,เป็นแบบเดียวกัน,มีเหตุผล,ดี,มีจิตปกติ,มีฐานะการเงินมั่นคง,ลูกบาศก์,รุนแรง,เป็นเอกฉันท์,รวมกัน [Hope]
 • (adj) แน่น,แข็ง,ตัน,สมบูรณ์,ทั้งหมด,ดีเลิศ,เป็นเอกฉันท์ [Nontri]
 • (n) ของแข็ง [Nontri]
 • /S AA1 L AH0 D/ [CMU]
 • (n) /s'ɒlɪd/ [OALD]
tangible
 • ชัดเจน: แน่ชัด, แจ่มแจ้ง [Lex2]
 • ที่จับต้องได้: เป็นตัวเป็นตน [Lex2]
 • สิ่งที่มีตัวตน[Lex2]
 • (แทน'จะเบิล) adj. สัมผัสได้,แท้จริง,จับต้องได้,เป็นตัวเป็นตน,แน่ชัด,มีรูปร่าง,มีแก่นแท้. n. สิ่งที่เป็นของจริง,สิ่งที่มีตัวมีตน. ###SW. tangibility n. tangibleness n. tangibly adv. ###S. concrete,real,material [Hope]
 • (adj) สัมผัสได้,มีรูปร่าง,แน่ชัด,มีจริง,มีแก่นแท้ [Nontri]
 • /T AE1 N JH AH0 B AH0 L/ [CMU]
 • (j) /t'ænʤəbl/ [OALD]
facts
 • /F AE1 K T S/ [CMU]
 • /F AE1 K S/ [CMU]
 • (n) /f'ækts/ [OALD]
  [fact]
 • ความจริง: ข้อเท็จจริง, ความเป็นจริง [Lex2]
 • ส่วนของข้อมูล[Lex2]
 • (แฟคทฺ) n. ความจริง,ข้อเท็จจริง -Phr. (in fact ตามความเป็นจริง) ###SW. factful adj. ###S. reality [Hope]
 • (n) ข้อเท็จจริง,ความเป็นจริง [Nontri]
 • /F AE1 K T/ [CMU]
 • (n) /f'ækt/ [OALD]
that
 • นั้น: โน่น, เช่นนั้น, สิ่งนั้น, จำพวกนั้น, ผู้นั้น, เวลานั้น [Lex2]
 • (คนหรือสิ่งของ) นั้น (ใช้นำหน้านามเพื่อบ่งชี้)[Lex2]
 • อย่างนั้น: เช่นนั้น, กระนั้น, ถึง, จนถึง, ซึ่งที่ [Lex2]
 • เพราะว่า: เพราะ, ก็เพราะ, ก็อย่างนั้น, ก็อย่างนี้ [Lex2]
 • (แธท) adj.,pron.,adv. นับ,นั้น,โน่น,เช่นนั้น,สิ่งนั้น,ผู้นั้น,เวลานั้น,อย่างนั้น,เช่นนั้น,กระนั้น,ถึง,จนถึง,ซึ่งที่,เพราะว่า,เพราะ,ก็,ก็อย่างนั้น,ก็อย่างนี้ [Hope]
 • (adj) นั้น,นั่น,โน่น,เช่นนั้น [Nontri]
 • (adv) ถึงเพียงนั้น,เช่นนั้น,อย่างนั้น,กระนั้น [Nontri]
 • (con) ว่า,ที่,ซึ่ง,เพราะ,กระนั้น [Nontri]
 • (pro) สิ่งนั้น,อย่างนั้น,ที่,ผู้นั้น [Nontri]
 • /DH AE1 T/ [CMU]
 • /DH AH0 T/ [CMU]
 • (j) /ðæt/ [OALD]
can
 • กระป๋อง[Lex2]
 • คุก (คำสแลง)[Lex2]
 • บรรจุกระป๋อง[Lex2]
 • ปริมาณหนึ่งกระป๋อง[Lex2]
 • ห้องน้ำ (คำสแลง)[Lex2]
 • สามารถ: สามารถที่จะ [Lex2]
 • (แคน) auxv. สามารถ,อนุญาต,ยินยอม,อยากจะ -Phr. (cannot but จำเป็นต้อง จักต้อง,ไม่มีทางที่จะไม่) n. กระป๋อง,ภาชนะโลหะที่ปิดมิดชิด,ถังใส่ขยะ,ภาชนะใส่ขี้เถ้า,ถัง,ถ้วยดื่ม,ห้องน้ำ,คุก,ตะโพก,ก้น -Id. (carry the can รับผิดแทน) vt. ใส่กระป๋องแล้วปิดมิดชิด,ไล่ออก, [Hope]
 • (n) กระป๋อง,ถัง [Nontri]
 • (vi) สามารถ,ทำได้ [Nontri]
 • (vt) อัดกระป๋อง,บรรจุกระป๋อง [Nontri]
 • /K AE1 N/ [CMU]
 • /K AH0 N/ [CMU]
 • (v) /kæn/ [OALD]
be
 • อยู่: เป็น, คือ [Lex2]
 • ใกล้: แสดงตำแหน่ง [Lex2]
 • (บี) (am/are/is/,was/were,been) vi. เป็น,อยู่,คือ,ใช่ ###S. live abbr. both eye,below elbow [Hope]
 • (vi,vt) เป็น,อยู่,คือ [Nontri]
 • /B IY1/ [CMU]
 • /B IY0/ [CMU]
 • (v) /biː/ [OALD]
calculated
 • ที่คิดพิจารณาไว้แล้ว: ที่ทำไปโดยคิดถึงผลที่จะเกิดขึ้นไว้แล้ว [Lex2]
 • adj. คิดคำนวณไว้ด้วยความระมัดระวัง [Hope]
 • /K AE1 L K Y AH0 L EY2 T AH0 D/ [CMU]
 • /K AE1 L K Y AH0 L EY2 T IH0 D/ [CMU]
 • (v) /k'ælkjulɛɪtɪd/ [OALD]
  [calculate]
 • คาดการณ์ว่า: คาดว่าจะเกิดขึ้น (โดยใช้ข้อมูลเท่าที่มีอยู่) [Lex2]
 • คำนวณ[Lex2]
 • (แคล'คิวเลท) {calculated,calculating,calculates} v คำนวณ,ถือว่า,เข้าใจว่า,คาดคะเน,คิดว่า,เดา,วางแผน,ประมาณ ###S. compute -Conf. estimate [Hope]
 • (vt) คิดเลข,คำนวณ,คาดคะเน [Nontri]
 • /K AE1 L K Y AH0 L EY2 T/ [CMU]
 • (v) /k'ælkjulɛɪt/ [OALD]
and
 • จากนั้น: แล้วก็ [Lex2]
 • ดังนั้น[Lex2]
 • รวมกับ: รวม [Lex2]
 • และ: ยิ่งไปกว่านั้น, มากไปกว่านั้น [Lex2]
 • (แอนดฺ) conj. และ, แล้วก็, อีก, พร้อมทั้ง, รวมทั้ง, ต่อเนื่องกัน, บวกอีก, ถ้าเช่นนั้นก็, ขณะเดียวกัน ###S. also, moreover, plus, in) [Hope]
 • (con) และ,รวมทั้ง [Nontri]
 • /AH0 N D/ [CMU]
 • /AE1 N D/ [CMU]
 • (cc) /ænd/ [OALD]
written down
  [write down]
 • จดลง: บันทึกลงใน [Lex2]
on
 • บน[Lex2]
 • ที่ (ใช้บอกสถานที่)[Lex2]
 • (ติด) ไว้ที่: (แขวน) ไว้ที่, (เอา) ไว้ที่ [Lex2]
 • ใน (ใช้กับวัน, วันที่, โอกาส)[Lex2]
 • อยู่ในระหว่าง[Lex2]
 • เกี่ยวกับ: ในเรื่อง [Lex2]
 • ในสภาพ: ในลักษณะ, ในอาการที่ [Lex2]
 • โดย (วิธีการ): ด้วย [Lex2]
 • ทาง (ทิศทาง)[Lex2]
 • ใกล้: อยู่ติด [Lex2]
 • (ใช้จ่าย) ไปกับ[Lex2]
 • อย่างทำงานอยู่: อย่างใช้อยู่ [Lex2]
 • อย่างกำลังดำเนินอยู่[Lex2]
 • อย่างต่อไป: อย่างเรื่อยๆ, อย่างไม่หยุด [Lex2]
 • ที่กำลังทำงานอยู่[Lex2]
 • ที่เป็นไปตามกำหนด: ที่เป็นไปตามแผนการ [Lex2]
 • (ออน) prep.,adv. บน,ที่,ตาม,ณ,ในเวลาที่,ในขณะที่,ในวันที่,เกี่ยวกับ,อยู่ในสถานการณ์,ในเรื่อง,โดย,อาศัย,ทันทีหลังจาก,ไปสู่,ไปทาง,ติดกัน,ประชิด,ประจำ adj. เปิดอยู่,ใช้อยู่,ซึ่งกำลังเกิดขึ้น,ตามแผน,ตามกำหนด n. ความเป็นอยู่,สถานการณ์,ด้านข้าง -Phr. (on and off บางครั้งบางคราวเป็นช่วง ๆ) [Hope]
 • (adv) ต่อเนื่อง,ต่อไป,ประจำ,เรื่อยไป,ไปข้างหน้า [Nontri]
 • (pre) ข้างบน,บน,ในเรื่อง,ณ,เกี่ยวกับ,โดย,ตาม [Nontri]
 • /AA1 N/ [CMU]
 • /AO1 N/ [CMU]
 • (a) /ɒn/ [OALD]
paper
 • กระดาษ: แผ่นกระดาษ [Lex2]
 • หนังสือพิมพ์[Lex2]
 • สิ่งพิมพ์: เอกสาร, รายงาน [Lex2]
 • ข้อสอบ[Lex2]
 • กระดาษบุฝาผนัง: วอลเปเปอร์ [Lex2]
 • ติดกระดาษบุฝาผนัง: ติดวอลเปเปอร์ [Lex2]
 • ห่อด้วยกระดาษ: ปิดด้วยกระดาษ [Lex2]
 • (เพ'เพอะ) n. กระดาษ ###SW. papery adj. [Hope]
 • (adj) ทำด้วยกระดาษ [Nontri]
 • (n) กระดาษ,ใบปลิว,เอกสาร,ข้อสอบไล่,หนังสือพิมพ์ [Nontri]
 • (vt) ห่อด้วยกระดาษ,ปิดกระดาษ,ใส่กระดาษ [Nontri]
 • /P EY1 P ER0/ [CMU]
 • (v) /p'ɛɪpər/ [OALD]
 


ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top