ติดโพย (PopThai)
 วางเมาส์ที่คำศัพท์เพื่อแสดงป๊อปอัป

 

Once ( W AH1 N S) your ( Y AO1 R) clothes ( K L OW1 DH Z) are ( AA1 R) dry ( D R AY1),

I'll ( AY1 L) bring ( B R IH1 NG) you ( Y UW1) up ( AH1 P) the ( DH AH0) mountain ( M AW1 N T AH0 N) to ( T UW1) pay ( P EY1) your ( Y AO1 R) respects ( R IH0 S P EH1 K T S) to ( T UW1) Priest ( P R IY1 S T) Qiu .

 


  

 
Once
 • ณ เวลาหนึ่งในอดีต: ครั้งหนึ่ง (ในอดีต) [Lex2]
 • ทันทีที่[Lex2]
 • หนึ่งครั้ง: ครั้งหนึ่ง, ครั้งเดียว [Lex2]
 • (วันซฺ) adv. ครั้งหนึ่ง,ครั้งเดียว,แต่ก่อน adj. เมื่อก่อน,กาลก่อน conj. พอ....ก็,เมื่อไร...ก็,ถ้า....ก็ n. ครั้งหนึ่ง,โอกาสเดียว,ครั้งเดียว,-all at once ทันที,พร้อมกัน -Phr. (at once ทันทีพร้อมกัน) -Phr. (once and for all (once for all) ในที่สุด,เด็ดขาด,ท [Hope]
 • (adv) ครั้งหนึ่ง,หนหนึ่ง,แต่ก่อน [Nontri]
 • /W AH1 N S/ [CMU]
 • (a) /w'ʌns/ [OALD]
your
 • ของคุณ: ของท่าน, ของพวกท่าน [Lex2]
 • (ยัวร์) pron. (การแสดงความเป็นเจ้าของของ you) ของท่าน,ของคุณ,ของพวกท่าน,ของพวกคุณ [Hope]
 • (adj) ของท่าน,ของคุณ,ของพวกท่าน,ของพวกคุณ [Nontri]
 • /Y AO1 R/ [CMU]
 • /Y UH1 R/ [CMU]
 • (j) /j'ɔːr/ [OALD]
clothes
 • เสื้อผ้า: เครื่องแต่งกาย [Lex2]
 • (โคลซ) n.,pl. เสื้อผ้า,เครื่องนุ่งห่ม -Conf. cloths [Hope]
 • (n) เสื้อผ้า,เครื่องแต่งกาย,เครื่องนุ่งห่ม,ชุด [Nontri]
 • /K L OW1 DH Z/ [CMU]
 • /K L OW1 Z/ [CMU]
 • (v) /kl'ɒuðz/ [OALD]
  [clothe]
 • แต่งตัว[Lex2]
 • ปกคลุมด้วย[Lex2]
 • (โคลธ) {clothed/clad,clothed/clad,clothing,clothes} vt. ใส่เสื้ออาภรณ์ ###S. attire, [Hope]
 • (vt) แต่งตัว,สวมเสื้อผ้า [Nontri]
 • /K L OW1 DH/ [CMU]
 • (v) /kl'ɒuð/ [OALD]
are
 • เป็น: อยู่, คือ [Lex2]
 • หน่วยวัดเนื้อที่ เท่ากับ 100 ตารางเมตร[Lex2]
 • (อา) ใช้กับ you และเป็นพหูพจน์แทน be, หน่วยผิวหน้าที่เท่ากับ 100 ตารางเมตรหรือ 119.6 ตารางหลาหรือ 1/100 hectare [Hope]
 • (vi) เป็น,อยู่ [Nontri]
 • /AA1 R/ [CMU]
 • /ER0/ [CMU]
 • (v) /aːr/ [OALD]
  [be]
 • อยู่: เป็น, คือ [Lex2]
 • ใกล้: แสดงตำแหน่ง [Lex2]
 • (บี) (am/are/is/,was/were,been) vi. เป็น,อยู่,คือ,ใช่ ###S. live abbr. both eye,below elbow [Hope]
 • (vi,vt) เป็น,อยู่,คือ [Nontri]
 • /B IY1/ [CMU]
 • /B IY0/ [CMU]
 • (v) /biː/ [OALD]
dry
 • ทำให้แห้ง: ถนอมอาหารด้วยการอบแห้ง [Lex2]
 • ฝืด: (ตลก) ร้าย [Lex2]
 • ไม่ดื่มเหล้า: ห้ามขายเหล้า, ห้ามจำหน่ายสุรา [Lex2]
 • ไม่นำกระแสไฟฟ้า[Lex2]
 • ไม่มีน้ำนม: น้ำนมแห้ง [Lex2]
 • ไม่หวาน: จืดชืด, ขาดความหวาน [Lex2]
 • เย็นชา: ไร้อารมณ์, เฉยๆ, เงียบๆ [Lex2]
 • แห้ง: ถนอมอาหารด้วยการอบแห้ง [Lex2]
 • แห้ง: ไม่เปียกชื้น, แห้งแล้ง, แห้งตึง, ไอแห้งๆ, คอแห้งผาก [Lex2]
 • (ไดร) {dried,drying,dries} adj. แห้ง,แห้งผาก,แห้งแล้ง,ไร้น้ำ,กระหายน้ำ,เฉยเมย,ไร้อารมณ์,ไม่หวาน. vi.,vt. (ทำให้) แห้ง,สูญเสียความชื้น -Phr. (dry up แห้งหมดหยุดระเหย,หยุดพูด) . ###SW. dryable adj. ดู dry dryly adv. ดูdry dryness n.ดูdry [Hope]
 • (adj) แห้ง,แห้งแล้ง,กระหายน้ำ,ไม่มีน้ำ,เรียบๆ [Nontri]
 • (vi) แห้ง,ไม่มีน้ำ,ไม่เปียก [Nontri]
 • /D R AY1/ [CMU]
 • (v) /dr'aɪ/ [OALD]
  [spin-dry]
 • (v) /sp'ɪn-draɪ/ [OALD]
I'll
 • คำย่อของ I will หรือ I shall[Lex2]
 • (ไอลฺ) abbr. I shall,I will [Hope]
 • /AY1 L/ [CMU]
 • (v) /aɪl/ [OALD]
bring
 • พามา: พา [Lex2]
 • พาไป: นำไป, นำไปส่ง [Lex2]
 • ไปเอามา[Lex2]
 • นำไปสู่: พาไปสู่ [Lex2]
 • ขนย้าย: ขนส่ง [Lex2]
 • (บริง) {brought,brought,bringing,brings} vt. เอามาให้,นำมาให้,พามา,นำมาสู่,ทำให้เกิด,ก่อให้เกิด,นำออกมาแสดง,นำเสนอ,ชักชวนขายได้ -Id. (bring about ทำให้เกิด) -Id. (bring around (round)) ชักชวน,โน้มน้าว -Id. (bring forth ทำให้เกิด,นำเสนอ) -Id. (bring in ยอมแพ้) [Hope]
 • (vt) นำมา,เอามา,พามา,ยกมา,ทำให้เกิด [Nontri]
 • /B R IH1 NG/ [CMU]
 • (v) /br'ɪŋ/ [OALD]
you
 • (ยู) pron. ท่าน,พวกท่าน [Hope]
 • (pro) ท่าน,คุณ,พวกท่าน,พวกคุณ [Nontri]
 • /Y UW1/ [CMU]
 • (prp) /juː/ [OALD]
up
 • ในแนวขึ้น: ในทิศทางขึ้น [Lex2]
 • ข้างบน[Lex2]
 • ไปตาม[Lex2]
 • ตั้งตรง[Lex2]
 • ที่เพิ่มขึ้น: ที่เคลื่อนที่ในทิศทางขึ้น [Lex2]
 • ทำให้เพิ่มขึ้น[Lex2]
 • ทำให้เคลื่อนที่ในทิศทางขึ้น[Lex2]
 • การเพิ่มขึ้น[Lex2]
 • (อัพ) adj. ขึ้น,ขึ้นไป,อยู่ชั้นบน,ตั้งตรง,อยู่เหนือ,อยู่สูงกว่า,ลุกขึ้น,ตื่นขึ้น,ขึ้นหน้า,เกิดขึ้น,มากขึ้น,ขึ้นเหนือ,เกลี้ยง,แน่นหนา,เร่าร้อน,ไปตามลม,ให้หมด,ให้เสร็จ,ถึงที่สุด,โดยสิ้นเชิง. vt. ทำให้ใหญ่ขึ้น,ยกเว้น,ทำให้ดีขึ้น. vi. เริ่ม,ริเริ่ม [Hope]
 • (adj) สุดสิ้น,สูง,เพิ่ม,เหนือ,อยู่บน [Nontri]
 • (adv) ขึ้นไป,ตรง,อยู่เหนือ,โดยสิ้นเชิง,ให้หมด [Nontri]
 • (pre) บน,เหนือ,ข้างบน,ถึง,ไปยัง [Nontri]
 • /AH1 P/ [CMU]
 • (v) /ʌp/ [OALD]
the
 • คำนำหน้านามชี้เฉพาะ[Lex2]
 • พระเจ้า[Lex2]
 • n. วันอาทิตย์ [Hope]
 • (adv) ถึงเพียงนั้น,ในกรณีนั้น,ที่เข้าใจกันแล้ว [Nontri]
 • /DH AH0/ [CMU]
 • /DH AH1/ [CMU]
 • (a) /ðə/ [OALD]
mountain
 • ภูเขา: เขา, เทือกเขา, ดอย [Lex2]
 • ซึ่งตั้งอยู่บนภูเขา: ซึ่งอาศัยอยู่บนภูเขา, ซึ่งเกิดขึ้นบนภูเขา [Lex2]
 • คล้ายภูเขา[Lex2]
 • กองมหึมา: กองพะเนิน, กองใหญ่ [Lex2]
 • (เมา'เทิน) n. ภูเขา adj. เกี่ยวกับภูเขา ###S. mount [Hope]
 • (n) ภูเขา,ดอย,เขา [Nontri]
 • /M AW1 N T AH0 N/ [CMU]
 • (n) /m'auntɪn/ [OALD]
to
 • ไปถึง: ถึง, ไปยัง, จนถึง, ตรงกันกับ, ให้, เพื่อ [Lex2]
 • (ทู) prep. ไปถึง,ถึง,ไปยัง,ไปสู่,ไปทาง,ไปถึง,มีความโน้มน้าว,จนถึง,จนกระทั่งถึง,บรรลุถึง,เข้ากับ,สนองตอบกัน,ตรงกัน,ให้,เพื่อ,เพื่อจะ,ในอันที่จะ,ตาม,ติดตาม, (คณิตศาสตร์) ยกกำลังถึง,ฟื้น,ฟื้นคืน,เฉพาะให้,เพราะ adv. ไปยัง,ไปถึง,ไปสู่,ฟื้น,ฟื้นคืน [Hope]
 • (pre) ยัง,ต่อ,เพื่อจะ,แก่,กับ,จน,ถึง,ตาม,ไปสู่ [Nontri]
 • /T UW1/ [CMU]
 • /T IH0/ [CMU]
 • (in) /tə/ [OALD]
 • (a) /t'uː/ [OALD]
pay
 • จ่าย: จ่ายค่าตอบแทน, จ่ายค่าแรง, จ่ายค่าจ้าง [Lex2]
 • สนใจ: เอาใจใส่ [Lex2]
 • ให้ความคิดเห็น[Lex2]
 • ชดใช้: ตอบแทน, ทดแทน, แก้แค้น [Lex2]
 • ค่าแรง: ค่าตอบแทน, ค่าจ้าง, รายได้ [Lex2]
 • การจ่ายเงิน[Lex2]
 • (เพ) vi.,vt. จ่าย,ชำระ,ทายางกันซึม n. ค่าจ้าง. ###SW. payee n. payer n. payment n. [Hope]
 • (n) ค่าตอบแทน,ค่าจ้าง,เงินเดือน [Nontri]
 • (vt) ตอบแทน,ชำระ,จ่ายเงิน,แก้แค้น,ชดใช้ [Nontri]
 • /P EY1/ [CMU]
 • (v) /p'ɛɪ/ [OALD]
respects
 • /R IH0 S P EH1 K T S/ [CMU]
 • /R IY0 S P EH1 K T S/ [CMU]
 • (v) /r'ɪsp'ɛkts/ [OALD]
  [respect]
 • ประเด็น[Lex2]
 • ความเคารพ: ความนับถือ [Lex2]
 • ความเอาใจใส่[Lex2]
 • เคารพ: นับถือ [Lex2]
 • เอาใจใส่: คำนึงถึง [Lex2]
 • (รีสเพคทฺ') n. ความนับถือ,ความเคารพ,ความยำเกรง,ความคารวะ,ความเอาใจใส่,ความสัมพันธ์,ความเกี่ยวข้อง,ประเด็น,ข้อ,ประการ vt. นับถือ,เคารพ,สัมพันธ์กับ,เกี่ยวกับ,คำนึง,พิจารณา ###SW. respecter n. ###S. regard,esteem [Hope]
 • (n) ความเคารพ,ความนับถือ,ความเกี่ยวเนื่อง,ความสัมพันธ์ [Nontri]
 • (vt) เคารพ,นับถือ,พาดพิง,เกี่ยวกับ,คำนึงถึง [Nontri]
 • /R IH0 S P EH1 K T/ [CMU]
 • /R IY0 S P EH1 K T/ [CMU]
 • (v) /r'ɪsp'ɛkt/ [OALD]
Priest
 • พระ: นักบวช [Lex2]
 • (พรีสทฺ) n. พระ,พระสงฆ์,บาทหลวง,พระสอนศาสนา ###S. clergyman [Hope]
 • (n) พระ,ภิกษุ,บาทหลวง [Nontri]
 • /P R IY1 S T/ [CMU]
 • (n) /pr'iːst/ [OALD]
 


ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top