ติดโพย (PopThai)
 วางเมาส์ที่คำศัพท์เพื่อแสดงป๊อปอัป

 

Now ( N AW1) it's ( IH1 T S) July ( JH UW2 L AY1),

we ( W IY1) pick up ( P IH1 K AH1 P) the ( DH AH0) dope ( D OW1 P),

and ( AH0 N D) it ( IH1 T) tests ( T EH1 S T S) 90 percent ( P ER0 S EH1 N T) pure ( P Y UH1 R).

 


  

 
Now
 • ตอนนี้: ในขณะนี้, เดี๋ยวนี้, ปัจจุบันนี้ [Lex2]
 • เนื่องจาก: ด้วยเหตุที่ [Lex2]
 • ตอนนี้: ขณะปัจจุบัน [Lex2]
 • (เนา) adv. ขณะนี้,เดี๋ยวนี้,บัดนี้,ปัจจุบัน -Phr. (now and again,now and then บางครั้งบางคราว) conj. ตราบใด,เนื่องจาก. n. เวลาปัจจุบัน,สมัยนี้ [Hope]
 • (adv) เดี๋ยวนี้,ขณะนี้,ปัจจุบันนี้,บัดนี้,ประเดี๋ยว [Nontri]
 • /N AW1/ [CMU]
 • (a) /nau/ [OALD]
it's
 • (อิทซฺ) abbr. it is,it has [Hope]
 • /IH1 T S/ [CMU]
 • /IH0 T S/ [CMU]
 • (v) /ɪts/ [OALD]
July
 • กรกฎาคม[Lex2]
 • เดือนกรกฎาคม[Lex2]
 • (จูไล') n. กรกฎาคม [Hope]
 • (n) เดือนกรกฎาคม [Nontri]
 • /JH UW2 L AY1/ [CMU]
 • /JH AH0 L AY1/ [CMU]
 • (n) /ʤ'uːl'aɪ/ [OALD]
we
 • เรา: คนเรา, พวกเรา [Lex2]
 • (วี) pron. เรา,พวกเรา,คนเรา,บุคคล, (เสียดสี) ท่าน [Hope]
 • (pro) เรา,พวกเรา [Nontri]
 • /W IY1/ [CMU]
 • (prp) /wiː/ [OALD]
pick up
 • ยกขึ้น[Lex2]
 • รับ (ของหรือคน)[Lex2]
 • ช่วยชีวิต[Lex2]
 • ขับรถไปส่ง[Lex2]
 • ผูกมิตรกับ: พบปะ [Lex2]
 • จับ (ฆาตกรหรือผู้ร้าย)[Lex2]
 • ได้กลิ่น: ได้ยิน, มองเห็น [Lex2]
 • หาคลื่น (เสียง,ไฟฟ้า)[Lex2]
 • จัดให้เป็นระเบียบ: ทำให้เรียบร้อย [Lex2]
 • หารายได้ (จำนวนน้อย)[Lex2]
 • หาหรือซื้อในราคาถูก[Lex2]
 • เรียนรู้อย่างไม่เป็นทางการหรือโดยบังเอิญ[Lex2]
 • ปรับปรุง (อากาศ,ธุรกิจ)[Lex2]
 • ทำให้รู้สึกดีขึ้น / หายป่วย: ช่วยเยียวยา [Lex2]
 • เริ่มทำงาน[Lex2]
 • เริ่มใหม่: เริ่มต้นใหม่ [Lex2]
 • เตรียมจ่าย[Lex2]
 • ลุกขึ้น: ยืนหยัดขึ้น [Lex2]
 • ดุว่า: ว่ากล่าว, สั่งสอน [Lex2]
 • ขุด: เจาะ [Lex2]
the
 • คำนำหน้านามชี้เฉพาะ[Lex2]
 • พระเจ้า[Lex2]
 • n. วันอาทิตย์ [Hope]
 • (adv) ถึงเพียงนั้น,ในกรณีนั้น,ที่เข้าใจกันแล้ว [Nontri]
 • /DH AH0/ [CMU]
 • /DH AH1/ [CMU]
 • (a) /ðə/ [OALD]
dope
 • ข้อมูลลับ: ข้อมูลส่วนตัว [Lex2]
 • ยาเสพติด (คำสแลง): สารกระตุ้น [Lex2]
 • (โดพ) {doped,doping,dopes} n. สารทำให้เกิดอาการง่วงหลับ,กาว,ยากระตุ้น,ยาม้า,ข่าวสาร,ข้อมูล,คนโง่เง่า,เครื่องดื่มคาร์บอเนต (โดยเฉพาะโคคาโคล่า) . vt. กระตุ้นด้วยยากระตุ้น. -Phr. (dope out คำนวณ,คาดการณ์,ร่างโครงการ) ###SW. dope fiend n. คนติดยาเสพ [Hope]
 • /D OW1 P/ [CMU]
 • (v) /d'ɒup/ [OALD]
and
 • จากนั้น: แล้วก็ [Lex2]
 • ดังนั้น[Lex2]
 • รวมกับ: รวม [Lex2]
 • และ: ยิ่งไปกว่านั้น, มากไปกว่านั้น [Lex2]
 • (แอนดฺ) conj. และ, แล้วก็, อีก, พร้อมทั้ง, รวมทั้ง, ต่อเนื่องกัน, บวกอีก, ถ้าเช่นนั้นก็, ขณะเดียวกัน ###S. also, moreover, plus, in) [Hope]
 • (con) และ,รวมทั้ง [Nontri]
 • /AH0 N D/ [CMU]
 • /AE1 N D/ [CMU]
 • (cc) /ænd/ [OALD]
it
 • ผู้เล่นที่ต้องไล่จับผู้เล่นอื่น (เกมของเด็ก)[Lex2]
 • มัน[Lex2]
 • (อิท) pron. มัน,นั่น,ตัว,คน,บุคคล,ตัวมาร,ตัวการ,คนสำคัญ,คนโง่. n. คนเล่น,สถานการณ์โดยทั่วไป ไอทีย่อมาจาก information technology แปลว่า เทคโนโลยีสารสนเทศ หมายถึงเทคโนโลยีในการรวบรวมข้อมูล การจัดเก็บอย่างมีระบบ การเรียกหาข้อมูลได้อย่างรวดเร็ว การประมวลผล การวิเคราะห์ผลที่ได้จากการประมวลนั้น รวมไปถึงการเน้นในเรื่องการแสดงผล และประชาสัมพันธ์สารสนเทศนั้นอย่างมีประสิทธิภาพ ในรูปแบบที่เหมาะสมกับผู้ที่จะนำไปใช้ต่อไป ตลอดไปจนถึงการสื่อสารข้อมูลนั้นไปยังหน่วยงานต่าง ๆ ด้วย ว่ากันว่า IT กำลังจะก้าวเข้ามาแทนวิชา MIS (management information system) เพราะมีขอบเขตกว้างขวางกว่ามาก สรุปสั้น ๆ ได้ว่า เป็นเหมือนการนำวิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์ (computer science) รวมกับนิเทศศาสตร์ (mass communications) [Hope]
 • (pro) มัน [Nontri]
 • /IH1 T/ [CMU]
 • /IH0 T/ [CMU]
 • (prp) /ɪt/ [OALD]
tests
 • /T EH1 S T S/ [CMU]
 • (v) /t'ɛsts/ [OALD]
  [test]
 • การทดสอบ: การตรวจสอบ [Lex2]
 • วิธีที่ใช้ในการทดสอบ[Lex2]
 • เหตุการณ์ที่พิสูจน์คุณสมบัติของบุคคล: เหตุการณ์ที่เป็นเครื่องพิสูจน์บุคคล [Lex2]
 • แบบทดสอบ: ข้อสอบ, คำถามหรือปัญหาที่ใช้ในการทดสอบ [Lex2]
 • ตรวจสอบ: ทดสอบ [Lex2]
 • การทดสอบ, การสอบ [LongdoEN]
 • (เทสทฺ) vt.,vi.,n. (การ,ส่ง) ทดสอบ,ทดลอง,ตรวจสอบ,ตรวจพิสูจน์,สำรวจ. ###SW. testability n. testable adj. testingly adv. [Hope]
 • (n) การทดลอง,การสำรวจ,การสอบ,การพิสูจน์ [Nontri]
 • (vt) ทดลอง,ตรวจสอบ,สำรวจ,ทดสอบ [Nontri]
 • /T EH1 S T/ [CMU]
 • (v) /t'ɛst/ [OALD]
percent
 • เปอร์เซ็นต์: ร้อยละ [Lex2]
 • ที่แสดงสัดส่วนต่อร้อย: ที่เป็นร้อยละ [Lex2]
 • (เพอเซนทฺ') n. เปอร์-เซ็นต์,ร้อยละ,ส่วนร้อย,อัตราร้อยละ. adj. เป็นเปอร์เซ็นต์,เป็นร้อยละ ###S. per centum [Hope]
 • (n) ร้อยละ,เปอร์เซนต์ [Nontri]
 • /P ER0 S EH1 N T/ [CMU]
 • (n) /p'əs'ɛnt/ [OALD]
pure
 • บริสุทธิ์: ไม่มีสารอื่นเจือปน, สะอาด, ไร้มลทิน, ไม่ผสม [Lex2]
 • อย่างสมบูรณ์: อย่างที่สุด [Lex2]
 • (เพียว'เออะ) n. บริสุทธิ์,หมดจด,พันธุ์แท้,โดยตรง,ชัดแจ้งและจริง ๆ ,แน่นอน,เกลี้ยงเกลา,ขาวสะอาด,ไม่มีราคี,ไม่มีมลทิน,เป็นหญิงพรหมจารี,เต็มที่,โดยสิ้นเชิง. ###SW. pureness n. ###S. unmixed,unpolluted [Hope]
 • (adj) บริสุทธิ์,สะอาด,หมดจด,เกลี้ยงเกลา,พันธุ์แท้ [Nontri]
 • /P Y UH1 R/ [CMU]
 • (j) /pj'uəʳr/ [OALD]
 


ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top