ติดโพย (PopThai)
 วางเมาส์ที่คำศัพท์เพื่อแสดงป๊อปอัป

 

Mr ( M IH1 S T ER0). President ( P R EH1 Z IH0 D AH0 N T),

why ( W AY1) do ( D UW1) you ( Y UW1) think ( TH IH1 NG K) the ( DH AH0) public ( P AH1 B L IH0 K) supports ( S AH0 P AO1 R T S) you ( Y UW1) during ( D UH1 R IH0 NG) these ( DH IY1 Z) impeachment ( IH2 M P IY1 CH M AH0 N T) proceedings ( P R OW0 S IY1 D IH0 NG Z)?

 


  

 
Mr
 • นาย (คำนำหน้าชื่อผู้ชาย)[Lex2]
 • (มิส'เทอ) n. นาย ###S. mister pl. Messrs (เมส'เซอซ) [Hope]
 • (n) นาย [Nontri]
 • /M IH1 S T ER0/ [CMU]
 • (n) /m'ɪstər/ [OALD]
President
 • ประธานาธิบดี[Lex2]
 • ประธาน: อธิการบดี, ผู้มีอำนาจในการบริหาร, บุคคลสำคัญขององค์กร [Lex2]
 • (เพรส'ซิเดินทฺ) n. ประธาน,นายก,ประธานาธิบดี,ประมุข,ประธานบริษัท,อธิการบด' (ของมหาวิทยาลัยอเมริกา) ,คณบดี (ของมหาวิทยาลัยในอังกฤษ) ###S. chairman [Hope]
 • (n) ประธานาธิบดี,ประธาน,ประมุข,ผู้อำนวยการ,ผู้จัดการใหญ่ [Nontri]
 • /P R EH1 Z IH0 D AH0 N T/ [CMU]
 • (n) /pr'ɛzɪdənt/ [OALD]
why
 • ทำไม: เพราะอะไร, ไฉน, เพราะเหตุใด, ไย [Lex2]
 • ทำไม[Lex2]
 • (ไว) adv.,conj.,interj. ทำไม, n. สาเหตุ,มูลเหตุ,เหตุผล, [Hope]
 • (adv) ทำไม,เพราะเหตุใด,เหตุไฉน [Nontri]
 • /W AY1/ [CMU]
 • /HH W AY1/ [CMU]
 • (n) /w'aɪ/ [OALD]
do
 • จัดการ: กระทำ, ทำ, ปฏิบัติ, เตรียม [Lex2]
 • เดินทาง: วิ่ง [Lex2]
 • พอเพียง: เหมาะสมกัน [Lex2]
 • มีพอเพียง: เหมาะสม [Lex2]
 • ลงโทษ[Lex2]
 • เลียนแบบ[Lex2]
 • แวะเยี่ยม: แวะเที่ยว [Lex2]
 • ศึกษา: ทำงาน, เรียนรู้ [Lex2]
 • เสพยา[Lex2]
 • (ดู) {did,done,does} vt. ทำ,กระทำ,ปฏิบัติ,จัดการ,แสดงท่า,ว่าด้วยvi. ทำ,กระทำ n. การกระทำ [Hope]
 • (vt) กระทำ,ทำ,ปฏิบัติ,จัดการ,ก่อให้เกิด,แสดงท่า,มีอาการ [Nontri]
 • /D UW1/ [CMU]
 • (n) /d'ɒu/ [OALD]
 • (v) /duː/ [OALD]
you
 • (ยู) pron. ท่าน,พวกท่าน [Hope]
 • (pro) ท่าน,คุณ,พวกท่าน,พวกคุณ [Nontri]
 • /Y UW1/ [CMU]
 • (prp) /juː/ [OALD]
think
 • คิด: ครุ่นคิด, คิดอ่าน [Lex2]
 • คิด[Lex2]
 • มีความคิดเห็น[Lex2]
 • เข้าใจ[Lex2]
 • นึกออก: คิดเชื่อมโยง, คิดได้, นึกขึ้นมาได้ [Lex2]
 • มุ่งความสนใจไปยัง[Lex2]
 • ตั้งใจ: มุ่งหมาย, คาดหมาย [Lex2]
 • คาดเดา: คาดคะเนล่วงหน้า, คาดการณ์ [Lex2]
 • เลือก[Lex2]
 • การคิด: การนึก [Lex2]
 • (ธิงคฺ) vi. คิด,ใช้ความคิด,ครุ่นคิด,นึก,ระลึก,รำลึก,รำพึง,ไตร่ตรอง,อยากจะ,เข้าใจว่า,รู้สึกว่า,คิดว่า,ถือว่า. vt. คิดว่า,รู้สึกว่า,ถือว่า,เข้าใจว่า,คาดคิด ###SW. thinkable adj. -Phr. (think fit คิดว่าเหมาะสม) ,-Phr. (think up วางแผน คิดขึ้น [Hope]
 • (vi) คิด,นึก,ไตร่ตรอง,รำพึง [Nontri]
 • /TH IH1 NG K/ [CMU]
 • (v) /th'ɪŋk/ [OALD]
the
 • คำนำหน้านามชี้เฉพาะ[Lex2]
 • พระเจ้า[Lex2]
 • n. วันอาทิตย์ [Hope]
 • (adv) ถึงเพียงนั้น,ในกรณีนั้น,ที่เข้าใจกันแล้ว [Nontri]
 • /DH AH0/ [CMU]
 • /DH AH1/ [CMU]
 • (a) /ðə/ [OALD]
public
 • ที่เกี่ยวข้องกับส่วนรวม: ที่เป็นของสาธารณะ [Lex2]
 • ที่รู้กันโดยทั่วไป[Lex2]
 • มหาชน: สาธารณชน, ประชาชน, กลุ่มคน, มวลชน, กลุ่มชน [Lex2]
 • (พับ'ลิค) n. สาธารณชน,สาธารณ adj. เกี่ยวกับสาธารณชน,โดยส่วนรวม,มีชื่อเสียง,เลื่องลือ,ระดับชาติ -Phr. (go public ขายหุ้นแก่สาธารณะ) -Phr. (in public โดยเปิดเผย,ไม่ใช่ส่วนตัว,ในที่สาธารณะ) [Hope]
 • (adj) สาธารณะ,ของประชาชน,เพื่อประชาชน,ของหลวง,ของรัฐบาล,โดยส่วนรวม [Nontri]
 • (n) ที่สาธารณะ,สาธารณชน,ประชาชน,ชุมชน [Nontri]
 • /P AH1 B L IH0 K/ [CMU]
 • (n) /p'ʌblɪk/ [OALD]
supports
 • /S AH0 P AO1 R T S/ [CMU]
 • (v) /s'əp'ɔːts/ [OALD]
  [support]
 • ค้ำ: ยัน, พยุง, หนุน [Lex2]
 • สนับสนุน: ช่วยเหลือ, อุดหนุน [Lex2]
 • สิ่งค้ำ: สิ่งที่หนุนอยู่ [Lex2]
 • การช่วยเหลือ: การสงเคราะห์, การอนุเคราะห์, การสนับสนุน [Lex2]
 • (ซะพอร์ท') vt.,n. (สิ่ง,การ,ผู้) ค้ำ,จุน,ยัน,สนับสนุน,หนุน,อุดหนุน,รับ,พยุง,ช่วยเหลือ,อดทน,อดกลั้น,เป็นตัวประกอบ,เป็นตัวรอง ###SW. supportly adv. ###S. bear,sustain,uphold [Hope]
 • (n) ผู้สนับสนุน,เครื่องช่วย,การครองชีพ,ตัวประกอบ [Nontri]
 • (vt) ค้ำจุน,อุดหนุน,สนับสนุน,พยุง,ช่วยเหลือ [Nontri]
 • /S AH0 P AO1 R T/ [CMU]
 • (v) /s'əp'ɔːt/ [OALD]
during
 • ในระหว่าง[Lex2]
 • (เดียว'ริง) prep. ระหว่างเวลา,ในระหว่าง [Hope]
 • (pre) ระหว่าง,ในระหว่าง [Nontri]
 • /D UH1 R IH0 NG/ [CMU]
 • /D Y UH1 R IH0 NG/ [CMU]
 • (in) /dj'uəʳrɪŋ/ [OALD]
these
 • เหล่านี้ (พหูพจน์ของ this)[Lex2]
 • (ธีซ) pron.,adj. พหูพจน์ของ this [Hope]
 • (adj) เหล่านี้,พวกนี้,เช่นนี้ [Nontri]
 • (pro) สิ่งเหล่านี้,อย่างนี้ [Nontri]
 • /DH IY1 Z/ [CMU]
 • (j) /ðiːz/ [OALD]
  [this]
 • (คน, สิ่ง) นี้[Lex2]
 • นี้ (ใช้แทนคำนามที่กล่าวถึงหรือทราบกันดีอยู่แล้ว)[Lex2]
 • ขนาดนี้: ถึงเพียงนี้, เท่านี้ [Lex2]
 • (ธิส) นี่, ที่นี่ [Hope]
 • (adj) นี้,อย่างนี้,เช่นนี้,แค่นี้,นี่ [Nontri]
 • (n) สิ่งนี้,อย่างนี้,ที่นี้,ในเวลานี้ [Nontri]
 • /DH IH1 S/ [CMU]
 • /DH IH0 S/ [CMU]
 • (j) /ðɪs/ [OALD]
impeachment
 • การกล่าวโทษเจ้าหน้าที่รัฐว่าทำผิดศีลธรรมหรือจรรยาบรรณ: การฟ้องร้อง [Lex2]
 • (อิมพีช' เมินทฺ) n. การกล่าวโทษ, การฟ้องร้อง, การกล่าวโทษเจ้าหน้าที่ฝ่ายบริหารชั้นสูงของรัฐบาลโดยสภาผู้แทนราษฎรต่อสภาสูง (senate) ของสหรัฐอเมริกา, การไม่เชื่อถือ, ภาวะที่ถูกกล่าวโทษดังกล่าว [Hope]
 • (n) การกล่าวหา,การฟ้องร้อง [Nontri]
 • /IH2 M P IY1 CH M AH0 N T/ [CMU]
 • (n) /'ɪmp'iːtʃmənt/ [OALD]
proceedings
 • กิจกรรมที่ดำเนินต่อเนื่องในระยะเวลาหนึ่ง[Lex2]
 • วิธีการทางกฎหมาย: การดำเนินการตามกฎหมาย [Lex2]
 • สิ่งตีพิมพ์ในการประชุม: เอกสารตีพิมพ์ในการประชุม [Lex2]
 • (n) รายงาน,ระเบียบการ,การปฏิบัติ [Nontri]
 • /P R OW0 S IY1 D IH0 NG Z/ [CMU]
 • /P R AH0 S IY1 D IH0 NG Z/ [CMU]
 • (n) /pr'əs'iːdɪŋz/ [OALD]
  [proceeding]
 • การดำเนินการ[Lex2]
 • (พระซี'ดิง) n. การดำเนินการ,ขั้นตอน,วิธีการ,ขบวนการ,แนวทาง, ###SW. proceedings กิจกรรมที่ดำเนินต่อเนื่องในระยะหนึ่ง,การปฏิบัติตามกฎหมาย,วิธีการทางกฎหมาย [Hope]
 • (n) การดำเนินการ,พฤติกjรณ์,การปฏิบัติ,แนวทาง,ขั้นตอน [Nontri]
 • /P R AH0 S IY1 D IH0 NG/ [CMU]
 • /P R OW0 S IY1 D IH0 NG/ [CMU]
 • (v) /pr'əs'iːdɪŋ/ [OALD]
 


ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top