ติดโพย (PopThai)
 วางเมาส์ที่คำศัพท์เพื่อแสดงป๊อปอัป

 

Maybe ( M EY1 B IY0) it ( IH1 T) was ( W AA1 Z) because ( B IH0 K AO1 Z) we ( W IY1) wanted ( W AO1 N T IH0 D) to ( T UW1) receive ( R AH0 S IY1 V) the ( DH AH0) images ( IH1 M AH0 JH AH0 Z) first ( F ER1 S T)... when ( W EH1 N) they ( DH EY1) were ( W ER1) still ( S T IH1 L) new ( N UW1),

still ( S T IH1 L) fresh ( F R EH1 SH)... before ( B IH0 F AO1 R) they ( DH EY1) cleared ( K L IH1 R D) the ( DH AH0) hurdles ( HH ER1 D AH0 L Z) of ( AH1 V) the ( DH AH0) rows ( R OW1 Z) behind ( B IH0 HH AY1 N D) us ( AH1 S)... before ( B IH0 F AO1 R) they'd ( DH EY1 D) been ( B IH1 N) relayed ( R IY1 L EY2 D) back ( B AE1 K) from ( F R AH1 M) row ( R OW1) to ( T UW1) row ( R OW1),

spectator ( S P EH1 K T EY0 T ER0) to ( T UW1) spectator ( S P EH1 K T EY0 T ER0)... until ( AH0 N T IH1 L) worn ( W AO1 R N)-out ( AW1 T),

secondhand ( S EH1 K AH0 N D HH AE2 N D),

the ( DH AH0) size ( S AY1 Z) of ( AH1 V) a ( AH0) postage stamp ( P OW1 S T AH0 JH S T AE1 M P)... it ( IH1 T) returned to ( R IH0 T ER1 N D T UW1) the ( DH AH0) projectionist's cabin ( K AE1 B AH0 N).

 


  

 
Maybe
 • บางที: อาจจะ, เป็นไปได้ [Lex2]
 • (เม'บี) adv. บางที,อาจจะ,เป็นไปได้ [Hope]
 • (adv) อาจเป็นได้,บางที,อาจจะ [Nontri]
 • /M EY1 B IY0/ [CMU]
 • (a) /m'ɛɪbiː/ [OALD]
it
 • ผู้เล่นที่ต้องไล่จับผู้เล่นอื่น (เกมของเด็ก)[Lex2]
 • มัน[Lex2]
 • (อิท) pron. มัน,นั่น,ตัว,คน,บุคคล,ตัวมาร,ตัวการ,คนสำคัญ,คนโง่. n. คนเล่น,สถานการณ์โดยทั่วไป ไอทีย่อมาจาก information technology แปลว่า เทคโนโลยีสารสนเทศ หมายถึงเทคโนโลยีในการรวบรวมข้อมูล การจัดเก็บอย่างมีระบบ การเรียกหาข้อมูลได้อย่างรวดเร็ว การประมวลผล การวิเคราะห์ผลที่ได้จากการประมวลนั้น รวมไปถึงการเน้นในเรื่องการแสดงผล และประชาสัมพันธ์สารสนเทศนั้นอย่างมีประสิทธิภาพ ในรูปแบบที่เหมาะสมกับผู้ที่จะนำไปใช้ต่อไป ตลอดไปจนถึงการสื่อสารข้อมูลนั้นไปยังหน่วยงานต่าง ๆ ด้วย ว่ากันว่า IT กำลังจะก้าวเข้ามาแทนวิชา MIS (management information system) เพราะมีขอบเขตกว้างขวางกว่ามาก สรุปสั้น ๆ ได้ว่า เป็นเหมือนการนำวิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์ (computer science) รวมกับนิเทศศาสตร์ (mass communications) [Hope]
 • (pro) มัน [Nontri]
 • /IH1 T/ [CMU]
 • /IH0 T/ [CMU]
 • (prp) /ɪt/ [OALD]
was
 • กิริยาเอกพจน์ช่องที่ 2 ของ be: เป็น, อยู่, คือ [Lex2]
 • อะไร [LongdoDE]
 • อะไร (ขึ้นต้นประโยคคำถาม) เช่น Was bedeutet das? มันหมายความว่าอะไร [LongdoDE]
 • (vt) pt ของ is [Nontri]
 • /W AA1 Z/ [CMU]
 • /W AA0 Z/ [CMU]
 • (v) /wɒz/ [OALD]
  [be]
 • อยู่: เป็น, คือ [Lex2]
 • ใกล้: แสดงตำแหน่ง [Lex2]
 • (บี) (am/are/is/,was/were,been) vi. เป็น,อยู่,คือ,ใช่ ###S. live abbr. both eye,below elbow [Hope]
 • (vi,vt) เป็น,อยู่,คือ [Nontri]
 • /B IY1/ [CMU]
 • /B IY0/ [CMU]
 • (v) /biː/ [OALD]
because
 • เพราะว่า: ด้วยเหตุที่ [Lex2]
 • (บิคอซ') conj.,adv. เพราะ,เป็น,เพราะ,เพราะเหตุว่า -Conf. because of,that [Hope]
 • (con) เพราะ,เพราะว่า,เป็นเพราะ,เหตุเพราะ,เพราะเหตุว่า [Nontri]
 • /B IH0 K AO1 Z/ [CMU]
 • /B IH0 K AH1 Z/ [CMU]
 • (cc) /b'ɪk'ɒz/ [OALD]
we
 • เรา: คนเรา, พวกเรา [Lex2]
 • (วี) pron. เรา,พวกเรา,คนเรา,บุคคล, (เสียดสี) ท่าน [Hope]
 • (pro) เรา,พวกเรา [Nontri]
 • /W IY1/ [CMU]
 • (prp) /wiː/ [OALD]
wanted
 • /W AO1 N T IH0 D/ [CMU]
 • (v) /w'ɒntɪd/ [OALD]
  [want]
 • ต้องการ: ปรารถนาที่จะได้, อยากได้ [Lex2]
 • รู้สึกขาด(บางสิ่ง)ไป: ขาดไป [Lex2]
 • ล่าตัว (ผู้ต้องสงสัย) (ปกติใช้รูป passive voice): ต้องการตัว (ผู้ต้องสงสัย) [Lex2]
 • ต้องการมีความสัมพันธ์ทางเพศกับ[Lex2]
 • ความยากจน[Lex2]
 • (วอนทฺ) vt. vi.,ต้องการ,ปรารถนา,อยาก,ขาดแคลน,หา,ล่า n. สิ่งที่ต้องการ,สิ่งที่จำเป็น,ความขาดแคลน,ความยากจน,การขาดแคลนสิ่งจำเป็นของชีวิต,ความรู้สึกต้องการ Phr. (want out ต้องการออก) ###SW. wanter n. ###S. esire,lack,sha [Hope]
 • (n) ความต้องการ,ความปรารถนา,ความอยาก,ความขาดแคลน [Nontri]
 • (vt) ต้องการ,ปรารถนา,อยาก,ขาด,บกพร่อง,หา [Nontri]
 • /W AA1 N T/ [CMU]
 • /W AO1 N T/ [CMU]
 • (v) /w'ɒnt/ [OALD]
to
 • ไปถึง: ถึง, ไปยัง, จนถึง, ตรงกันกับ, ให้, เพื่อ [Lex2]
 • (ทู) prep. ไปถึง,ถึง,ไปยัง,ไปสู่,ไปทาง,ไปถึง,มีความโน้มน้าว,จนถึง,จนกระทั่งถึง,บรรลุถึง,เข้ากับ,สนองตอบกัน,ตรงกัน,ให้,เพื่อ,เพื่อจะ,ในอันที่จะ,ตาม,ติดตาม, (คณิตศาสตร์) ยกกำลังถึง,ฟื้น,ฟื้นคืน,เฉพาะให้,เพราะ adv. ไปยัง,ไปถึง,ไปสู่,ฟื้น,ฟื้นคืน [Hope]
 • (pre) ยัง,ต่อ,เพื่อจะ,แก่,กับ,จน,ถึง,ตาม,ไปสู่ [Nontri]
 • /T UW1/ [CMU]
 • /T IH0/ [CMU]
 • (in) /tə/ [OALD]
 • (a) /t'uː/ [OALD]
receive
 • รับ: ได้รับ [Lex2]
 • รับและแปลงสัญญาณไฟฟ้า[Lex2]
 • ต้อนรับ: ให้การต้อนรับ [Lex2]
 • ยอมรับ[Lex2]
 • รับ, ได้รับ, รับรู้, ประสบ, ค้ำจุน, กำจัดวง, บรรจุ, ระงับ, ทักทาย, ต้อนรับ, เล็งเห็น [LongdoEN]
 • (รีซีฟว') vt. รับ,ได้มาซึ่ง,รับ,ต้อนรับ,ประสบ,ประสบการณ์,รับภาระ,รับเข้ามา,รับน้ำหนัก,ต้านไว้,รับฟัง,รับพิจารณา,ยอมรับความจริง,ยอมรับว่าถูกต้อง vi. รับ,ยอมรับ,ต้อนรับ ###S. hold,contain ###A. reject,tell avoid [Hope]
 • (vt) ต้อนรับ,ได้รับ,ยอมรับ,ประสบ,รับฟัง [Nontri]
 • /R AH0 S IY1 V/ [CMU]
 • /R IH0 S IY1 V/ [CMU]
 • (v) /r'ɪs'iːv/ [OALD]
the
 • คำนำหน้านามชี้เฉพาะ[Lex2]
 • พระเจ้า[Lex2]
 • n. วันอาทิตย์ [Hope]
 • (adv) ถึงเพียงนั้น,ในกรณีนั้น,ที่เข้าใจกันแล้ว [Nontri]
 • /DH AH0/ [CMU]
 • /DH AH1/ [CMU]
 • (a) /ðə/ [OALD]
images
 • /IH1 M AH0 JH AH0 Z/ [CMU]
 • /IH1 M IH0 JH IH0 Z/ [CMU]
 • (v) /'ɪmɪʤɪz/ [OALD]
  [image]
 • นึกฝัน: วาดภาพ, นึกคิด [Lex2]
 • ภาพสะท้อน (เช่น ในกระจก, เลนส์)[Lex2]
 • มโนภาพ: ภาพนึกคิด, ภาพในความคิด [Lex2]
 • รูปปั้น: รูปบูชา, รูปแทน, สิ่งแทน [Lex2]
 • รูปภาพ: ภาพถ่าย [Lex2]
 • (อิม'มิจฺ) n. รูปภาพ,รูปจำลอง,รูปถ่าย,รูปปั้น,รูปจำลอง,ภาพ,ภาพบนจอ,ภาพในใจ,รูปแบบ,ภาพถอด,สิ่งที่ปรากฎขึ้น,ภาพพจน์,มโนภาพ,จินตนาการ,สัญลักษณ์,เครื่องหมาย,รูปบูชา vt. วาดภาพ,นึกภาพในใจ,คิดคะนึง,สะท้อนภาพ,แสดงเครื่องหมาย,เหมือนกับ [Hope]
 • (n) รูป,เงา,รูปแบบ,ภาพ,ภาพพจน์ [Nontri]
 • (vt) ทำให้มีเงา,วาดภาพ,เป็นรูป,แสดงเครื่องหมาย [Nontri]
 • /IH1 M AH0 JH/ [CMU]
 • /IH1 M IH0 JH/ [CMU]
 • (v) /'ɪmɪʤ/ [OALD]
first
 • ที่หนึ่ง: หนึ่ง, แรก, แรกสุด, อันดับหนึ่ง [Lex2]
 • อย่างแรก: ในขั้นแรก, แรกสุด, ก่อนอื่น, อันดับแรก, ประการแรก [Lex2]
 • คนหรือของที่เป็นอันดับที่หนึ่ง[Lex2]
 • (เฟิร์สทฺ) adj. แรก,ที่หนึ่ง,adv. ก่อน,เป็นครั้งแรก,เป็นอันดับแรก,ข้อที่ 1,สมัครใจ. [Hope]
 • (adj) เริ่ม,แรก,ก่อน,สำคัญที่สุด,ที่หนึ่ง,เอก,ต้น [Nontri]
 • (adv) เป็นครั้งแรก,ที่หนึ่ง,ก่อน,เป็นอันดับแรก,แรกเริ่ม [Nontri]
 • (n) ตอนแรก,ชั้นหนึ่ง,วันที่หนึ่ง,ประการแรก,อันดับหนึ่ง [Nontri]
 • /F ER1 S T/ [CMU]
 • (n) /f'ɜːʳst/ [OALD]
when
 • เมื่อ[Lex2]
 • เมื่อหรือขณะที่: ในเวลาที่, ตอนที่, เวลาที่ [Lex2]
 • เมื่อไรที่[Lex2]
 • ถ้า[Lex2]
 • แม้ว่า[Lex2]
 • (เวน) adv.,conj.,pron. เมื่อไร,เวลาไหน,ในโอกาสไหน conj. เวลาไหน,เมื่อไร,ในขณะที่,พอ,ครั้น,ถ้าหาก,พอ... pron. เวลาไหน,เมื่อไร,เวลาซึ่ง,เวลานั้น [Hope]
 • (adv) เมื่อไร,เมื่อใด,เวลาไหน [Nontri]
 • (con) เมื่อ,ขณะที่,พอ,ครั้น,ในเมื่อ,ถ้าหาก,เวลาไหน [Nontri]
 • /W EH1 N/ [CMU]
 • /HH W EH1 N/ [CMU]
 • (a) /wɛn/ [OALD]
they
 • พวกเขา[Lex2]
 • (เธ) pron. เขาเหล่านั้น,พวกเขา,บุคคลทั่วไป,ประชาชนทั่วไป [Hope]
 • (pro) เขาทั้งหลาย,พวกเขา [Nontri]
 • /DH EY1/ [CMU]
 • (prp) /ðɛɪ/ [OALD]
were
 • กิริยาพหูพจน์ช่องที่ 2 ของ be[Lex2]
 • (เวอ) v. กริยาช่อง 2 ของ be [Hope]
 • (vt) pt ของ are [Nontri]
 • /W ER1/ [CMU]
 • (v) /wɜːʳr/ [OALD]
  [be]
 • อยู่: เป็น, คือ [Lex2]
 • ใกล้: แสดงตำแหน่ง [Lex2]
 • (บี) (am/are/is/,was/were,been) vi. เป็น,อยู่,คือ,ใช่ ###S. live abbr. both eye,below elbow [Hope]
 • (vi,vt) เป็น,อยู่,คือ [Nontri]
 • /B IY1/ [CMU]
 • /B IY0/ [CMU]
 • (v) /biː/ [OALD]
still
 • นิ่ง: หยุดนิ่ง, ไม่เคลื่อนไหว [Lex2]
 • ไม่มีฟอง (ไวน์): ไร้ฟอง [Lex2]
 • สงบ: เงียบสงบ [Lex2]
 • ความเงียบสงบ[Lex2]
 • ภาพนิ่ง: ฉากในภาพยนตร์ [Lex2]
 • ทำให้นิ่ง: ทำให้สงบ [Lex2]
 • นิ่ง: เงียบ, สงบ [Lex2]
 • บรรเทา: ทำให้ลดลง [Lex2]
 • ยังคง: เช่นเดิม [Lex2]
 • แม้ในขณะนี้: แม้บัดนี้ [Lex2]
 • แม้กระนั้น[Lex2]
 • เครื่องกลั่น[Lex2]
 • โรงกลั่น[Lex2]
 • (สทิล) adj. ยังคง,สงบ,สงัด,ปราศจากเสียง,ปราศจากสิ่งรบกวน,นิ่ง,ไม่ไหล,ไม่มีฟอง,เกี่ยวกับภาพนิ่ง n. ความเงียบ,ความเงียบสงบ,ภาพนิ่ง,ภาพเดี่ยว,เครื่องกลั่น,โรงกลั่น adv. ในขณะนี้,บัดนี้,จนกระทั่งขณะนี้,แม้กระนั้น,ยังคง,คง,ยัง,แน่นิ่ง,เงียบสงัด,ยืนหยัด,ตลอดเวลา [Hope]
 • (adj) เงียบ,นิ่ง,สงบ,ราบรื่น,ไม่มีฟอง,ไม่ไหล [Nontri]
 • (adv) ในขณะนี้,ยังคง,แม้กระนั้น,ตลอดเวลา [Nontri]
 • (n) โรงกลั่น,เครื่องกลั่น [Nontri]
 • (vt) หยุด,ทำให้เงียบ,ทำให้สงบ,ระงับ,ทำให้นิ่ง,บรรเทา [Nontri]
 • /S T IH1 L/ [CMU]
 • (v) /st'ɪl/ [OALD]
new
 • ใหม่: แบบใหม่, ร่วมสมัย [Lex2]
 • (นิว) adj.,adv. ใหม่ -adv. อย่างใหม่. n. สิ่งที่ใหม่ ###SW. newness n. [Hope]
 • (adj) ใหม่,แปลก,ไม่คุ้นเคย,เป็นครั้งแรก [Nontri]
 • (adv) อย่างใหม่,เมื่อเร็วๆนี้ [Nontri]
 • /N UW1/ [CMU]
 • /N Y UW1/ [CMU]
 • (j) /nj'uː/ [OALD]
fresh
 • สด: ใหม่ [Lex2]
 • สดชื่น: กระชุ่มกระชวย, มีชีวิตชีวา [Lex2]
 • ไม่มีประสบการณ์[Lex2]
 • จืด: ไม่ใส่เกลือ [Lex2]
 • (เฟรช) adj. สด,ใหม่,สดใส,สีไม่ตก,ไม่มีประสบการณ์ -n. การเริ่มต้น vt. vi. ทำให้สด. -adv. ใหม่,เมื่อเร็ว ๆ นี้,เดียวนี้ adj. ทะลึ่ง,ไม่มีมารยาท ###SW. freshly adv. freshness n. ###S. recent,new [Hope]
 • (adj) สด,ใหม่,จืด,สดๆร้อนๆ,บริสุทธิ์,สดใส,เพิ่งมาถึง,ไม่ซีด [Nontri]
 • /F R EH1 SH/ [CMU]
 • (j) /fr'ɛʃ/ [OALD]
before
 • ก่อน[Lex2]
 • ก่อนหน้านี้เมื่อ[Lex2]
 • เร็วกว่า[Lex2]
 • ก่อนหน้านี้[Lex2]
 • อยู่หน้า: หน้า, ตรงหน้า [Lex2]
 • อยู่ข้างหน้า: อยู่หน้า [Lex2]
 • (บิฟอร์') adv.,prep.,conj. ก่อน,ก่อนหน้า,อยู่หน้า,หน้า,ตรงหน้า,กว่า,ในอนาคต,คอยอยู่,ภายใต้อิทธิพลของ ###S. ahead [Hope]
 • (adv) ก่อน,อยู่หน้า,ข้างหน้า [Nontri]
 • (con) ก่อน,ข้างหน้า,ในอนาคต [Nontri]
 • (pre) ก่อน,ตรงหน้า,ข้างหน้า,หน้า [Nontri]
 • /B IH0 F AO1 R/ [CMU]
 • /B IY2 F AO1 R/ [CMU]
 • (a) /b'ɪf'ɔːr/ [OALD]
cleared
 • /K L IH1 R D/ [CMU]
 • (v) /kl'ɪəʳd/ [OALD]
  [clear]
 • กลายเป็นชัดเจน[Lex2]
 • เคลียร์ริ่งเช็ค[Lex2]
 • ชัดเจน[Lex2]
 • ทำให้ชัดเจน[Lex2]
 • ทำให้สะอาด[Lex2]
 • ที่เข้าใจง่าย[Lex2]
 • ที่ไม่มีเมฆหรือหมอก[Lex2]
 • ที่รับรู้ได้ดี[Lex2]
 • อย่างชัดเจน[Lex2]
 • อย่างทั้งหมด[Lex2]
 • (เคลียร์) {cleared,clearing,clears} adj.,adv. ใส,ไม่ขุ่น,ไม่มีฝุ่น,แจ่มแจ้ง,ใสแจ๋ว,ใสสะอาด,ไร้มลทิน,ชัดเจน,แน่ชัด,ไม่มีอุปสรรค์,เปิดเผย,ไม่มีสินค้า,ไม่มีหนี้สิน,ไม่มีส่วนลด vt. ทำให้สะอาด,ทำให้ใสแจ๋ว,กวาดล้าง vi. ใส,กลายเป็นใสสะอาด,กลายเป็นชัดเจน,แลกเปลี่ [Hope]
 • (adj) กระจ่าง,แจ่มแจ้ง,ใส,สว่าง,ไม่ขุ่น,ชัดเจน [Nontri]
 • (vt) ทำให้กระจ่าง,ทำให้หมด,ปราบ,เก็บกวาด,ขจัด,ปัดกวาด [Nontri]
 • /K L IH1 R/ [CMU]
 • (v) /kl'ɪəʳr/ [OALD]
hurdles
 • /HH ER1 D AH0 L Z/ [CMU]
 • (v) /h'ɜːʳdlz/ [OALD]
  [hurdle]
 • กระโดดข้ามรั้ว[Lex2]
 • เครื่องกีดขวาง: อุปสรรค [Lex2]
 • รั้วสำหรับกระโดดข้าม[Lex2]
 • (เฮอ'เดิล) n. รั้วสำหรับแข่งกระโดดข้าม,เครื่องกีดขวาง,อุปสรรค. v. กระโดดข้ามรั้ว,กระโดดข้าม,ข้าม,เอาชนะอุปสรรค,สร้างสิ่งกีดขวาง,ล้อมรั้ว. ###SW. hurdler n. ###S. obstacle, [Hope]
 • (n) รั้วไม้,อุปสรรค,เครื่องกีดขวาง [Nontri]
 • (vt) เหวี่ยง,ข้าม,ล้อมรั้ว [Nontri]
 • /HH ER1 D AH0 L/ [CMU]
 • (v) /h'ɜːʳdl/ [OALD]
of
 • ของ: แห่ง, ด้วย, เกี่ยวกับ, ในเรื่อง [Lex2]
 • (ออฟ) prep. ของ,แห่ง,ด้วย,โดย,เกี่ยวกับ,ถึง,ในจำพวก,ในเรื่อง,ในฐานะ,ในปริมาณ,ในจำนวน,ที่จะ,ที่มี [Hope]
 • /AH1 V/ [CMU]
 • /AH0 V/ [CMU]
 • (in) /ɒv/ [OALD]
rows
 • /R OW1 Z/ [CMU]
 • (v) /r'ɒuz/ [OALD]
 • (v) /r'auz/ [OALD]
  [row]
 • แถว: แผง, ทิว, แนว [Lex2]
 • ถนนที่มีตึกอยู่สองข้าง[Lex2]
 • พาย: กรรเชียง, แจว [Lex2]
 • แข่งเรือ[Lex2]
 • การทะเลาะวิวาท[Lex2]
 • เสียงเอะอะโวยวาย: เสียงทะเลาะตึงตัง [Lex2]
 • ทะเลาะวิวาท[Lex2]
 • (โร) vt. พาย,โยกพาย,กรรเชียง vt. พาย,โยกพาย,กรรเชียง,ทะเลาะวิวาทเสียงดัง n. การพาย,แถว,แนว,แถวกระดานหมากรุก,การทะเลาะวิวาทด้วยเสียงตึงตัง,ความอลหม่านอึกทึกครึกโครม,เสียงดังอึกทึกครึกโครม ###SW. rowable adj. rower n. [Hope]
 • (n) แนว,แถว,การทะเลาะวิวาท,การพายเรือ [Nontri]
 • (vt) พายเรือ,แจวเรือ,กรรเชียงเรือ,ทะเลาะวิวาท [Nontri]
 • /R OW1/ [CMU]
 • (v) /r'ɒu/ [OALD]
 • (v) /r'au/ [OALD]
behind
 • ข้างหลัง[Lex2]
 • ล้าหลังกว่า: ช้ากว่า, ตามหลัง [Lex2]
 • ที่ค้างชำระเงิน: ชำระเงิน [Lex2]
 • เหตุการณ์ที่ผ่านมาแล้ว[Lex2]
 • ที่เหลืออยู่[Lex2]
 • ซ่อนเร้นอยู่ภายใน: ไม่เปิดเผย, แฝง [Lex2]
 • ช้า (ใช้กับนาฬิกา)[Lex2]
 • สนับสนุน: อยู่เบื้องหลัง [Lex2]
 • (บิไฮดฺ') adv.,prep. ข้างหลัง,หลัง,ล้าหลังกว่า,ช้ากว่า n. ผู้สนับสนุน,ก้น ###S. aback -Conf. at the back of [Hope]
 • (adv) ล้าหลัง,ช้ากว่า [Nontri]
 • (n) ผู้หนุนหลัง,ผู้สนับสนุน,ผู้อยู่เบื้องหลัง [Nontri]
 • (pre) หลัง,ข้างหลัง [Nontri]
 • /B IH0 HH AY1 N D/ [CMU]
 • (n) /b'ɪh'aɪnd/ [OALD]
us
 • เรา: พวกเรา [Lex2]
 • ประเทศสหรัฐอเมริกา (ตัวย่อของ United States of America) )[Lex2]
 • (อัส) pron. พวกเรา [Hope]
 • (pro) เรา,พวกเรา [Nontri]
 • /AH1 S/ [CMU]
 • /Y UW1 EH1 S/ [CMU]
 • (n) /jˌuː'ɛs/ [OALD]
 • (prp) /ʌz/ [OALD]
they'd
 • คำย่อของ they had, they would[Lex2]
 • (เธดฺ) abbr. they had,they would [Hope]
 • /DH EY1 D/ [CMU]
 • (v) /ðɛɪd/ [OALD]
been
 • เป็น: อยู่, คือ [Lex2]
 • (บีน) pp. ของ be -Conf. gone [Hope]
 • (vt) pp ของ be [Nontri]
 • /B IH1 N/ [CMU]
 • /B AH0 N/ [CMU]
 • (v) /biːn/ [OALD]
  [be]
 • อยู่: เป็น, คือ [Lex2]
 • ใกล้: แสดงตำแหน่ง [Lex2]
 • (บี) (am/are/is/,was/were,been) vi. เป็น,อยู่,คือ,ใช่ ###S. live abbr. both eye,below elbow [Hope]
 • (vi,vt) เป็น,อยู่,คือ [Nontri]
 • /B IY1/ [CMU]
 • /B IY0/ [CMU]
 • (v) /biː/ [OALD]
relayed
 • /R IY1 L EY2 D/ [CMU]
 • (v) /r'ɪl'ɛɪd/ [OALD]
  [relay]
 • การถ่ายทอด[Lex2]
 • การวิ่งผลัด[Lex2]
 • เครื่องถ่ายทอดกระแสไฟฟ้า[Lex2]
 • เครื่องถ่ายทอดสัญญาณ[Lex2]
 • ถ่ายทอด: ส่งผ่าน [Lex2]
 • ถ่ายทอดสัญญาณ[Lex2]
 • (รีเล') {relaid,relaying,relays} vt. ถ่ายทอด,สิ่งเป็นทอด ๆ ,ผลัดเปลี่ยน,สับเปลี่ยน,เปลี่ยนเวร,วางใหม่,นอนใหม่,ปูใหม่ vi. ถ่ายทอด n. (รี'เล) ม้าหรือสุนัขที่ใช้สับเปลี่ยน,เจ้าหน้าที่ผลัดเปลี่ยน,การวิ่งผลัด,เครื่องถ่ายทอดเสียง,เครื่องถ่ายทอดภาวะกระแสไฟฟ้า,เครื่องถ่ายทอด,เครื่องหมุนต่อ [Hope]
 • (n) การสืบทอด,กองหนุน,การวิ่งผลัด,เครื่องถ่ายทอด [Nontri]
 • (vt) สืบทอด,ถ่ายทอด,ผลัดเปลี่ยน,เปลี่ยนเวร [Nontri]
 • /R IY1 L EY2/ [CMU]
 • (n) /r'iːlɛɪ/ [OALD]
 • (v) /rˌiːl'ɛɪ/ [OALD]
 • (v) /r'ɪl'ɛɪ/ [OALD]
back
 • หลัง (ส่วนของร่างกาย): แผ่นหลัง [Lex2]
 • กระดูกสันหลัง[Lex2]
 • ส่วนหลัง: ด้านหลัง, ส่วนท้าย, ด้านท้าย [Lex2]
 • พนักเก้าอี้: ที่พิง, พนักพิง [Lex2]
 • กองหลัง[Lex2]
 • ถอยหลัง: ถอย (รถ) [Lex2]
 • สนับสนุน: หนุนหลัง, ผลักดัน [Lex2]
 • เดินทางกลับ: กลับมา [Lex2]
 • หันหลังพิงกัน: หันหลังชิด [Lex2]
 • เขียนสลักหลัง: สลักหลัง (เช็ค), เขียนบันทึกกำกับ [Lex2]
 • วางเดิมพัน[Lex2]
 • ซึ่งผ่านมาแล้ว[Lex2]
 • ค้างชำระ: ค้างจ่าย [Lex2]
 • ซึ่งอยู่ด้านหลัง[Lex2]
 • กลับคืนไปที่เดิม (หรือสภาพเดิม)[Lex2]
 • หันไปข้างหลัง[Lex2]
 • หวนกลับคืนมา: ย้อนกลับ [Lex2]
 • ตอบกลับ: ตอบรับ, ตอบโต้ [Lex2]
 • ผ่านมา: ผ่านมาแล้ว, ในอดีต [Lex2]
 • (แบค) {backed,backing,backs} n.,adj.,vi.,vt.,adv. หลัง,ข้างหลัง,ส่วนหลัง,ด้านหลัง,กองหลัง,ที่เปลี่ยว,กลับคืน,ตรงกันข้าม,ค้างจ่าย,กลับ,ถอย,สนับสนุน,ถือหาง,วางเดิมพันใน ###S. rear -Conf. re- [Hope]
 • (adj) ด้านหลัง,ข้างหลัง,ส่วนหลัง [Nontri]
 • (adv) ถอยหลัง,ย้อนหลัง,กลับ [Nontri]
 • (n) หลัง,ส่วนหลัง,ด้านหลัง,ข้างหลัง [Nontri]
 • (vt) สนับสนุน,หนุนหลัง,ถือหาง,วางเดิมพัน [Nontri]
 • /B AE1 K/ [CMU]
 • (v) /b'æk/ [OALD]
from
 • จาก[Lex2]
 • (ฟรอม) prep. จาก,นับจาก,ห่างจาก,เนื่องจาก,มาจาก,ตั้งแต่,เนื่องด้วย,เนื่องแต่,โดยอาศัย [Hope]
 • (pre) จาก,ตั้งแต่,ห่างจาก,เนื่องจาก,นับตั้งแต่,นับจาก,เนื่องด้วย [Nontri]
 • /F R AH1 M/ [CMU]
 • (in) /frɒm/ [OALD]
row
 • แถว: แผง, ทิว, แนว [Lex2]
 • ถนนที่มีตึกอยู่สองข้าง[Lex2]
 • พาย: กรรเชียง, แจว [Lex2]
 • แข่งเรือ[Lex2]
 • การทะเลาะวิวาท[Lex2]
 • เสียงเอะอะโวยวาย: เสียงทะเลาะตึงตัง [Lex2]
 • ทะเลาะวิวาท[Lex2]
 • (โร) vt. พาย,โยกพาย,กรรเชียง vt. พาย,โยกพาย,กรรเชียง,ทะเลาะวิวาทเสียงดัง n. การพาย,แถว,แนว,แถวกระดานหมากรุก,การทะเลาะวิวาทด้วยเสียงตึงตัง,ความอลหม่านอึกทึกครึกโครม,เสียงดังอึกทึกครึกโครม ###SW. rowable adj. rower n. [Hope]
 • (n) แนว,แถว,การทะเลาะวิวาท,การพายเรือ [Nontri]
 • (vt) พายเรือ,แจวเรือ,กรรเชียงเรือ,ทะเลาะวิวาท [Nontri]
 • /R OW1/ [CMU]
 • (v) /r'ɒu/ [OALD]
 • (v) /r'au/ [OALD]
spectator
 • ผู้เข้าชม: ผู้ชม, ผู้ดู [Lex2]
 • (สเพคเท'เทอะ) n. ผู้ชม,ผู้ดู,ผู้สังเกต,ผู้ดูเหตุการณ์. ###SW. spectatorial adj. [Hope]
 • (n) ผู้ชม,ผู้ดู,ผู้สังเกตการณ์ [Nontri]
 • /S P EH1 K T EY0 T ER0/ [CMU]
 • (n) /sp'ɛkt'ɛɪtər/ [OALD]
until
 • จนกระทั่ง: กระทั่ง, จนถึง, จนกว่า [Lex2]
 • ก่อนที่จะ (ใช้กับประโยคปฏิเสธ): ก่อนจะถึง (ใช้กับประโยคปฏิเสธ) [Lex2]
 • (อันทิล') conj.,prep. จนกว่า,จนกระทั่ง,จนถึง,เกือบจะ. -prep. จนกระทั่ง,เกือบจะ,ก่อน [Hope]
 • (con) จนกระทั่ง,จนกว่า,จนถึง,เกือบถึง [Nontri]
 • (pre) จนกระทั่ง,เกือบจะ,ก่อน [Nontri]
 • /AH0 N T IH1 L/ [CMU]
 • (in) /'ʌnt'ɪl/ [OALD]
worn
 • กริยาช่องที่ 3 ของคำกริยา wear[Lex2]
 • ซึ่งใช้จนเก่า: ซึ่งใช้จนเสื่อม [Lex2]
 • (วอร์น,เวิร์น) v. กริยาช่อง 3 ของ wear adj. ใช้จนเก่า,สวมจนเก่าหรือขาด,ใช้จนเสื่อมค่าหรือหมดค่า,เหน็ดเหนื่อย,หมดแรง ###SW. wornness n. ###S. tired,used [Hope]
 • (vt) pp ของ wear [Nontri]
 • /W AO1 R N/ [CMU]
 • (v) /w'ɔːn/ [OALD]
  [wear]
 • สวมใส่: สวม, นุ่ง, ใส่, ติด, ประดับ [Lex2]
 • เผยอารมณ์ให้เห็นบนใบหน้า: เผยสีหน้า, แสดงสีหน้า [Lex2]
 • (แวร์) {wore,worn,wearing,wears} vt.,n. (การ) สวม,ใส่,ติด,ประดับไว้,แสดง,แสดงให้เป็นท่า,ครอง,ใช้,สึก,ทำให้สึก,ทำให้อ่อนเพลีย vi. ลึก,เสียดสี,ทน,ใช้จนสึก,ใช้จนขาด wear down สึก สึกกร่อน เสื่อมชำรุด ทำให้เหนื่อย มีชัยเหนือ ###SW. wearer,n. [Hope]
 • (n) การสวม,รอยชำรุด,การใช้สอย,ความสึกหรอ,เสื้อผ้า [Nontri]
 • (vt) สวม,แสดง,ประดับ,ใส่,ใช้,ทำให้สึก,ทำให้อ่อนเพลีย,ติด [Nontri]
 • /W EH1 R/ [CMU]
 • (n) /w'ɪəʳr/ [OALD]
 • (v) /w'ɛəʳr/ [OALD]
out
 • ข้างนอก: ภายนอก [Lex2]
 • นอก: ภายนอก, ข้างนอก [Lex2]
 • ออก: เกิน, ข้าม [Lex2]
 • (เอาทฺ) adv.,adj. ออกไป,ออก,ข้างนอก,ออกหมด,หมด,หมดสิ้น,ห่างไกลกัน,พ้น,พ้นสมัย,ขาด,ผิด,ขาด,ตก,สลบไป,หมดสติ -Phr. (all out เต็มที่,พยายามเต็มที่) -Phr. (out from under ออกจากสภาวะที่ลำบาก) n. ภายนอก,ส่วนไม่ดี prep. ไปข้างนอก,...ไปตาม. interj. ไปให้พ้น!,ออกไป [Hope]
 • (adv) ออกไป,ข้างนอก,พันสมัย,ดับ(ไฟ),หมดสิ้น [Nontri]
 • /AW1 T/ [CMU]
 • (v) /'aut/ [OALD]
secondhand
 • มือสอง: ใช้แล้ว [Lex2]
 • (เซค'เคินแฮนดฺ) adj. มือสอง,อ้อม,ไม่โดยตรง,เกี่ยวกับสินค้าที่ใช้แล้ว. adv. ใช้แล้ว,มือสอง,โดยอ้อม,โดยผ่านคนกลาง. ###SW. secondhandedness n. secondhanded adj. ###S. used,indirect [Hope]
 • (adj) มือสอง,ใช้แล้ว [Nontri]
 • /S EH1 K AH0 N D HH AE2 N D/ [CMU]
size
 • ขนาด: ขนาดใหญ่ [Lex2]
 • จัดกลุ่มตามขนาด: วัดตามขนาด [Lex2]
 • (ไซซ) n.ขนาด vt. แบ่งแยกตามขนาด,ประเมินตามขนาด size up ประเมิน ประมาณ วินิจฉัยได้มาตรฐาน ได้ขนาด ###S. magnitude,immensity,rank [Hope]
 • (n) เบอร์,ขนาด,การวัด,การประมาณ,ขอบเขต [Nontri]
 • (vt) เก็ง,วัด,ประมาณ [Nontri]
 • /S AY1 Z/ [CMU]
 • (v) /s'aɪz/ [OALD]
a
 • หนึ่ง (คำนำหน้าคำนามเพื่อแสดงว่าคำนามนั้นๆ ไม่ชี้เฉพาะ)[Lex2]
 • อักษรตัวแรกในภาษาอังกฤษ[Lex2]
 • ใช้เป็นคำเติมหน้าเพื่อเน้นความหมาย[Lex2]
 • ของ[Lex2]
 • บน[Lex2]
 • จาก[Lex2]
 • ไปยัง: ไปสู่ [Lex2]
 • ออก[Lex2]
 • ไม่ (ย่อมาจาก an-): ปราศจาก, ใช้นำหน้าเสียงพยัญชนะ [Lex2]
 • (เอ) 1. พยัญชนะและสระตัวแรกในภาษาอังกฤษรูปตัว A, ชั้นหนึ่ง,อันดับหนึ่ง,สัญลักษณ์ธาตุ argon (the first letter) - อังสตรอมยูนิต abbr. assesssment,artery 2. อักษร A ในระบบเลขฐานสิบหก มีค่าเท่ากับ 10 ในเลขฐานสิบ [Hope]
 • /AH0/ [CMU]
 • /EY1/ [CMU]
 • (n) /'ɛɪ/ [OALD]
 • (dt) /ə/ [OALD]
postage stamp
 • แสตมป์[Lex2]
 • n. ดวงตราไปรษณีย์ [Hope]
returned to
  [return to]
 • กลับไปยัง (สถานที่)[Lex2]
 • ส่งกลับไปให้ (บางคน)[Lex2]
 • ทำให้กลับคืนสู่[Lex2]
 • พูดหรือเขียนเกี่ยวกับ[Lex2]
 • กลับไปใช้วิธี / มาตรการเดิม[Lex2]
cabin
 • (แคบ'บิน) {cabined,cabining,cabins} n. กระท่อม,กระต๊อบ,ห้องในเรือ,ห้องเครื่อง,หอสัญญาณของทางรถไฟ,ห้องขับเครื่องบินของนักบิน vi. อยู่ในเคบิน. vt. ขังหรือให้อยู่ในเคบิน ###S. shack,hut -Phr. (cabin class ห้องชั้นสองในเรือโดยสาร) [Hope]
 • (n) กระท่อม,กระต๊อบ,ห้องคนโดยสารในเรือ,ห้องขับเครื่องบิน [Nontri]
 • /K AE1 B AH0 N/ [CMU]
 • (n) /k'æbɪn/ [OALD]
 


ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top