ติดโพย (PopThai)
 วางเมาส์ที่คำศัพท์เพื่อแสดงป๊อปอัป

 

Madam ( M AE1 D AH0 M), this ( DH IH1 S) is ( IH1 Z) Route ( R UW1 T) 66 and ( AH0 N D) we ( W IY1) are ( AA1 R) most ( M OW1 S T) assuredly ( AH0 SH UH1 R AH0 D L IY0) getting ( G EH1 T IH0 NG) our ( AW1 ER0) kicks ( K IH1 K S)!

 


  

 
Madam
 • คุณผู้หญิง (คำสุภาพใช้ขึ้นต้นในการเขียนจดหมาย)[Lex2]
 • คุณนาย (คำไม่เป็นทางการ): มาดาม, คุณผู้หญิง, นายหญิง [Lex2]
 • แม่เล้า: คนคุมซ่องหญิง [Lex2]
 • (แมด'เดิม) n. มาดาม,คำสุภาพที่ใช้เรียกผู้หญิง,คุณนาย,แม่เล้า [Hope]
 • (n) คุณนาย,แหม่ม [Nontri]
 • /M AE1 D AH0 M/ [CMU]
 • (n) /m'ædəm/ [OALD]
this
 • (คน, สิ่ง) นี้[Lex2]
 • นี้ (ใช้แทนคำนามที่กล่าวถึงหรือทราบกันดีอยู่แล้ว)[Lex2]
 • ขนาดนี้: ถึงเพียงนี้, เท่านี้ [Lex2]
 • (ธิส) นี่, ที่นี่ [Hope]
 • (adj) นี้,อย่างนี้,เช่นนี้,แค่นี้,นี่ [Nontri]
 • (n) สิ่งนี้,อย่างนี้,ที่นี้,ในเวลานี้ [Nontri]
 • /DH IH1 S/ [CMU]
 • /DH IH0 S/ [CMU]
 • (j) /ðɪs/ [OALD]
is
 • เป็น / อยู่ / คือ (กริยาช่วยที่ใช้กับประธานเอกพจน์)[Lex2]
 • (อิซ) v. เอกพจน์บุรุษที่ 3 ของbe [Hope]
 • (vi,vt) เป็น, อยู่, คือ [Nontri]
 • /IH1 Z/ [CMU]
 • /IH0 Z/ [CMU]
 • (v) /ɪz/ [OALD]
  [be]
 • อยู่: เป็น, คือ [Lex2]
 • ใกล้: แสดงตำแหน่ง [Lex2]
 • (บี) (am/are/is/,was/were,been) vi. เป็น,อยู่,คือ,ใช่ ###S. live abbr. both eye,below elbow [Hope]
 • (vi,vt) เป็น,อยู่,คือ [Nontri]
 • /B IY1/ [CMU]
 • /B IY0/ [CMU]
 • (v) /biː/ [OALD]
Route
 • เส้นทางของรถ เรือ เครื่องบิน: ทาง [Lex2]
 • กำหนดเส้นทาง: วางเส้นทาง [Lex2]
 • (รูท) n. ทาง,เส้นทาง,เส้นทางเดิน,เส้นทางเดินเรือ,คำสั่งเดินทัพ,vi. กำหนดเส้นทาง,วางเส้นทาง ###SW. routerouter n. -Phr. (en route อยู่ในระหว่างเส้นทาง) ###S. course,road,passing [Hope]
 • (n) เส้นทาง,ทางเดิน,ทาง,การเดินทาง [Nontri]
 • /R UW1 T/ [CMU]
 • /R AW1 T/ [CMU]
 • (v) /r'uːt/ [OALD]
and
 • จากนั้น: แล้วก็ [Lex2]
 • ดังนั้น[Lex2]
 • รวมกับ: รวม [Lex2]
 • และ: ยิ่งไปกว่านั้น, มากไปกว่านั้น [Lex2]
 • (แอนดฺ) conj. และ, แล้วก็, อีก, พร้อมทั้ง, รวมทั้ง, ต่อเนื่องกัน, บวกอีก, ถ้าเช่นนั้นก็, ขณะเดียวกัน ###S. also, moreover, plus, in) [Hope]
 • (con) และ,รวมทั้ง [Nontri]
 • /AH0 N D/ [CMU]
 • /AE1 N D/ [CMU]
 • (cc) /ænd/ [OALD]
we
 • เรา: คนเรา, พวกเรา [Lex2]
 • (วี) pron. เรา,พวกเรา,คนเรา,บุคคล, (เสียดสี) ท่าน [Hope]
 • (pro) เรา,พวกเรา [Nontri]
 • /W IY1/ [CMU]
 • (prp) /wiː/ [OALD]
are
 • เป็น: อยู่, คือ [Lex2]
 • หน่วยวัดเนื้อที่ เท่ากับ 100 ตารางเมตร[Lex2]
 • (อา) ใช้กับ you และเป็นพหูพจน์แทน be, หน่วยผิวหน้าที่เท่ากับ 100 ตารางเมตรหรือ 119.6 ตารางหลาหรือ 1/100 hectare [Hope]
 • (vi) เป็น,อยู่ [Nontri]
 • /AA1 R/ [CMU]
 • /ER0/ [CMU]
 • (v) /aːr/ [OALD]
  [be]
 • อยู่: เป็น, คือ [Lex2]
 • ใกล้: แสดงตำแหน่ง [Lex2]
 • (บี) (am/are/is/,was/were,been) vi. เป็น,อยู่,คือ,ใช่ ###S. live abbr. both eye,below elbow [Hope]
 • (vi,vt) เป็น,อยู่,คือ [Nontri]
 • /B IY1/ [CMU]
 • /B IY0/ [CMU]
 • (v) /biː/ [OALD]
most
 • มากที่สุด[Lex2]
 • จำนวนมากที่สุด: ปริมาณมากที่สุด [Lex2]
 • ที่สุด: มากที่สุด, มาก [Lex2]
 • ส่วนใหญ่[Lex2]
 • (โมสทฺ) adj. (คุณศัพท์เปรียบเทียบของmuchหรือmany) มากที่สุด,ส่วนใหญ่. n. จำนวนที่มากที่สุด,ปริมาณที่มากที่สุด,เลขที่สูงสุด,คนส่วนใหญ่,-Phr. (at the most อย่างมากที่สุด) adv. มากที่สุด,เกือบจะ [Hope]
 • (adj,adv) มากที่สุด,ที่สุด,ส่วนมาก,โดยมาก,สุดขีด [Nontri]
 • (n) คนส่วนใหญ่,เลขสูงสุด,จำนวนที่มากที่สุด [Nontri]
 • /M OW1 S T/ [CMU]
 • /M OW1 S/ [CMU]
 • (n) /m'ɒust/ [OALD]
assuredly
 • (adj) อย่างแน่ใจ,อย่างแน่นอน,เป็นแน่ [Nontri]
 • /AH0 SH UH1 R AH0 D L IY0/ [CMU]
 • (a) /'əʃ'uəʳrɪdliː/ [OALD]
getting
 • /G EH1 T IH0 NG/ [CMU]
 • /G IH1 T IH0 NG/ [CMU]
 • (v) /g'ɛtɪŋ/ [OALD]
  [get]
 • ได้: ได้รับ, รับ [Lex2]
 • มีอิทธิพลต่อ: มีผลต่อ, กระตุ้น, ชักจูง [Lex2]
 • เจริญ: พัฒนา [Lex2]
 • เข้าใจ[Lex2]
 • มาถึง: ไปถึง, บรรลุ [Lex2]
 • ทำให้พอใจ[Lex2]
 • ได้รับ เช่น I got the book yesterday. ฉันได้รับหนังสือเมื่อวานนี้ [LongdoEN]
 • เข้าใจ เช่น Do you get it? คุณเข้าใจ (เรื่องนี้) หรือเปล่า, Oh, I got it now. อ้า ตอนนี้ฉันเข้าใจแล้ว [LongdoEN]
 • (เกท) {got,gotten,getting,gets} vt. ได้,ได้มา,ได้รับ,เอา,ไปเอามา vi. มาถึง,บรรลุ -Phr. (get along จัดการ,ก้าวหน้า,ตกลง,เป็นมิตร) . [Hope]
 • (vi) มาถึง,เข้าใจ,บรรลุ,กลายเป็น,ได้เงิน,มีรายได้ [Nontri]
 • (vt) ได้รับ,ได้มา,ชักชวน,จัดทำ,จัดแจง,หามาได้,ติด(โรค) [Nontri]
 • /G EH1 T/ [CMU]
 • /G IH1 T/ [CMU]
 • (v) /g'ɛt/ [OALD]
our
 • ของเรา[Lex2]
 • (เอา'เออะ) pron. ของเรา [Hope]
 • (adj) ของพวกเรา,ของเรา [Nontri]
 • /AW1 ER0/ [CMU]
 • /AW1 R/ [CMU]
 • (j) /'auər/ [OALD]
kicks
 • /K IH1 K S/ [CMU]
 • (v) /k'ɪks/ [OALD]
  [kick]
 • การเตะ[Lex2]
 • ความตื่นเต้นอย่างมาก (คำสแลง)[Lex2]
 • เตะ[Lex2]
 • (คิค) {kicked,kicking,kicks} v. เตะ,ถีบ,ตีกลับ,เตะฟุตบอล ได้คะแนน,เลิก,ต่อต้าน,ตีกลับ,มีกำลังวังชา n. การเตะ,การเตะลูกออกนอกเส้น,การไล่ออกจากงาน,การถีบกลับ (ของปืน) ,ข้อขัดแย้ง,การบ่น,พลังงาน,กำลัง,ความตื่นเต้น (อย่างมีความสุข) ,ความสนใจที่รุนแรงแต่ชั่วคราว,ล [Hope]
 • (n) การเตะ,การถีบ,การคัดค้าน,อาการขัดขืน,พิษสง,กำลัง,การไล่ออก [Nontri]
 • (vt) เตะ,ถีบ,เป่า,คัดค้าน,ขัดขืน,เด้ง,ตีกลับ [Nontri]
 • /K IH1 K/ [CMU]
 • (v) /k'ɪk/ [OALD]
 


ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top