ติดโพย (PopThai)
 วางเมาส์ที่คำศัพท์เพื่อแสดงป๊อปอัป

 

I ( AY1) want ( W AA1 N T) you ( Y UW1) to ( T UW1) gather ( G AE1 DH ER0) his ( HH IH1 Z) research ( R IY0 S ER1 CH)... all ( AO1 L) disks ( D IH1 S K S),

hard copies ( HH AA1 R D K AA1 P IY0 Z),

everything ( EH1 V R IY0 TH IH2 NG).

 


  

 
I
 • คำสรรพนามเอกพจน์บุรุษที่1: ผม, ดิฉัน, ข้าพเจ้า, หน, กระหม่อม [Lex2]
 • พยัญชนะภาษาอังกฤษตัวที่ 9[Lex2]
 • เสียงสระในภาษาอังกฤษ[Lex2]
 • (ไอ) พยัญชนะอังกฤษตัวที่ 9เป็นสระด้วย [Hope]
 • /AY1/ [CMU]
 • (n) /aɪ/ [OALD]
 • (n) /'aɪ/ [OALD]
want
 • ต้องการ: ปรารถนาที่จะได้, อยากได้ [Lex2]
 • รู้สึกขาด(บางสิ่ง)ไป: ขาดไป [Lex2]
 • ล่าตัว (ผู้ต้องสงสัย) (ปกติใช้รูป passive voice): ต้องการตัว (ผู้ต้องสงสัย) [Lex2]
 • ต้องการมีความสัมพันธ์ทางเพศกับ[Lex2]
 • ความยากจน[Lex2]
 • (วอนทฺ) vt. vi.,ต้องการ,ปรารถนา,อยาก,ขาดแคลน,หา,ล่า n. สิ่งที่ต้องการ,สิ่งที่จำเป็น,ความขาดแคลน,ความยากจน,การขาดแคลนสิ่งจำเป็นของชีวิต,ความรู้สึกต้องการ Phr. (want out ต้องการออก) ###SW. wanter n. ###S. esire,lack,sha [Hope]
 • (n) ความต้องการ,ความปรารถนา,ความอยาก,ความขาดแคลน [Nontri]
 • (vt) ต้องการ,ปรารถนา,อยาก,ขาด,บกพร่อง,หา [Nontri]
 • /W AA1 N T/ [CMU]
 • /W AO1 N T/ [CMU]
 • (v) /w'ɒnt/ [OALD]
you
 • (ยู) pron. ท่าน,พวกท่าน [Hope]
 • (pro) ท่าน,คุณ,พวกท่าน,พวกคุณ [Nontri]
 • /Y UW1/ [CMU]
 • (prp) /juː/ [OALD]
to
 • ไปถึง: ถึง, ไปยัง, จนถึง, ตรงกันกับ, ให้, เพื่อ [Lex2]
 • (ทู) prep. ไปถึง,ถึง,ไปยัง,ไปสู่,ไปทาง,ไปถึง,มีความโน้มน้าว,จนถึง,จนกระทั่งถึง,บรรลุถึง,เข้ากับ,สนองตอบกัน,ตรงกัน,ให้,เพื่อ,เพื่อจะ,ในอันที่จะ,ตาม,ติดตาม, (คณิตศาสตร์) ยกกำลังถึง,ฟื้น,ฟื้นคืน,เฉพาะให้,เพราะ adv. ไปยัง,ไปถึง,ไปสู่,ฟื้น,ฟื้นคืน [Hope]
 • (pre) ยัง,ต่อ,เพื่อจะ,แก่,กับ,จน,ถึง,ตาม,ไปสู่ [Nontri]
 • /T UW1/ [CMU]
 • /T IH0/ [CMU]
 • (in) /tə/ [OALD]
 • (a) /t'uː/ [OALD]
gather
 • ชุมนุม: รวมกลุ่ม, รวมตัวกัน, จับกลุ่มกัน [Lex2]
 • ชุมนุม: รวมกลุ่ม, รวมตัว, จับกลุ่ม [Lex2]
 • เก็บเกี่ยว: รวบรวม [Lex2]
 • รวมความคิด[Lex2]
 • (แกธ'เธอะ) vt.,vi.,n. (การ) รวบรวม,จัดรวม,สะสม,ขมวดคิ้ว,สิ่งที่เก็บรวม ###SW. gatherable n. ###S. assemble,mass [Hope]
 • (vi,vt) รวม,เก็บ,รวบรวม,จับกลุ่ม,สะสม,เกาะกัน,ชุมนุม [Nontri]
 • /G AE1 DH ER0/ [CMU]
 • (v) /g'æðər/ [OALD]
his
 • ของเขา(ผู้ชาย)[Lex2]
 • (ฮิล) pron. ของเขาผู้ชาย [Hope]
 • (adj) ของเขา(ผู้ชาย) [Nontri]
 • /HH IH1 Z/ [CMU]
 • /HH IH0 Z/ [CMU]
 • (j) /hɪz/ [OALD]
research
 • การวิจัย: การศึกษา, การค้นคว้า [Lex2]
 • วิจัย: ศึกษาค้นคว้า [Lex2]
 • (รีเซิร์ชฺ',รี'เซิร์ชฺ) n. การวิจัย,การค้นคว้า,การวินิจฉัย,การสืบเสาะ,การสำรวจ vi.,vt. วิจัย,ค้นคว้า ###SW. researchable adj. researcher n. researchist n. ###S. scrutiny,study,inquire,investigation [Hope]
 • (n) การวิจัย,การค้นคว้า,การสำรวจ,การวินิจฉัย [Nontri]
 • /R IY0 S ER1 CH/ [CMU]
 • /R IY1 S ER0 CH/ [CMU]
 • (v) /r'ɪs'ɜːʳtʃ/ [OALD]
all
 • จำนวนทั้งหมด: สิ่งทั้งหมด [Lex2]
 • ทั้งหมด: ทั้งมวล, ทั้งสิ้น, ทั้งผอง, ทั้งปวง, ทั้งหลาย, ล้วนแต่, ล้วนแล้วแต่, สรรพ, ตลอด [Lex2]
 • ทุกคน: จำนวนทั้งหมด, สิ่งทั้งหมด [Lex2]
 • ทุกๆ: ทุก, ใดๆ [Lex2]
 • มาก (คำไม่เป็นทางการ): อย่างยิ่ง [Lex2]
 • (ออล) n.,adj.,adv. ทั้งหมด, จำนวนทั้งหมด, ทั้งมวล, ทั่วทุก, ตลอด, เท่าที่มีทั้งหมด, ล้วน, แท้, สูงสุด, ที่สุด. -above all ก่อนอื่น. -after all อย่างไรก็ตาม,ในที่สุด. -once and for all ในที่สุด. -all but เกือบจะ,จวนเจียน [Hope]
 • (adj) ทั้งสิ้น,ทั้งหมด,ทั้งปวง,ทั้งมวล [Nontri]
 • /AO1 L/ [CMU]
 • (n) /ɔːl/ [OALD]
disks
 • /D IH1 S K S/ [CMU]
 • (n) /d'ɪsks/ [OALD]
  [disk]
 • แผ่นกลม: สิ่งที่มีรูปร่างเป็นแผ่นกลมและแบน [Lex2]
 • แผ่นดิสก์ (ทางคอมพิวเตอร์): ดิสก์, จานบันทึกแม่เหล็ก [Lex2]
 • แผ่นเสียง (คำเก่า)[Lex2]
 • พรวนดิน[Lex2]
 • (ดิสคฺ) {disked,disking,disks} n. แผ่นกลม,แผ่นเสียง,จานกลม. vt. พรวนดินด้วยคราดกลม. ###S. disc,circle จานบันทึกหมายถึง อุปกรณ์เก็บข้อมูลชนิดหนึ่ง ที่นิยมใช้กับไมโครคอมพิวเตอร์ มีลักษณะกลม เหมือนจาน มีอยู่ 3 ชนิด1. จานอ่อน (floppy disk) มีลักษณะอ่อน บรรจุในซองกระดาษ มีขนาด 5.25x5.25 นิ้ว การเก็บรักษาค่อนข้างยาก จุข้อมูลได้ประมาณสามแสนหกหมื่นถึงหนึ่งล้านสองแสนตัวอักษร) 2. จานบันทึกอีกชนิดหนึ่งมีลักษณะแข็งกว่าเพราะห่อหุ้มด้วยพลาสติกแข็ง มีขนาดเล็กกว่าแบบแรก มักเรียกกันว่า diskette มีขนาด 3.5x3.5 นิ้ว จุข้อมูลได้สูงสุดถึง 1.44 ล้านตัวอักษร ปัจจุบันเป็นที่นิยมมากกว่าแบบแรก เพราะเก็บรักษาได้ง่ายกว่า3. จานบันทึกแข็งหรือที่นิยมเรียกว่า ฮาร์ดดิสก์ (hard disk) มักจะบรรจุไว้ในกล่องพร้อมกับหน่วยขับ (drive) แล้วเก็บอยู่ภายในตัวเครื่องเลย ฮาร์ดดิสก์นั้นมีความจุสูงมากประมาณ 100-800 ล้านตัวอักษร เป็นที่นิยมมากในปัจจุบัน เพราะมีประสิทธิภาพสูงและราคาลดลงทุกวัน ปัญหาเรื่องการเก็บรักษาเกือบจะไม่มีเลย แต่อาจจะมีปัญหาเรื่องเกี่ยวกับไวรัสได้นอกจาก 3 ชนิดที่ได้กล่าวถึงมาแล้ว ก็ยังมีอีกหลายชนิด เช่น จานบันทึกที่นำมาใช้กับคอมพิวเตอร์เครื่องใหญ่ (mainframe) ที่เรียกว่าชุดจานบันทึก (disk pack) ซึ่งจะมีแกนยึดติดกันตรงกลาง, จานแสงหรือจานเลเซอร์ (optical or laser disk) , จานวีดิทัศน์ (vedio disk) , จานบันทึกอัดแน่น (compact disk) ซึ่งล้วนแต่มีความจุสูงมาก ปัจจุบันจานบันทึกได้รับความนิยมมากกว่าสื่อบรรจุข้อมูลอื่น เพราะราคาถูก ใช้ซ้ำได้ และการค้นคืนข้อมูลทำได้รวดเร็วกว่าสื่อชนิดอื่น [Hope]
 • (n) แผ่นกลม,วงจักร,จานเสียง,แผ่นเสียง [Nontri]
 • (n) แว่น,จาน,แผ่นเสียง,จานเสียง [Nontri]
 • /D IH1 S K/ [CMU]
 • (n) /d'ɪsk/ [OALD]
hard copies
  [hard copy]
 • ข้อมูลจากคอมพิวเตอร์ที่พิมพ์ลงกระดาษ[Lex2]
 • สำเนาถาวรสิ่งพิมพ์ออก1. หมายถึง ผลลัพธ์หรือสารสนเทศ (information) หรือผลที่ได้จากการประมวลผลที่เครื่องคอมพิวเตอร์พิมพ์ออกมา เมื่อสั่ง ตรงข้ามกับ soft copy ซึ่งหมายถึง สารสนเทศหรือผลที่เห็นบนจอภาพ เมื่อปิดไฟก็จะหายไป ดู soft copy เปรียบเทียบ2. อีกความหมายหนึ่ง จะหมายถึงผลงานที่พิมพ์ลงกระดาษ [Hope]
everything
 • ทุกสิ่งทุกอย่าง[Lex2]
 • สิ่งที่มีความสำคัญที่สุด: คนที่สำคัญที่สุด [Lex2]
 • (n) ทุกสิ่ง,ทุกอย่าง,ทั้งหมด [Nontri]
 • /EH1 V R IY0 TH IH2 NG/ [CMU]
 • (prp) /'ɛvrɪthɪŋ/ [OALD]
 


ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top