ติดโพย (PopThai)
 วางเมาส์ที่คำศัพท์เพื่อแสดงป๊อปอัป

 

I ( AY1) used ( Y UW1 Z D) the ( DH AH0) tire's 3-D ( D IY1) profile ( P R OW1 F AY2 L) to ( T UW1) calculate ( K AE1 L K Y AH0 L EY2 T) the ( DH AH0) weight ( W EY1 T) of ( AH1 V) these ( DH IY1 Z) cars ( K AA1 R Z) in relation to ( IH0 N R IY0 L EY1 SH AH0 N T UW1) the ( DH AH0) depth ( D EH1 P TH) of ( AH1 V) the ( DH AH0) tire ( T AY1 ER0) impressions ( IH2 M P R EH1 SH AH0 N Z) from ( F R AH1 M) the ( DH AH0) scene ( S IY1 N).

 


  

 
I
 • คำสรรพนามเอกพจน์บุรุษที่1: ผม, ดิฉัน, ข้าพเจ้า, หน, กระหม่อม [Lex2]
 • พยัญชนะภาษาอังกฤษตัวที่ 9[Lex2]
 • เสียงสระในภาษาอังกฤษ[Lex2]
 • (ไอ) พยัญชนะอังกฤษตัวที่ 9เป็นสระด้วย [Hope]
 • /AY1/ [CMU]
 • (n) /aɪ/ [OALD]
 • (n) /'aɪ/ [OALD]
used
 • ซึ่งถูกใช้[Lex2]
 • ที่คุ้นเคยเพราะใช้อยู่เป็นประจำ[Lex2]
 • ที่เคยใช้มาก่อน: ซึ่งเคยมีเจ้าของแล้ว [Lex2]
 • /Y UW1 Z D/ [CMU]
 • (v) /juːst/ [OALD]
 • (v) /j'uːzd/ [OALD]
  [use]
 • วิธีการใช้: วิธีใช้ [Lex2]
 • การทำงาน[Lex2]
 • ใช้: ใช้ประโยชน์, ทำให้เป็นประโยชน์ [Lex2]
 • ใช้เป็นประจำ[Lex2]
 • หลอกใช้: ใช้ในทางไม่เหมาะสม [Lex2]
 • ปฏิบัติต่อ: แสดงออก [Lex2]
 • ได้ประโยชน์จาก[Lex2]
 • การใช้: การใช้ประโยชน์ [Lex2]
 • ประโยชน์: ประโยชน์ใช้สอย [Lex2]
 • ความเคยชิน: ความคุ้นเคย [Lex2]
 • (v. ยูส,n. ยูซ) vt. ใช้,ใช้ประโยชน์,ใช้สอย,ประยุกต์,ใช้จ่าย,ปฎิบัติด้วยความเคยชิน,แสดงออก,เคี้ยวยาสูบ,สูบบุหรี่ vi. เคยชิน,คุ้นเคย n. การใช้,การใช้ประโยชน์,ประโยชน์,ความเคยชิน,การประยุกต์,วิธีการใช้,เคยชิน,ประเพณี,ธรรมเนียม, -Phr. (put to use ใช้ประโยชน์) [Hope]
 • (n) ประโยชน์,การใช้,ความเคยชิน,ประเพณี,ธรรมเนียม [Nontri]
 • (vt) ใช้,ใช้ประโยชน์,แสดงออก,สูบบุหรี่ [Nontri]
 • /Y UW1 S/ [CMU]
 • /Y UW1 Z/ [CMU]
 • (n) /j'uːs/ [OALD]
 • (v) /j'uːz/ [OALD]
the
 • คำนำหน้านามชี้เฉพาะ[Lex2]
 • พระเจ้า[Lex2]
 • n. วันอาทิตย์ [Hope]
 • (adv) ถึงเพียงนั้น,ในกรณีนั้น,ที่เข้าใจกันแล้ว [Nontri]
 • /DH AH0/ [CMU]
 • /DH AH1/ [CMU]
 • (a) /ðə/ [OALD]
D
  [have]
 • คลอด: ให้กำเนิด [Lex2]
 • จัด: เตรียมการ [Lex2]
 • ได้รับ: ได้ [Lex2]
 • เป็นโรค: ป่วยเป็นโรค [Lex2]
 • มี: ประกอบด้วย, เป็นเจ้าของ [Lex2]
 • มีแขก: ให้การต้อนรับแขก [Lex2]
 • รับประทาน: กิน, ทาน [Lex2]
 • (แฮฟว) {have,had,had,having,has} vt. มี,ประกอบด้วย,ได้รับ,เป็น (โรค) ,เอา,เอาได้,ประสบการณ์,ผ่าน,แสดง,ดำเนินการ,ม' (ลูก) , vi. มีเงิน. (auxiliary verb) -Phr. (had better (best) ควรจะ) ###S. possess,own,suffer [Hope]
 • (vt) มี,ได้,เป็น,รับประทาน,ดื่ม,กล่าว,ยืนยัน,ใช้ [Nontri]
 • /HH AE1 V/ [CMU]
 • (v) /hæv/ [OALD]
 • พยัญชนะตัวภาษาอังกฤษที่ 4: เลข 500 (ตัวเลขโรมัน) [Lex2]
 • พยัญชนะภาษาอังกฤษตัวที่ 4: เลข 500 (ตัวเลขโรมัน) [Lex2]
 • /D IY1/ [CMU]
 • /D EY2 JH AA1/ [CMU]
 • (n) /d'iː/ [OALD]
profile
 • รูปหน้าด้านข้าง[Lex2]
 • รูปโครงร่าง[Lex2]
 • ประวัติโดยย่อ: ข้อมูลโดยรวม [Lex2]
 • วาดรูปโครงร่าง[Lex2]
 • (โพร'ไฟล์) n. รูปภายนอก,รูปโครงร่าง,รูปเส้นรอบนอก,รูปหน้าเสี้ยว,รูปด้านข้าง,โครงร่าง,ภาพเงา,การวินิจฉัยขบวนการ,ประวัติบุคคลโดยย่อ vt. วาดรูปดังกล่าว,บรร-ยายประวัติบุคคลโดยย่อ,วาดโครงร่าง,วาดภาพเงา. ###SW. profilist n. คำที่มีความหมายเหมือน [Hope]
 • (n) รูปด้านเสี้ยว,โครงร่าง,รูปภายนอก [Nontri]
 • /P R OW1 F AY2 L/ [CMU]
 • (v) /pr'ɒufaɪl/ [OALD]
to
 • ไปถึง: ถึง, ไปยัง, จนถึง, ตรงกันกับ, ให้, เพื่อ [Lex2]
 • (ทู) prep. ไปถึง,ถึง,ไปยัง,ไปสู่,ไปทาง,ไปถึง,มีความโน้มน้าว,จนถึง,จนกระทั่งถึง,บรรลุถึง,เข้ากับ,สนองตอบกัน,ตรงกัน,ให้,เพื่อ,เพื่อจะ,ในอันที่จะ,ตาม,ติดตาม, (คณิตศาสตร์) ยกกำลังถึง,ฟื้น,ฟื้นคืน,เฉพาะให้,เพราะ adv. ไปยัง,ไปถึง,ไปสู่,ฟื้น,ฟื้นคืน [Hope]
 • (pre) ยัง,ต่อ,เพื่อจะ,แก่,กับ,จน,ถึง,ตาม,ไปสู่ [Nontri]
 • /T UW1/ [CMU]
 • /T IH0/ [CMU]
 • (in) /tə/ [OALD]
 • (a) /t'uː/ [OALD]
calculate
 • คาดการณ์ว่า: คาดว่าจะเกิดขึ้น (โดยใช้ข้อมูลเท่าที่มีอยู่) [Lex2]
 • คำนวณ[Lex2]
 • (แคล'คิวเลท) {calculated,calculating,calculates} v คำนวณ,ถือว่า,เข้าใจว่า,คาดคะเน,คิดว่า,เดา,วางแผน,ประมาณ ###S. compute -Conf. estimate [Hope]
 • (vt) คิดเลข,คำนวณ,คาดคะเน [Nontri]
 • /K AE1 L K Y AH0 L EY2 T/ [CMU]
 • (v) /k'ælkjulɛɪt/ [OALD]
weight
 • น้ำหนัก[Lex2]
 • ความหนัก[Lex2]
 • หน่วยวัดน้ำหนัก: ระบบวัดน้ำหนัก [Lex2]
 • เพิ่มน้ำหนัก[Lex2]
 • เป็นภาระ[Lex2]
 • ลำเอียง: เข้าข้าง, มีอคติ [Lex2]
 • (เวท) n. น้ำหนัก,ความหนัก,มวล,วัตถุสิ่งของ,ความสำคัญ,อิทธิพล vt. เพิ่มน้ำหนัก,เป็นภาระ,ให้น้ำหนักทางสถิติแก่,มีอคตี,เข้าข้าง -Phr. (carry weigth มีความสำคัญ มีอิทธิพล) ###SW. weighter n. [Hope]
 • (n) น้ำหนัก,การชั่ง,ของหนัก,ภาระ,ความสำคัญ,ลูกตุ้ม,วัตถุ [Nontri]
 • (vt) เพิ่มน้ำหนัก,ถ่วง,เป็นภาระ,เข้าข้าง [Nontri]
 • /W EY1 T/ [CMU]
 • (v) /w'ɛɪt/ [OALD]
of
 • ของ: แห่ง, ด้วย, เกี่ยวกับ, ในเรื่อง [Lex2]
 • (ออฟ) prep. ของ,แห่ง,ด้วย,โดย,เกี่ยวกับ,ถึง,ในจำพวก,ในเรื่อง,ในฐานะ,ในปริมาณ,ในจำนวน,ที่จะ,ที่มี [Hope]
 • /AH1 V/ [CMU]
 • /AH0 V/ [CMU]
 • (in) /ɒv/ [OALD]
these
 • เหล่านี้ (พหูพจน์ของ this)[Lex2]
 • (ธีซ) pron.,adj. พหูพจน์ของ this [Hope]
 • (adj) เหล่านี้,พวกนี้,เช่นนี้ [Nontri]
 • (pro) สิ่งเหล่านี้,อย่างนี้ [Nontri]
 • /DH IY1 Z/ [CMU]
 • (j) /ðiːz/ [OALD]
  [this]
 • (คน, สิ่ง) นี้[Lex2]
 • นี้ (ใช้แทนคำนามที่กล่าวถึงหรือทราบกันดีอยู่แล้ว)[Lex2]
 • ขนาดนี้: ถึงเพียงนี้, เท่านี้ [Lex2]
 • (ธิส) นี่, ที่นี่ [Hope]
 • (adj) นี้,อย่างนี้,เช่นนี้,แค่นี้,นี่ [Nontri]
 • (n) สิ่งนี้,อย่างนี้,ที่นี้,ในเวลานี้ [Nontri]
 • /DH IH1 S/ [CMU]
 • /DH IH0 S/ [CMU]
 • (j) /ðɪs/ [OALD]
cars
 • /K AA1 R Z/ [CMU]
 • /K AA1 Z/ [CMU]
 • (n) /k'aːz/ [OALD]
  [car]
 • รถยนต์: รถ, พาหนะ [Lex2]
 • (คาร์) n. รถ,ตู้รถ ###S. motorcar [Hope]
 • (n) รถยนต์ [Nontri]
 • /K AA1 R/ [CMU]
 • (n) /k'aːr/ [OALD]
in relation to
 • เนื่องจาก: ตามที่, เกี่ยวกับ [Lex2]
depth
 • ความเข้มของสี[Lex2]
 • ความรู้ความสามารถ[Lex2]
 • ความลึก[Lex2]
 • ความลึกซึ้ง: ความรู้สึกซาบซึ้ง, ความรู้สึกสุดซึ้ง, ความซึมซาบ [Lex2]
 • ส่วนที่ลึกที่สุด: ส่วนที่รุนแรงที่สุด [Lex2]
 • เสียงต่ำ: ระดับเสียงต่ำ [Lex2]
 • (เดพธฺ) n. ความลึก,ความซับซ้อน,ความรุนแรง,ความคิดลึกซึ้ง,ความเข้มข้น,ความต่ำของระดับเสียง,ส่วนลึก, -Phr. (in depth อย่างยิ่ง,เต็มที่) adj. มาก,ละเอียด ###S. bottom ###A. surface [Hope]
 • (n) ความลึก,ความลึกซึ้ง,ความเข้มข้น,ความรุนแรง,ส่วนลึก [Nontri]
 • /D EH1 P TH/ [CMU]
 • (n) /d'ɛpth/ [OALD]
tire
 • ยางรถยนต์: ยางนอก [Lex2]
 • เหนื่อย: หมดแรง [Lex2]
 • ทำให้เหนื่อย: ทำให้หมดแรง [Lex2]
 • เบื่อ: หมดความสนใจ [Lex2]
 • ทำให้เบื่อ: ทำให้หมดความสนใจ [Lex2]
 • (ไท'เออะ) vt.,vi. เหนื่อย,เหน็ดเหนื่อย,เมื่อยล้า,เพลีย,หน่าย,เบื่อหน่าย,หน่ายแหนง,ใส่ยาง,ตกแต่ง,ประดับ,แต่งตัว,แต่งศรีษะ n. ความเหน็ดเหนื่อย,ความอ่อนเพลีย,ยางรถ,ยางนอก,แผ่นยางหรือเหล็กรอบล้อเพื่อกันสึก,สื้อผ้าอาภรณ์,สิ่งประดับ,เครื่องประดับศรีษ [Hope]
 • (n) ยางรถ,ความเหนื่อย,ความอ่อนเพลีย,สิ่งประดับ,เสื้อผ้า [Nontri]
 • (vt) เหนื่อย,เพลีย,เบื่อหน่าย,ใส่ยางรถ,ใส่เหล็ก,ประดับ [Nontri]
 • /T AY1 ER0/ [CMU]
 • (v) /t'aɪər/ [OALD]
impressions
 • /IH2 M P R EH1 SH AH0 N Z/ [CMU]
 • (n) /'ɪmpr'ɛʃənz/ [OALD]
  [impression]
 • การล้อเลียนท่าทางหรือการพูดจาของบุคคลที่มีชื่อเสียง[Lex2]
 • ความประทับใจ: ความซาบซึ้ง, ความรู้สึกชื่นชม [Lex2]
 • งานพิมพ์: สิ่งพิมพ์ [Lex2]
 • รอยประทับตรา: รอยพิมพ์ [Lex2]
 • (อิมเพรซ' เชิน) n. รอยประทับ, รอยกด, รอยพิมพ์, รอยฝังใจ, สิ่งที่ประทับใจ, การประทับใจ. ###SW. impressional adj. impressionally adv. ###S. imprint, mark, print, effect, influence [Hope]
 • (n) ร่องรอย,ความรู้สึก,ความประทับใจ,รอยพิมพ์ [Nontri]
 • /IH2 M P R EH1 SH AH0 N/ [CMU]
 • (n) /'ɪmpr'ɛʃən/ [OALD]
from
 • จาก[Lex2]
 • (ฟรอม) prep. จาก,นับจาก,ห่างจาก,เนื่องจาก,มาจาก,ตั้งแต่,เนื่องด้วย,เนื่องแต่,โดยอาศัย [Hope]
 • (pre) จาก,ตั้งแต่,ห่างจาก,เนื่องจาก,นับตั้งแต่,นับจาก,เนื่องด้วย [Nontri]
 • /F R AH1 M/ [CMU]
 • (in) /frɒm/ [OALD]
scene
 • สถานที่เกิดเหตุ: ที่เกิดเหตุ, จุดเกิดเหตุ [Lex2]
 • เหตุการณ์: สถานการณ์ [Lex2]
 • ฉาก: ตอน [Lex2]
 • ทิวทัศน์: ทัศนียภาพ, สิ่งแวดล้อม [Lex2]
 • การแสดงความไม่พอใจ: การแสดงความโกรธ, อาการโกรธ [Lex2]
 • (ซีน) n. ฉาก,เวที,ภาพ,เหตุการณ์,สถานที่เกิดเหตุ, (ละคร) บทหนึ่ง, (ภาพยนตร์) ตอนหนึ่ง,เรื่องราว,อุปกรณ์ประกอบฉาก,สิ่งแวดล้อม,ทัศนียภาพ,ภาพภูมิประเทศ, -Phr. (behind the scenes ส่วนตัว,เป็นความลับ) ###S. view,landscape,setting,display,s [Hope]
 • (n) ฉาก,ภาพ,เวที,ตอน,เหตุการณ์,เรื่องราว,ทัศนียภาพ [Nontri]
 • /S IY1 N/ [CMU]
 • (n) /s'iːn/ [OALD]
 


ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top