ติดโพย (PopThai)
 วางเมาส์ที่คำศัพท์เพื่อแสดงป๊อปอัป

 

I'm ( AY1 M) also ( AO1 L S OW0) engaged to ( IH0 N G EY1 JH D T UW1) go to ( G OW1 T UW1) the ( DH AH0) West Indies ( W EH1 S T IH1 N D IY0 Z) with ( W IH1 DH) Lord ( L AO1 R D) Craven's ( K R EY1 V AH0 N Z) expedition ( EH2 K S P AH0 D IH1 SH AH0 N) against ( AH0 G EH1 N S T) the ( DH AH0) French ( F R EH1 N CH), as ( AE1 Z) chaplain ( CH AE1 P L AH0 N).

 


  

 
I'm
 • คำย่อของ I am[Lex2]
 • (ไอม) abbr. I am [Hope]
 • /AY1 M/ [CMU]
 • /AH0 M/ [CMU]
 • (v) /aɪm/ [OALD]
also
 • เช่นกัน: เช่นเดียวกัน, เหมือนกัน, ด้วย [Lex2]
 • ยิ่งกว่านั้น: ยิ่งไปกว่านั้น [Lex2]
 • ด้วย,เช่นเดียวกัน [LongdoEN]
 • เอาล่ะ, แล้ว [LongdoDE]
 • (ออล' โซ) adv. ด้วย,อีกด้วย, เช่นเดียวกัน, เหมือนกัน, โดยเฉพาะ ###S. and, besides [Hope]
 • (adv) ด้วย,เหมือนกัน,เช่นเดียวกัน [Nontri]
 • /AO1 L S OW0/ [CMU]
 • (a) /'ɔːlsɒu/ [OALD]
  [conjurer]
 • ผู้ที่โน้มน้าวผู้อื่น[Lex2]
 • ผู้ที่ร่ายมนต์[Lex2]
 • (คอน'เจอเรอะ) n. หมอผี,นักเล่นกล,ผู้วิงวอน ###S. magician [Hope]
 • (n) หมอผี,นักแสดงกล,นักมายากล,คนเล่นกล [Nontri]
 • (n) /k'ʌnʤərər/ [OALD]
engaged to
  [engage to]
 • หมั้นหมายกับ[Lex2]
go to
 • ไปยัง: เดินทางไปยัง, เคลื่อนไปยัง [Lex2]
 • นำไปถึง (สถานที่): พาไปสู่ [Lex2]
 • เข้าเรียน: เข้าร่วม [Lex2]
 • ขอความช่วยเหลือ[Lex2]
 • หายไปยัง (สถานที่)[Lex2]
 • สอบถาม: ขอความช่วยเหลือหรือข้อมูล [Lex2]
 • มอบให้: มอบ, มอบกับ [Lex2]
 • ประสบปัญหา[Lex2]
 • จัดอยู่ในอันดับ (สูงสุดหรือต่ำสุดของการแข่งขัน)[Lex2]
 • เข้าสู่สภาพของ (บางสิ่ง)[Lex2]
 • ช่วยสนับสนุน[Lex2]
 • รวมทั้งหมดเป็น: รวมเป็น, รวมได้ [Lex2]
the
 • คำนำหน้านามชี้เฉพาะ[Lex2]
 • พระเจ้า[Lex2]
 • n. วันอาทิตย์ [Hope]
 • (adv) ถึงเพียงนั้น,ในกรณีนั้น,ที่เข้าใจกันแล้ว [Nontri]
 • /DH AH0/ [CMU]
 • /DH AH1/ [CMU]
 • (a) /ðə/ [OALD]
West Indies
 • หมู่เกาะซึ่งประกอบด้วยเกาะหลัก 3 เกาะ: และเป็นหมู่เกาะที่แยกทะเลแคริบเบียนออกจากมหาสมุทรแอตแลนติก [Lex2]
 • n. ชื่อหมู่เกาะในตอนเหนือของมหาสมุทรแอตแลนติก ระหว่างทวีปอเมริกาเหนือกับทวีปอเมริกาใต้ [Hope]
with
 • ต้าน: ถอน [Lex2]
 • กับ: ร่วมกับ, พร้อมด้วย, ประกอบด้วย [Lex2]
 • กิ่งไม้ที่เหนียวที่สามารถนำมาผูก มัด หรือพันได้[Lex2]
 • ผูก มัด หรือพันด้วยกิ่งไม้ที่เหนียว[Lex2]
 • (วิธ) prep. กับ,ร่วมกับ,เกี่ยวกับ, -Phr. (with child ตั้งครรภ์) ###S. accompanied by,in regard to [Hope]
 • (pre) ด้วย,กับ,ต่อ,ตาม,โดย,เพราะ,อย่าง,แม้,เกี่ยวกับ,พร้อมกับ [Nontri]
 • /W IH1 DH/ [CMU]
 • /W IH1 TH/ [CMU]
 • (in) /wɪð/ [OALD]
Lord
 • ขุนนาง: สมาชิกของสภาขุนนาง [Lex2]
 • เจ้าของที่ดิน: เจ้าของคฤหาสน์, ผู้ที่เป็นเจ้าของทรัพย์สมบัติ [Lex2]
 • เจ้านายผู้มีอำนาจปกครองแคว้น: พระยา, เจ้านาย, เจ้าเหนือหัว [Lex2]
 • ท่านลอร์ด (ใช้เรียกขุนนางที่มีบรรดาศักดิ์ระดับสูง)[Lex2]
 • บรรดาศักดิ์ของเจ้าหน้าที่ระดับสูงในอังกฤษ[Lex2]
 • บรรดาศักดิ์อย่างเป็นทางการของพระในคริสตศาสนา[Lex2]
 • ผู้ทรงอิทธิพลในอาชีพ[Lex2]
 • พระเยซูคริสต์: พระผู้เป็นเจ้า [Lex2]
 • มีอำนาจหรืออิทธิพลเหนือ[Lex2]
 • (ลอร์ด) n. เจ้าศักดินา,ขุนนาง,เจ้าของที่ดิน,ท่านลอร์ด,สมาชิกสภาขุนนาง,ผู้นำในการค้า,เจ้านาย,เจ้าเหนือหัว,พระผู้เป็นเจ้า,พระเยซูคริสต์,ดาวนพเคราะห์ที่มีอิทธิพลครอบงำ. -interj. คำอุทานแสดงความประหลาดใจ. vi. มีอำนาจหรืออิทธิพล,ตั้งตัวเป็นเจ้าเหนือหัว [Hope]
 • (n) ท่านลอร์ด,พระเจ้า,พระเยซูคริสต์ [Nontri]
 • (n) ขุนนาง,ผู้มีอำนาจเหนือ,เจ้าของคฤหาสน์,เจ้าของที่ดิน [Nontri]
 • (vt) บังคับบัญชา,ปกครอง,มีอำนาจเหนือ,มีอิทธิพล [Nontri]
 • /L AO1 R D/ [CMU]
 • (v) /l'ɔːd/ [OALD]
Craven's
 • /K R EY1 V AH0 N Z/ [CMU]
expedition
 • การเตรียมพร้อม: ความตื่นตัว, ความรวดเร็ว [Lex2]
 • คณะเดินทาง (เพื่อจุดประสงค์ใดจุดประสงค์หนึ่ง): คณะผู้เดินทาง [Lex2]
 • (เอคซฺพิดิช'เชิน) n. การเดินทาง,คณะผู้เดินทางดังกล่าว,ความว่องไวหรือรวดเร็วในการกระทำบางอย่าง. ###SW. expeditionary adj. [Hope]
 • (n) การเดินทาง,ความว่องไว,ความรวดเร็ว [Nontri]
 • /EH2 K S P AH0 D IH1 SH AH0 N/ [CMU]
 • (n) /ˌɛkspɪd'ɪʃən/ [OALD]
against
 • เกี่ยวข้องกับเหตุการณ์[Lex2]
 • ดูขัดแย้งกับ: ดูขัดกับ [Lex2]
 • ต่อต้าน: สู้กับ [Lex2]
 • ต้าน: ทวน, ทวนน้ำ [Lex2]
 • ทาบ: พิง, พาด, แนบ [Lex2]
 • ปกป้องจาก[Lex2]
 • ปะทะกับ: กระทบกับ [Lex2]
 • เป็นข้อเสียของ[Lex2]
 • เปรียบเทียบกับ[Lex2]
 • ฝืน: ฝ่าฝืน, ขัด, ตรงกันข้ามกับ [Lex2]
 • เพื่อใช้คืนให้กับ[Lex2]
 • (อะเกนสฺทฺ') prep. ต่อต้าน, ต้าน, สู้, ทวนน้ำ, ย้อน, ผิดกฎหมาย, แนบเนื้อ,ประชิดกับ, อยู่ข้างหน้า, เทียบกับ, ป้องกัน, ไม่เห็นด้วย, ตรงกันข้าม ###S. counter or contrary to) [Hope]
 • (pre) ต่อ,เพื่อ,กับ,ติดกับ,ทวน,ย้อน,เทียบกับ,ตรงกันข้าม [Nontri]
 • /AH0 G EH1 N S T/ [CMU]
 • /AH0 G EY1 N S T/ [CMU]
 • (in) /'əg'ɛnst/ [OALD]
French
 • ภาษาฝรั่งเศส[Lex2]
 • คนฝรั่งเศส[Lex2]
 • เกี่ยวกับฝรั่งเศส[Lex2]
 • (เฟรนชฺ) adj. เกี่ยวกับฝรั่งเศส -n. ชาวฝรั่งเศส. vt. ตัดออกเป็นแผ่นบาง ๆ [Hope]
 • (adj) เกี่ยวกับฝรั่งเศส [Nontri]
 • (n) ชาวฝรั่งเศส,คนฝรั่งเศส,ภาษาฝรั่งเศส [Nontri]
 • /F R EH1 N CH/ [CMU]
 • (n) /fr'ɛntʃ/ [OALD]
as
 • ขณะที่[Lex2]
 • ดังที่: ตามที่ [Lex2]
 • ทั้งๆ ที่[Lex2]
 • เท่ากันกับ: เหมือนกัน, เช่นเดียวกัน [Lex2]
 • เนื่องจาก: เพราะว่า [Lex2]
 • ในฐานะ: ในตำแหน่ง, ในบทบาท [Lex2]
 • อย่างเท่าๆ กัน: อย่างพอๆ กัน [Lex2]
 • (แอซ) pron.,adv.,prep., conj. ตามที่,ตาม,ดังที่,เหมือน, เช่นเดียวกับ,อย่าง,เช่น,ในข้อนี้,ดุจดัง,ดูประหนึ่ง,ฉันใด,ในฐานะที่ [Hope]
 • (adv) เท่ากับ,ราวกับ,เช่นกัน [Nontri]
 • (con) เพราะ,เนื่องจาก,ราวกับ,ดังที่,ในขณะที่ [Nontri]
 • /AE1 Z/ [CMU]
 • /EH1 Z/ [CMU]
 • (cc) /æz/ [OALD]
chaplain
 • อนุศาสนาจารย์: บาทหลวงในโรงเรียน, โรงพยาบาล, คุกหรือกองทัพ [Lex2]
 • (แชพ'เลน) n. อนุศาสนาจารย์,พระคริสเตียน ###SW. chaplaincy,chaplainship,chaplainry n. [Hope]
 • (n) พระคริสต์,อนุศาสนาจารย์ [Nontri]
 • /CH AE1 P L AH0 N/ [CMU]
 • (n) /tʃ'æplɪn/ [OALD]
 


ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top