ติดโพย (PopThai)
 วางเมาส์ที่คำศัพท์เพื่อแสดงป๊อปอัป

 

Homeroom teachers ( T IY1 CH ER0 Z) should ( SH UH1 D) make ( M EY1 K) every ( EH1 V ER0 IY0) effort ( EH1 F ER0 T) to ( T UW1) keep in ( K IY1 P IH0 N) touch ( T AH1 CH) with ( W IH1 DH) their ( DH EH1 R) students ( S T UW1 D AH0 N T S).

 


  

 
teachers
 • /T IY1 CH ER0 Z/ [CMU]
 • (n) /t'iːtʃəz/ [OALD]
  [teacher]
 • ผู้สอน: ครู, คุณครู, อาจารย์ [Lex2]
 • สิ่งที่ทำให้ได้เรียนรู้[Lex2]
 • (ที'เชอะ) n. ผู้สอน,ครู,อาจารย์. ###SW. teachership n. [Hope]
 • (n) ครู,อาจารย์,ผู้สั่งสอน [Nontri]
 • /T IY1 CH ER0/ [CMU]
 • (n) /t'iːtʃər/ [OALD]
should
 • ควรจะ: ควร, น่าจะ, สมควรจะ [Lex2]
 • กริยาช่องที่ 2 ของคำกริยาช่วย shall (ใช้กล่าวถึงสิ่งที่พูดแล้ว)[Lex2]
 • ใช้หลังคำว่า that เพื่อแนะนำหรือจัดการบางสิ่ง[Lex2]
 • ใช้หลังคำคุณศัพท์ (adjective) เพื่อแสดงความรู้สึก[Lex2]
 • ใช้กับ I และ we เพื่อแสดงคิดเห็นที่ไม่แน่ใจ[Lex2]
 • ใช้แสดงความเห็นด้วยอย่างมาก[Lex2]
 • ใช้ปฏิเสธหรือแสดงความรำคาญหรือประหลาดใจ[Lex2]
 • (ชูด) v. กริยาช่อง 2 ของ shall,ต้อง,ควร,ควรจะ [Hope]
 • (vt) pt ของ shall [Nontri]
 • /SH UH1 D/ [CMU]
 • (v) /ʃud/ [OALD]
make
 • ทำ: จัดทำ, สร้าง, ผลิต [Lex2]
 • แต่งตั้ง[Lex2]
 • จัดหา[Lex2]
 • ก่อให้เกิด: ทำให้เป็น [Lex2]
 • จัด (เตียงนอน): จัดแต่ง, ทำเตียง [Lex2]
 • เข้าใจ[Lex2]
 • บังคับ: บังคับให้ทำ [Lex2]
 • ทำกำไร: ทำเงิน, สร้างกำไร, สร้างรายได้ [Lex2]
 • คาดคะเน: กะ, ประเมิน, ประมาณ [Lex2]
 • กลายเป็น: เปลี่ยนสภาพเป็น [Lex2]
 • หาได้: มีรายได้, หารายได้ [Lex2]
 • จัด (ที่นอน): เตรียม [Lex2]
 • จัดเวลา: จัดตารางเวลา [Lex2]
 • เท่ากับ: รวมเป็น, มีจำนวนเป็น [Lex2]
 • ทำคะแนน (กีฬา)[Lex2]
 • บรรลุเป้าหมาย[Lex2]
 • กระตุ้น: ทำให้, เป็นเหตุให้ [Lex2]
 • เขียน: แต่ง, ประพันธ์ [Lex2]
 • ไปถึง: ถึง, มาถึง [Lex2]
 • ทัน: ทันเวลา [Lex2]
 • ปรุง (อาหาร)[Lex2]
 • เครื่องหมายการค้า: ยี่ห้อ [Lex2]
 • กระบวนการผลิต: แบบ, วิธีการผลิต [Lex2]
 • (เมคฺ) {made,made,making,makes} n. ทำ,ทำให้เกิดขึ้น,สร้าง,ทำให้เป็น,ก่อ,นำมาซึ่ง,ทำให้เป็น,ก่อ,นำมาซึ่ง,ทำให้,เปลี่ยนให้เป็น,ประกอบขึ้นเป็น,เตรียม,ปรุง,บรรลุ,ถึง,ทำรายได้,ประพันธ์,เขียน,ประกาศเป็นกฎหมาย,แต่งตั้ง,ตั้งชื่อ,กลายเป็น,แปล,ประเมิน,ประมาณ,รวมเป็นเท่ากับ,มาทันเวลา [Hope]
 • (n) แบบ,สิ่งที่สร้างขึ้น,การกระทำ,ยี่ห้อ,กิริยามารยาท [Nontri]
 • (vi) รวมขึ้น,ประกอบขึ้น,ทำขึ้น [Nontri]
 • (vt) ทำ,จัดตั้ง,เตรียม,สร้าง,บรรลุ,แต่ง,สมมุติ [Nontri]
 • /M EY1 K/ [CMU]
 • (v) /m'ɛɪk/ [OALD]
every
 • แต่ละ: ทุกๆ [Lex2]
 • ทั้งหมด[Lex2]
 • (เอฟว'รี) adj. ทุก ๆ ,แต่ละ,ทั้งหมด. -Phr. (every now and then บางครั้งบางคราว) -Phr. (every other day วันเว้นวัน) ###S. each,all possible [Hope]
 • (adj) ทุกๆ,แต่ละ,ทั้งหมด [Nontri]
 • /EH1 V ER0 IY0/ [CMU]
 • /EH1 V R IY0/ [CMU]
 • (j) /'ɛvriː/ [OALD]
effort
 • ความพยายาม[Lex2]
 • (เอฟ'เฟิร์ท) n. ความพยายาม,ความมานะ,ความอุตสาหะ,การทดลองที่ยากลำบาก,กำลังของเครื่องจักร,ผลของความพยายาม ###S. exertion,attempt [Hope]
 • (n) ความพยายาม,ความมุมานะ,ความพากเพียร,ความอุตสาหะ [Nontri]
 • /EH1 F ER0 T/ [CMU]
 • (n) /'ɛfət/ [OALD]
to
 • ไปถึง: ถึง, ไปยัง, จนถึง, ตรงกันกับ, ให้, เพื่อ [Lex2]
 • (ทู) prep. ไปถึง,ถึง,ไปยัง,ไปสู่,ไปทาง,ไปถึง,มีความโน้มน้าว,จนถึง,จนกระทั่งถึง,บรรลุถึง,เข้ากับ,สนองตอบกัน,ตรงกัน,ให้,เพื่อ,เพื่อจะ,ในอันที่จะ,ตาม,ติดตาม, (คณิตศาสตร์) ยกกำลังถึง,ฟื้น,ฟื้นคืน,เฉพาะให้,เพราะ adv. ไปยัง,ไปถึง,ไปสู่,ฟื้น,ฟื้นคืน [Hope]
 • (pre) ยัง,ต่อ,เพื่อจะ,แก่,กับ,จน,ถึง,ตาม,ไปสู่ [Nontri]
 • /T UW1/ [CMU]
 • /T IH0/ [CMU]
 • (in) /tə/ [OALD]
 • (a) /t'uː/ [OALD]
keep in
 • หดค้างไว้: หดเข้าและกลั้นไว้ [Lex2]
 • ปล่อยทิ้งไว้[Lex2]
 • พยายามชิดด้านในของถนน[Lex2]
 • ถูกกักบริเวณเพื่อทำโทษ (หลังเลิกเรียน)[Lex2]
 • ควบคุมอารมณ์หรือความรู้สึก[Lex2]
 • เผาไหม้ตลอดเวลา[Lex2]
 • เก็บสำรองไว้[Lex2]
 • รักษาไว้ให้อยู่ในสภาพดี[Lex2]
 • ยังคงรักษาไว้[Lex2]
 • จัดเตรียมสิ่งจำเป็นไว้ให้[Lex2]
touch
 • สัมผัส: แตะ, จับ [Lex2]
 • นำสิ่งของมาให้สัมผัสกัน[Lex2]
 • กดเบาๆ[Lex2]
 • มีอิทธิพล: มีผลกระทบ [Lex2]
 • ใช้หรือกิน[Lex2]
 • เกี่ยวข้อง: เกี่ยวพัน, เกี่ยวข้องด้วย [Lex2]
 • ความรู้สึก: การสัมผัส [Lex2]
 • การสัมผัส: การแตะต้อง [Lex2]
 • จำนวนเล็กน้อย[Lex2]
 • รายละเอียด[Lex2]
 • การติดต่อสื่อสาร[Lex2]
 • (ทัชฺ) vt.,vi.,n. (การ) สัมผัส,แตะ,ต้อง,แตะต้อง,จับ,ถูก,ถู,ใช้,บริโภค,เกี่ยวข้อง,จัดการ,มีผล,บรรลุ,ถึง,ประทับใจ,ละเมิด,ล่วงเกิน,ทำให้เกิดเสียงเบา ๆ ,ขอ,ขอยืม, -Phr. (touch down (เครื่องบิน) ลงแตะพื้นดิน) -Phr. (touch off ทำให้ติดไฟ,ทำให้ระเบิด) [Hope]
 • (n) การสัมผัส,การแก้ไข,การถู,การตกแต่ง,การแตะ [Nontri]
 • (vt) สัมผัส,แก้ไข,ทำอันตราย,แตะ,ถู,ตกแต่ง [Nontri]
 • /T AH1 CH/ [CMU]
 • (v) /t'ʌtʃ/ [OALD]
with
 • ต้าน: ถอน [Lex2]
 • กับ: ร่วมกับ, พร้อมด้วย, ประกอบด้วย [Lex2]
 • กิ่งไม้ที่เหนียวที่สามารถนำมาผูก มัด หรือพันได้[Lex2]
 • ผูก มัด หรือพันด้วยกิ่งไม้ที่เหนียว[Lex2]
 • (วิธ) prep. กับ,ร่วมกับ,เกี่ยวกับ, -Phr. (with child ตั้งครรภ์) ###S. accompanied by,in regard to [Hope]
 • (pre) ด้วย,กับ,ต่อ,ตาม,โดย,เพราะ,อย่าง,แม้,เกี่ยวกับ,พร้อมกับ [Nontri]
 • /W IH1 DH/ [CMU]
 • /W IH1 TH/ [CMU]
 • (in) /wɪð/ [OALD]
their
 • ของเขาเหล่านั้น[Lex2]
 • (แธร) pron. ของเขาเหล่านั้น (เป็นการแสดงความเป็นเจ้าของของthey) [Hope]
 • (adj) ของเขาทั้งหลาย [Nontri]
 • /DH EH1 R/ [CMU]
 • (j) /ð'ɛəʳr/ [OALD]
students
 • /S T UW1 D AH0 N T S/ [CMU]
 • (n) /stj'uːdnts/ [OALD]
  [student]
 • นักศึกษา: นักเรียน, นิสิตนักศึกษา [Lex2]
 • |der, pl. Studenten| นักศึกษา [LongdoDE]
 • (สทิว'เดินทฺ) n. นักเรียน,นักศึกษา,ผู้ศึกษา,ผู้วิเคราะห์,ผู้สืบสวนสอบสวน,ผู้พิจารณา. adj. เกี่ยวกับนักเรียนหรือนักศึกษา ###S. learner,pupil,trainee [Hope]
 • (n) นักศึกษา,นักเรียน [Nontri]
 • /S T UW1 D AH0 N T/ [CMU]
 • (n) /stj'uːdnt/ [OALD]
 


ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top