ติดโพย (PopThai)
 วางเมาส์ที่คำศัพท์เพื่อแสดงป๊อปอัป

 

His ( HH IH1 Z) computer ( K AH0 M P Y UW1 T ER0) tabulates punctuation ( P AH2 NG K CH UW0 EY1 SH AH0 N),

misspellings and ( AH0 N D) sentence ( S EH1 N T AH0 N S) structure ( S T R AH1 K CH ER0) to ( T UW1) identify ( AY0 D EH1 N T AH0 F AY2) a ( AH0) set ( S EH1 T) of ( AH1 V) key words ( K IY1 W ER1 D Z),

which ( W IH1 CH) he'll ( HH IY1 L) use to ( Y UW1 S T UW1) create ( K R IY0 EY1 T) a ( AH0) profile ( P R OW1 F AY2 L) of ( AH1 V) our ( AW1 ER0) killer ( K IH1 L ER0).

 


  

 
His
 • ของเขา(ผู้ชาย)[Lex2]
 • (ฮิล) pron. ของเขาผู้ชาย [Hope]
 • (adj) ของเขา(ผู้ชาย) [Nontri]
 • /HH IH1 Z/ [CMU]
 • /HH IH0 Z/ [CMU]
 • (j) /hɪz/ [OALD]
computer
 • คอมพิวเตอร์[Lex2]
 • ผู้คำนวณ[Lex2]
 • คณิตกร (ศัพท์บัญญัติในภาษาไทย) [LongdoEN]
 • (คัมพิว'เทอะ) n. เครื่องคอมพิวเตอร์,เครื่องคำนวณ,ผู้คำนวณ คณิตกรณ์หมายถึง อุปกรณ์ชนิดหนึ่งที่ทำงานด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ สามารถจำข้อมูลและคำสั่งได้ ทำให้สามารถทำงานไปได้ โดยอัตโนมัติด้วยอัตราความเร็วที่สูงมาก ใช้ประโยชน์ในการคำนวณหรือการทำงานต่าง ๆ ได้เกือบทุกชนิด มี 3 ขนาด คือ ขนาดใหญ่ (main frame) ขนาดกลาง (mini computer) และขนาดเล็กที่กำลังได้รับความนิยมทั่วไปในขณะนี้ เรียกว่า ไมโครคอมพิวเตอร์ (micro computer) หรือ คอมพิวเตอร์ส่วนบุคคล (personal computer) ที่เรียกกันย่อ ๆ ว่า พีซี ปัจจุบัน การใช้ระบบเครือข่ายทำให้เราสามารถใช้คอมพิวเตอร์เป็นที่ค้นหาข้อมูลต่าง ๆ สื่อสารได้ นอกเหนือไปจากการใช้เพื่อการคำนวณตามวัตถุประสงค์ดั้งเดิมของผู้ประดิษฐ์ [Hope]
 • (n) เครื่องคอมพิวเตอร์,เครื่องคำนวณ [Nontri]
 • /K AH0 M P Y UW1 T ER0/ [CMU]
 • (n) /k'əmpj'uːtər/ [OALD]
tabulates
 • (v) /t'æbjulɛɪts/ [OALD]
  [tabulate]
 • จัดทำเป็นตาราง: ใส่ลงในตาราง [Lex2]
 • ทำให้หน้าเรียบ: ทำให้แบน [Lex2]
 • เรียบ: แบน [Lex2]
 • (แทบ'ยะเลท) vt. ใส่ลงในตาราง,จัดเป็นตาราง,ทำให้หน้าเรียบ. vi. กดแป้นพิมพ์ดีดให้เลื่อน. adj. เป็นแผ่น,เป็นตาราง,เป็นชั้นบาง ๆ ###SW. tabulable adj. tabulation n. [Hope]
 • (vt) ทำเป็นตาราง,ทำให้ราบ,เรียง,จัดระเบียบ [Nontri]
 • /T AE1 B Y AH0 L EY2 T/ [CMU]
 • (v) /t'æbjulɛɪt/ [OALD]
punctuation
 • ้เครื่องหมายวรรคตอน[Lex2]
 • การใช้เครื่องหมายวรรคตอน[Lex2]
 • (n) การเว้นวรรค,การคั่น,การสลับ [Nontri]
 • /P AH2 NG K CH UW0 EY1 SH AH0 N/ [CMU]
 • (n) /pˌʌŋktʃu'ɛɪʃən/ [OALD]
misspellings
 • (n) /mˌɪssp'ɛlɪŋz/ [OALD]
and
 • จากนั้น: แล้วก็ [Lex2]
 • ดังนั้น[Lex2]
 • รวมกับ: รวม [Lex2]
 • และ: ยิ่งไปกว่านั้น, มากไปกว่านั้น [Lex2]
 • (แอนดฺ) conj. และ, แล้วก็, อีก, พร้อมทั้ง, รวมทั้ง, ต่อเนื่องกัน, บวกอีก, ถ้าเช่นนั้นก็, ขณะเดียวกัน ###S. also, moreover, plus, in) [Hope]
 • (con) และ,รวมทั้ง [Nontri]
 • /AH0 N D/ [CMU]
 • /AE1 N D/ [CMU]
 • (cc) /ænd/ [OALD]
sentence
 • ประโยค[Lex2]
 • การตัดสิน: การพิพากษา, การชี้ขาด [Lex2]
 • พิพากษา: ตัดสิน, ตัดสินความ, ชี้ขาด, ลงความเห็น [Lex2]
 • (เซน'เทินซฺ) n. ประโยค,การตัดสิน,การตัดสินลงโทษ,การพิพากษา,การลงโทษ,คติพจน์,คำคม,สุภาษิต. vt. ตัดสิน,พิพากษา. ###SW. sentencer n. ###S. judgment,opinion,verdict [Hope]
 • (n) คำตัดสิน,ประโยค,การพิพากษา,การลงโทษ,คติพจน์ [Nontri]
 • (vt) พิพากษา,ตัดสิน,ลงโทษ [Nontri]
 • /S EH1 N T AH0 N S/ [CMU]
 • (v) /s'ɛntəns/ [OALD]
structure
 • สิ่งก่อสร้าง: อาคาร, สิ่งที่สร้างขึ้น [Lex2]
 • โครงสร้าง: โครง, แบบแผน [Lex2]
 • ส่วนประกอบ: องค์ประกอบ [Lex2]
 • สร้างโครงสร้าง: ประกอบโครงสร้าง [Lex2]
 • (สทรัค'เชอะ) n. โครงสร้าง,โครง,โครงร่าง,องค์ประกอบ,ลักษณะ,วิธีการสร้าง,สิ่งก่อสร้าง,ส่วนประกอบที่หยาบกว่าของหิน,แบบแผน,โครงสร้างสังคม. vt. สร้าง,ประกอบ,จัดทำ,จัดตั้ง,ก่อสร้าง. ###S. construction [Hope]
 • (n) โครงสร้าง,การสร้าง,อาคาร,สิ่งก่อสร้าง,องค์ประกอบ [Nontri]
 • /S T R AH1 K CH ER0/ [CMU]
 • (n) /str'ʌktʃər/ [OALD]
to
 • ไปถึง: ถึง, ไปยัง, จนถึง, ตรงกันกับ, ให้, เพื่อ [Lex2]
 • (ทู) prep. ไปถึง,ถึง,ไปยัง,ไปสู่,ไปทาง,ไปถึง,มีความโน้มน้าว,จนถึง,จนกระทั่งถึง,บรรลุถึง,เข้ากับ,สนองตอบกัน,ตรงกัน,ให้,เพื่อ,เพื่อจะ,ในอันที่จะ,ตาม,ติดตาม, (คณิตศาสตร์) ยกกำลังถึง,ฟื้น,ฟื้นคืน,เฉพาะให้,เพราะ adv. ไปยัง,ไปถึง,ไปสู่,ฟื้น,ฟื้นคืน [Hope]
 • (pre) ยัง,ต่อ,เพื่อจะ,แก่,กับ,จน,ถึง,ตาม,ไปสู่ [Nontri]
 • /T UW1/ [CMU]
 • /T IH0/ [CMU]
 • (in) /tə/ [OALD]
 • (a) /t'uː/ [OALD]
identify
 • ระบุชื่อ: ชี้ตัว, แสดงตัว, ชันสูตร, พิสูจน์ [Lex2]
 • (ไอเดน'ทิไฟ) vt. ชี้ตัว,หาเอกลักษณ์,บอกชื่อ,จำแนกแยกแยะ,พิสูจน์เอกลักษณ์. ###SW. identifiable adj. identifiableness n. identifier n. ###S. recognize,name [Hope]
 • (vt) ทำให้เหมือนกัน,ชันสูตร(ศพ),ชี้ตัว(จำเลย) [Nontri]
 • /AY0 D EH1 N T AH0 F AY2/ [CMU]
 • (v) /'aɪd'ɛntɪfaɪ/ [OALD]
a
 • หนึ่ง (คำนำหน้าคำนามเพื่อแสดงว่าคำนามนั้นๆ ไม่ชี้เฉพาะ)[Lex2]
 • อักษรตัวแรกในภาษาอังกฤษ[Lex2]
 • ใช้เป็นคำเติมหน้าเพื่อเน้นความหมาย[Lex2]
 • ของ[Lex2]
 • บน[Lex2]
 • จาก[Lex2]
 • ไปยัง: ไปสู่ [Lex2]
 • ออก[Lex2]
 • ไม่ (ย่อมาจาก an-): ปราศจาก, ใช้นำหน้าเสียงพยัญชนะ [Lex2]
 • (เอ) 1. พยัญชนะและสระตัวแรกในภาษาอังกฤษรูปตัว A, ชั้นหนึ่ง,อันดับหนึ่ง,สัญลักษณ์ธาตุ argon (the first letter) - อังสตรอมยูนิต abbr. assesssment,artery 2. อักษร A ในระบบเลขฐานสิบหก มีค่าเท่ากับ 10 ในเลขฐานสิบ [Hope]
 • /AH0/ [CMU]
 • /EY1/ [CMU]
 • (n) /'ɛɪ/ [OALD]
 • (dt) /ə/ [OALD]
set
 • วาง: ตั้ง, จัดวาง [Lex2]
 • ทำให้เกิดขึ้น: จัดขึ้น, สร้างขึ้น [Lex2]
 • จัดเตรียม: เตรียมเพื่อใช้งาน [Lex2]
 • ตั้งเวลา: ตั้งระบบ, กำหนด [Lex2]
 • การจัดตั้ง: สิ่งที่ถูกจัดขึ้น [Lex2]
 • ฉาก: ม่านหลังเวที [Lex2]
 • ท่าทาง: การวางท่าทาง [Lex2]
 • ชุด: กลุ่ม, พวก, หมู่ [Lex2]
 • (เซท) {set,set,setting,sets} vt. วาง,ตั้ง,ตั้งตรง,จัด,จัดหามา,จัดการ,เตรียมการ vi. เคลื่อนลง,ตก,เหมาะกับ,เหมาะสม,ออกเดินทาง,เริ่มทำ,ลงลายเซ็น. n. การตั้ง,การจัดตั้ง,ชุด,เครื่องชุด,การเคลื่อนลงของตะวัน,ตะวันตกดิน,อนุกรมสิ่งตีพิมพ์,พวก,กลุ่มเกม,ทิศทาง,เครื่องรับ (วิทยุ,โทรทัศน์) [Hope]
 • (adj) กำหนดล่วงหน้า,จัดไว้,เจาะจง,แน่วแน่,แข็งตัว [Nontri]
 • (n) ชุด,สำรับ,ทิศทาง,เกมเทนนิส,รูปร่าง,ฉาก,สิ่งตีพิมพ์ [Nontri]
 • (vi) เริ่มทำ,ตั้งต้น,เคลื่อนลง,ตก(พระอาทิตย์),ลงนาม [Nontri]
 • /S EH1 T/ [CMU]
 • (v) /s'ɛt/ [OALD]
of
 • ของ: แห่ง, ด้วย, เกี่ยวกับ, ในเรื่อง [Lex2]
 • (ออฟ) prep. ของ,แห่ง,ด้วย,โดย,เกี่ยวกับ,ถึง,ในจำพวก,ในเรื่อง,ในฐานะ,ในปริมาณ,ในจำนวน,ที่จะ,ที่มี [Hope]
 • /AH1 V/ [CMU]
 • /AH0 V/ [CMU]
 • (in) /ɒv/ [OALD]
key words
  [key word]
 • คำรหัส: คำสำคัญที่ใช้ในการถอดรหัส [Lex2]
 • คำไข,คำไขรหัสหรือปัญหา,คำสำคัญ [Hope]
which
 • สิ่งที่: อันที่, อันซึ่ง [Lex2]
 • อันไหน: สิ่งไหน [Lex2]
 • (วิชฺ) pron. อันไหน,อันซึ่ง,ส่วนไหน,ที่ซึ่ง,adj. อันไหน,ส่วนไหน,ที่กล่าวถึงมาก่อน [Hope]
 • (adj) อันไหน,ซึ่ง,อันที่,ที่,อันซึ่ง,ไหน,คนไหน [Nontri]
 • (pro) อันไหน,ซึ่ง,อันที่,ที่,อันซึ่ง,ส่วนไหน [Nontri]
 • /W IH1 CH/ [CMU]
 • /HH W IH1 CH/ [CMU]
 • (j) /wɪtʃ/ [OALD]
he'll
 • คำย่อของ he will หรือ he shall[Lex2]
 • (ฮีล) abbr. he will,he shall [Hope]
 • /HH IY1 L/ [CMU]
 • (v) /hiːl/ [OALD]
use to
 • คุ้นเคยกับ: เคยชินกับ [Lex2]
create
 • แต่งตั้ง[Lex2]
 • สร้าง[Lex2]
 • สร้างสรรค์: ประดิษฐ์ [Lex2]
 • (ครีเอท') {created,creating,creates} vt. สร้าง,สร้างสรรค์,ประดิษฐ์ขึ้น,ก่อให้เกิดขึ้น,ทำให้เกิดขึ้น,แต่งตั้ง vt. ทำในสิ่งที่เป็นการสร้างสรรค์ adj. ซึ่งสร้างขึ้น ###SW. createdness n. ดูcreate ###S. make,originate [Hope]
 • (vt) สร้าง,ก่อ,ประดิษฐ์,รังสรรค์,ตั้ง,ทำให้เกิดขึ้น [Nontri]
 • /K R IY0 EY1 T/ [CMU]
 • (v) /kr'iː'ɛɪt/ [OALD]
profile
 • รูปหน้าด้านข้าง[Lex2]
 • รูปโครงร่าง[Lex2]
 • ประวัติโดยย่อ: ข้อมูลโดยรวม [Lex2]
 • วาดรูปโครงร่าง[Lex2]
 • (โพร'ไฟล์) n. รูปภายนอก,รูปโครงร่าง,รูปเส้นรอบนอก,รูปหน้าเสี้ยว,รูปด้านข้าง,โครงร่าง,ภาพเงา,การวินิจฉัยขบวนการ,ประวัติบุคคลโดยย่อ vt. วาดรูปดังกล่าว,บรร-ยายประวัติบุคคลโดยย่อ,วาดโครงร่าง,วาดภาพเงา. ###SW. profilist n. คำที่มีความหมายเหมือน [Hope]
 • (n) รูปด้านเสี้ยว,โครงร่าง,รูปภายนอก [Nontri]
 • /P R OW1 F AY2 L/ [CMU]
 • (v) /pr'ɒufaɪl/ [OALD]
our
 • ของเรา[Lex2]
 • (เอา'เออะ) pron. ของเรา [Hope]
 • (adj) ของพวกเรา,ของเรา [Nontri]
 • /AW1 ER0/ [CMU]
 • /AW1 R/ [CMU]
 • (j) /'auər/ [OALD]
killer
 • ผู้ฆ่า: นักฆ่า,ฆาตกร [Lex2]
 • ดีมาก, ยอดเยี่ยม [LongdoEN]
 • มีประสิทธิภาพอย่างมาก, น่าประทับใจมาก [LongdoEN]
 • (คิล'เลอะ) n. ผู้ฆ่า,มือสังหาร,สิ่งสังหาร [Hope]
 • (n) ฆาตกร,มือสังหาร [Nontri]
 • /K IH1 L ER0/ [CMU]
 • (n) /k'ɪlər/ [OALD]
 


ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top