ติดโพย (PopThai)
 วางเมาส์ที่คำศัพท์เพื่อแสดงป๊อปอัป

 

Greek ( G R IY1 K) philosophers ( F AH0 L AA1 S AH0 F ER0 Z) placed ( P L EY1 S T) value ( V AE1 L Y UW0) on ( AA1 N) democracy ( D IH0 M AA1 K R AH0 S IY0).

 


  

 
Greek
 • กรีก: ประเทศกรีก, ภาษากรีก [Lex2]
 • เกี่ยวกับกรีก[Lex2]
 • (กรีก) adj. กรีก,ภาษากรีก. n. ชาวกรีก,ภาษากรีก [Hope]
 • (adj) เกี่ยวกับชาติกรีก,เกี่ยวกับประเทศกรีก [Nontri]
 • (n) ชนชาติกรีก,ประเทศกรีก,ชาวกรีก,ภาษากรีก [Nontri]
 • /G R IY1 K/ [CMU]
 • (n) /gr'iːk/ [OALD]
philosophers
 • /F AH0 L AA1 S AH0 F ER0 Z/ [CMU]
 • (n) /f'ɪl'ɒsəfəz/ [OALD]
  [philosopher]
 • นักปราชญ์: นักปรัชญา, ปราชญ์ [Lex2]
 • ผู้รู้หลักธรรม: ผู้ปลงตก [Lex2]
 • คนใจเย็น: คนสุขุมเยือกเย็น [Lex2]
 • (ฟิลิส'ซะเฟอะ) n. นักปรัชญา,ปรัชญาเมธี,ปราชญ์,ผู้รู้หลักธรรม,ผู้ที่ปลงตก,ผู้เล่นแปรธาตุ,ผู้มีใจเยือกเย็น ไม่สะทกสะท้านต่อภยันตราย,ผู้เล่นแปรธาตุ ุ ###SW. philosophership n. [Hope]
 • (n) นักปราชญ์,นักปรัชญา,ปรัชญาเมธี,ผู้เล่นแร่แปรธาตุ [Nontri]
 • /F AH0 L AA1 S AH0 F ER0/ [CMU]
 • (n) /f'ɪl'ɒsəfər/ [OALD]
placed
 • /P L EY1 S T/ [CMU]
 • (v) /pl'ɛɪst/ [OALD]
  [place]
 • สถานที่: ทำเล, บริเวณ [Lex2]
 • ที่อยู่อาศัย: สถานที่พัก, ถิ่นฐาน, ถิ่นที่อยู่ [Lex2]
 • ตำแหน่ง: จุด [Lex2]
 • ประเด็น[Lex2]
 • ที่นั่ง: เก้าอี้นั่ง [Lex2]
 • บทบาท[Lex2]
 • โอกาสในการเรียน[Lex2]
 • ตำแหน่งในทีม[Lex2]
 • อันดับในการแข่งขัน[Lex2]
 • ถนน (ใช้เป็นส่วนหนึ่งของชื่อถนนสายสั้นๆ)[Lex2]
 • วางไว้ในตำแหน่ง[Lex2]
 • แสดงทัศนคติต่อสิ่งใดสิ่งหนึ่ง[Lex2]
 • จำได้: ระลึกได้ [Lex2]
 • จัดหาที่อยู่ให้: หาที่อยู่ที่เหมาะสม [Lex2]
 • เข้าอันดับ: อยู่ในอันดับที่ [Lex2]
 • (เพลส) n. สถานที่,บริเวณ,จุดหมาย,ที่,ที่พัก,เขต,ฐานะ,ตำแหน่ง,สภาพ,สถานการณ์,เทศะ,หน้าที่,การงาน,ที่ตั้ง,โอกาสที่เหมาะ. -Phr. (give place to ให้ความสำคัญ,ถูกแทนที่โดย) -Phr. (go places ประสบความสำเร็จ) -Phr. (take place เกิดขึ้น) vt. จัด,วาง,กะ,คาดคะเน,บรรจุ,ใส่,เอาไว้,ฝาก,มอบ,แต่งตั้ง,วินิจฉัย,ปรับเสียง,วางลูก,ส่งกระสุน vi. อยู่ในอันดับ [Hope]
 • /P L EY1 S/ [CMU]
 • (v) /pl'ɛɪs/ [OALD]
value
 • มูลค่า: ค่า, ราคา, ค่าตอบแทน [Lex2]
 • คุณค่า: คุณประโยชน์, ความสำคัญ [Lex2]
 • ประเมินค่า: ประมาณค่า, คำนวณค่าเป็นเงิน [Lex2]
 • ให้ความสำคัญ: ให้เกียรติ, นับถืออย่างสูง [Lex2]
 • (แวล'ลิว) n. ค่า,คุณค่า,มูลค่า,ราคา,ค่าเป็นเงิน,ค่าตอบแทน,หน่วยเงินตรา,ขนาด,ปริมาณ,ความนิยม,ความพอใจ,ความหมาย,ระดับ,คุณภาพของเสียง. vt. ประเมินค่า,ประมาณค่า,คำนวณค่าเป็นเงิน,ให้ความสำคัญ,ให้เกียรติ,นับถืออย่างสูง ###S. merit,wort [Hope]
 • (n) ราคา,คุณค่า,มูลค่า,ความพอใจ,ความหมาย,ขนาด [Nontri]
 • (vt) ตีราคา,ประเมินค่า,นับถือ [Nontri]
 • /V AE1 L Y UW0/ [CMU]
 • (v) /v'æljuː/ [OALD]
on
 • บน[Lex2]
 • ที่ (ใช้บอกสถานที่)[Lex2]
 • (ติด) ไว้ที่: (แขวน) ไว้ที่, (เอา) ไว้ที่ [Lex2]
 • ใน (ใช้กับวัน, วันที่, โอกาส)[Lex2]
 • อยู่ในระหว่าง[Lex2]
 • เกี่ยวกับ: ในเรื่อง [Lex2]
 • ในสภาพ: ในลักษณะ, ในอาการที่ [Lex2]
 • โดย (วิธีการ): ด้วย [Lex2]
 • ทาง (ทิศทาง)[Lex2]
 • ใกล้: อยู่ติด [Lex2]
 • (ใช้จ่าย) ไปกับ[Lex2]
 • อย่างทำงานอยู่: อย่างใช้อยู่ [Lex2]
 • อย่างกำลังดำเนินอยู่[Lex2]
 • อย่างต่อไป: อย่างเรื่อยๆ, อย่างไม่หยุด [Lex2]
 • ที่กำลังทำงานอยู่[Lex2]
 • ที่เป็นไปตามกำหนด: ที่เป็นไปตามแผนการ [Lex2]
 • (ออน) prep.,adv. บน,ที่,ตาม,ณ,ในเวลาที่,ในขณะที่,ในวันที่,เกี่ยวกับ,อยู่ในสถานการณ์,ในเรื่อง,โดย,อาศัย,ทันทีหลังจาก,ไปสู่,ไปทาง,ติดกัน,ประชิด,ประจำ adj. เปิดอยู่,ใช้อยู่,ซึ่งกำลังเกิดขึ้น,ตามแผน,ตามกำหนด n. ความเป็นอยู่,สถานการณ์,ด้านข้าง -Phr. (on and off บางครั้งบางคราวเป็นช่วง ๆ) [Hope]
 • (adv) ต่อเนื่อง,ต่อไป,ประจำ,เรื่อยไป,ไปข้างหน้า [Nontri]
 • (pre) ข้างบน,บน,ในเรื่อง,ณ,เกี่ยวกับ,โดย,ตาม [Nontri]
 • /AA1 N/ [CMU]
 • /AO1 N/ [CMU]
 • (a) /ɒn/ [OALD]
democracy
 • การปกครองแบบประชาธิปไตย: ระบอบประชาธิปไตย, ประเทศที่ปกครองด้วยระบอบประชาธปไตย [Lex2]
 • ประชาธิปไตย: ความเป็นประชาธิปไตย [Lex2]
 • (ดิมอค'ระซี) n. ประชาธิปไตย,ความเสมอภาคของสังคม [Hope]
 • (n) การปกครองระบอบประชาธิปไตย,ความเสมอภาคทางการเมือง [Nontri]
 • /D IH0 M AA1 K R AH0 S IY0/ [CMU]
 • (n) /d'ɪm'ɒkrəsiː/ [OALD]
 


ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top