ติดโพย (PopThai)
 วางเมาส์ที่คำศัพท์เพื่อแสดงป๊อปอัป

 

As ( AE1 Z) we ( W IY1) just ( JH AH1 S T) heard ( HH ER1 D), the ( DH AH0) terrorists ( T EH1 R AH0 R IH2 S T S) are ( AA1 R) demanding ( D IH0 M AE1 N D IH0 NG) that ( DH AE1 T) President ( P R EH1 Z IH0 D AH0 N T) Logan ( L OW1 G AH0 N) repudiate ( R IY0 P Y UW1 D IY0 EY2 T) the ( DH AH0) antiterrorism accord ( AH0 K AO1 R D).

 


  

 
As
 • ขณะที่[Lex2]
 • ดังที่: ตามที่ [Lex2]
 • ทั้งๆ ที่[Lex2]
 • เท่ากันกับ: เหมือนกัน, เช่นเดียวกัน [Lex2]
 • เนื่องจาก: เพราะว่า [Lex2]
 • ในฐานะ: ในตำแหน่ง, ในบทบาท [Lex2]
 • อย่างเท่าๆ กัน: อย่างพอๆ กัน [Lex2]
 • (แอซ) pron.,adv.,prep., conj. ตามที่,ตาม,ดังที่,เหมือน, เช่นเดียวกับ,อย่าง,เช่น,ในข้อนี้,ดุจดัง,ดูประหนึ่ง,ฉันใด,ในฐานะที่ [Hope]
 • (adv) เท่ากับ,ราวกับ,เช่นกัน [Nontri]
 • (con) เพราะ,เนื่องจาก,ราวกับ,ดังที่,ในขณะที่ [Nontri]
 • /AE1 Z/ [CMU]
 • /EH1 Z/ [CMU]
 • (cc) /æz/ [OALD]
we
 • เรา: คนเรา, พวกเรา [Lex2]
 • (วี) pron. เรา,พวกเรา,คนเรา,บุคคล, (เสียดสี) ท่าน [Hope]
 • (pro) เรา,พวกเรา [Nontri]
 • /W IY1/ [CMU]
 • (prp) /wiː/ [OALD]
just
 • ตอนนี้: ขณะนี้, เดี๋ยวนี้ [Lex2]
 • ถูกต้องตามกฎหมาย[Lex2]
 • ที่เป็นจริง: ที่เป็นของจริง [Lex2]
 • พอดี: ทีเดียว [Lex2]
 • เพิ่งจะ: เพิ่ง, เมื่อครู่นี้, เมื่อสักครู่นี้, เมื่อกี้นี้ [Lex2]
 • เพียงแค่: เพียง, แค่ [Lex2]
 • ยุติธรรม: เที่ยงธรรม, ชอบธรรม [Lex2]
 • เหมาะสม: สมควร [Lex2]
 • อย่างหวุดหวิด: อย่างเฉียดฉิว, อย่างจวนเจียน [Lex2]
 • (จัสทฺ) adj. ยุติธรรม,เที่ยงธรรม,เป็นธรรม,พอดี,สมควร,พอเหมาะ,สมเหตุสมผล,ถูกต้องแม่นยำ,เล็กน้อย,เท่านั้น,จริง ๆ [Hope]
 • (adj) เที่ยงตรง,เป็นธรรม,ยุติธรรม,ถูกต้อง,สมควร,สมเหตุผล [Nontri]
 • (adv) เพิ่งจะ,พอดี,เกือบจะ,เดี๋ยวนี้,แน่นอน [Nontri]
 • /JH AH1 S T/ [CMU]
 • /JH IH0 S T/ [CMU]
 • (j) /ʤ'ʌst/ [OALD]
heard
 • (vt) pt และ pp ของ hear [Nontri]
 • /HH ER1 D/ [CMU]
 • (v) /h'ɜːʳd/ [OALD]
  [hear]
 • ได้ยิน: ได้ยินเสียง [Lex2]
 • ฟัง[Lex2]
 • (เฮียร์) {heard,hearing,hears} vt. ฟัง,ได้ยิน,สดับ,รับฟัง,ได้ยินมาว่า,พิจารณา. vi. ฟัง,ได้ยิน. ###SW. hearable adj. hearer n. ###S. heed,listen [Hope]
 • (vi,vt) ได้ยินมาว่า,ได้ฟัง,สดับ,รับฟัง,ทราบ [Nontri]
 • /HH IY1 R/ [CMU]
 • (v) /h'ɪəʳr/ [OALD]
the
 • คำนำหน้านามชี้เฉพาะ[Lex2]
 • พระเจ้า[Lex2]
 • n. วันอาทิตย์ [Hope]
 • (adv) ถึงเพียงนั้น,ในกรณีนั้น,ที่เข้าใจกันแล้ว [Nontri]
 • /DH AH0/ [CMU]
 • /DH AH1/ [CMU]
 • (a) /ðə/ [OALD]
terrorists
 • /T EH1 R AH0 R IH2 S T S/ [CMU]
 • (n) /t'ɛrərɪsts/ [OALD]
  [terrorist]
 • ผู้ก่อการร้าย[Lex2]
 • ซึ่งก่อการร้าย[Lex2]
 • /T EH1 R AH0 R IH0 S T/ [CMU]
 • (n) /t'ɛrərɪst/ [OALD]
are
 • เป็น: อยู่, คือ [Lex2]
 • หน่วยวัดเนื้อที่ เท่ากับ 100 ตารางเมตร[Lex2]
 • (อา) ใช้กับ you และเป็นพหูพจน์แทน be, หน่วยผิวหน้าที่เท่ากับ 100 ตารางเมตรหรือ 119.6 ตารางหลาหรือ 1/100 hectare [Hope]
 • (vi) เป็น,อยู่ [Nontri]
 • /AA1 R/ [CMU]
 • /ER0/ [CMU]
 • (v) /aːr/ [OALD]
  [be]
 • อยู่: เป็น, คือ [Lex2]
 • ใกล้: แสดงตำแหน่ง [Lex2]
 • (บี) (am/are/is/,was/were,been) vi. เป็น,อยู่,คือ,ใช่ ###S. live abbr. both eye,below elbow [Hope]
 • (vi,vt) เป็น,อยู่,คือ [Nontri]
 • /B IY1/ [CMU]
 • /B IY0/ [CMU]
 • (v) /biː/ [OALD]
demanding
 • (ดิมาน'ดิง) adj. เรียกร้องมากเกินควร [Hope]
 • /D IH0 M AE1 N D IH0 NG/ [CMU]
 • (v) /d'ɪm'aːndɪŋ/ [OALD]
  [demand]
 • ความต้องการ: อุปสงค์, ความต้องการซื้อและอำนาจซื้อ, ปริมาณที่ต้องการซื้อ [Lex2]
 • ต้องการ: ประสงค์, ปรารถนา, เรียกร้อง, ถาม, สอบถาม, สั่งซื้อ [Lex2]
 • (ดีมานดฺ') n. ความต้องการ,อุปสงค์ vt. ต้องการ,เรียกร้อง,ถาม,ขอทราบ [Hope]
 • (n) ความต้องการ,คำขอร้อง,อุปสงค์,การเรียกร้อง [Nontri]
 • (vt) ต้องการ,ขอร้อง,เรียกร้อง,ขอทราบ,ถาม [Nontri]
 • /D IH0 M AE1 N D/ [CMU]
 • (v) /d'ɪm'aːnd/ [OALD]
that
 • นั้น: โน่น, เช่นนั้น, สิ่งนั้น, จำพวกนั้น, ผู้นั้น, เวลานั้น [Lex2]
 • (คนหรือสิ่งของ) นั้น (ใช้นำหน้านามเพื่อบ่งชี้)[Lex2]
 • อย่างนั้น: เช่นนั้น, กระนั้น, ถึง, จนถึง, ซึ่งที่ [Lex2]
 • เพราะว่า: เพราะ, ก็เพราะ, ก็อย่างนั้น, ก็อย่างนี้ [Lex2]
 • (แธท) adj.,pron.,adv. นับ,นั้น,โน่น,เช่นนั้น,สิ่งนั้น,ผู้นั้น,เวลานั้น,อย่างนั้น,เช่นนั้น,กระนั้น,ถึง,จนถึง,ซึ่งที่,เพราะว่า,เพราะ,ก็,ก็อย่างนั้น,ก็อย่างนี้ [Hope]
 • (adj) นั้น,นั่น,โน่น,เช่นนั้น [Nontri]
 • (adv) ถึงเพียงนั้น,เช่นนั้น,อย่างนั้น,กระนั้น [Nontri]
 • (con) ว่า,ที่,ซึ่ง,เพราะ,กระนั้น [Nontri]
 • (pro) สิ่งนั้น,อย่างนั้น,ที่,ผู้นั้น [Nontri]
 • /DH AE1 T/ [CMU]
 • /DH AH0 T/ [CMU]
 • (j) /ðæt/ [OALD]
President
 • ประธานาธิบดี[Lex2]
 • ประธาน: อธิการบดี, ผู้มีอำนาจในการบริหาร, บุคคลสำคัญขององค์กร [Lex2]
 • (เพรส'ซิเดินทฺ) n. ประธาน,นายก,ประธานาธิบดี,ประมุข,ประธานบริษัท,อธิการบด' (ของมหาวิทยาลัยอเมริกา) ,คณบดี (ของมหาวิทยาลัยในอังกฤษ) ###S. chairman [Hope]
 • (n) ประธานาธิบดี,ประธาน,ประมุข,ผู้อำนวยการ,ผู้จัดการใหญ่ [Nontri]
 • /P R EH1 Z IH0 D AH0 N T/ [CMU]
 • (n) /pr'ɛzɪdənt/ [OALD]
Logan
 • /L OW1 G AH0 N/ [CMU]
repudiate
 • ปฏิเสธ: ไม่ยอมรับ, ไม่รับ [Lex2]
 • เลิกคบ: เลิกคบหา, ตัดขาด [Lex2]
 • (รีพิว'ดิเอท) vt. บอกปัด,ไม่ยอมรับ,ปฏิเสธ,ทอดทิ้ง ###SW. repudiable adj. repudiative adj. repudiation n. repudiator n. repudiatory adj. ###S. disavow,reject,discredit [Hope]
 • (vt) บอกปัด,ละทิ้ง,ทอดทิ้ง,ปฏิเสธ [Nontri]
 • /R IY0 P Y UW1 D IY0 EY2 T/ [CMU]
 • (v) /r'ɪpj'uːdɪɛɪt/ [OALD]
accord
 • การตกลงร่วมกัน: การยอมรับร่วมกัน [Lex2]
 • ข้อตกลง: สนธิสัญญา, สัญญา [Lex2]
 • ความกลมกลืน: ความสอดคล้อง [Lex2]
 • เห็นด้วย: ยอมตกลงกัน, มีความเห็นสอดคล้อง [Lex2]
 • ให้: มอบ, ทำให้ [Lex2]
 • (อะคอร์ด') vi.,vt.,n. สอดคล้อง, ยอมตามตกลง, ความสอดคล้อง, ข้อตกลง, เสียงดนตรี ที่ประสานกัน ###S. concede, admit, allow, [Hope]
 • (n) ความสอดคล้อง,ข้อตกลง,ความพร้อมใจ,ความกลมกลืนกัน [Nontri]
 • (vi,vt) สอดคล้อง,เห็นด้วย,ยินยอม,ให้ [Nontri]
 • /AH0 K AO1 R D/ [CMU]
 • (v) /'ək'ɔːd/ [OALD]
 


ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top