ติดโพย (PopThai)
 วางเมาส์ที่คำศัพท์เพื่อแสดงป๊อปอัป

 

A ( AH0) code ( K OW1 D) name ( N EY1 M) we ( W IY1) created ( K R IY0 EY1 T AH0 D) to ( T UW1) draw ( D R AO1) attention ( AH0 T EH1 N SH AH0 N) and ( AH0 N D) fire away ( F AY1 ER0 AH0 W EY1) from ( F R AH1 M) your ( Y AO1 R) father's ( F AA1 DH ER0 Z) investigation ( IH2 N V EH2 S T AH0 G EY1 SH AH0 N), to ( T UW1) protect ( P R AH0 T EH1 K T) you ( Y UW1) and ( AH0 N D) your ( Y AO1 R) sister ( S IH1 S T ER0).

 


  

 
A
 • หนึ่ง (คำนำหน้าคำนามเพื่อแสดงว่าคำนามนั้นๆ ไม่ชี้เฉพาะ)[Lex2]
 • อักษรตัวแรกในภาษาอังกฤษ[Lex2]
 • ใช้เป็นคำเติมหน้าเพื่อเน้นความหมาย[Lex2]
 • ของ[Lex2]
 • บน[Lex2]
 • จาก[Lex2]
 • ไปยัง: ไปสู่ [Lex2]
 • ออก[Lex2]
 • ไม่ (ย่อมาจาก an-): ปราศจาก, ใช้นำหน้าเสียงพยัญชนะ [Lex2]
 • (เอ) 1. พยัญชนะและสระตัวแรกในภาษาอังกฤษรูปตัว A, ชั้นหนึ่ง,อันดับหนึ่ง,สัญลักษณ์ธาตุ argon (the first letter) - อังสตรอมยูนิต abbr. assesssment,artery 2. อักษร A ในระบบเลขฐานสิบหก มีค่าเท่ากับ 10 ในเลขฐานสิบ [Hope]
 • /AH0/ [CMU]
 • /EY1/ [CMU]
 • (n) /'ɛɪ/ [OALD]
 • (dt) /ə/ [OALD]
code
 • เข้ารหัส: ใส่รหัส, ป้อนรหัส [Lex2]
 • เขียนโปรแกรมคอมพิวเตอร์[Lex2]
 • ถอดรหัสพันธุกรรม[Lex2]
 • ประมวลกฎหมาย[Lex2]
 • มาตรการ: กฎเกณฑ์, ระเบียบ, หลักเกณฑ์ [Lex2]
 • รหัส: เครื่องหมาย, สัญลักษณ์, ระบบสัญลักษณ์ [Lex2]
 • (โคด) {coded,coding,codes} n. ประมวลกฎหมาย,หลักเกณฑ์,รหัส,เครื่องหมาย. vt. ถอดรหัส,จัดเป็นรหัส ###S. rules [Hope]
 • (n) ประมวลกฎหมาย,อักษรลับ,สัญญาณลับ,รหัส [Nontri]
 • /K OW1 D/ [CMU]
 • (v) /k'ɒud/ [OALD]
name
 • ชื่อ: ฉายานาม, ชื่อเรียก [Lex2]
 • ตั้งชื่อ: กำหนดชื่อ, ให้ชื่อ [Lex2]
 • |der, pl. Namen| ชื่อ [LongdoDE]
 • (เนม) n. ชื่อ,นาม vt. ตั้งชื่อ,ระบุชื่อ [Hope]
 • (n) ชื่อ,นามกร,ผู้มีชื่อเสียง [Nontri]
 • (vt) ตั้งชื่อ,เรียกชื่อ,ออกชื่อ,แนะนำ [Nontri]
 • /N EY1 M/ [CMU]
 • (v) /n'ɛɪm/ [OALD]
we
 • เรา: คนเรา, พวกเรา [Lex2]
 • (วี) pron. เรา,พวกเรา,คนเรา,บุคคล, (เสียดสี) ท่าน [Hope]
 • (pro) เรา,พวกเรา [Nontri]
 • /W IY1/ [CMU]
 • (prp) /wiː/ [OALD]
created
 • /K R IY0 EY1 T AH0 D/ [CMU]
 • /K R IY0 EY1 T IH0 D/ [CMU]
 • (v) /kr'iː'ɛɪtɪd/ [OALD]
  [create]
 • แต่งตั้ง[Lex2]
 • สร้าง[Lex2]
 • สร้างสรรค์: ประดิษฐ์ [Lex2]
 • (ครีเอท') {created,creating,creates} vt. สร้าง,สร้างสรรค์,ประดิษฐ์ขึ้น,ก่อให้เกิดขึ้น,ทำให้เกิดขึ้น,แต่งตั้ง vt. ทำในสิ่งที่เป็นการสร้างสรรค์ adj. ซึ่งสร้างขึ้น ###SW. createdness n. ดูcreate ###S. make,originate [Hope]
 • (vt) สร้าง,ก่อ,ประดิษฐ์,รังสรรค์,ตั้ง,ทำให้เกิดขึ้น [Nontri]
 • /K R IY0 EY1 T/ [CMU]
 • (v) /kr'iː'ɛɪt/ [OALD]
to
 • ไปถึง: ถึง, ไปยัง, จนถึง, ตรงกันกับ, ให้, เพื่อ [Lex2]
 • (ทู) prep. ไปถึง,ถึง,ไปยัง,ไปสู่,ไปทาง,ไปถึง,มีความโน้มน้าว,จนถึง,จนกระทั่งถึง,บรรลุถึง,เข้ากับ,สนองตอบกัน,ตรงกัน,ให้,เพื่อ,เพื่อจะ,ในอันที่จะ,ตาม,ติดตาม, (คณิตศาสตร์) ยกกำลังถึง,ฟื้น,ฟื้นคืน,เฉพาะให้,เพราะ adv. ไปยัง,ไปถึง,ไปสู่,ฟื้น,ฟื้นคืน [Hope]
 • (pre) ยัง,ต่อ,เพื่อจะ,แก่,กับ,จน,ถึง,ตาม,ไปสู่ [Nontri]
 • /T UW1/ [CMU]
 • /T IH0/ [CMU]
 • (in) /tə/ [OALD]
 • (a) /t'uː/ [OALD]
draw
 • ชัก: ดึง, ลาก [Lex2]
 • ดึงดูดความสนใจ[Lex2]
 • ดูด[Lex2]
 • ได้รับ[Lex2]
 • ถอนเงิน: ถอน [Lex2]
 • ร่างเอกสาร[Lex2]
 • วาดภาพ: ร่างภาพ, วาดรูป [Lex2]
 • วิธีการเล่นฟุตบอลแบบหนึ่ง[Lex2]
 • สิ่งดึงดูด[Lex2]
 • สิ่งที่สุ่มดึงออกมา: สิ่งที่เลือกออกมา [Lex2]
 • สูดลมเข้าปอด: สูดควันเข้าปอด [Lex2]
 • (ดรอ) {drew,drawn,drawing,draws} vt.,vi. ดึง,ลาก,โก่ง,น้าว,ถอน,จับ (ฉลาก) ,เอาออก,ดึงออก,ชักนำ,วาด,สเก็ตช์,เขียน,บรรยาย,ร้อยกรอง,พรรณนา -Phr. (draw on ใกล้เข้ามา) . -Phr. (draw up ยกร่าง,ร่าง,ออกแบบ) n. การดึง,การลาก,สิ่งที่ดึงดูดใจ,การเสมอกัน,ส่วนที่ชักขึ้น [Hope]
 • (n) การจับฉลาก,การดึง,การลาก,ความเสมอกัน,ส่วนที่ชักขึ้น [Nontri]
 • (vi,vt) วาดภาพ,เขียนภาพ,ลาก,ดึง,ล่อใจ,ชักจูง,ดึงดูด,เคลื่อนตัว [Nontri]
 • /D R AO1/ [CMU]
 • (v) /dr'ɔː/ [OALD]
attention
 • การคำนึงถึง: การพิจารณาอย่างสนใจ [Lex2]
 • การรักษาที่เหมาะสม: การปฏิบัติที่สมควร, การดูแล [Lex2]
 • การเอาอกเอาใจ: การกระทำอย่างรักใคร่ [Lex2]
 • ความสนใจ: ความตั้งใจ [Lex2]
 • (อะเทน'เชิน) n. การเอาใจใส่,ความสนใจ,การเอาอกเอาใจ,การดูแล,การพิจารณา,คำสั่งให้ยืนตรง (แถวทหาร) ,การมีคำสั่งดังกล่าว [Hope]
 • (n) ความสนใจ,การเอาใจใส่,การดูแล [Nontri]
 • /AH0 T EH1 N SH AH0 N/ [CMU]
 • (n) /'ət'ɛnʃən/ [OALD]
and
 • จากนั้น: แล้วก็ [Lex2]
 • ดังนั้น[Lex2]
 • รวมกับ: รวม [Lex2]
 • และ: ยิ่งไปกว่านั้น, มากไปกว่านั้น [Lex2]
 • (แอนดฺ) conj. และ, แล้วก็, อีก, พร้อมทั้ง, รวมทั้ง, ต่อเนื่องกัน, บวกอีก, ถ้าเช่นนั้นก็, ขณะเดียวกัน ###S. also, moreover, plus, in) [Hope]
 • (con) และ,รวมทั้ง [Nontri]
 • /AH0 N D/ [CMU]
 • /AE1 N D/ [CMU]
 • (cc) /ænd/ [OALD]
fire away
 • เริ่มยิง[Lex2]
 • ยิงต่อเนื่อง[Lex2]
 • สูญเสีย: เสีย, ใช้หมด [Lex2]
 • เริ่มพูดคุยหรือถามคำถาม (คำไม่เป็นทางการ)[Lex2]
from
 • จาก[Lex2]
 • (ฟรอม) prep. จาก,นับจาก,ห่างจาก,เนื่องจาก,มาจาก,ตั้งแต่,เนื่องด้วย,เนื่องแต่,โดยอาศัย [Hope]
 • (pre) จาก,ตั้งแต่,ห่างจาก,เนื่องจาก,นับตั้งแต่,นับจาก,เนื่องด้วย [Nontri]
 • /F R AH1 M/ [CMU]
 • (in) /frɒm/ [OALD]
your
 • ของคุณ: ของท่าน, ของพวกท่าน [Lex2]
 • (ยัวร์) pron. (การแสดงความเป็นเจ้าของของ you) ของท่าน,ของคุณ,ของพวกท่าน,ของพวกคุณ [Hope]
 • (adj) ของท่าน,ของคุณ,ของพวกท่าน,ของพวกคุณ [Nontri]
 • /Y AO1 R/ [CMU]
 • /Y UH1 R/ [CMU]
 • (j) /j'ɔːr/ [OALD]
father's
 • /F AA1 DH ER0 Z/ [CMU]
investigation
 • การตรวจสอบหาความจริง: การตรวจสอบข้อเท็จจริง [Lex2]
 • การสืบสวน: การไต่สวน, การสอบสวน [Lex2]
 • (อินเวสทิเก'เชิน) n. การสำรวจ,การสืบสวน,การไตร่สวน,การสอบสวน [Hope]
 • (n) การสืบสวน,การสอบสวน,การไต่สวน,การสำรวจ [Nontri]
 • /IH2 N V EH2 S T AH0 G EY1 SH AH0 N/ [CMU]
 • (n) /'ɪnvˌɛstɪg'ɛɪʃən/ [OALD]
protect
 • ป้องกัน: ปกป้อง, คุ้มครอง, อารักขา [Lex2]
 • ตั้งภาษีสินค้านำเข้าเพื่อคุ้มครองสินค้าในประเทศ[Lex2]
 • (โพรเทคทฺ') vt. ป้องกัน,พิทักษ์,รักษา,อารักขา,คุ้มกันอุตสาหกรรมในประเทศไทย โดยการจัดเก็บภาษีอากรขาเข้า. vi. ป้องกัน [Hope]
 • (vt) ป้องกัน,อารักขา,คุ้มกัน,พิทักษ์,รักษา [Nontri]
 • /P R AH0 T EH1 K T/ [CMU]
 • (v) /pr'ət'ɛkt/ [OALD]
you
 • (ยู) pron. ท่าน,พวกท่าน [Hope]
 • (pro) ท่าน,คุณ,พวกท่าน,พวกคุณ [Nontri]
 • /Y UW1/ [CMU]
 • (prp) /juː/ [OALD]
sister
 • น้องสาวหรือพี่สาว[Lex2]
 • แม่ชี[Lex2]
 • (ซิส'เทอะ) n.,adj. (เกี่ยวกับ) น้องสาว,พี่สาว,นางชี,น้องสะใภ้,นางพยาบาล,หัวหน้าพยาบาล,คำทักทายที่ใช้เรียกสตรี,สัตว์ตัวเมียท้องเดียวกัน vt. กระทำต่อเหมือนพี่สาวหรือน้องสาว [Hope]
 • (n) น้องสาว,พี่สาว,นางชี,พี่น้อง,หัวหน้าพยาบาล [Nontri]
 • /S IH1 S T ER0/ [CMU]
 • (n) /s'ɪstər/ [OALD]
 


ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top