ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

zealot

Z EH1 L AH0 T   
25 รายการ
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -zealot-, *zealot*
English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
zealot[N] ผู้กระตือรือร้นเกินไป

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
zealot(เซล'เลิท) n. ผู้มีความกระตือรือร้นเกินไป,ผู้มีความปรารถนาสูง,แฟน,ผู้คลั่ง,, See also: Zealot n. สมาชิกกลุ่มหัวรุนแรงใน Judea สมัยโบราณที่ต้องการโค่นโรมัน (ประวัติศาสตร์), Syn. bigot,partisan
zealotry(เซล'ละทรี) n. ความกระตือรือร้นเกินไป,ความเร่าร้อน,ความขยันมาก, See also: zealous adj. zealously adv. zealousness n., Syn. excessive zeal

English-Thai: Nontri Dictionary
zealot(n) คนกระตือรือร้น,คนที่คลั่งศาสนา

ตัวอย่างประโยคจาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
Stop it, you zealots!หยุด, พวกบ้า! Toy Story (1995)
The more power he attains, the more obvious his zealotry and the more aggressive his supporters become.แต่เมื่อเขาได้รับอำนาจเพิ่มขึ้น, ความทะเยอทะยานก็มากขึ้น ...พร้อมกับได้รับการสนับสนุน อย่างแข็งกร้าว V for Vendetta (2005)
And the zealots pursued her still..กลุ่มคลั่งศาสนาตามล่าเธอ The Da Vinci Code (2006)
These home-grown terrorists are myopic zealots,เขาอาจจะเป็นหนึ่งในพวกเรา ผู้ก่อการร้ายภายในประเทศคนนี้มีวิสัยทัศน์แคบ คลั่งอุดมการณ์ Amplification (2009)
Dr. Death, is a fanatic? Zealot....หมอเควอร์เกี้ยน หมอเพชรฆาตคือคนบ้าล่ะครับ You Don't Know Jack (2010)
Division will create an electronic paper trail that will paint your junior analyst as a political zealot, an anti-Quintana firebrand determined to prevent a radical shift to the left in Latin America.ดิวิชั่นจะสร้างร่องรอย ที่เป็นเอกสารอิเล็กทรอนิก ซึ่งจะป้ายสีนักวิเคราะห์หน้าใหม่ของคุณ ให้เป็นพวกคลั่งการเมือง นักปลุกระดมการต่อต้านควินทาน่า Dark Matter (2010)
I want you all to pose as a political zealot online, someone opposed to the policies of this man.ฉันต้องการให้พวกคุณโพสต์เป็น\ คนคลั่งการเมืองออนไลน์ ใครบางคนต่อต้านนโยบายของชายคนนี้ Dark Matter (2010)
His zealotry has lead to the senseless death of Andres Quintana, and this office will use everything in its power to see him brought to justice.ความคลั่งไคล้ของเขาเป็นเหตุของการตาย อย่างไร้เหตุผลของ แอนเดรส ควินทาน่า และสำนักงานนี้จะพยายามอย่างสุดกำลัง ที่จะหาตัวเขาเพื่อความเป็นธรรม Dark Matter (2010)
Fiedler tried to create a web history for Fletcher to paint him as an anti-Quintana zealot.ว่าฟิดเลอร์พยายามจะสร้าง ประวัติบนเวปให้กับเฟลทเชอร์ เพื่อใส่ร้ายเขาว่าเป็นผู้คลั่งการเมือง ที่ต่อต้านควินทาน่า Dark Matter (2010)
Captain can you get a message to the scientist and his zealot girlfriend?กัปตัน ฝากข้อความให้นักวิทยาศาสตร์ กับแม่สาวคนขยันหน่อยได้มั้ย Prometheus (2012)
We think he may also be some kind of zealot.เราคิดว่าเขาอาจเป็น สมาชิกในกลุ่มหัวรุนแรงด้วย  ()
Okay, well, he might be guilty of being a zealot, but murdering Koruba in cold blood-โอเค ใช่ เขาอาจจะผิดที่หัวรุนแรง แต่ฆ่าคนอย่างเลือดเย็นเหรอ ฉันว่าไม่หรอก Kupale (2012)

CMU English Pronouncing Dictionary
ZEALOT    Z EH1 L AH0 T
ZEALOTS    Z EH1 L AH0 T S
ZEALOTRY    Z EH1 L AH0 T R IY0

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
zealot    (n) zˈɛlət (z e1 l @ t)
zealots    (n) zˈɛləts (z e1 l @ t s)
zealotry    (n) zˈɛlətriː (z e1 l @ t r ii)

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
Zelot {m}; Eiferer {m}; Fanatiker {m} | Zeloten {pl}zealot | zealots [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (2 entries found)

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Zealot \Zeal"ot\, n. [F. z['e]lote, L. zelotes, Gr. ?. See
   {Zeal}.]
   One who is zealous; one who engages warmly in any cause, and
   pursues his object with earnestness and ardor; especially,
   one who is overzealous, or carried away by his zeal; one
   absorbed in devotion to anything; an enthusiast; a fanatical
   partisan.
   [1913 Webster]
 
      Zealots for the one [tradition] were in hostile array
      against zealots for the other.      --Sir J.
                          Stephen.
   [1913 Webster]
 
      In Ayrshire, Clydesdale, Nithisdale, Annandale, every
      parish was visited by these turbulent zealots.
                          --Macaulay.
   [1913 Webster]

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

 Zealot
   n 1: a member of an ancient Jewish sect in Judea in the first
      century who fought to the death against the Romans and who
      killed or persecuted Jews who collaborated with the Romans
   2: a fervent and even militant proponent of something [syn:
     {partisan}, {zealot}, {drumbeater}] [ant: {nonpartisan},
     {nonpartizan}]

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top