ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

xenon

Z IY1 N AA0 N   
ภาษา
ภาษาที่แสดง
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -xenon-, *xenon*
มีผลลัพธ์ที่ไม่แสดงผลอยู่
ปรับการตั้งค่า
ภาษาที่แสดง
English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
xenon(n) ธาตุประเภทก๊าซชนิดหนึ่ง มีสัญลักษณ์ทางเคมีคือ Xe

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
xenon(ซี'นอน, เซน'ออน) n. ธาตุแก๊สชนิดหนึ่ง

อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
xenonซีนอน, ธาตุในหมู่ VIII ของตารางธาตุ มีเลขอะตอม 54 สัญลักษณ์ Xe จุดหลอมเหลว -111.9 องศาเซลเซียส เป็นแก๊สเฉื่อย มีอยู่ในอากาศน้อยมาก [พจนานุกรมศัพท์ สสวท.]

ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
Do you have high-end, energy-efficient xenon flashlights?คุณมีไฟฉายที่มีประสิทธิภาพสูงหรือเปล่า Ghosts (2008)
It's got a xenon flash, requires a pretty powerful charge.มันมีแสงซีนอน ที่ใช้พลังงานซาร์ต Won't Get Fueled Again (2008)

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
ซีนอน[sīnøn] (n) EN: xenon  FR: xénon [ m ]

CMU English Pronouncing Dictionary Dictionary [with local updates]
XENON Z IY1 N AA0 N

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
[xiān, ㄒㄧㄢ, ] xenon Xe, noble gas, atomic number 54, #81,753 [Add to Longdo]
[xī, ㄒㄧ, ] xenon Xe; also written xian1 氙, #422,277 [Add to Longdo]

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
Xenon { n } [ chem. ]xenon [Add to Longdo]

Japanese-English: EDICT Dictionary
キセノン;クセノン[kisenon ; kusenon] (n) xenon (Xe) [Add to Longdo]
キセノンアークランプ[kisenon'a-kuranpu] (n) Xenon arc lamp [Add to Longdo]
キセノンランプ[kisenonranpu] (n) Xenon lamp [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (5 entries found)

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Noble \No"ble\, a. [Compar. {Nobler}; superl. {Noblest}.] [F.
   noble, fr. L. nobilis that can be or is known, well known,
   famous, highborn, noble, fr. noscere to know. See {know}.]
   1. Possessing eminence, elevation, dignity, etc.; above
    whatever is low, mean, degrading, or dishonorable;
    magnanimous; as, a noble nature or action; a noble heart.
    [1913 Webster]
 
       Statues, with winding ivy crowned, belong
       To nobler poets for a nobler song.  --Dryden.
    [1913 Webster]
 
   2. Grand; stately; magnificent; splendid; as, a noble
    edifice.
    [1913 Webster]
 
   3. Of exalted rank; of or pertaining to the nobility;
    distinguished from the masses by birth, station, or title;
    highborn; as, noble blood; a noble personage.
    [1913 Webster]
 
   Note: Noble is used in the formation of self-explaining
      compounds; as, noble-born, noble-hearted, noble-minded.
      [1913 Webster]
 
   {Noble gas} (Chem.), a gaseous element belonging to group
    VIII of the periodic table of elements, not combining with
    other elements under normal reaction conditions;
    specifically, {helium}, {neon}, {argon}, {krypton},
    {xenon}, or {radon}; also called {inert gas}.
 
   {Noble metals} (Chem.), silver, gold, and platinum; -- so
    called from their resistance to oxidation by air and to
    dissolution by acids. Copper, mercury, aluminium,
    palladium, rhodium, iridium, and osmium are sometimes
    included.
    [1913 Webster]
 
   Syn: Honorable; worthy; dignified; elevated; exalted;
     superior; sublime; great; eminent; illustrious;
     renowned; stately; splendid; magnificent; grand;
     magnanimous; generous; liberal; free.
     [1913 Webster]

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Xenon \Xen"on\ (z[e^]n"[o^]n; z[=e]"n[o^]n), n. [Gr. xe`non,
   neut. of xe`nos strange.] (Chem.)
   A very heavy, inert gaseous element of the noble gas group,
   occurring in the atmosphere in the proportion of one volume
   is about 20 millions. It was discovered by Ramsay and Travers
   in 1898. It can be condensed to a liquid boiling at -107[deg]
   C., and to a solid which melts at -111.9[deg] C. Symbol Xe
   (formerly also X); atomic number 54; atomic weight 131.3.
   [Webster 1913 Suppl. +PJC]

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

 xenon
   n 1: a colorless odorless inert gaseous element occurring in the
      earth's atmosphere in trace amounts [syn: {xenon}, {Xe},
      {atomic number 54}]

From German-English FreeDict Dictionary ver. 0.3.3 [fd-deu-eng]:

 Xenon /kseːnɔn/ 
  xenon

From Dutch-English Freedict Dictionary ver. 0.1.3 [fd-nld-eng]:

 xenon /ksenɔn/
  xenon

เพิ่มคำศัพท์


ทราบความหมายของคำศัพท์นี้? กด [เพิ่มคำศัพท์] เพื่อใส่คำนี้พร้อมความหมาย เพื่อเป็นวิทยาทานแก่ผู้ใช้ท่านอื่น ๆ


Are you satisfied with the result?Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top