ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

wiseacre

   
6 รายการ
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -wiseacre-, *wiseacre*
English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
wiseacre[N] คนอวดฉลาด, See also: คนอวดรู้

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
wiseacre    (n) wˈaɪzɛɪkər (w ai1 z ei k @ r)
wiseacres    (n) wˈaɪzɛɪkəz (w ai1 z ei k @ z)

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
Besserwisser {m} | Besserwisser {pl}wiseacre | wiseacres [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (2 entries found)

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Wiseacre \Wise"a*cre\, n. [OD. wijssegger or G. weissager a
   foreteller, prophet, from weissagen to foretell, to prophesy,
   OHG. w[imac]ssag?n, corrupted (as if compounded of the words
   for wise and say) fr. w[imac]zzag?n, fr. w[imac]zzag? a
   prophet, akin to AS. w[imac]tiga, w[imac]tga, from the root
   of E. wit. See {Wit}, v.]
   [1913 Webster]
   1. A learned or wise man. [Obs.]
    [1913 Webster]
 
       Pythagoras learned much . . . becoming a mighty
       wiseacre.               --Leland.
    [1913 Webster]
 
   2. One who makes undue pretensions to wisdom; a would-be-wise
    person; hence, in contempt, a simpleton; a dunce.
    [1913 Webster]

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

 wiseacre
   n 1: an upstart who makes conceited, sardonic, insolent comments
      [syn: {wise guy}, {smart aleck}, {wiseacre}, {wisenheimer},
      {weisenheimer}]

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top