Search result for

welt

(77 entries)
(0.7684 seconds)
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -welt-, *welt*.
English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
welt    [N] รอยแนวยาวบนผิวหนัง (เกิดจากการเฆี่ยนตี), Syn. wale, weal, wheal
welt    [N] ตะเข็บของเสื้อผ้า
welt    [VT] เฆี่ยนอย่างแรง, See also: หวดอย่างแรง, Syn. flog, lash, whip
welt    [VT] เย็บเป็นแนวตะเข็บ
welter    [N] สิ่งที่ปนเปกันจนยุ่งเหยิง
welter    [N] ความสับสน, See also: ความยุ่งเหยิง
welter    [VI] กลิ้งเกลือก, Syn. roll, wallow
welter    [VI] เปียกชุ่ม, See also: ชุ่มโชก
welter    [N] การชกมวยของนักมวยที่มีน้ำหนักไม่เกิน 60 - 61.6 กิโลกรัม (คำไม่เป็นทางการ)
welter in    [PHRV] จมอยู่ใน, Syn. grovel in, wallow in

อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน [เชื่อมโยงจาก royin.go.th แบบอัตโนมัติและผ่านการปรับแก้]
welt; hive; whealตุ่มนูน [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
Weltanchauung; world viewโลกทัศน์ [วรรณกรรม ๖ มี.ค. ๒๕๔๕]

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
welt(เวลทฺ) n. แผ่นหนังระหว่างข้างกับพื้นรองเท้า,ขอบเสื้อผ้า,ขอบหนัง สายหนัง,แผ่นไม้หรือโลหะที่ใช้ทาบแนวต่อ,รอยเฆี่ยน,รอยแส้,รอยหวาย vi. เฆี่ยน,หวด,ตีเสียงดัง, Syn. weal
welter(เวล'เทอะ) vi. กลิ้ง,เกลือกกลิ้ง,พลิก,เปียก,ชุ่ม,หมกมุ่น,จุ่ม,พัวพัน n. ความสับสนวุ่นวาย,ความหมกมุ่น,ความมั่วสุม,ความสับสนปนเป,ความโกลาหล,การกลิ้ง,การเกลือกกลิ้ง, Syn. commotion,tumult
welterweight(เวล'เทอะเวท) n. นักมวยหรือนักมวยปล้ำ หรือผู้แข่งขันที่มีน้ำหนักระหว่างรุ่นไลท์เวทกับมิดเดิลเวท (โดยเฉพาะนักมวยอาชีพที่มีน้ำหนัก147ปอนด์)
dwelt(ดเวลทฺ) กริยาช่อง 2และช่อง3ของdwell
swelter(สเวล'เทอะ) vi.,vt. ร้อนอบอ้าว,ร้อนระอุ,ได้รับความทุกข์จากความร้อน,ไหลออก,ซึมออก. n. ความร้อนอบอ้าว,ความร้อนระอุ,เหงื่อโชก,อารมณ์เครียด

English-Thai: Nontri Dictionary
welt(n) แผ่นหนัง,รอยเฆี่ยน,แผ่นโลหะ,ผ้าขลิบริม
welt(vt) เฆี่ยน,ขลิบริม,ทาบ,ดาม,หวด
welter(n) การล้มลุก,ความสับสน,ความยุ่งเหยิง,ความโกลาหล
welter(vi) ล้มลุก,กลิ้งเกลือก,มั่วสุม,หมกมุ่น,ยุ่งเหยิง,โกลาหล
welterweight(n) นักมวยหนักระหว่าง 135-147 ปอนด์
dwelt(vi) pt และ pp ของ dwell
swelter(vi) ร้อนอบอ้าว,เหงื่อออก

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
เกลือก[v.] (kleūak) EN: roll ; wallow ; welter ; rub ; tumble ; roll over ; toss and turn ; grovel   FR: rouler ; se frotter ; s'enduire
กลิ้ง[v.] (kling) EN: roll ; rotate ; trundle ; welter   FR: rouler ; tourner ; se rouler
อบ[v.] (op) EN: be stuffy ; be sultry ; be sweltering ; be stifling   FR: être étouffant

CMU English Pronouncing Dictionary
WELT    W EH1 L T
WELTE    W EH1 L T
WELTY    W EH1 L T IY0
WELTZ    W EH1 L T S
WELTER    W EH1 L T ER0
WELTON    W EH1 L T AH0 N
WELTMAN    W EH1 L T M AH0 N
WELTERWEIGHT    W EH1 L T ER0 W EY2 T

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
welt    (n) (w e1 l t)
welts    (n) (w e1 l t s)
welter    (v) (w e1 l t @ r)
welters    (v) (w e1 l t @ z)
weltered    (v) (w e1 l t @ d)
weltering    (v) (w e1 l t @ r i ng)
welterweight    (n) (w e1 l t @ w ei t)
welterweights    (n) (w e1 l t @ w ei t s)

German-Thai: Longdo Dictionary
Welt(n) |die, pl. Welten| โลก
Weltmeisterschaft(n) |die, pl. Weltmeisterschaften| การเป็นแชมเปี้ยนโลก, ตำแหน่งชนะเลิศระดับโลก เช่น Bei den Weltmeisterschaften im Roboter-Fußball haben deutsche Teams in den unterschiedlichen Wettkämpfen in Bremen elf von 33 Titeln gewonnen., See also: S. WM,
weltweitทั่วโลก
weltweit(adj adv) ทั่วโลก, ที่มีอยู่ทั่วโลก เช่น Englisch wird weltweit gesprochen. ภาษาอังกฤษถูกใช้ไปทั่วโลก
zur Welt kommenเกิด, ลงมาสู่โลก, See also: geboren werden
Umwelt(n) |die, nur Sg.| สิ่งแวดล้อม, See also: die Umgebung
Fußballweltmeisterschaft(n) |die, pl. Fußball-Weltmeisterschaften| การเป็นแชมเปี้ยนในการแข่งขันฟุตบอลระดับโลก เช่น Die Fußball Weltmeisterschaft vom 9. Juni bis zum 9. Juli 2006 in Deutschland wird eines der größten Sportereignisse überhaupt!, See also: S. WM, Fußball-WM, Fußball-Weltmeisterschaft

German-Thai: Longdo Dictionary (UNAPPROVED version -- use with care )
Weltanschauung {f}ความเข้าใจในการมองโลกและชีวติมนุษย์

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
Welt {f}; Erde {f}world [Add to Longdo]
Welt {f} | Welten {pl}world | worlds [Add to Longdo]
Rahmen {m} | Rahmen {pl}welt | welts [Add to Longdo]
Einfassung {f} | Einfassungen {pl}welt | welts [Add to Longdo]

Japanese-English: EDICT Dictionary
ウエルター級[ウエルターきゅう, ueruta-kyuu] (n) welterweight class (boxing) [Add to Longdo]
ジュニアウエルター[, juniaueruta-] (n) junior welter (weight); (P) [Add to Longdo]
ジュニアウエルター級[ジュニアウエルターきゅう, juniaueruta-kyuu] (n) junior welterweight [Add to Longdo]
ベルトシュメルツ[, berutoshumerutsu] (n) weltschmerz [Add to Longdo]
ライトウエルター級[ライトウエルターきゅう, raitoueruta-kyuu] (n) light welterweight [Add to Longdo]
炎熱[えんねつ, ennetsu] (n,adj-no) sweltering heat [Add to Longdo]
朱に染まる[あけにそまる, akenisomaru] (exp,v5r) to welter in blood; to be covered in blood [Add to Longdo]
暑苦しい[あつくるしい, atsukurushii] (adj-i) sultry; sweltering [Add to Longdo]
世界観[せかいかん, sekaikan] (n) (1) world view; outlook on the world; Weltanschauung (philosophy); (2) appearance of a world (e.g. in fiction); (P) [Add to Longdo]
世界像[せかいぞう, sekaizou] (n) picture of the world; world picture; image of the world; Weltbild [Add to Longdo]

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
鞭痕[biān hén, ㄅㄧㄢ ㄏㄣˊ, ] welt; whip scar; lash mark [Add to Longdo]

Japanese-German: JDDICT Dictionary
万博[ばんぱく, banpaku] Weltausstellung, Abk.f.bankoku hakurankai [Add to Longdo]
世界[せかい, sekai] Welt, Erde [Add to Longdo]
世界史[せかいし, sekaishi] Weltgeschichte [Add to Longdo]
宇宙旅行[うちゅうりょこう, uchuuryokou] Weltraumflug [Add to Longdo]
[かい, kai] WELT [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (6 entries found)

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Welt \Welt\, v. t. [imp. & p. p. {Welted}; p. pr. & vb. n.
   {Welting}.]
   To furnish with a welt; to sew or fasten a welt on; as, to
   welt a boot or a shoe; to welt a sleeve.
   [1913 Webster]

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Welt \Welt\, v. t.
   To wilt. [R.]
   [1913 Webster]

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 welt \welt\ (w[e^]lt), n. [OE. welte, probably fr. W. gwald a
   hem, a welt, gwaldu to welt or to hem.]
   [1913 Webster]
   1. That which, being sewed or otherwise fastened to an edge
    or border, serves to guard, strengthen, or adorn it; as:
    (a) A small cord covered with cloth and sewed on a seam or
      border to strengthen it; an edge of cloth folded on
      itself, usually over a cord, and sewed down.
    (b) A hem, border, or fringe. [Obs.]
    (c) In shoemaking, a narrow strip of leather around a
      shoe, between the upper leather and sole.
    (d) In steam boilers and sheet-iron work, a strip riveted
      upon the edges of plates that form a butt joint.
    (e) In carpentry, a strip of wood fastened over a flush
      seam or joint, or an angle, to strengthen it.
    (f) In machine-made stockings, a strip, or flap, of which
      the heel is formed.
      [1913 Webster]
 
   2. (Her.) A narrow border, as of an ordinary, but not
    extending around the ends.
    [1913 Webster]
 
   3. A raised ridge on the surface of the skin, produced by a
    blow, as from a stick or whip; a wale; a weal; as, to
    raise welts on the back with a whip.
 
   Syn: wale; weal; wheal.
     [PJC]
 
   4. A blow that produces a welt[3].
    [PJC]
 
   {Welt joint}, a joint, as of plates, made with a welt,
    instead of by overlapping the edges. See {Weld}, n., 1
    (d) .
      [1913 Webster]

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

 welt
   n 1: a raised mark on the skin (as produced by the blow of a
      whip); characteristic of many allergic reactions [syn:
      {wale}, {welt}, {weal}, {wheal}]
   2: a raised or strengthened seam
   v 1: beat severely with a whip or rod; "The teacher often
      flogged the students"; "The children were severely
      trounced" [syn: {flog}, {welt}, {whip}, {lather}, {lash},
      {slash}, {strap}, {trounce}]
   2: put a welt on; "welt the shoes"

From German-English Freedict dictionary [fd-deu-eng]:

 Welt [vɛlt] (n) , s.(f )
   earth; world
 

From German-English Freedict dictionary [fd-deu-eng]:

 Welt... [vɛlt]
   mundane
 

Are you satisfied with the result?

Go to Top