ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

wales

W EY1 L Z   
36 รายการ
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -wales-, *wales*, wale
English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
Wales[N] แคว้นเวลส์ของประเทศอังกฤษ

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
prince of walesn. มงกุฎราชกุมารของอังกฤษ

ตัวอย่างประโยคจาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
For some odd reason, lost in the mists of time there's an extraordinary shortage of last names in Wales.ด้วยเหตุผลบางอย่าง ที่หายไปเมื่อเวลาล่วงเลย นามสกุลในเวลส์ขาดแคลนอย่างมาก The Englishman Who Went Up a Hill But Came Down a Mountain (1995)
First mountain in Wales.ภูเขาลูกแรกในเวลส์ The Englishman Who Went Up a Hill But Came Down a Mountain (1995)
I suppose so, considering it's Wales.ก็คงอย่างนั้น ถ้าไม่นับว่านี่คือเวลส์ The Englishman Who Went Up a Hill But Came Down a Mountain (1995)
But it isn't in the Alps! It's here in Wales!แต่ที่นี่ไม่ใช่แอลป์มันอยู่ที่นี่อยู่ในเวลส์ The Englishman Who Went Up a Hill But Came Down a Mountain (1995)
The first mountain in Wales.ภูเขาลูกแรกในเวลส์ The Englishman Who Went Up a Hill But Came Down a Mountain (1995)
Perhaps it wouldn't matter anywhere else, but this is Wales.ที่อื่นจะไม่เป็นเรื่องเลย แต่นี่คือเวลส์ The Englishman Who Went Up a Hill But Came Down a Mountain (1995)
Where the mountain starts, there starts Wales.ที่ใดที่ภูเขาเริ่มต้น เขตเวลส์ก็เริ่มด้วย The Englishman Who Went Up a Hill But Came Down a Mountain (1995)
Look, I propose a petition demanding the inclusion of Ffynnon Garw as the first mountain in Wales to be included on all of His Majesty's maps.คือ พ่อเสนอ... ให้ยื่นคำร้อง ให้ถือว่าฟินาฮ่อนการู The Englishman Who Went Up a Hill But Came Down a Mountain (1995)
Dry rot? In Wales?ผุพัง ในเวลส์เหรอ The Englishman Who Went Up a Hill But Came Down a Mountain (1995)
-Well, it's only Wales, George.- คือ มันก็แค่เวลส์น่า The Englishman Who Went Up a Hill But Came Down a Mountain (1995)
Back into England or further into Wales?กลับไปที่อังกฤษ หรือ เดินทางต่อในเวลส์ The Englishman Who Went Up a Hill But Came Down a Mountain (1995)
Well, to the north, north into Wales, really.คือ ทางเหนือของเวลส์น่ะครับ The Englishman Who Went Up a Hill But Came Down a Mountain (1995)

ตัวอย่างประโยคจาก Tanaka JP-EN Corpus
walesEngland proper does not include Wales.
walesIn the north, there's Scotland; in the south, England; in the west, Wales; and further west, Northern Ireland.
walesIn Wales we have a proverb.
walesNow, think about England and Wales, and imagine them divided into smaller parts.
walesSpeaking with reporters in Montreal, Canada, Walesa says the change of leadership in East Germany came about because the old guard leaders missed the train of history.

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
กราบ[n.] (krāp) EN: gunwales of a boat ; bulwarks ; sides of a ship   

CMU English Pronouncing Dictionary
WALES    W EY1 L Z
WALESA    W AH0 L EH1 S AH0
WALESA    V AH0 L EH1 S AH0
WALESON    W EY1 L S AH0 N
WALESA'S    W AH0 L EH1 S AH0 Z
WALESA'S    V AH0 L EH1 S AH0 Z

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
Wales    (n) wˈɛɪlz (w ei1 l z)
wales    (n) wˈɛɪlz (w ei1 l z)
Walesa    (n) vælˈɛsə (v a l e1 s @)

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
威尔士[Wēi ěr shì, ㄨㄟ ㄦˇ ㄕˋ, / ] Wales, constituent nation of UK, #26,240 [Add to Longdo]

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
Wales {n}Wales [Add to Longdo]

Japanese-English: EDICT Dictionary
ウェールズ[, ue-ruzu] (n) Wales; (P) [Add to Longdo]
ニューサウスウェールズ[, nyu-sausuue-ruzu] (n) New South Wales; (P) [Add to Longdo]
寒武利亜(ateji)[カンブリア, kanburia] (n) (uk) (arch) Cambria (old name for Wales) [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (2 entries found)

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

 Wales
   n 1: one of the four countries that make up the United Kingdom
      of Great Britain and Northern Ireland; during Roman times
      the region was known as Cambria [syn: {Wales}, {Cymru},
      {Cambria}]

From Dutch-English Freedict Dictionary ver. 0.1.3 [fd-nld-eng]:

 Wales /waləs/
  Wales

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top