ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

verdigris

   
7 รายการ
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -verdigris-, *verdigris*, verdigri
English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
verdigris[N] สนิมเขียว/น้ำเงินบนผิวภาชนะทองเหลือง/ทองแดง

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
verdigris(เวอ'ดะกรีส) n. สนิมเขียวหรือสนิมน้ำเงินบนผิวหน้าของภาชนะทองเหลืองส่วนใหญ่ประกอบด้วยสารcopper sulfate., See also: verdigrisy adj., Syn. aerugo

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
verdigris (n) vˈɜːʳdɪgrɪs (v @@1 d i g r i s)

Japanese-English: EDICT Dictionary
緑青[ろくしょう(P);りょくしょう, rokushou (P); ryokushou] (n) verdigris; green rust; copper rust; (P) [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (3 entries found)

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Verdigris \Ver"di*gris\, n. [F. vert-de-gris, apparently from
   verd, vert, green + de of + gris gray, but really a
   corruption of LL. viride aeris (equivalent to L. aerugo),
   from L. viridis green + aes, aeris, brass. See {Verdant}, and
   2d {Ore}.]
   1. (Chem.) A green poisonous substance used as a pigment and
    drug, obtained by the action of acetic acid on copper, and
    consisting essentially of a complex mixture of several
    basic copper acetates.
    [1913 Webster]
 
   2. The green rust formed on copper. [Colloq.]
    [1913 Webster]
 
   Note: This rust is a carbonate of copper, and should not be
      confounded with true verdigris. --U. S. Disp.
      [1913 Webster]
 
   {Blue verdigris} (Chem.), a verdigris having a blue color,
    used as a pigment, etc.
 
   {Distilled verdigris} (Old Chem.), an acid copper acetate; --
    so called because the acetic acid used in making it was
    obtained from distilled vinegar.
 
   {Verdigris green}, clear bluish green, the color of
    verdigris.
    [1913 Webster]

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Verdigris \Ver"di*gris\, v. t.
   To cover, or coat, with verdigris. [R.] "An old verdigrised
   brass bugle." --Hawthorne.
   [1913 Webster]

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

 verdigris
   n 1: a blue or green powder used as a paint pigment [syn:
      {verdigris}, {cupric acetate}]
   2: a green patina that forms on copper or brass or bronze that
     has been exposed to the air or water for long periods of time
   v 1: color verdigris

Are you satisfied with the result?


Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top