ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

vehement

V IY1 AH0 M AH0 N T   
ภาษา
ภาษาที่แสดง
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -vehement-, *vehement*
มีผลลัพธ์ที่ไม่แสดงผลอยู่
ปรับการตั้งค่า
ภาษาที่แสดง
English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
vehement(adj) เร่าร้อน, See also: รุนแรง, Syn. ardent, passionate, strong, Ant. apathetic
vehemently(adv) อย่างรุนแรง, See also: อย่างรุ่มร้อน, Syn. fiercely, violently

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
vehement(วี'ฮะเมินทฺ) adj. เร่าร้อน, แรงกล้า, รุนแรง, ดุเดือด, โกรธเคือง, มีพลังสูง, กระตือรือร้น., Syn. impassioned

English-Thai: Nontri Dictionary
vehement(adj) รุนแรง, เร่าร้อน, ดุเดือด, มีพลังสูง

ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
Your vehement denial has been duly noted.การปฏิเสธของเธอได้ถูกบันทึกไว้แล้วนะ Pilot (2001)
And you had left us with such vehement dash...เจ้าก็ทิ้งพวกเราไปอย่างรีบร้อน... Episode #1.4 (2010)
Last spring, you were so vehement against my testifying for the government.ฤดูใบไม้ผลิที่แล้ว พวกคุณช่างรุนแรง ต่อต้านการให้ปากคำของฉันแก่รัฐบาล Penance (2012)

Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
ร้อนแรง(adv) strongly, See also: vehemently, fervidly, rousing, ardently, Syn. รุนแรง, เร่าร้อน, Example: เขามีความปรารถนาอย่างร้อนแรงที่จะช่วยประเทศของเขา
รุนแรง(adv) strongly, See also: vehemently, fervidly, rousing, ardently, violently, intensely, sharply, acutely, excessive, Syn. หนักหน่วง, สาหัส, แรง, Example: เขาเปลี่ยนเป็นคนละคนหลังจากที่ต้องผิดหวังอย่างรุนแรง

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
ร้อนแรง[rønraēng] (adj) EN: vehement ; ardent  FR: ardent ; fervent
รุนแรง[runraēng] (adv) EN: strongly ; vehemently ; fervidly ; rousing ; ardently ; violently ; intensely ; sharply ; acutely ; excessively ; viciously

CMU English Pronouncing Dictionary Dictionary [with local updates]
VEHEMENT V IY1 AH0 M AH0 N T
VEHEMENT V AH0 HH IY1 M AH0 N T
VEHEMENTLY V IY1 AH0 M AH0 N T L IY0
VEHEMENTLY V AH0 HH IY1 M AH0 N T L IY0

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
vehement (j) vˈiːəmənt (v ii1 @ m @ n t)
vehemently (a) vˈiːəməntliː (v ii1 @ m @ n t l ii)

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
慷慨[kāng kǎi, ㄎㄤ ㄎㄞˇ, ] vehement; fervent; generous; giving; liberal, #15,214 [Add to Longdo]
忿[fèn, ㄈㄣˋ, 忿] vehement, #34,168 [Add to Longdo]

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
vehement; ungestüm; leidenschaftlich { adj }vehement [Add to Longdo]
vehement; ungestüm; leidenschaftlich { adv }vehemently [Add to Longdo]

Japanese-English: EDICT Dictionary
激しい(P);劇しい;烈しい[はげしい, hageshii] (adj-i) violent; vehement; intense; furious; tempestuous; (P) [Add to Longdo]
激越[げきえつ, gekietsu] (adj-na, n) violent; vehement [Add to Longdo]
激烈[げきれつ, gekiretsu] (adj-na, n) violent; vehement; furious; fervent [Add to Longdo]
言い募る;言募る[いいつのる, iitsunoru] (v5r, vi) to argue vehemently [Add to Longdo]
切り捲る[きりまくる, kirimakuru] (v5r, vt) to attack and scatter; to argue vehemently [Add to Longdo]
痛論[つうろん, tsuuron] (n, vs) vehement argument [Add to Longdo]
熱烈[ねつれつ, netsuretsu] (adj-na, n) ardent; passionate; vehement; (P) [Add to Longdo]
猛反対[もうはんたい, mouhantai] (n, vs) strong opposition; vehement opposition [Add to Longdo]
猛反発[もうはんぱつ, mouhanpatsu] (n, vs) furious opposition; strong opposition; vehement protest [Add to Longdo]
猛烈[もうれつ, mouretsu] (adj-na) violent; vehement; raging; stout; intense; spirited; stormy; (P) [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (2 entries found)

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Vehement \Ve"he*ment\, a. [L. vehemens, the first part of which
   is perhaps akin to vehere to carry, and the second mens mind:
   cf. F. v['e]h['e]ment. Cf. {Vehicle}, and {Mental}.]
   [1913 Webster]
   1. Acting with great force; furious; violent; impetuous;
    forcible; mighty; as, a vehement wind; a vehement torrent;
    a vehement fire or heat.
    [1913 Webster]
 
   2. Very ardent; very eager or urgent; very fervent;
    passionate; as, a vehement affection or passion. "Vehement
    instigation." --Shak. "Vehement desire." --Milton.
    [1913 Webster]
 
   Syn: Furious; violent; raging; impetuous; passionate; ardent;
     eager; hot; fervid; burning.
     [1913 Webster]

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

 vehement
   adj 1: marked by extreme intensity of emotions or convictions;
       inclined to react violently; fervid; "fierce loyalty";
       "in a tearing rage"; "vehement dislike"; "violent
       passions" [syn: {fierce}, {tearing}, {vehement},
       {violent}, {trigger-happy}]
   2: characterized by great force or energy; "vehement deluges of
     rain"; "vehement clapping"; "a vehement defense"

เพิ่มคำศัพท์


ทราบความหมายของคำศัพท์นี้? กด [เพิ่มคำศัพท์] เพื่อใส่คำนี้พร้อมความหมาย เพื่อเป็นวิทยาทานแก่ผู้ใช้ท่านอื่น ๆ


Are you satisfied with the result?Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top