Search result for

utterly

(59 entries)
(0.5739 seconds)
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -utterly-, *utterly*.
English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
utterly    [ADV] อย่างที่สุด, Syn. completely, absolutely

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
utterly(อัท'เทอะลี) adj. อย่างเต็มที่,อย่างสุดขีด,อย่างสมบูรณ์,อย่างยิ่งยวด,อย่างเด็ดขาด

English-Thai: Nontri Dictionary
utterly(adv) อย่างเต็มที่,โดยทั้งหมด,โดยเด็ดขาด

ตัวอย่างประโยค (EN,TH,DE,JA,CN) จาก Open Subtitles
A widow watching dog copulation? Utterly outrageous!หญิงม่ายนั่งมองสุนัขผสมพันธ์ น่าบัดสีเป็นที่สุด Portrait of a Beauty (2008)
What we feel isn't important. it's utterly unimportant.สิ่งที่เรารู้สึกมันไม่สำคัญ มันไม่สำคัญเลยสักนิด The Reader (2008)
This woman, she utterly deceived Kit.นังพวกนี้\ มัน มันหลอกคิตเป็นว่าเล่น Loyal and True (2008)
Not because they lost, but because there is now no way to ignore the fact that we are completely and utterly unprepared to reenter the world of topnotch international rugby.ไม่ใช่เพราะว่าพวกเค้าพ่ายแพ้.. แต่เป็นเพราะว่ามันแสดงให้เห็นว่า.. เราต้องยอมรับความจริงกันได้แล้ว.. Invictus (2009)
I was utterly crushed.ฉันหน้าแตกเป็นเสี่ยงๆ Julie & Julia (2009)
David, you may be highly volatile and utterly irresponsible, but you, my friend, you're not a killer.เดวิด,นายอาจจะเป็นพวกขึ้นๆลงๆ แล้วก็ขาดความรับผิดชอบสุดๆ แต่นาย Pilot (2009)
I am completely and utterly through, screwing around.ฉันทำงานเต็มที่ ระหว่างที่นายกำลังป่วนไปทั่วน่ะ Sympathy for the Devil (2009)
Gaius, this is utterly ludicrous.ไกอัส เจ้าช่างไร้สาระมาก ๆ Beauty and the Beast (2009)
This was utterly unforeseeable. Scientists experiment all the time.นี่มักเป็นสิ่งที่อยู่เหนือ การคาดหวังผลอยู่เสมอ ในการทดลองของนักวิทยาศาสตร์ A561984 (2009)
Yes, I know. That makes you so utterly obnoxious.ใช่ข้ารู้ และนั่นทำให้ท่านน่ารังเกียจที่สุด The Witch's Quickening (2009)
The wheel of fate has stopped and dumped you here again, utterly defeated.The wheel of fate has stopped and dumped you here again, utterly defeated. Hot Tub Time Machine (2010)
All I can see is how utterly powerless you are knowing that you're about to be buried alive.เท่าที่ฉันเห็น แกสูญเสีย อำนาจไปหมดแล้ว และรู้ว่าแกกำลังจะถูกฝังทั้งเป็น Evil Is Going On (2010)

ตัวอย่างประโยคจาก Tanaka JP-EN Corpus
utterlyBe utterly dejected.
utterlyHe felt utterly humiliated.
utterlyHe is utterly impossible.
utterlyHe is utterly unguarded.
utterlyHe was utterly perplexed.
utterlyI felt utterly out of place among those sophisticated people.
utterlyIf she continues to live with a man she doesn't love for his money, the day will come when she will be utterly frustrated and between the devil and the deep blue sea.
utterlyIt is utterly impossible to finish the work within a month.
utterlyI was utterly soaked by the downpour.
utterlyThe face will leave in you an utterly different impression.
utterlyThe naive man was utterly embarrassed in her presence.
utterlyThe report is utterly false.

Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
ยิบตา    [ADV] to the end, See also: utterly, extremely, to the finish, Example: เราจะสู้ศัตรูจนยิบตา, Thai definition: สู้อย่างสุดความสามารถ
เต็มรัก [ADV] fully, See also: utterly, completely, forcefully, Syn. เต็มที่, เต็มแรง, อย่างจัง, เต็มเปา, Example: เขาเดินไปสะดุดเสาเรือนเข้าเต็มรัก, Notes: (ปาก)
จังหน้า    [ADV] utterly on the face, Syn. เต็มหน้า, เต็มที่, Example: หากไม่เจอกันจังหน้า เขาก็คงไม่ทักทายผมหรอก

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
ครามครัน[adv.] (khrāmkhran) EN: quite ; fairly ; utterly   
กรอบ[adv.] (krøp) EN: completely ; utterly ; extremely   
เลย[adv.] (loēi) EN: too much ; at all ; definitely ; completely ; entirely ; utterly   FR: tout à fait ; complétement ; absolument ; directement ; du tout
มืดแปดด้าน[v.] (meūtpaētdān) EN: be utterly mystified   
หมด[adv.] (mot) EN: completely ; entirely ; totally ; wholly ; exhaustively ; thoroughly ; utterly   FR: entièrement ; complètement ; totalement
นัก[adv.] (nak) EN: extremely ; very ; greatly ; much ; excessively ; intensely ; utterly   FR: extrêmement ; intensément ; excessivement ; très
อ่อนใจ[v.] (ønjai) EN: fatigue ; feel tired ; feel exhausted ; feel weary ; feel weak ; feel utterly weary   
วายวอด[v.] (wāiwøt) EN: be utterly destroyed ; be devastated ; be razed   
ยับเยิน[adv.] (yapyoēn) EN: utterly ; completely ; totally ; radically   

CMU English Pronouncing Dictionary
UTTERLY    AH1 T ER0 L IY0

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
utterly    (a) (uh1 t @ l ii)

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
grundfalschutterly wrong [Add to Longdo]
stockdumm {adj}utterly stupid [Add to Longdo]
völlig geräuschlosutterly quiet [Add to Longdo]

Japanese-English: EDICT Dictionary
あきれて物が言えない;呆れて物が言えない[あきれてものがいえない, akiretemonogaienai] (exp,adj-i) utterly scandalized [Add to Longdo]
からっきし;からきし[, karakkishi ; karakishi] (adv) quite; utterly; (not) at all; completely [Add to Longdo]
ころり[, korori] (adv-to) (1) (on-mim) easily; effortlessly; suddenly; utterly; (2) changing completely; (n) (3) plink (sound of something light falling or rolling) [Add to Longdo]
さんざ[, sanza] (adv) (abbr) (See 散々) severely; harshly; utterly; terribly [Add to Longdo]
すっぽんぽん[, supponpon] (adj-na,n) utterly stark naked; wearing only one's birthday suit [Add to Longdo]
遺憾千万[いかんせんばん, ikansenban] (adj-na) highly regrettable; utterly deplorable [Add to Longdo]
何をか言わんや[なにをかいわんや, naniwokaiwanya] (exp) what more can one say?; to be utterly at a loss for words (because of disbelief or disgust) [Add to Longdo]
丸裸[まるはだか, maruhadaka] (adj-na,n) nude; utterly stark naked; wearing only one's birthday suit [Add to Longdo]
空下手[からへた;からっぺた, karaheta ; karappeta] (adj-na,n) utterly lacking in ability [Add to Longdo]
攻め滅ぼす[せめほろぼす, semehorobosu] (v5s,vt) to attack and overthrow; to utterly destroy [Add to Longdo]

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
大无畏[dà wú wèi, ㄉㄚˋ ˊ ㄨㄟˋ, / ] utterly fearless [Add to Longdo]
溃不成军[kuì bù chéng jūn, ㄎㄨㄟˋ ㄅㄨˋ ㄔㄥˊ ㄐㄩㄣ, / ] utterly defeated [Add to Longdo]
溃败[kuì bài, ㄎㄨㄟˋ ㄅㄞˋ, / ] utterly defeated; routed; crushed; to collapse (of army) [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (2 entries found)

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Utterly \Ut"ter*ly\, adv.
   In an utter manner; to the full extent; fully; totally; as,
   utterly ruined; it is utterly vain.
   [1913 Webster]

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

 utterly
   adv 1: completely and without qualification; used informally as
       intensifiers; "an absolutely magnificent painting"; "a
       perfectly idiotic idea"; "you're perfectly right";
       "utterly miserable"; "you can be dead sure of my
       innocence"; "was dead tired"; "dead right" [syn:
       {absolutely}, {perfectly}, {utterly}, {dead}]

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top