ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

unclench

   
7 รายการ
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -unclench-, *unclench*
English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
unclench(อันเคลนชฺ') vi.,vt. คลายออก,ทำให้คลายออก,ทำให้ปล่อยออก

ตัวอย่างประโยคจาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
Right. Unclench his fingers.แกะนิ้วเขาออกมา The Englishman Who Went Up a Hill But Came Down a Mountain (1995)
Get his shirt undone and unclench his fingers.และแกะนิ้วเขาด้วย The Englishman Who Went Up a Hill But Came Down a Mountain (1995)
Oh, will you unclench?โอ้ว... เธอไม่มั่นใจเหรอ? We're So Happy You're So Happy (2008)
We're over, Chuck. Unclench.เราจบกันแล้ว ชัค ปล่อยฉัน Dr. Estrangeloved (2010)

Result from Foreign Dictionaries (2 entries found)

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Unclench \Un*clench"\, v. t.
   Same as {Unclinch}.
   [1913 Webster]

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Unclinch \Un*clinch"\, v. t. [1st pref. un- + clinch.]
   To cause to be no longer clinched; to open; as, to unclinch
   the fist. [Written also {unclench}.]
   [1913 Webster]

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top