ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

twinge

T W IH1 N JH   
ภาษา
ภาษาที่แสดง
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -twinge-, *twinge*
มีผลลัพธ์ที่ไม่แสดงผลอยู่
ปรับการตั้งค่า
ภาษาที่แสดง
English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
twinge(n) อาการปวดฉับพลันและรุนแรง

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
twinge(ทวินจฺ) n., vt., vi. (ทำให้เกิด, เกิด) ความเจ็บปวดอย่างกะทันหันและรุนแรง, ความเจ็บแปลบ, ความเจ็บใจ.

English-Thai: Nontri Dictionary
twinge(n) แหนบ, ความเจ็บแปลบ
twinge(vi) ปวดจี๋, สะดุ้ง, หยิก, เจ็บแปลบ

อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน [เชื่อมโยงจาก orst.go.th แบบอัตโนมัติและผ่านการปรับแก้]
twingeอาการปวดเสียว [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]

ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
I reckon that twinges a bit.ฉันต้องบอกว่ามันอาจจะเจ็บปวดนิดหน่อย นิดหน่อย? Harry Potter and the Prisoner of Azkaban (2004)
I can't help but feel a twinge of envy.ก็ช่วยไม่ได้นะ แต่ความรู้สึกริษยามันรุนแรงเหลือเกือ The Date Night Variable (2012)
We all understand the twinge of discomfort at the thought that we share a common ancestor with the apes.เราทุกคนเข้าใจเจ็บใจ ของความรู้สึกไม่สบาย ที่คิดว่าเราแบ่งปัน บรรพบุรุษร่วมกับลิง Some of the Things That Molecules Do (2014)

Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
เสียวแปลบ(v) tingle, See also: twinge, twitch, Example: หนามของเงี่ยงครูดเนื้อจนแกเสียวแปลบ เลือดปริ่มรูแผลออกท่วมฝ่ามือ, Thai Definition: อาการที่รู้สึกเจ็บแวบแล่นเข้าไปในกาย, อาการที่สะดุ้งวับขึ้น

CMU English Pronouncing Dictionary Dictionary [with local updates]
TWINGE T W IH1 N JH

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
twinge (n) twˈɪnʤ (t w i1 n jh)
twinges (n) twˈɪnʤɪz (t w i1 n jh i z)

Result from Foreign Dictionaries (4 entries found)

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Twinge \Twinge\ (tw[i^]nj), v. t. [imp. & p. p. {Twinged}
   (tw[i^]njd); p. pr. & vb. n. {Twinging}.] [OE. twengen, AS.
   twengan; akin to OE. twingen to pain, afflict, OFries.
   thwinga, twinga, dwinga, to constrain, D. dwingen, OS.
   thwingan, G. zwingen, OHG. dwingan, thwingan, to press,
   oppress, overcome, Icel. [thorn]vinga, Sw. tvinga to subdue,
   constrain, Dan. tvinge, and AS. [thorn]["u]n to press, OHG.
   d[=u]hen, and probably to E. thong. Perhaps influenced by
   twitch. Cf. {Thong}.]
   1. To pull with a twitch; to pinch; to tweak.
    [1913 Webster]
 
       When a man is past his sense,
       There's no way to reduce him thence,
       But twinging him by the ears or nose,
       Or laying on of heavy blows.     --Hudibras.
    [1913 Webster]
 
   2. To affect with a sharp, sudden pain; to torment with
    pinching or sharp pains.
    [1913 Webster]
 
       The gnat . . . twinged him [the lion] till he made
       him tear
       himself, and so mastered him.     --L'Estrange.
    [1913 Webster]

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Twinge \Twinge\, v. i.
   To have a sudden, sharp, local pain, like a twitch; to suffer
   a keen, darting, or shooting pain; as, the side twinges.
   [1913 Webster]

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Twinge \Twinge\, n.
   1. A pinch; a tweak; a twitch.
    [1913 Webster]
 
       A master that gives you . . . twinges by the ears.
                          --L' Estrange.
    [1913 Webster]
 
   2. A sudden sharp pain; a darting local pain of momentary
    continuance; as, a twinge in the arm or side. " A twinge
    for my own sin." --Dryden.
    [1913 Webster]

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

 twinge
   n 1: a sudden sharp feeling; "pangs of regret"; "she felt a stab
      of excitement"; "twinges of conscience" [syn: {pang},
      {stab}, {twinge}]
   2: a sharp stab of pain
   v 1: cause a stinging pain; "The needle pricked his skin" [syn:
      {prick}, {sting}, {twinge}]
   2: feel a sudden sharp, local pain
   3: squeeze tightly between the fingers; "He pinched her behind";
     "She squeezed the bottle" [syn: {pinch}, {squeeze}, {twinge},
     {tweet}, {nip}, {twitch}]

เพิ่มคำศัพท์


ทราบความหมายของคำศัพท์นี้? กด [เพิ่มคำศัพท์] เพื่อใส่คำนี้พร้อมความหมาย เพื่อเป็นวิทยาทานแก่ผู้ใช้ท่านอื่น ๆ


Are you satisfied with the result?Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top