ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

trimmed

T R IH1 M D   
21 รายการ
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -trimmed-, *trimmed*, trimm, trimme
ตัวอย่างประโยคจาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
The glassware should be trimmed with gold.เครื่องแก้วควรขลิบทอง Mona Lisa Smile (2003)
Where somebody had trimmed the treesที่ที่มีคนมาตัดต้นไม้ Easy as Pie (2008)
Trimmed trees?ต้นไม้ที่ตัดแล้ว? Easy as Pie (2008)
Motherfucking trimmed trees.ต้นไม้เฮงซวยที่ถูกตัดไง Easy as Pie (2008)
Trimmed trees.ต้นไม้ถูกตัด The Damage a Man Can Do (2008)
Shit. Trimmed trees.แย่แล้ว ต้นไม้ถูกตัด About Last Night (2008)
Now trimmed trees were found in every one of the victims' homes.ต้นไม้ที่ถูกแต่งถูกพบในบ้านเหยื่อทุกหลัง About Last Night (2008)
The trees at my place just got trimmed too.ต้นไม้บ้านผมก็ถูกตัดเหมือนกัน About Last Night (2008)
The garter was trimmed with handmade lace.สายรัดเท้าเย็บติดด้วยผ้าลูกไม้ทำมือ Nice Is Different Than Good (2009)
You noticed last month when I got my hair trimmed and that was huge.เดือนก่อนคุณก็สังเกตว่าฉันไปเล็มผม ซึ่งฉันประทับใจมาก Crazy, Stupid, Love. (2011)
trimmed low?โ#65533; ช trimmed low โ#65533; Nebraska (2012)
Have your officers trimmed to your satisfaction?มีเจ้าหน้าที่ ตัดแต่งเพื่อความพึงพอใจของคุณหรือไม่ The Invisible Woman (2013)

CMU English Pronouncing Dictionary
TRIMMED T R IH1 M D

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
trimmed (v) trˈɪmd (t r i1 m d)

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
Schnittholz {n} | Schnitthölzer {pl}trimmed timber | trimmed timbers [Add to Longdo]

Japanese-English: EDICT Dictionary
さっぱり[, sappari] (adj-na,adv,n,vs,adv-to) (1) (on-mim) feeling refreshed; feeling relieved; (2) neat; trimmed; (3) plain; simple; (4) (See さっぱり分らない) completely; entirely; (5) not in the least (in sentence with negative verb); not at all; (n) (6) completely ignorant; not doing at all; (P) [Add to Longdo]
作り木[つくりぎ, tsukurigi] (n) well-trimmed tree [Add to Longdo]
八字髭[はちじひげ, hachijihige] (n) finely-trimmed moustache [Add to Longdo]
法師髪[ほうしがみ, houshigami] (n) (obsc) short-trimmed mane (of a horse) [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (2 entries found)

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Trim \Trim\, v. t. [imp. & p. p. {Trimmed}; p. pr. & vb. n.
   {Trimming}.] [OE. trimen, trumen, AS. trymian, trymman, to
   prepare, dispose, make strong, fr. trum firm, strong; of
   uncertain origin.]
   1. To make trim; to put in due order for any purpose; to make
    right, neat, or pleasing; to adjust.
    [1913 Webster]
 
       The hermit trimmed his little fire.  --Goldsmith.
    [1913 Webster]
 
   2. To dress; to decorate; to adorn; to invest; to embellish;
    as, to trim a hat.
    [1913 Webster]
 
       A rotten building newly trimmed over. --Milton.
    [1913 Webster]
 
       I was trimmed in Julia's gown.    --Shak.
    [1913 Webster]
 
   3. To make ready or right by cutting or shortening; to clip
    or lop; to curtail; as, to trim the hair; to trim a tree.
    " And trimmed the cheerful lamp." --Byron.
    [1913 Webster]
 
   4. (Carp.) To dress, as timber; to make smooth.
    [1913 Webster]
 
   5. (Naut.)
    (a) To adjust, as a ship, by arranging the cargo, or
      disposing the weight of persons or goods, so equally
      on each side of the center and at each end, that she
      shall sit well on the water and sail well; as, to trim
      a ship, or a boat.
    (b) To arrange in due order for sailing; as, to trim the
      sails.
      [1913 Webster]
 
   6. To rebuke; to reprove; also, to beat. [Colloq.]
    [1913 Webster]
 
   {To trim in} (Carp.), to fit, as a piece of timber, into
    other work.
 
   {To trim up}, to dress; to put in order.
    [1913 Webster]
 
       I found her trimming up the diadem
       On her dead mistress.         --Shak.
    [1913 Webster]

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

 trimmed
   adj 1: made neat and tidy by trimming; "his neatly trimmed hair"
       [syn: {trimmed}, {cut}] [ant: {uncut}, {untrimmed}]

Are you satisfied with the result?


Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top