Search result for

tribal

(31 entries)
(0.97 seconds)
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -tribal-, *tribal*
English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
tribal[ADJ] เกี่ยวกับชนเผ่า

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
tribal(ไทร'เบิล) adj. เกี่ยวกับเผ่า,เกี่ยวกับเผ่าพันธุ์., See also: tribally adv.

English-Thai: Nontri Dictionary
tribal(adj) เกี่ยวกับหมู่ชน,เกี่ยวกับเผ่า

อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน [เชื่อมโยงจาก royin.go.th แบบอัตโนมัติและผ่านการปรับแก้]
tribal groupกลุ่มเผ่าชน [รัฐศาสตร์ ๑๗ ส.ค. ๒๕๔๔]
tribal groupกลุ่มเผ่าชน [ประชากรศาสตร์ ๔ ก.พ. ๒๕๔๕]

ตัวอย่างประโยค (EN,TH,DE,JA,CN) จาก Open Subtitles
They were trying to buy the loyalty of tribal leaders by bribing them with precious stones but their caravans were being raided in a forest north of Rangoon by a bandit.พวกเขาพยายามจะซื้อใจหัวหน้าของชนกลุ่มน้อย ด้วยการติดสินบนแบบอัญมณี แต่กองคาราวานถูกดักปล้น ทางตอนเหนืองของย่างกุ้ง The Dark Knight (2008)
We supply tribal police.พวกเราผลิตให้กับตำรวจชนเผ่า Balm (2009)
Some random tribal crown.มงกุฏเผ่าอะไรสักอย่าง Trouble (2010)
The government of Amalah claims no knowledge of this installation, sir, which is built on a relatively ungoverned tribal area.รัฐบาลอมาลาห์ อ้างว่าไม่รู้เห็น ขีปนาวุธนี้ครับท่าน ซึ่งถูกสร้างขึ้นในพื้นที่ชนเผ่านอกการควบคุม มีปัญหาใหญ่กว่า Everything Will Change (2010)
Mr. President, as I'm sure you're aware, this missile installation lies in a tribal area not under the direct control of our government.ท่านประธานาธิบดี ผมแน่ใจว่าท่านทราบดี ว่าฐานขีปนาวุธนี่อยู่ในพื้นที่ชนเผ่า ไม่ได้อยู่ในการควมคุมของรัฐบาลเรา Everything Will Change (2010)
Then get the tribal leaders involved.งั้นก็ให้หัวหน้าเผ่าร่วมมือสิ Everything Will Change (2010)
These tribal regions, we are not responsible for what happens there.เขตชนเผ่าพวกนี้ เราไม่ได้รับผิดชอบ กับสิ่งที่เกิดขึ้นที่นั้นได้ Everything Will Change (2010)
They're tribal by nature. He could be trying to turn them all.สายพันธุ์โดยธรรมชาติ เขาเปลี่ยนสภาพเหยื่อได้ Fright Night (2011)
Roman scrolls, African tribal etchings, and any other culture or continent we felt like planting in it.คำภีร์โรมัน บันทึกของเผ่นแอฟริกัน และในวัฒธรรมหรือภูมิภาคอื่นๆ เรารู้สึกว่าได้ปลูกฝังบางสิ่ง Klaus (2011)
In tribal days, a woman's scream would signal danger, and the men would return from hunting to protect their pack.ในวันชนเผ่า, เสียงกรีดร้องของผู้หญิง จะเป็นการส่งสัญญาณอันตราย และคนก็จะกลับมาจากการล่าสัตว์ เพื่อปกป้องกลุ่มของพวกเขา The Stranger (2011)
And a new Guinea tribal fork. This is some valuable stuff.และส้อมใหม่เผ่าGuinea นี่เป็นบางสิ่งที่มีค่า Bears Will Be Bears (2011)
Late last night, one of the tribal casinos.เมื่อคืนก่อน บ่อนคาสิโนแห่งหนึ่ง Deadfall (2012)

ตัวอย่างประโยคจาก Tanaka JP-EN Corpus
tribalImagine, for the sake of argument, a tribal group in which mother-son incest was countenanced.

CMU English Pronouncing Dictionary
TRIBAL    T R AY1 B AH0 L
TRIBALISM    T R AY1 B AH0 L IH2 Z M
TRIBALISM    T R AY1 B AH0 L IH2 Z AH0 M

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
tribal    (j) (t r ai1 b l)
tribalism    (n) (t r ai1 b @ l i z @ m)

Japanese-English: EDICT Dictionary
トライバリズム[, toraibarizumu] (n) tribalism [Add to Longdo]
トライバル[, toraibaru] (adj-f) tribal [Add to Longdo]
民族独立[みんぞくどくりつ, minzokudokuritsu] (n) tribal independence [Add to Longdo]
民族分布[みんぞくぶんぷ, minzokubunpu] (n) ethnic distribution; tribal distribution [Add to Longdo]

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
[qiú, ㄑㄧㄡˊ, ] tribal chief [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (3 entries found)

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Tribal \Trib"al\, a.
   Of or pertaining to a tribe or tribes; as, a tribal scepter.
   --Bp. Warburton.
   [1913 Webster]

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

 tribal
   adj 1: relating to or characteristic of a tribe; "tribal
       customs"

From Portuguese-English Freedict dictionary [fd-por-eng]:

 tribal
   tribal
 

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top