ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

transitive

   
34 รายการ
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -transitive-, *transitive*
English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
transitive[ADJ] เกี่ยวกับสกรรมกริยา
transitive[ADJ] เกี่ยวกับการส่งผ่าน, See also: เกี่ยวกับการเปลี่ยนแปลง
transitive[N] สกรรมกริยา
transitively[ADV] เกี่ยวกับการเปลี่ยนแปลง
transitiveness[N] ความเปลี่ยนแปลง, See also: การผ่าน, การเคลื่อนย้าย
transitive verb[N] สกรรมกริยา

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
transitive(แทรน'ซิทิฟว) adj. เกี่ยวกับสกรรมกริยา,เกี่ยวกับการผ่านหรือสิ่งผ่าน,เกี่ยวกับสภาพหัวเลี้ยวหัวต่อ, See also: transitivity n.
transitive verbn. สกรรมกริยา
intransitive(อินแทรน'ซิทิฟว) adj. (กริยา) ไม่มีกรรม. n. กริยาที่ไม่มีกรรม., See also: intransitively adv. intransitiveness n.
intransitive verbกริยาที่ไม่มีกรรม

English-Thai: Nontri Dictionary
intransitive(adj) อกรรมกริยา

อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน [เชื่อมโยงจาก orst.go.th แบบอัตโนมัติและผ่านการปรับแก้]
transitiveถ่ายทอด [คณิตศาสตร์๑๙ ก.ค. ๒๕๔๗]
transitive relationความสัมพันธ์ถ่ายทอด [คณิตศาสตร์๑๙ ก.ค. ๒๕๔๗]

ตัวอย่างประโยคจาก Tanaka JP-EN Corpus
transitiveWith verbs there are intransitive verbs that don't take an object, and transitive verbs that do take an object.

Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
สกรรมกริยา[N] transitive verb, Thai definition: คำกริยาที่ต้องมีกรรมหรือผู้กระทำมารับ, Notes: (ไวยากรณ์)
กริยาสกรรม[N] transitive verb, Thai definition: คำกริยาที่ต้องมีกรรมมารับ

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
สกรรมกริยา[n. exp.] (sakammakriyā) EN: transitive verb   FR: verbe transitif [m]
สมบัติการถ่ายทอด[n. exp.] (sombat kān thāithøt) EN: transitive property   

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
transitive (j) trˈænsətɪv (t r a1 n s @ t i v)
transitively (a) trˈænsətɪvliː (t r a1 n s @ t i v l ii)

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
及物[jí wù, ㄐㄧˊ ㄨˋ, ] transitive [Add to Longdo]
及物动词[jí wù dòng cí, ㄐㄧˊ ㄨˋ ㄉㄨㄥˋ ㄘˊ, / ] transitive verb [Add to Longdo]

Japanese-English: EDICT Dictionary
完全自動詞[かんぜんじどうし, kanzenjidoushi] (n) {ling} (See 不完全自動詞) complete intransitive verb [Add to Longdo]
自他[じた, jita] (n) (1) oneself and others; (2) transitive and intransitive; (P) [Add to Longdo]
自動(P);自働(iK)[じどう, jidou] (adj-no,n) (1) automatic; self-motion; (2) (abbr) {ling} (See 自動詞) intransitive verb; (P) [Add to Longdo]
自動詞[じどうし, jidoushi] (n) {ling} intransitive verb (no direct obj) [Add to Longdo]
推移的[すいいてき, suiiteki] (adj-na) transitive [Add to Longdo]
他動[たどう, tadou] (n) (abbr) {ling} (See 他動詞) transitive verb [Add to Longdo]
他動詞[たどうし, tadoushi] (n) {ling} transitive verb (direct obj.) [Add to Longdo]
不完全自動詞[ふかんぜんじどうし, fukanzenjidoushi] (n) {ling} (See 完全自動詞) incomplete intransitive verb [Add to Longdo]
飽かす;厭かす(iK)[あかす, akasu] (v5s,vt) (1) to bore; to tire; to weary; to stultify; (2) (often intransitively as 〜に飽かして) to use lavishly (and without regret) [Add to Longdo]
飽かせる[あかせる, akaseru] (v1,vt) (1) (See 飽かす) to bore; to tire; to weary; to stultify; (2) (often intransitively as 〜に飽かせて) to use lavishly (and without regret) [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (2 entries found)

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Transitive \Tran"si*tive\, a. [L. transitivus: cf. F. transitif.
   See {Transient}.]
   1. Having the power of making a transit, or passage. [R.]
    --Bacon.
    [1913 Webster]
 
   2. Effected by transference of signification.
    [1913 Webster]
 
       By far the greater part of the transitive or
       derivative applications of words depend on casual
       and unaccountable caprices of the feelings or the
       fancy.                --Stewart.
    [1913 Webster]
 
   3. (Gram.) Passing over to an object; expressing an action
    which is not limited to the agent or subject, but which
    requires an object to complete the sense; as, a transitive
    verb, for example, he holds the book.
    [1913 Webster] -- {Tran"si*tive*ly}, adv. --
    {Tran"si*tive*ness}, n.
    [1913 Webster]

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

 transitive
   adj 1: designating a verb that requires a direct object to
       complete the meaning [ant: {intransitive}]
   n 1: a verb (or verb construction) that requires an object in
      order to be grammatical [syn: {transitive verb},
      {transitive verb form}, {transitive}]

Are you satisfied with the result?


Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top