Search result for

total

(149 entries)
(0.7855 seconds)
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -total-, *total*.
English-Thai: Longdo Dictionary (UNAPPROVED version -- use with care )
total solar eclipse (n ) สุริยุปราคาเต็มดวง

English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
total    [N] ผลรวม, See also: ยอดรวม
total    [ADJ] โดยสมบูรณ์
total    [ADJ] ทั้งหมด, See also: เต็มที่
total    [VT] รวมยอด, See also: รวมทั้งหมด
total    [VT] ทำลาย (คำสแลง)
totally    [ADV] โดยสิ้นเชิง, See also: อย่างเต็มที่, โดยสมบูรณ์, Syn. completely
totality    [N] ความสมบูรณ์แบบ
totality    [N] จำนวนทั้งหมด, See also: จำนวนรวม
totalize    [VT] คิดรวม, See also: รวมยอด
totalizator    [N] เครื่องคำนวณ

อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน [เชื่อมโยงจาก royin.go.th แบบอัตโนมัติและผ่านการปรับแก้]
total allowanceระยะเผื่อรวม [การเชื่อม ๒๐ ก.ย. ๒๕๔๔]
total amountยอดจำนวน, จำนวนรวม [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
total birth rateอัตราเกิดรวม [ประชากรศาสตร์ ๔ ก.พ. ๒๕๔๕]
total color blindness; achromatism; achromatopsia; acritochromacy; blindness, complete color; blindness, complete colour; blindness, total colour; monochromatism; vision, achromaticการเห็นไร้สี, การบอดทุกสี [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
total colour blindness; achromatism; achromatopsia; acritochromacy; blindness, complete color; blindness, complete colour; blindness, total color; monochromatism; vision, achromaticการเห็นไร้สี, การบอดทุกสี [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
total cooling effectผลทำความเย็นรวม [ปรับอากาศ ๗ มี.ค. ๒๕๔๕]
total derivativeอนุพันธ์รวม [คณิตศาสตร์๑๙ ก.ค. ๒๕๔๗]
total destructionการถูกทำลายโดยสิ้นเชิง [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
total differentialผลต่างเชิงอนุพันธ์รวม [คณิตศาสตร์๑๙ ก.ค. ๒๕๔๗]
total disabilityความพิการสิ้นเชิง, ทุพพลภาพสิ้นเชิง [ประชากรศาสตร์ ๔ ก.พ. ๒๕๔๕]

อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
total available watertotal available water, ความชื้นทั้งหมดที่พืชนำไปใช้ได้ [เทคนิคด้านการชลประทานและการระบายน้ำ]
Total cloud coverเมฆทั้งหมดที่ปกคลุม ท้องฟ้า [อุตุนิยมวิทยา]
Total Communicationการสื่อสารระบบรวม, รูปแบบการสอนนักเรียนที่บกพร่องทางการได้ยิน ที่ไม่ได้เน้นการฝึกฟัง หรือภาษามืออย่างใดอย่างหนึ่งเหมือนในอดีต แต่พยายามจะใช้หลายๆ ระบบรวมกัน [Assistive Technology]
total dynamic headtotal dynamic head, เฮดรวมของปั๊ม [เทคนิคด้านการชลประทานและการระบายน้ำ]
total evaporationtotal evaporation, การระเหยทั้งหมด [เทคนิคด้านการชลประทานและการระบายน้ำ]
total evaporationtotal evaporation, การระเหยทั้งหมด [เทคนิคด้านการชลประทานและการระบายน้ำ]
total headtotal head, เฮดรวม [เทคนิคด้านการชลประทานและการระบายน้ำ]
total losstotal loss, การระเหยทั้งหมด [เทคนิคด้านการชลประทานและการระบายน้ำ]
total losstotal loss, การระเหยทั้งหมด [เทคนิคด้านการชลประทานและการระบายน้ำ]
Total Organic Carbon, TOC อินทรีย์คาร์บอนทั้งหมด, ทีโอซี
หน่วยวัดค่าความสกปรกของน้ำเสีย หาได้เร็วกว่าการวัดค่าบีโอดี [สิ่งแวดล้อม]

ตัวอย่างประโยคจาก Tanaka JP-EN Corpus
totalExports in January totalled $10 billion, a record for the month.
totalAmericans who are over sixty-five make up 12.5% of the total population.
totalGNP is measured as the total market value of all the goods and service produced by a nation during a specified period.
totalYour methods are totally alien to mine.
totalThese totals check with mine.
totalThis is totally unacceptable.
totalThe building was totally destroyed by the earthquake.
totalThe desk is in a state of total disorder.
totalThe task was total agony.
totalThe total expense for the project amounts to one hundred million yen.

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
total(โท'เทิล) adj. ทั้งหมด,สมบูรณ์,เต็มที่,เด็ดขาด n. จำนวนทั้งหมด,ทั้งหมด. vt. รวมทั้งหมด vi. เป็นจำนวนทั้งหมด., Syn. sum total,sum mass
totalise(โท'ทะไลซ) vt. รวมหมด,คิดรวมหมด,รวมยอด., See also: totalisation n. totalization n., Syn. make total
totalitarian(โทแทลลิแท'เรียน) adj. เกี่ยวกับระบบการปกครองแบบเผด็จการหรือเบ็ดเสร็จ. n. ผู้ยึดระบบการปกครองดังกล่าว., Syn. autocratic
totality(โทแทล'ลิที) n. จำนวนทั้งหมด,สิ่งรวมยอด,อุปราคาที่มืดหมด, Syn. total,entirety
totalize(โท'ทะไลซ) vt. รวมหมด,คิดรวมหมด,รวมยอด., See also: totalisation n. totalization n., Syn. make total
totally(โท'ทะลี) adv. ทั้งหมด,โดยสิ้นเชิง, Syn. entirely,completely
teetotal(ทีโท'เทิล) adj. เกี่ยวกับการเลิกเหล้าอย่างสิ้นเชิง,เด็ดขาด,สมบูรณ์ vi. เลิกเหล้าอย่างสิ้นเชิง,เลิกเหล้าอย่างเด็ดขาด.

English-Thai: Nontri Dictionary
total(adj) ทั้งหมด,ยอด,เบ็ดเสร็จ,ทั้งสิ้น
total(n) ผลรวม,ยอดรวม,จำนวนทั้งสิ้น
total(vi,vt) รวมยอด,รวมทั้งสิ้น,รวมทั้งหมด
totality(n) จำนวนทั้งสิ้น,คราสเต็มดวง

Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
เต็มเปา [ADV] totally, See also: thoroughly, completely, Syn. เต็มที่, เต็มแรง, เต็มรัก, อย่างจัง, Example: ชายหนุ่มตกไปอยู่ในกับดักของความเป็นคนเมืองเข้าเต็มเปา, Notes: (ปาก)
มวลรวม    [N] total mass, See also: aggregates, Syn. ผลรวม, Example: ในทางฟิสิกส์มวลรวมของสารต่างชนิดกันจะมีค่าต่างกัน
รวบยอด    [ADJ] total, See also: all-inclusive, Syn. รวมเบ็ดเสร็จ, รวม, รวมทั้งสิ้น, รวมยอด, Example: ทัศนคติหลายอย่างเชื่อมโยงกับระบบความคิดรวบยอดทางเชาว์ปัญญาที่เกี่ยวข้องระหว่างกัน
รวมทั้งหมด    [V] total, See also: add up, amount, come altogether to, Syn. รวมเบ็ดเสร็จ, รวม, รวมทั้งสิ้น, รวมยอด, Example: ภาพประกอบซึ่งบรรจงสร้างขึ้นโดยเทคนิคตัดกระดาษ มีภาพรวมทั้งหมด 13 ภาพ
ลัทธิเผด็จการ    [N] dictatorship, See also: totalitarianism, Syn. ิเผด็จการ, Example: ผู้นำประเทศใช้ลัทธิเผด็จการบังคับให้คนในชาติคิดและปฏิบัติเหมือนกับตน, Thai definition: การใช้อํานาจบริหารเด็ดขาด
ยอดรวม    [N] total, See also: totality, sum, whole, full amount, Syn. ยอด, ยอดสุทธิ, ผลรวม, Example: เขาคิดยอดรวมทั้งหมดของรายได้หลังหักภาษีแล้วเป็นเงินกว่าร้อยล้านบาท, Thai definition: จำนวนเงินหรือสิ่งอื่นที่เป็นผลรวมทั้งหมด
เป็นปลิดทิ้ง [ADV] completely, See also: totally, entirely, wholly, utterly, Example: เขาหายกลัวเป็นปลิดทิ้งเมื่อพบว่าเสียงที่ได้ยินเป็นเสียงเคาะประตูของเพื่อน
ผลรวม    [N] sum total, See also: totality, Syn. ผลบวก, Example: ผลรวมของรายได้ในประเทศไทยปีนี้มากกว่าปีที่แล้ว, Count unit: ผล, Thai definition: ผลที่ได้จากการบวกเข้าด้วยกัน, ผลที่ได้จากการผสมเข้าด้วยกัน
สิริ    [V] total, See also: summate, tote, aggregate, Syn. รวม, Example: ท่านตายด้วยโรคหัวใจ สิริอายุได้ 67 ปี
หมดเปลือก    [ADV] totally, See also: entirely, completely, Syn. แจ่มแจ้ง, Example: ต่างฝ่ายต่างเผยความจริงให้ผู้อื่นได้รับรู้กันจนหมดเปลือก, Thai definition: ไม่มีอะไรเคลือบแฝง

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
บรรดา[X] (bandā) EN: all ; whole ; totality ; entire ; various   FR: tous ; toutes ; tout ; divers ; différents ; chaque
เบ็ดเสร็จ[adj.] (betset) EN: all-inclusive ; total   FR: total ; tout compris
เบ็ดเสร็จ[adv.] (betset) EN: entirely ; in total ; altogether ; absolutely ; completely   
โดยรวม[adv.] (dōi rūam) EN: generally ; totally ; entirely   FR: généralement
โดยรวม ๆ[adv.] (dōi rūam-rūam) EN: generally ; totally ; entirely   FR: généralement
โดยสิ้นเชิง[adv.] (dōi sinchoēng) EN: completely ; entirely ; wholly ; thoroughly ; totally ; vastly   FR: totalement
จำนวน[n.] (jamnūan) EN: total ; amount ; quantity ; number ; sum ; circulation   FR: nombre [m] ; total [m] ; somme [f] ; quantité [f] ; tirage [m]
จำนวนประชากร[n. exp.] (jamnūan prachākøn) EN: population   FR: population [f] ; population totale [f] ; nombre d'habitants [m]
จำนวนประชากรในประเทศไทย[n. exp.] (jamnūan prachākøn nai prathēt Thai) FR: population totale de la Thaïlande [f]
จำนวนสมาชิก[n. exp.] (jamnūan samāchik) FR: total des membres [m]

CMU English Pronouncing Dictionary
TOTAL    T OW1 T AH0 L
TOTALS    T OW1 T AH0 L Z
TOTALED    T OW1 T AH0 L D
TOTALLY    T OW1 T AH0 L IY0
TOTAL'S    T OW1 T AH0 L Z
TOTALLED    T OW1 T AH0 L D
TOTALITY    T OW0 T AE1 L AH0 T IY0
TOTALING    T OW1 T AH0 L IH0 NG
TOTALLING    T OW1 T AH0 L IH0 NG
TOTALITARIAN    T OW2 T AE2 L AH0 T EH1 R IY0 AH0 N

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
total    (v) (t ou1 t l)
totals    (v) (t ou1 t l z)
totaled    (n) (t ou1 t @ l d)
totally    (a) (t ou1 t @ l ii)
totaling    (n) (t ou1 t @ l i ng)
totality    (n) (t ou1 t a1 l i t ii)
totalled    (v) (t ou1 t l d)
totalling    (v) (t ou1 t @ l i ng)
totalizator    (n) (t ou1 t @ l ai z ei t @ r)
totalitarian    (j) (t ou2 t a l i t e@1 r i@ n)

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
total blaudrunk as a lord [Add to Longdo]
Summenzeile {f}total line [Add to Longdo]
Gesamthärte {f}total hardness [Add to Longdo]
Gesamtertrag {m}total proceeds [Add to Longdo]
Gesamtabfluss {m}total runoff [Add to Longdo]
total erschrockenfreaked [Add to Longdo]
Gesamtrechnung {f}total account [Add to Longdo]
Gesamteinnahme {f}total receipts [Add to Longdo]
Gesamtbewertung {f}total evaluation [Add to Longdo]
Gesamteinkommen {n}total income [Add to Longdo]
Gesamtschwindung {f}total shrinkage [Add to Longdo]
Gesamtbevölkerung {f}total population [Add to Longdo]
Gesamtenergiebilanz {f}total energy balance [Add to Longdo]
Endbetätigungskraft {f}total over-travel force [Add to Longdo]
Gesamtentschädigung {f}total compensation [Add to Longdo]
Endsumme {f} | Endsummen {pl}total | totals [Add to Longdo]
Gesamtauflage {f} eines Buchestotal number of copies published [Add to Longdo]
Gesamtauflage {f} einer Zeitungtotal circulation [Add to Longdo]
Gesamtprojektkostenschätzung {f}total project costs estimate [Add to Longdo]
Gesamtsumme {f} | Gesamtsummen {pl}total amount | total amounts [Add to Longdo]

Japanese-English: EDICT Dictionary
ずぶ[, zubu] (adv) (obsc) (See ずぶの) completely; entirely; totally [Add to Longdo]
ずぶの[, zubuno] (adj-pn) (See ずぶ) complete; total; absolute [Add to Longdo]
どっぷり[, doppuri] (adj-na,adv,adv-to) (on-mim) totally (immersed in something, e.g. liquid, work); addicted [Add to Longdo]
どん[, don] (pref) (1) very; totally; (2) (See 殿・どの) polite suffix used after a person's name (often of an apprentice; used much more broadly in southern Kyushu); (n,adv-to) (3) bang (e.g. of large drum, signal pistol, etc.); with a thud; sound when slamming something down [Add to Longdo]
ふい[, fui] (n) (See おじゃん) coming to nothing; ending without result; total waste [Add to Longdo]
やる気満々[やるきまんまん, yarukimanman] (adj-no) totally willing; fully motivated [Add to Longdo]
オールヌード[, o-runu-do] (n) totally naked (wasei [Add to Longdo]
トータリゼーターシステム[, to-tarize-ta-shisutemu] (n) totalizator system [Add to Longdo]
トータル[, to-taru] (adj-na,n) total; (P) [Add to Longdo]
トータルエネルギーシステム[, to-taruenerugi-shisutemu] (n) total energy system [Add to Longdo]

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
不识一丁[bù shí yī dīng, ㄅㄨˋ ㄕˊ ㄧ ㄉㄧㄥ, / ] total illiterate; unable to read the simplest characters [Add to Longdo]
全胜[quán shèng, ㄑㄩㄢˊ ㄕㄥˋ, / ] total victory; to excel by far; name of a tank; slam [Add to Longdo]
全影[quán yǐng, ㄑㄩㄢˊ ˇ, ] total shadow; umbra [Add to Longdo]
全蚀[quán shí, ㄑㄩㄢˊ ㄕˊ, / ] total eclipse [Add to Longdo]
全食[quán shí, ㄑㄩㄢˊ ㄕˊ, ] total eclipse [Add to Longdo]
完形[wán xíng, ㄨㄢˊ ㄒㄧㄥˊ, ] total form; coherent whole; Gestalt; holistic [Add to Longdo]
极权主义[jí quán zhǔ yì, ㄐㄧˊ ㄑㄩㄢˊ ㄓㄨˇ ㄧˋ, / ] totalitarianism [Add to Longdo]
横扫千军[héng sǎo qiān jūn, ㄏㄥˊ ㄙㄠˇ ㄑㄧㄢ ㄐㄩㄣ, / ] total annihilation [Add to Longdo]
满拧[mǎn nǐng, ㄇㄢˇ ㄋㄧㄥˇ, / 滿] totally inconsistent; completely at odds [Add to Longdo]
漠不关心[mò bù guān xīn, ㄇㄛˋ ㄅㄨˋ ㄍㄨㄢ ㄒㄧㄣ, / ] totally indifferent; not in the least concerned [Add to Longdo]

Japanese-English: COMPDICT Dictionary
トータルコスト[とーたるこすと, to-tarukosuto] total cost [Add to Longdo]
トータルシステム[とーたるしすてむ, to-tarushisutemu] total system [Add to Longdo]
トラヒック全体[トラヒックぜんたい, torahikku zentai] total traffic [Add to Longdo]
ハッシュ合計[はっしゅごうけい, hasshugoukei] hash total [Add to Longdo]
合計[ごうけい, goukei] sum, total [Add to Longdo]
合計機能[ごうけいきのう, goukeikinou] total function [Add to Longdo]
合計容量[ごうけいようりょう, goukeiyouryou] total capacity [Add to Longdo]
集計結果[しゅうけいけっか, shuukeikekka] aggregate results, total results [Add to Longdo]
小計機能[しょうけいきのう, shoukeikinou] subtotal function [Add to Longdo]
総セル数[そうセルすう, sou seru suu] total cell count [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (7 entries found)

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Total \To"tal\, a. [F., fr. LL. totalis, fr. L. tolus all,whole.
   Cf. {Factotum}, {Surtout}, {Teetotum}.]
   Whole; not divided; entire; full; complete; absolute; as, a
   total departure from the evidence; a total loss. " Total
   darkness." "To undergo myself the total crime." --Milton.
   [1913 Webster]
 
   {Total abstinence}. See {Abstinence}, n., 1.
 
   {Total depravity}. (Theol.) See {Original sin}, under
    {Original}.
    [1913 Webster]
 
   Syn: Whole; entire; complete. See {Whole}.
     [1913 Webster]

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Total \To"tal\, n.
   The whole; the whole sum or amount; as, these sums added make
   the grand total of five millions.
   [1913 Webster]

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Total \To"tal\, v. t. [imp. & p. p. {Totaled}or {Totalled}; p.
   pr. & vb. n. {Totaling} or {Totalling}.]
   1. To bring to a total; also, to reach as a total; to amount
    to. [Colloq.]
    [Webster 1913 Suppl.]
 
   2. to determine the total of (a set of numbers); to add; --
    often used with up; as, to total up the bill.
    [PJC]
 
   3. To damage beyond repair; -- used especially of vehicles
    damaged in an accident; as, he skid on an ice patch and
    totaled his Mercedes against a tree. From total loss.
    [colloq.]
    [PJC]

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

 total
   adj 1: constituting the full quantity or extent; complete; "an
       entire town devastated by an earthquake"; "gave full
       attention"; "a total failure" [syn: {entire}, {full},
       {total}]
   2: complete in extent or degree and in every particular; "a full
     game"; "a total eclipse"; "a total disaster" [syn: {full},
     {total}]
   n 1: the whole amount [syn: {sum}, {total}, {totality},
      {aggregate}]
   2: a quantity obtained by the addition of a group of numbers
     [syn: {sum}, {amount}, {total}]
   v 1: add up in number or quantity; "The bills amounted to
      $2,000"; "The bill came to $2,000" [syn: {total}, {number},
      {add up}, {come}, {amount}]
   2: determine the sum of; "Add all the people in this town to
     those of the neighboring town" [syn: {total}, {tot}, {tot
     up}, {sum}, {sum up}, {summate}, {tote up}, {add}, {add
     together}, {tally}, {add up}]
   3: damage beyond the point of repair; "My son totaled our new
     car"; "the rock star totals his guitar at every concert"

From French-English Freedict dictionary [fd-fra-eng]:

 total [total]
   overall; total
   entire; overall; whole
 

From Swedish-English Freedict dictionary [fd-swe-eng]:

 total
   overall; total
 

From Portuguese-English Freedict dictionary [fd-por-eng]:

 total
   overall; total
   entire; overall; whole
   entirety
 

Are you satisfied with the result?

Go to Top