Search result for

tontes

(92 entries)
(2.3009 seconds)
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -tontes-, *tontes*, tonte
(เนื่องจากผลลัพธ์จากการค้นหา tontes มีน้อย ระบบได้ทดลองค้นหาใหม่โดยใส่ดอกจันทน์ (wild-card) ให้โดยอัตโนมัติ: *tontes*)
อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน [เชื่อมโยงจาก royin.go.th แบบอัตโนมัติและผ่านการปรับแก้]
tontine bonusเงินปันผลรอจ่าย [ประกันภัย ๒ มี.ค. ๒๕๔๕]

ตัวอย่างประโยค (EN,TH,DE,JA,CN) จาก Open Subtitles
- Tonto, speak up, will ya?- ไอ้งั่งคนี้เหรอเป็นตันเเทนเจรจา Balm (2009)
In 500 BC, Sun Tzu devotes attention tontelligence gathering in The Art of War.ใน 500 ปีก่อนคริตส์กาล, ซุนวู ได้อุทิศเวลาเพื่อรวบรวมหลักการทำสงคราม The Bond in the Boot (2009)
They usually cast a boy as Peter Cottontail, but they made an exception for me on account of my singing voice is so strong.ทุกทีเขามักจะให้ผู้ชายเล่นเป็น ปีเตอร์ ค็อตตั้นเทล แต่เขายกเว้นให้หนูค่ะ เพราะเสียงร้องทรงพลังของหนู Hop (2011)
Here comes Peter Cottontail(Swallows) Hop (2011)
What happened to Peter Cottontail?เกิดอะไรขึ้นกับ ปีเตอร์ คอตตอนเทล? Do the Wrong Thing (2012)
Cottontail belongs to me.ไอ้กระต่ายนั่นมันเป็นของฉัน Us (2014)
Now ain't nobody around here interested in no half a damn cottontail except you.ไม่มีใครในนี้สนใจ กระต่ายครึ่งตัวนอกจากแกหรอก จริงไหม? Us (2014)
And it's got buck teeth, and a cottontail!พร้อมฟันคู่หน้า และหางปุกปุย The Secret Life of Pets (2016)
Tonton?Tonton? Chiko (2008)
It's Tonto, downstairs. There's a guy wants to talk to you.นี่ตอนโต้ครับ ชั้นล่าง มีคนต้องการจะพูดกับคุณ Léon: The Professional (1994)
the royal pedicurist, the king's steam bath and spa, the king's chamber music, and trumpeters...Tontaubenschießen, das Militärmuseum, der Garten, die Ahnengalerie, die Werkstatt, das Obdachlosenheim, der königliche Galgen, der Friseursalon, das Nagelstudio, das Dampfbad, das Musikzimmer und die Blaskapelle. The King and the Mockingbird (1980)
She was convinced that Astra was responsible for, characteristically, the treble frequencies were accentuated, the instrumental backing to the song had been tuned out and only the high-pitched female voice was audible.Sie war davon überzeugt, dass es von Astra herrührte, denn typischerweise waren die hohen Frequenzen betont, der instrumentale Hintergrund des Liedes war ausgeblendet und nur die hohe, schrille Frauenstimme war zu hören. The Falls (1980)
"While the committee feel there's no reason not to proceed on existing evidence, it must be emphasised that metadioxin is a recent compound, and itwould be irresponsible to deny, after further research, its manufacture might be proved to be associated with health risks".Während der Ausschuss keinen Grund sieht, aufgrund bestehender Beweise nicht fortzufahren, muss betont werden, dass Metadioxin eine relativ neue Mischung ist. Und es wäre unverantwortlich, zu leugnen, dass nach weiteren Forschungen seine Produktion sich als mit Gesundheitsrisiken verbunden erweisen könnte. The Greasy Pole (1981)
The next item in our collection is a fur coat made of rabbit combined with opossum.Das ist der letzte Schrei aus unserer Kollektion. Ein Waschbär kombiniert mit Kaninchenmäulchen, leicht betonte Schultern. Tajemství velkého ucitele (1983)
A lot like driving a golf ball or shooting skeet.Ist wie Golfbälle schlagen oder auf Tontauben schießen. When You Comin' Back, Range Rider?: Part 1 (1983)
Why would Rita's brother Ron emphasize it the way he did?Warum hat Ritas Bruder Ron ihn so betont? Keine Ahnung. Goliath: Part 1 (1983)
You left Marseilles, Tonton left Marseilles.Du bist nicht mehr in Marseille, Tonton ist nicht mehr in Marseille! Le marginal (1983)
Tonton, huh?Tonton? ! Le marginal (1983)
Why did you mention Tonton?Wie kommen Sie gerade auf Tonton? Le marginal (1983)
But why does that cop go on and on about being younger than I am?Dieser Bulle! Dauernd betont er, dass er jünger ist als ich. Confidentially Yours (1983)
A spokesman places blame on a computer malfunction, emphasising that the problem has been corrected.Ein Sprecher macht einen Computerfehler dafür verantwortlich und betont, dass das Problem korrigiert wurde. WarGames (1983)
I suppose Murphy and Swift are financially delinquent with regards to their secretary.Ich nehme an, Murphy und Swift sind finanziell im Rückstand, wie ihre Sekretärin betontCity Heat (1984)
It brings out your eyes.Es betont deine Augen. The Muppets Take Manhattan (1984)
A photon tube.Ein Photontubus. Star Trek III: The Search for Spock (1984)
I got a pretty big girder in my way here, though.Leider versperrt ein solider Betonträger den Weg. Pilot (1985)
Uh, MacGyver, the girder. Can you move it?Können Sie den Betonträger bewegen? Pilot (1985)
- Clay pigeons.- Tontauben. Steele Trying (1985)
You mean we're playing clay pigeons so she can win the battle of the sexes?Wir spielen also Tontaube, damit sie den Krieg der Geschlechter gewinnt? Santa Claus Is Coming to Steele (1986)
I don't know how Tonto did it.Wie hat Tonto das bloß ausgehalten? Firewalker (1986)
Over-emotional and even a little bit irresponsible at times.So betont emotional und sagen wir, ein klein bisschen unzurechnungsfähig. Peggy Sue Got Married (1986)
Are we gonna shoot some trap or what? If we are, we gotta shake it.Gehen wir nun noch Tontauben schießen oder nicht? Pretty in Pink (1986)
Bishοp's Wοοd and dοwn by the lake.Tontine. Ton-ti-ne. Agatha Christie's Miss Marple: 4:50 from Paddington (1987)
The capital itself was entailed tο their children and tο their children after them.Sie sollten Arthur Wimborne aufsuchen und ihn fragen, was eine Tontine ist. Agatha Christie's Miss Marple: 4:50 from Paddington (1987)
Nοt a true tοntine, but near enοugh. I see.Eine Tontine ist eine finanzielle Abmachung, wobei sich für die Teilhaber eines finanziellen Vermögens, jeweils durch Ableben eines der Teilhaber, der Anteil vergrößert. Agatha Christie's Miss Marple: 4:50 from Paddington (1987)
Why say there was nothing between us?Warum haben Sie betont, dass nichts zwischen uns ist? The Cry of the Owl (1987)
We`re gonna go skeet shooting, we`re gonna go yachting.Wir werden Tontaubenschießen und auf der Jacht fahren. Disorderlies (1987)
Sound like you learned English from Tonto. "We go." - Come on.Dein Englisch klingt fast wie von Tonto. Good Morning, Vietnam (1987)
I'm shooting skeet!Bin beim Tontaubenschießen! Overboard (1987)
"Res ipsa loquitur ad infinitum for cassettes, videotapes, bubble-chips," "and all other methods of recordings known or unknown."Res ipso loquit tur ad infinitum für Kassetten, Videos und alle anderen Tonträger. The Running Man (1987)
He made the point several times.Und das hat er mehrfach betontSomeone to Watch Over Me (1987)
And I heard a voice from heaven cry out: " Do not strike!"Wahrend vom Himmel eine Stimme ertonte und mir yurief: "Tote ihn nicht!" Il trovatore (1988)
The usual song is not yet heard I have come in timeNoch tont der gewohnte Gesang nicht yu uns heruber ich komme yur rechten Zeit! Il trovatore (1988)
Those were the Tontons Macoutes.Das waren die Tontons Macoutes. The Serpent and the Rainbow (1988)
He is the Chief of the Tontons Macoutes, Duvalier's secret police.Er ist der Chef der Tontons Macoutes, Duvaliers Geheimpolizei. The Serpent and the Rainbow (1988)
One minute to be in such beauty and peace... the next surrounded by secret police, the Tontons Macoutes.Gerade noch waren wir an so einem schönen, geruhsamen Ort und plötzlich wimmelte es von Geheimpolizei, den Tontons Macoutes. The Serpent and the Rainbow (1988)
Lucien snatched me from under the nose of the Tontons Macoutes.Lucien schnappte mich den Tontons Macoutes vor der Nase weg. The Serpent and the Rainbow (1988)
He's human after all.Er hat betont, dass er ein Mensch ist. À gauche en sortant de l'ascenseur (1988)
Is the Crock-Pot still under the sink?Steht der Tontopf noch unter der Spüle? Live and Let Die (1989)
Who falls in love with a beautiful woman, But he's too embarrassed to talk to her. That sounds like jake.Also lässt er seinen Freund Cyrano einen Brief an das Mädchen schreiben, weil Cyrano so begabt und gefühlsbetont ist. Standing in the Shadows of Love (1989)
Just a lack of funds.Sie betonten, es sei nichts Persönliches. Hard Knocks (1989)

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
ลุง[n.] (lung) EN: uncle   FR: oncle [m] ; tonton [m] (enf.)

CMU English Pronouncing Dictionary
TONTI    T AA1 N T IY0
TONTON    T AA1 N T AH0 N
TONTONS    T AA1 N T AH0 N Z

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
tontine    (n) (t o1 n t ii n)
tontines    (n) (t o1 n t ii n z)
cottontail    (n) (k o1 t n t ei l)
cottontails    (n) (k o1 t n t ei l z)

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
Betontheit {f}demonstrativeness [Add to Longdo]
Betontransportfahrzeug {n}mixer conveyor [Add to Longdo]
Elision {f}; Auslassung {f}; Weglassung {f} (von unbetonten Vokalen)elision [Add to Longdo]
Tontaube {f}clay pigeon [Add to Longdo]
Tontechnik {f} | Tontechniken {pl}audio engineering | audio engineerings [Add to Longdo]
Waldkaninchen {n}cottontail [Add to Longdo]
betonen; herausstreichen; hervorheben | betonend; herausstreichend; hervorhebend | betont; herausgestrichen; hervorgehoben | er/sie betont; er/sie streicht heraus; er/sie hebt hervor | ich/er/sie betonte; ich/er/sie strich heraus; ich/er/sie hob hervor | er/sie hat/hatte betont; er/sie hat/hatte herausgestrichen; er/sie hat/hatte hervorgehobento stress; to lay great stress | stressing | stressed | he/she stresses | I/he/she stressed | he/she has/had stressed [Add to Longdo]
betontaccents [Add to Longdo]
betont männlich; betont maskulin {adj}butch [Add to Longdo]
betont wiederre-emphasizes [Add to Longdo]
betont wiederreemphasizes [Add to Longdo]
betonteaccentuated [Add to Longdo]
betonte wiederre-emphasized [Add to Longdo]
hervorheben; unterstreichen; betonen; Akzent legen | hervorhebend; unterstreichend; betonend | hervorgehoben; unterstrichen; betontto emphasize; to emphasise [Br.] | emphasizing | emphasized [Add to Longdo]
rechenbetont {adj}computational [Add to Longdo]
rechenbetont {adv}computationally [Add to Longdo]
serifenbetont {adj} (Schriftart)serif (font) [Add to Longdo]
überbetonen | überbetonend | überbetont | überbetontto overemphasize; to overemphasise [Br.] | overemphasizing | overemphasized | overemphasizes [Add to Longdo]
unbetontunaccented [Add to Longdo]
unbetontunhighlighted [Add to Longdo]
unbetontunstressed [Add to Longdo]
unbetont {adv}unstressedly [Add to Longdo]
unterbetonen | unterbetonend | unterbetont | unterbetont | unterbetonteto underemphasize; to underemphasise [Br.] | underemphasizing | underemphasized | underemphasizes | underemphasized [Add to Longdo]
vertonen | vertonend | vertontto set to music | setting to music | sets to music [Add to Longdo]
zweckbetont; zweckmäßig; sachlich; praktisch {adj}functional [Add to Longdo]
Haringtontimalie {f} [ornith.]Buff-chested Babbler [Add to Longdo]

Japanese-English: EDICT Dictionary
きょとんと[, kyotonto] (adv) (on-mim) (looking) blankly; (staring) in puzzlement [Add to Longdo]
とんとん[, tonton] (adj-na,adv,n,adv-to) (on-mim) tap; rap-tap; tapping; (P) [Add to Longdo]
とんとん拍子;トントン拍子[とんとんびょうし(とんとん拍子);トントンびょうし(トントン拍子), tontonbyoushi ( tonton hyoushi ); tonton byoushi ( tonton hyoushi )] (adv) without a hitch; swimmingly; with rapid strides [Add to Longdo]
バトンタッチ[, batontacchi] (n,vs) baton pass (wasei [Add to Longdo]
バトントワラー;バトントワーラー(ik)[, batontowara-; batontowa-ra-(ik)] (n) baton twirler [Add to Longdo]
頓と(ateji)[とんと, tonto] (adv) (1) (on-mim) (uk) completely; (2) (on-mim) (uk) (in a negative sentence) not at all [Add to Longdo]
頓的;頓敵[とんてき, tonteki] (n) (arch) thoughtlessness; thoughtless person [Add to Longdo]

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top