ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

thieve

   
ภาษา
ภาษาที่แสดง
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -thieve-, *thieve*
มีผลลัพธ์ที่ไม่แสดงผลอยู่
ปรับการตั้งค่า
ภาษาที่แสดง
English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
thieve(vt) ขโมย, See also: ลัก, ปล้น, วิ่งราว, Syn. hook, snitch
thievery(n) การขโมย, See also: การลักทรัพย์, Syn. burglary, robbery, theft

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
thieve(ธีฟว) vt.,vi. ขโมย,ลักทรัพย์, See also: thievingly adv.
thievery(ธีฟ'เวอรี) n. การขโมย,การลักทรัพย์

English-Thai: Nontri Dictionary
thieve(vt) ขโมย,ลักขโมย,ลักทรัพย์
thievery(n) การขโมย,การลักทรัพย์,การลักเล็กขโมยน้อย

อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
Thievesขโมย [TU Subject Heading]

ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
Over the centuries, they were dispersed by wars, sold off by thieves like you.ตลอดหลายศตวรรษที่พวกเขาแยกย้ายกันไปโดยสงคราม ขายออกไปโดยขโมยเช่นเดียวกับคุณ Indiana Jones and the Temple of Doom (1984)
(SIGHING) Many of the thieves will resist.หัวขโมยมากมายจะพากันต่อต้าน The Princess Bride (1987)
Yeah, I know it sounds like a funky club for podiatrists but I've been speaking with Japanese- Americans in the past few days who say that our crime wave is reminiscent of a secret band of ninja thieves who once operated in Japan.ใช่ฉันรู้ว่ามันเสียงเหมือนสโมสรขี้ขลาดสำหรับเท้า ... ... แต่ฉันได้รับการพูดคุยกับ Japanese - ชาวอเมริกันในช่วงไม่กี่วันที่ผ่านมา ... Teenage Mutant Ninja Turtles (1990)
Well Ali Baba had them forty thieves Scheherazadie had a thousand tales,เอาล่ะ อาลิ บาบา มีโจรอยู่ 40 คน และก็มีเรื่องเล่ากว่าพันเรื่อง Aladdin (1992)
Those art thieves seemed to recognize you.โจรพวกนั้นดูเหมือนจะรู้จักคุณนะ Around the World in 80 Days (2004)
And the thieves were still working.และไอ้พวกหัวขโมยมันก็ยังเหมือนเดิม Frontier(s) (2007)
You know, you're obviously as thick as thieves in this precinct.คุณรู้มั้ยว่าคุณเห็นได้ชัดว่าเหมือนขโมยมา 617 00: 54: 32,380 Saw IV (2007)
To protect herself from the caravan of thieves Was misguided Given that she was a security risk.จากกลุ่มโจรที่จ้องจะทำร้าย ซึ่งทำให้เธอต้องเสี่ยงกับอันตราย Self Made Man (2008)
Your people starve because you let thieves steal their grain.ประชาชนของเจ้าอดอยากเพราะเจ้าปล่อยให้โจรขโมยเมล็ดข้าวของพวกเขา The Labyrinth of Gedref (2008)
Well, because some thieves broke into the bank vault and robbed it.ก็เพราะว่ามีพวกโจรเข้าไป ในห้องนิรภัยแล้วปล้นมันไป The Bank Job (2008)
I promise you these thieves will be found and dealt with.ผมสัญญากับคุณว่าจะหาโจรพวกนี้ และจัดการมัน The Bank Job (2008)
My operatives tell me that the thieves are using the photographs as a bargaining chip.ลูกน้องของผมบอกผมว่าพวกขโมย ใช้รูปถ่ายพวกนี้มาเป็นข้อต่อรอง The Bank Job (2008)

ตัวอย่างประโยคจาก Tanaka JP-EN Corpus
thieveA gang of thieves broke into the bank.
thieveAt the sight of the policemen the thieves ran away.
thieveHe was coerced into helping the thieves.
thieveIt's thieves' cant.
thieveThe dog is trained to watch for thieves.
thieveThere is honor among thieves.
thieveThere is honor even among thieves.
thieveThe thieves knocked off another bank today in a daytime robbery.
thieveThe thieves made off in a waiting car.
thieveThe thieves made off with the jewels.
thieveThe thieves pulled open all the drawers of the desk in search of money.
thieveThe thieves ran away after it got dark.

Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
ขโมย(v) steal, See also: thieve, pinch, burglar, filch, pilfer, plagiarize, Syn. ลัก, ลักขโมย, Example: เรื่องที่ 2 ของข้าพเจ้าเป็นเรื่องยาวที่แต่งขึ้นเอง ไม่ได้ขโมยมาจากหนังสือฝรั่งอย่างเล่มแรก

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
หัวขโมย[hūakhamōi] (n) EN: thief ; bandit; burglar ; cheat ; robber ; king of thieves ; arch-criminal  FR: voleur [m] ; cambrioleur [m] ; roi des cambrioleurs [m]
ขโมย[khamōi] (v) EN: steal ; thieve ; pinch ; burglar ; filch ; pilfer ; plagiarize  FR: voler ; dérober ; subtiliser ; escamoter ; soustraire ; chaparder (fam.) ; détrousser (litt.) ; piquer (fam.) ; filouter (vx)
ลัก[lak] (v) EN: steal ; thieve ; commit larceny ; rob ; filch (inf.) ; pilfer  FR: voler ; commettre un larcin ; dérober ; chaparder (fam.) ; chiper (fam.)
ยักยอก[yakyøk] (v) EN: embezzle ; defraud ; swindle ; dupe ; trick ; thieve ; misappropriate ; peculate ; pilfer ; corrupt ; cheat  FR: détourner des fonds

CMU English Pronouncing Dictionary
THIEVES TH IY1 V Z
THIEVERY TH IY1 V ER0 IY0
THIEVES' TH IY1 V Z

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
thieve (v) θˈiːv (th ii1 v)
thieved (v) θˈiːvd (th ii1 v d)
thieves (v) θˈiːvz (th ii1 v z)
thievery (n) θˈiːvəriː (th ii1 v @ r ii)

Japanese-English: EDICT Dictionary
強盗団[ごうとうだん, goutoudan] (n) band of robbers; gang of thieves [Add to Longdo]
手癖[てくせ, tekuse] (n) sticky-fingered; compulsive thievery [Add to Longdo]
窃盗団[せっとうだん, settoudan] (n) group of thieves [Add to Longdo]
泥棒稼業[どろぼうかぎょう, doroboukagyou] (n) professional thievery [Add to Longdo]
忍び返し;忍返し[しのびがえし, shinobigaeshi] (n) bamboo wall-top spikes (or wood, iron); spikes placed at the top of a wall to repel thieves [Add to Longdo]
濃い[こい, koi] (adj-i) (1) deep (colour); dark; (2) strong (flavour, smell, etc.); (3) thick (consistency); dense; (4) strong (possibility, etc.); (5) thick (i.e. "as thick as thieves"); close; deep (love, etc.); (P) [Add to Longdo]
板の間稼ぎ[いたのまかせぎ, itanomakasegi] (exp,n) bathhouse thievery; stealing someone else's clothes and valuables at a bathhouse [Add to Longdo]
浜の真砂は尽きるとも世に盗人の種は尽きまじ[はまのまさごはつきるともよにぬすびとのたねはつきまじ, hamanomasagohatsukirutomoyoninusubitonotanehatsukimaji] (exp) the sand on the beach may disappear, but the makings of thieves never shall (Ishikawa Goemon) [Add to Longdo]
魔街[まがい, magai] (n) den of thieves; brothel; red-light district [Add to Longdo]
魔窟[まくつ, makutsu] (n) (1) den of thieves; (2) (See 売春宿) brothel; red-light district; (3) (col) cluttered room [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (2 entries found)

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Thieve \Thieve\, v. t. & i. [imp. & p. p. {Thieved}; p. pr. &
   vb. n. {Thieving}.] [AS. ge[thorn]e['o]fian.]
   To practice theft; to steal.
   [1913 Webster]

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

 thieve
   v 1: take by theft; "Someone snitched my wallet!" [syn: {hook},
      {snitch}, {thieve}, {cop}, {knock off}, {glom}]

เพิ่มคำศัพท์


ทราบความหมายของคำศัพท์นี้? กด [เพิ่มคำศัพท์] เพื่อใส่คำนี้พร้อมความหมาย เพื่อเป็นวิทยาทานแก่ผู้ใช้ท่านอื่น ๆ


Are you satisfied with the result?Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top