ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

therefore

   
ภาษา
Dictionaries languages

English Phonetic Symbols
Chinese Phonetic Symbols


ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -therefore-, *therefore*
มีผลลัพธ์ที่ไม่แสดงผลอยู่
ปรับการตั้งค่า
Dictionaries languages

English Phonetic Symbols
Chinese Phonetic Symbols


English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
therefore(adv) เพราะฉะนั้น, See also: ดังนั้น, Syn. as a result, consequently, hence

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
therefore(แธร์'ฟอ) เพราะฉะนั้น

English-Thai: Nontri Dictionary
therefore(adv) เพราะฉะนั้น, ดังนั้น, เช่นนั้น, เนื่องจากนั้น, โดยเหตุนั้น

ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
Therefore, it stands to reason, does it not, sisters dear, that we must find the book, brew the potion... and suck the lives out of the children of Salem before sunrise.เพราะฉะนั้น, ฉันจะไม่อยู่เฉยแน่, น้องๆที่รัก พวกเราต้องไปหาหนังสือ, ทำยา... . Hocus Pocus (1993)
The German war is, therefore, at an end. [ Footsteps Approaching ] [ Knocking ] But let us not forget for a moment--เดี๋ยวพวกทหารยามคงเข้ามา Schindler's List (1993)
"Watch ye, therefore, for ye know not when the master of the house cometh.""จงดูดังนั้นสำหรับพวกเจ้าไม่รู้เมื่อต้นแบบของบ้านจะมา". The Shawshank Redemption (1994)
I think, therefore you are.ฉันคิดว่าแกเป็น In the Mouth of Madness (1994)
And therefore, even though it is a Sunday but especially because it is a Sunday you will see me immediately after this service climbing Ffynnon Garw with God's soil in my hand.และดังนั้น แม้ว่ามันจะเป็นวันอาทิตย์ แต่เพราะว่ามันเป็นวันอาทิตย์นี่เอง The Englishman Who Went Up a Hill But Came Down a Mountain (1995)
They stand in the way of action. Therefore, we abolish them.พวกเขายึดหมั่นในสิ่งที่ทำอยู่ ดังนั้นเราจึงตัดขาดพวกเขา The Great Dictator (1940)
They are inferior and therefore enemies of the state.เสือกับกวางอยู่ถ้ำเดียวกันไม่ได้ ในเมื่อเราเป็นเสือ The Great Dictator (1940)
Therefore, the train had been roaring by the old man's window a full ten seconds before the body hit the floor.ดังนั้นรถไฟที่ได้รับการคำรามโดยหน้าต่างของชายชรา เต็มสิบวินาทีก่อนที่ร่างกายกระแทกพื้น 12 Angry Men (1957)
- Therefore, it must be a metal.ดังนั้นมันจะต้องคือโลหะ Help! (1965)
Early days yet, sir. Therefore it must be an alloy.ดังนั้นมันจะต้องคือโลหะผสม Help! (1965)
Therefore according to the powers vested in us we sentence the accused here before us Tuco Benedicto Pacifico Juan Maria Ramirez known as the 'Rat' and any other aliases he might have to hang by the neck until dead.ดังนั้น ด้วยอำนาจที่ได้รับมอบหมาย... ...เราจึงขอตัดสินให้ผู้ถูกกล่าวหา ซึ่งอยู่ต่อหน้าเรานี่ ...ทูโค เบเนดิคโต แปซิฟิโก้ ฮวน มาเรีย รามิเรซ... The Good, the Bad and the Ugly (1966)
Therefore we condemn him to be hung by the neck until dead.เราจึงขอตัดสินให้เขา รับโทษแขวนคอจนตาย The Good, the Bad and the Ugly (1966)

ตัวอย่างประโยคจาก Tanaka JP-EN Corpus
thereforeA piece of railway in use today is therefore the product of a long series of decisions reached on many different grounds, at different times.
thereforeFor world peace, therefore, we must develop the consciousness that we all are people of the planet Earth by means of a continual international exchange of culture and economy.
thereforeHe came first. Therefore he got a good seat.
thereforeHe fell ill, and therefore he gave up going abroad.
thereforeHe was judged sane and was therefore chargeable with murder.
thereforeHe was very rich, and therefore could buy a mansion.
thereforeI think, therefore I am.
thereforeMay we therefore ask you for a two months' extension of credit?
thereforeShe therefore came up on this side, opened her own window and tapped her horn lightly to draw attention to the fact that she was there.
thereforeThe company laid off twenty percent of its work force; therefore, expenses decreased.
thereforeThe head of the college, whose name was Miss Baker, therefore had a special place in the car park for her own small car.
thereforeThe party, therefore, had to take another route.

Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
เพราะเหตุนี้(conj) for this reason, See also: therefore, wherefore, hence, consequently, in consequence, so, as, Syn. ด้วยเหตุนี้, เพราะฉะนี้, Example: ตำรวจปล่อยให้คดีคาราคาซังอยู่ เพราะเหตุนี้จึงมีข้อสรุปว่าคดีนี้หนีไม่พ้นเป็นเรื่องการเมือง, Thai Definition: คำเชื่อมสำหรับนำหน้าความที่บอกผลหรือข้อสรุป
เพราะฉะนี้(conj) therefore, See also: for this reason, wherefore, hence, consequently, in consequence, so, as, Syn. ด้วยเหตุนี้, เหตุดังนี้, Example: งานใหม่ได้เงินไม่ดีเท่าไหร่เพราะฉะนี้ฉันจึงต้องกลับมาทำงานที่เดิมที่ให้เงินดีกว่า, Thai Definition: คำเชื่อมสำหรับนำหน้าความที่บอกผลหรือข้อสรุป
เพราะเช่นนั้น(conj) therefore, See also: so, thus, for that reason, Syn. ดังนั้น, เพราะฉะนั้น, Example: เขาไม่อยากจะเผชิญหน้ากับผม เพราะเช่นนั้นเขาจึงหลีกเลี่ยงผมทุกวิถีทาง, Thai Definition: คำเชื่อมแสดงเหตุและผลของความ
จึง(adv) then, See also: therefore, consequently, accordingly, Syn. จึ่ง, แล้วจึง, แล้วก็, Example: เมื่อทำงานเสร็จ พนักงานจึงกลับบ้าน, Thai Definition: คำสำหรับต่อความแสดงคำกิริยาที่กระทำภายหลัง
ด้วยเหตุนี้(conj) so, See also: therefore, thus, for this reason, that is why, Syn. ดังนี้, ดังนี้, เพราะเหตุนี้, , Example: หลวงพ่อเป็นพระที่มากด้วยเมตตามีความกรุณาต่อมนุษย์และสัตว์ด้วยเหตุนี้จึงมีคนชอบนำสัตว์นานาชนิดมาถวาย
ดังนั้น(conj) therefore, See also: in consequence, there by, thereupon, thence, hence, thus, as, Syn. เพราะฉะนั้น, ฉะนั้น, โดยเหตุนั้น, Example: เนื่องจากนโยบายนี้ขัดกับความสงบของประชาชน ดังนั้นจึงมีการร่างนโยบายขึ้นมาใหม่
เหตุฉะนี้(conj) so, See also: therefore, thus, hence, Syn. ดังนั้น, ดังนี้, เพราะฉะนี้

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
ฉะนี้[cha] (adv) EN: for that reason ; for this reason ; therefore ; so ; thence ; hence ; whence ; as  FR: de cette façon
ฉะนั้น[chanan] (adv) EN: for that reason ; for this reason ; therefore ; so ; thence ; hence ; whence ; as  FR: alors ; dans ce cas
ฉะนี้[chanī] (x) EN: for that reason ; for this reason ; therefore ; so ; thence ; hence ; whence ; as  FR: de cette façon ; pour cette raison
ดังนั้น[dangnan] (x) EN: therefore ; in consequence ; as a result ; thereby ; from there ; hence ; thus ; as ; so ; such ; in this way ; like that ; thereupon ; thence  FR: donc ; ainsi ; en conséquence ; de cette façon ; alors
ดังนี้[dangnī] (adv) EN: as follows ; thus ; therefore ; so  FR: comme suit ; ainsi ; de la façon suivante
โดยเหตุนั้น[dōi hēt nan] (x) EN: therefore  FR: à cause de cela
ด้วยเหตุนี้[dūay hēt nī] (conj) EN: so ; therefore ; thus ; for this reason ; that is why  FR: c'est pour cette raison
ด้วยประการฉะนี้[dūay prakān chanī] (adv) EN: thus ; in this manner ; here and now ; for this reason ; therefore
กระนั้น[kranan] (adv) EN: so thus ; thus ; if so ; in that case ; then ; therefore ; well then ; now that ; of that kind ; like that ; such ; so ; nevertheless  FR: dans ce cas ; ainsi ; de cette façon
เพราะฉะนั้น[phrǿ chanan] (x) EN: for that reason ; therefore ; wherefore ; hence ; consequently ; in consequence ; so ; as  FR: par conséquent ; en conséquence (de) ; pour cette raison

CMU English Pronouncing Dictionary Dictionary [with local updates]
therefore

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
therefore

WordNet (3.0)
therefore(adv) (used to introduce a logical conclusion) from that fact or reason or as a result, Syn. hence, so, thus, thence
consequently(adv) as a consequence, Syn. therefore

The Collaborative International Dictionary of English (GCIDE) v.0.53
Therefore

conj. & adv. [ OE. therfore. See There, and Fore, adv., For, and cf. Therefor. ] 1. For that or this reason, referring to something previously stated; for that. [ 1913 Webster ]

I have married a wife, and therefore I can not come. Luke xiv. 20. [ 1913 Webster ]

Behold, we have forsaken all, and followed thee; what shall we have therefore? Matt. xix. 27. [ 1913 Webster ]

2. Consequently; by consequence. [ 1913 Webster ]

He blushes; therefore he is guilty. Spectator. [ 1913 Webster ]

Syn. -- See Then. [ 1913 Webster ]

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
所以[suǒ yǐ, ㄙㄨㄛˇ ㄧˇ,  ] therefore; as a result; so #198 [Add to Longdo]
因而[yīn ér, ㄧㄣ ㄦˊ,  ] therefore; as a result; thus; and as a result, ... #2,577 [Add to Longdo]
故而[gù ér, ㄍㄨˋ ㄦˊ,  ] therefore #18,433 [Add to Longdo]
故此[gù cǐ, ㄍㄨˋ ㄘˇ,  ] therefore #21,695 [Add to Longdo]

Japanese-English: EDICT Dictionary
だから[dakara] (conj, n) (See ですから) so; therefore; (P) #6,872 [Add to Longdo]
従って[したがって, shitagatte] (conj) (uk) (See にしたがって) therefore; consequently; accordingly; (P) #7,480 [Add to Longdo]
故に[ゆえに, yueni] (conj) (uk) therefore; consequently; (P) #9,081 [Add to Longdo]
からして[karashite] (exp) (1) even; for starters; (2) (emphatic form of から) so; therefore; (3) judging from; based on; (4) since; from [Add to Longdo]
それだから[soredakara] (exp) therefore; and so; for that reason; accordingly; consequently; hence [Add to Longdo]
だもんで;だもので[damonde ; damonode] (exp) thereupon; therefore; because of that [Add to Longdo]
であるから;であるからして[dearukara ; dearukarashite] (exp) therefore; and so; for that reason; accordingly; consequently; hence [Add to Longdo]
ですから[desukara] (conj) (See だから) so; therefore; (P) [Add to Longdo]
因って;仍って;依って;縁って[よって, yotte] (conj) (uk) therefore; consequently; accordingly; because of [Add to Longdo]
因りて;依りて;仍りて[よりて, yorite] (conj) (arch) (See 因って) as such; for that reason; therefore; consequently [Add to Longdo]

เพิ่มคำศัพท์


ทราบความหมายของคำศัพท์นี้? กด [เพิ่มคำศัพท์] เพื่อใส่คำนี้พร้อมความหมาย เพื่อเป็นวิทยาทานแก่ผู้ใช้ท่านอื่น ๆ


Are you satisfied with the result?Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top