ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

thee

DH IY1   
27 รายการ
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -thee-, *thee*
English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
thee[PRON] ท่าน (คำโบราณ), See also: คุณ, เธอ, Syn. thou, you

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
thee(ธี) pron. (กรรมของthou) คุณ,ท่าน ดู thou

English-Thai: Nontri Dictionary
thee(pro) ท่าน,คุณ

ตัวอย่างประโยคจาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
I'm just a lonely old bachelor. Fare thee well.ผมก็เเค่หนุ่มโสดขี้เหงา ลาก่อนนะ Rebecca (1940)
Go get thee hence and destroy yon upstarts.ไปรับเจ้าจึง และทำลาย คนห่าม โน้น Yellow Submarine (1968)
Seek thee out, the diamond in the rough.จงไปค้นหา เพชรในตม Aladdin (1992)
"'And come out to me and eat thee every one of his vine"และออกมาหาเรา แล้วทุกคน จะได้กินจากเถาองุ่นของตน Wuthering Heights (1992)
I baptize thee in the name of the Father and of the Son and of the Holy Ghost.เราขอศีลจุ่มเจ้า ในนามของพระบิดา พระบุตร และพระจิต Wuthering Heights (1992)
I'll take thee awayi'll take thee away Hocus Pocus (1993)
There are not enough children in the world to make thee young and beautiful!เด็กทั้งโลกก็ยังไม่พอ ที่จะทำให้พวกแกสวยได้หรอก! Hocus Pocus (1993)
I will ask thee one final time.ฉันจะถามพวกเธอทั้ง 3 คนเป็นครั้งสุดท้าย. Hocus Pocus (1993)
I'll take thee awayI'll take thee away Hocus Pocus (1993)
I'll take thee awayI'll take thee away Hocus Pocus (1993)
Thackery Binx, what took thee so long?แธคเคอรี่บินซ์, ทำไมพี่ไปนานนักล่ะ? Hocus Pocus (1993)
And I will strike down upon thee with great vengeance... and furious anger... those who attempt to poison and destroy My brothers!และฉันจะฟาดลงมาเหนือเจ้าด้วยการแก้แค้นที่ดี ... และความโกรธโกรธ ... ผู้ที่พยายามที่จะวางยาพิษและทำลายพี่น้องของฉัน! Pulp Fiction (1994)

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
คลองช่องนนทรีย์[n. prop.] (Khløng Chøngnonthrī) EN: khlong Chongnonthee   
ไรฟัน[n. exp.] (rai fan) EN: mark left by the theeth   FR: marque laissée par les dents

CMU English Pronouncing Dictionary
THEE DH IY1
THEEL TH IY1 L
THEE'S DH IY1 Z

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
thee (prp) ðiː (dh ii)

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
dichthee (poetical; old) [Add to Longdo]

Japanese-English: EDICT Dictionary
亜乱炭椎[アランスミシー, aransumishi-] (n) Alan Smithee (pseudonym used by film directors who wish to disown a project); Allen Smithee [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (4 entries found)

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Thee \Thee\ (th[=e]), v. i. [AS. [thorn]e['o]n; akin to OS.
   th[imac]han, D. gedijen, G. gedeihen, OHG. gidihan, Goth.
   [thorn]eihan, Lith. tekti to fall to the lot of. Cf. {Tight},
   a.]
   To thrive; to prosper. [Obs.] "He shall never thee."
   --Chaucer.
   [1913 Webster]
 
      Well mote thee, as well can wish your thought.
                          --Spenser.
   [1913 Webster]

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Thee \Thee\ ([th][=e]), pron. [AS. [eth][=e], acc. & dat. of
   [eth][=u] thou. See {Thou}.]
   The objective case of thou. See {Thou}.
   [1913 Webster]
 
   Note: Thee is poetically used for thyself, as him for
      himself, etc.
      [1913 Webster]
 
         This sword hath ended him; so shall it thee,
         Unless thou yield thee as my prisoner. --Shak.
      [1913 Webster]
      [1913 Webster]

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 thou \thou\ ([th]ou), pron. [Sing.: nom. {Thou}; poss. {Thy}
   ([th][imac]) or {Thine} ([th][imac]n); obj. {Thee}
   ([th][=e]). Pl.: nom. {You} (y[=oo]); poss. {Your} (y[=oo]r)
   or {Yours} (y[=oo]rz); obj. {You}.] [OE. thou, [thorn]u, AS.
   [eth][=u], [eth]u; akin to OS. & OFries. thu, G., Dan. & Sw.
   du, Icel. [thorn][=u], Goth. [thorn]u, Russ. tui, Ir. & Gael.
   tu, W. ti, L. tu, Gr. sy`, Dor. ty`, Skr. tvam. [root]185.
   Cf. {Thee}, {Thine}, {Te Deum}.]
   The second personal pronoun, in the singular number, denoting
   the person addressed; thyself; the pronoun which is used in
   addressing persons in the solemn or poetical style.
   [1913 Webster]
 
      Art thou he that should come?      --Matt. xi. 3.
   [1913 Webster]
 
   Note: "In Old English, generally, thou is the language of a
      lord to a servant, of an equal to an equal, and
      expresses also companionship, love, permission,
      defiance, scorn, threatening: whilst ye is the language
      of a servant to a lord, and of compliment, and further
      expresses honor, submission, or entreaty." --Skeat.
      [1913 Webster]
 
   Note: Thou is now sometimes used by the Friends, or Quakers,
      in familiar discourse, though most of them corruptly
      say thee instead of thou.
      [1913 Webster]

From Dutch-English Freedict Dictionary ver. 0.1.3 [fd-nld-eng]:

 thee /te/
  tea

Are you satisfied with the result?


Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top