Search result for

thail

(71 entries)
(1.1985 seconds)
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -thail-, *thail*
English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
Thailand[N] ประเทศไทย
Thailand[N] ไทย

English-Thai: Nontri Dictionary
Thailand(n) ประเทศไทย,เมืองไทย

อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
Thailandไทย [TU Subject Heading]
Thailand ? Cambodia Joint Development Study for Economic Cooperation Planโครงการจัดทำแผนความร่วมมือทางเศรษฐกิจและแผน ปฏิบัติการระหว่างไทย-กัมพูชา มีวัตถุประสงค์เพื่อกำหนดที่ที่มีศักยภาพในการพัฒนา ตลอดจนสาขาทางเศรษฐกิจที่ควรมีความร่วมมือต่อกันเพื่อกระตุ้นให้เกิดความ ร่วมมือทางเศรษฐกิจระหว่างไทย-กัมพูชาในระยะสั้น ระยะปานกลางและระยะยาว รวม 5 สาขา ได้แก่ โครงสร้างทางกายภาพ (ถนนและไฟฟ้า) อุตสาหกรรมการเกษตรและประมง อุตสาหกรรมเบา การพัฒนาการท่องเที่ยว และการเชื่อมโยงทางการค้า โดยจะส่งเสริมให้ภาคเอกชนเข้ามามีบทบาทและลงทุนในกิจกรรมทางเศรษฐกิจดัง กล่าว ทั้งนี้ โครงการและกิจกรรมต่าง ๆ จะใช้ระยะเวลาดำเนินการ 15 ปี เริ่ม ตั้งแต่ปี พ.ศ. 2545 เป็นต้นไป [การทูต]
Thailand Clearing House Co.,Ltd.บริษัทสำนักหักบัญชี (ประเทศไทย) จำกัด
จัดตั้งขึ้นเมื่อวันที่ 9 สิงหาคม 2547 โดยมีทุนจดทะเบียนทั้งสิ้น 100 ล้านบาท และมีผู้ถือหุ้นใหญ่ คือบริษัทศูนย์รับฝากหลักทรัพย์ (ประเทศไทย) จำกัด ซึ่งปัจจุบันเป็นผู้ให้บริการหลังการซื้อขายหลักทรัพย์สำหรับตลาดทุนไทย และเป็นบริษัทย่อยของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ทำหน้าที่เป็นสำนักหักบัญชีสัญญาซื้อขายล่วงหน้า กล่าวคือ เป็นศูนย์กลางการชำระราคาสัญญาซื้อขายล่วงหน้าที่ซื้อขายใน บริษัท ตลาดอนุพันธ์ (ประเทศไทย) จำกัด มหาชน (Thailand Futures Exchange: TFEX) ที่จัดตั้งขึ้นเพื่อเป็นศูนย์กลางการซื้อขายสัญญาซื้อขายล่วงหน้า การประกอบการในฐานะสำนักหักบัญชีสัญญาซื้อขายล่วงหน้าของ บจ. สำนักหักบัญชี (ประเทศไทย) นั้นอยู่ภายใต้ พ.ร.บ. สัญญาซื้อขายล่วงหน้า พ.ศ. 2546 โดยมีสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (ก.ล.ต.) เป็นผู้กำกับดูแลการประกอบธุรกรรมต่าง ๆ ของสำนักหักบัญชี [ตลาดทุน]
Thailand Futures Exchange PCLบริษัท ตลาดอนุพันธ์ (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน)
เป็นบริษัทย่อยของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย จัดตั้งขึ้นเมื่อวันที่ 17 พฤษภาคม 2547 เพื่อดำเนินการเป็นศูนย์ซื้อขายสัญญาซื้อขายล่วงหน้า ตามพระราชบัญญัติสัญญาซื้อขายล่วงหน้า พ.ศ.2546 และได้รับใบอนุญาตการเป็นศูนย์ซื้อขายสัญญาซื้อขายล่วงหน้าจากสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (ก.ล.ต.) เมื่อวันที่ 11 กุมภาพันธ์ 2548 [ตลาดทุน]
Thailand IT Year, 1995ปีแห่งเทคโนโลยีสารสนเทศไทย [TU Subject Heading]
Thailand Quality Awardเกณฑ์รางวัลคุณภาพแห่งชาติของประเทศไทย [การจัดการความรู้]
Thailand Quality Awardรางวัลคุณภาพแห่งชาติ [TU Subject Heading]
Thailand Securities Depository Company Limitedบริษัท ศูนย์รับฝากหลักทรัพย์ (ประเทศไทย) จำกัด
เป็นบริษัทย่อยของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย มีวัตถุประสงค์เพื่อพัฒนาและส่งเสริมให้บริการระบบหลังการซื้อขายหลักทรัพย์ของประเทศ โดยทำหน้าที่เป็นศูนย์รับฝากหลักทรัพย์ และสำนักหักบัญชี โดยใช้ระบบยอดสุทธิในการชำระราคาและส่งมอบหลักทรัพย์ สำหรับหลักทรัพย์ที่ซื้อขายในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ตลาดหลักทรัพย์เอ็ม เอ ไอ และตลาดตราสารหนี้ นอกจากนี้ยังทำหน้าที่เป็นนายทะเบียนหลักทรัพย์ของบริษัทในกลุ่มอุตสาหกรรมต่าง ๆ [ตลาดทุน]
Thailand Securities Instituteสถาบันพัฒนาความรู้ตลาดทุน
เป็นสถาบันที่จัดตั้งโดยตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อส่งเสริมความรู้ด้านการเงินและการลงทุนให้ เยาวชน นิสิต นักศึกษา ผู้ลงทุน ประชาชนทั่วไป ตลอดจนผู้ประกอบวิชาชีพในธุรกิจหลักทรัพย์ เพื่อเพิ่มความเข้าใจและความสามารถในการบริหารจัดการด้านการเงินและการลงทุน รวมทั้ง เป็นสถาบันจัดทดสอบความรู้แก่บุคลากรในธุรกิจหลักทรัพย์ [ตลาดทุน]
Thailand, Centralไทย (ภาคกลาง) [TU Subject Heading]

ตัวอย่างประโยค (EN,TH,DE,JA,CN) จาก Open Subtitles
Number 1 in Thailand.หมายเลขหนึงของไทย Rambo (2008)
- What's the capital of Thailand?- เมืองหลวงของประเทศไทยชื่ออะไร? The Love Guru (2008)
BANGNUM village, thailandหมู่บ้านบ้านน้ำ ประเทศไทย Death Note: L Change the World (2008)
F died in Thailand.F เสียชีวิตแล้วที่เมืองไทย Death Note: L Change the World (2008)
Virus weapon sent from Thailand.อาวุธเชื้อโรคนี้ถูกส่งมาจากประเทศไทย Death Note: L Change the World (2008)
You don't remember Thailand about 4 years ago?นายจำที่เมื่องไทย เมือ 4 ปีก่อนไม่ได้รึ G.I. Joe: The Rise of Cobra (2009)
How was Thailand?ประเทศไทยเป็นยังไงบ้าง In the Realm of the Basses (2009)
Heard you were in thailand recently.ได้ยินว่าเมื่อไปนานมานี้คุณไปอยู่ที่ไทยมา The Age of Dissonance (2009)
Georgie and his crew left for Thailand this morningจอร์จี้และลูกน้องของเขา เดินทางไปประเทศไทยเมื่อเช้านี้เอง Fa Guan (2009)
And I think that school is in thailand.และโรงเรียนนั่นอยู่ประเทศไทย Throwdown (2009)
Just Laos. Daddy, it's near Thailand.ฉันเริ่มชื่นชม rapper ตั้งแต่วันนี้ Our Family Wedding (2010)
Laos. lt's near Thailand.มันยิ่งอายมากกว่าเดิม เมื่อเขาพูดอย่างนั้น Our Family Wedding (2010)

ตัวอย่างประโยคจาก Tanaka JP-EN Corpus
thailDeposed in a military coup in September 2006 and having effectively been in exile, the Former premier of Thailand Thaksin has returned after about a year and a half.
thailDo you have any other guidebooks about Thailand?
thailHe finally went through with his plan to go to Thailand.
thailIn Thailand, bringing up the children isn't the father's responsibility; it's entirely up to the mother.
thailIn Thailand it has already become too dry to grow rice in some parts of the country.
thailIn Thailand, people use coconuts for food, drink and toys.
thailShe set out for Thailand.
thailThe number of Europeans who visit Thailand every year is very large.

Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
วท[N] Thailand Institute of Scientific and Technological Research, See also: TISTR, Syn. สถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งประเทศไทย
ไทย[N] Thailand, Syn. ประเทศไทย, Example: ปัจจุบันมีผู้อพยพเข้ามาในไทยอย่างผิดกฎหมายเป็นจำนวนมาก, Thai definition: ชื่อประเทศและชนชาติที่อยู่ในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ มีพรมแดนติดต่อกับลาว เขมร มาเลเซีย และพม่า
ประเทศไทย[N] Thailand, Syn. ไทย, เมืองไทย, สยาม, Example: ประเทศไทยเป็นประเทศที่ปกครองด้วยระบอบประชาธิปไตย, Count unit: ประเทศ
กรุงสยาม[N] Siam, See also: Thailand, Syn. ประเทศสยาม, สยาม, ประเทศไทย, Example: กรุงสยามแต่ครั้งโบราณรุ่งเรืองเป็นอันมาก
แหลมทอง[N] Thailand, Syn. ประเทศไทย, ไทย
สมาคมคนตาบอดแห่งประเทศไทย[N] Thailand Association of the Blind, Example: สมาคมคนตาบอดแห่งประเทศไทยมีโครงการที่จะส่งเสริมให้คนตาบอดได้มีหนทางเลือกใหม่ บนเส้นทางที่นำไปสู่ความสำเร็จก้าวหน้าในอนาคต, Thai definition: สถานที่ซึ่งเป็นศูนย์กลางการให้ความช่วยเหลือในด้านต่างๆ แก่คนตาบอด
สมาคมคนตาบอดแห่งประเทศไทย[N] Thailand Association of the Blind, Example: สมาคมคนตาบอดแห่งประเทศไทยมีโครงการที่จะส่งเสริมให้คนตาบอดได้มีหนทางเลือกใหม่ บนเส้นทางที่นำไปสู่ความสำเร็จก้าวหน้าในอนาคต, Thai definition: สถานที่ซึ่งเป็นศูนย์กลางการให้ความช่วยเหลือในด้านต่างๆ แก่คนตาบอด

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
อาหารไทย[n. exp.] (āhān Thai) EN: Thai food ; Thai cuisine   FR: cuisine thaïe [f] ; cuisine thaïlandaise [f] ; nourriture thaïe [f]
อ่าวไทย[n. prop.] (Āo Thai) EN: Gulf of Thailand   FR: golfe de Thaïlande [nm]
อาร์ทิเซอรอดส์ ไทยแลนดิคัส [n. exp.] (āthisoērødas thailaēndikhas) EN: Articerodes thailandicus   FR: Articerodes thailandicus
บริษัททำอากาศยานไทย [org.] (børisat Tham Ākātsayān Thai) EN: Airports of Thailand Plc (AOT)   FR: Aéroports de Thaïlande (AOT)
บรมวงศานุวงศ์[n. prop.] (Børommawongsānuwong) EN: Royal family   FR: Famille royale (de Thaïlande) [f]
ชายชาวไทย[n. exp.] (chāichāo Thai ) FR: Thaï [m] ; Thaïlandais [m]
ชักพระ[n.] (chakphra) EN: name of an important custom in southern Thailand   
ช้างเผือก[n. prop.] (Chāng Pheūak) EN: Order of the White Elephant (of Thailand) ; Medal of White Elephant   FR: Ordre de l'Éléphant blanc [m]
ชาวเล[n.] (chāolē) EN: sea gypsies ; sea folk ; sea people ; fishermen inhabiting the west coast of Thailand   
ชาวน้ำ[n.] (chāonām) EN: sea gypsies ; fishermen inhabiting the west coast of Thailand   

CMU English Pronouncing Dictionary
THAILAND    T AY1 L AE2 N D
THAILAND'S    T AY1 L AE2 N D Z

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
Thailand    (n) (t ai1 l a n d)

German-Thai: Longdo Dictionary
Thailand(uniq) ประเทศไทย, See also: Related: thailändisch
Thailänder(n) |der, pl. Thailänder| คนไทย, ชาวไทย, See also: Related: Thailänderin
thailändisch(adj) ที่เกี่ยวกับประเทศไทย เช่น die thailändische Nationalität สัญชาติไทย, See also: Thailand
Thailändisch(n uniq) |das| ภาษาไทย

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
Thailänder {m}; Thailänderin {f}Thai [Add to Longdo]
Thailand-Hakenlilie {f} (Crinum thaianum)onion bulb [Add to Longdo]
Thailand [geogr.]Thailand (th) [Add to Longdo]
thailändisch {adj}; Thai...Thai [Add to Longdo]

French-Thai: Longdo Dictionary
thaïlandais(adj) |-aise| ที่เกี่ยวกับประเทศไทย
Thaïlande(n) |f| ประเทศไทย, See also: Related: thaïlandais
Image:

Japanese-English: EDICT Dictionary
ゴールデントライアングル[, go-rudentoraianguru] (n) Golden Triangle (area near the borders of Burma, Thailand and Laos) [Add to Longdo]
シガヌスロマグニフィカス;マグニフィシェント・ラビットフィッシュ;マグニフィシェントラビットフィッシュ[, shiganusuromagunifikasu ; magunifishiento . rabittofisshu ; magunifishientorabittof] (n) magnificent rabbitfish (Siganus magnificus, species of rabbitfish found from Thailand to Java) [Add to Longdo]
タイ国[タイこく, tai koku] (n) Thailand [Add to Longdo]
タイ人[タイじん, tai jin] (n) Thai; person from Thailand [Add to Longdo]
ハーロット・ピグミー・ゴビー;ハーロットピグミーゴビー[, ha-rotto . pigumi-. gobi-; ha-rottopigumi-gobi-] (n) harlot pygmy goby (Trimma fucatum, fish species from Thailand) [Add to Longdo]
[たい;タイ(P), tai ; tai (P)] (n) (uk) Thailand; (P) [Add to Longdo]
泰国[たいこく, taikoku] (n) Thailand [Add to Longdo]

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
泰国[Tài guó, ㄊㄞˋ ㄍㄨㄛˊ, / ] Thailand; Thai [Add to Longdo]

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top