ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

tallest

T AO1 L IH0 S T   
29 รายการ
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -tallest-, *tallest*
ตัวอย่างประโยคจาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
Excuse me, sonny. I'll give this to you. You're the tallest one.ไอ้หนู ผมขอโทษ ผมจะให้สิ่งนี้แก่คุณ คุณเป็นคนที่สูงที่สุด The Blues Brothers (1980)
Now, can you see the tallest building in the world?ลูกเห็นตึกที่สูงที่สุดในโลกมั๊ย? James and the Giant Peach (1996)
I landed on top of the tallest building in the world. I made it!ลงจอดบนยอดของตึกที่สูงที่สุดในโลก James and the Giant Peach (1996)
He alone would climb to the highest room of the tallest tower to enter the princess' chambers cross the room to her sleeping silhouette pull back the gossamer curtains to find her...เขาผู้เดียว ที่จะปีนเข้าไปห้องชั้นบน ที่สูงที่สุดของหอคอย Shrek 2 (2004)
I climbed to the highest room in the tallest...ผมปีนเข้าไปในห้องบนสุด บนชั้นที่สูงที่สุด... Shrek 2 (2004)
He climbs to the highest bloody room of the tallest bloody tower... and what does he find?เขา ปีนเข้าไปในห้องบนสุด บนชั้นที่สูงที่สุด และเขาเจออะไรรู้มั๊ย? Shrek 2 (2004)
That was when there were three of us, and now the tallest go in the middle.นั่นมันตอนที่มีแค่ 3 คน ตอนนี้คนสูงต้องอยู่กลาง Mean Girls (2004)
And, actually, I'm tallest in my class.ที่จริงฉันสูงที่สุดในห้องของฉันแล้วนะ The Chronicles of Narnia: The Lion, the Witch and the Wardrobe (2005)
Tokyo Tower. When it's done, it'll be the tallest in the worldนั่นหอคอยโตเกียว สร้างเสร็จแล้วจะสูงที่สุดในโลกเลยนะ Always - Sunset on Third Street (2005)
The Prudential Tower, 52 stories high... is the tallest building in the continental United States... if you consider Manhattan Island outside the continental United States.เป็นอาคารที่สูงที่สุด ในทวีปยุโรปสหรัฐอเมริกา ถ้าคุณพิจารณาแมนฮัตตัน เกาะที่อยู่นอกทวีปยุโรปสหรัฐอเมริกา Sex Trek: Charly XXX (2007)
My home was next to a lake, surrounded by the tallest mountains.บ้านข้าอยู่ใกล้ทะเลสาบ ห้อมล้อมด้วยภูเขา The Lady of the Lake (2009)
You're the tallest tooth fairy in the world now.นายเป็นนางฟ้าโย่งสุดในโลกตอนนี้แล้ว Tooth Fairy (2010)

ตัวอย่างประโยคจาก Tanaka JP-EN Corpus
tallestHe is tallest of his class.
tallestHe is the tallest boy.
tallestHe is the tallest man that I have ever seen.
tallestHe is the tallest of all boys.
tallestHe is the tallest of the three.
tallestI am the tallest in our class.
tallestI am the tallest of all the boys.
tallestI am the tallest of the three.
tallestIt is certain that he is the tallest of us all.
tallestIt is the tallest tree that I ever saw.
tallestJack is the tallest boy in his class.
tallestJohn is the taller of the two, and the tallest of them all.

Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
สูงสุด[ADJ] highest, See also: tallest, sky-high, Example: ประธานาธิบดีเป็นบุคคลสำคัญและมีอำนาจในการบริหารประเทศสูงสุด, Thai definition: มากกว่าเพื่อน, มากที่สุด

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
สูงสุด[adj.] (sūngsut) EN: highest ; topmost ; tallest ; sky-high   FR: culminant ; le plus élevé

CMU English Pronouncing Dictionary
TALLEST    T AO1 L IH0 S T

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
tallest    (j) tˈɔːlɪst (t oo1 l i s t)

Result from Foreign Dictionaries (1 entries found)

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Tall \Tall\, a. [Compar. {Taller}; superl. {Tallest}.] [OE. tal
   seemly, elegant, docile (?); of uncertain origin; cf. AS.
   un-tala, un-tale, bad, Goth. untals indocile, disobedient,
   uninstructed, or W. & Corn. tal high, Ir. talla meet, fit,
   proper, just.]
   1. High in stature; having a considerable, or an unusual,
    extension upward; long and comparatively slender; having
    the diameter or lateral extent small in proportion to the
    height; as, a tall person, tree, or mast.
    [1913 Webster]
 
       Two of far nobler shape, erect and tall. --Milton.
    [1913 Webster]
 
   2. Brave; bold; courageous. [Obs.]
    [1913 Webster]
 
       As tall a trencherman
       As e'er demolished a pye fortification. --Massinger.
    [1913 Webster]
 
       His companions, being almost in despair of victory,
       were suddenly recomforted by Sir William Stanley,
       which came to succors with three thousand tall men.
                          --Grafton.
    [1913 Webster]
 
   3. Fine; splendid; excellent; also, extravagant; excessive.
    [Obs. or Slang] --B. Jonson.
    [1913 Webster]
 
   Syn: High; lofty.
 
   Usage: {Tall}, {High}, {Lofty}. High is the generic term, and
      is applied to anything which is elevated or raised
      above another thing. Tall specifically describes that
      which has a small diameter in proportion to its
      height; hence, we speak of a tall man, a tall steeple,
      a tall mast, etc., but not of a tall hill. Lofty has a
      special reference to the expanse above us, and denotes
      an imposing height; as, a lofty mountain; a lofty
      room. Tall is now properly applied only to physical
      objects; high and lofty have a moral acceptation; as,
      high thought, purpose, etc.; lofty aspirations; a
      lofty genius. Lofty is the stronger word, and is
      usually coupled with the grand or admirable.
      [1913 Webster] Tallage

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top