ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

switch off

   
27 รายการ
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -switch off-, *switch off*
English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
switch off[PHRV] ปิดไฟ, See also: ปิดการทำงาน (เครื่องจักร, เครื่องไฟฟ้า), Syn. put off
switch off[PHRV] หยุดพูด
switch off[PHRV] เลิกสนใจ (คำไม่ทางการ)

ตัวอย่างประโยคจาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
- I've got it. - Switch off that machine.ฉันได้รับมัน ปิดเครื่องที่ Help! (1965)
- Sarah, switch off your phone and tell me exactly how long it is that you've been working here.-ซาร่า ปิดโทรศัพท์ซะแล้วบอกมาซิว่า ทำงานที่นี่มานานเท่าไหร่แล้ว Love Actually (2003)
Do not switch off.'พบกันที่นี่สิบโมงครึ่ง อย่าพลาดนะคะ Love Actually (2003)
We have to switch off drilling.เราต้องสลับกันเจาะ Riots, Drills and the Devil: Part 1 (2005)
You can switch off so easily, can't you?คุณสั่งตัวเองให้ไร้หัวใจใช่ไหม Casino Royale (2006)
–You just can't switch off, Nicholas.- คุณปิดสวิทช์ไม่เป็น Hot Fuzz (2007)
–You don't switch off, do you? –You sound like my ex.นายไม่เคยหยุดเลยเหรอไง นายพูดเหมือนแฟนฉันเลย Hot Fuzz (2007)
You've just gotta learn to switch off that big old melon of yours.แค่ต้องลองหยุดพักลูกเมลอนแก่ๆดูบ้าง Hot Fuzz (2007)
You don't know how to switch off!นายไม่รู้จักหยุดเอง Hot Fuzz (2007)
- Switch off the phone, hurry up.-ปิดโทรศัพท์, เร็วโว้ย Heyy Babyy (2007)
If youalm it,you can switch off faster.ถ้าเธอเอาไว้บนฝ่ามือ เธอจะเปลี่ยนได้เร็วขึ้น Rise Up (2008)
Just hold onto me and we'll switch off back and forth, ten seconds apiece.แค่เกาะฉันไว้ และเราจะเปลี่ยนถังกันคนละ 10 วินาทีไปมาๆ Hell or High Water (2008)

ตัวอย่างประโยคจาก Tanaka JP-EN Corpus
switch offBe sure to switch off the television before you go to sleep.
switch offSwitch off the light. I can't get to sleep.
switch offWould you kindly switch off the radio?
switch offYou must switch off the power before checking the circuit.

Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
ปิดสวิตช์[V] turn off, See also: switch off, cut off, Syn. ดับสวิตช์, Ant. เปิดสวิตช์, Example: เมื่อผู้ใช้ปิดสวิตช ์ไฟแดงจะกระพริบอยู่สักครู่จึงดับลง, Thai definition: ดับสวิตช์เพื่อให้หยุดการทำงาน
ปิด[V] switch off, See also: turn off, shut off, Syn. ดับ, Example: อย่าปิดเครื่องในขณะที่ดิสก์ไดรฟ์กำลังอ่านข้อมูล, Thai definition: ทำให้หยุดทำงาน
ปิดไฟ[V] turn off the light, See also: switch off the electricity, Ant. เปิดไฟ, Example: ในระหว่างน้ำท่วม เราควรปิดไฟทั้งหมด, Thai definition: กดสวิตช์เพื่อดับไฟฟ้า
ดับ[V] switch off, See also: turn off, put out, Syn. หยุด, ปิด, ทำให้หยุด, Ant. เปิด, Example: เขาดับเครื่องยนต์ไว้เพราะรถติดมากไม่ขยับเลย
ดับเครื่องยนตร์[V] cut out an engine, See also: switch off an engine, stop the motor, Syn. ดับเครื่อง, Example: จริงๆ แล้วผู้ขับขี่ควรดับเครื่องยนต์ก่อนเติมน้ำมันทุกครั้ง

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
ปิด[v.] (pit) EN: switch off ; turn off ; shut off   FR: fermer ; éteindre ; serrer
ปิดไฟ[v. exp.] (pit fai) EN: turn off the light ; switch off the light   FR: éteindre la lumière

Result from Foreign Dictionaries (1 entries found)

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

 switch off
   v 1: cause to stop operating by disengaging a switch; "Turn off
      the stereo, please"; "cut the engine"; "turn out the
      lights" [syn: {switch off}, {cut}, {turn off}, {turn out}]
      [ant: {switch on}, {turn on}]

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top