ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

sunrise

S AH1 N R AY2 Z   
57 รายการ
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -sunrise-, *sunrise*
Possible hiragana form: すんりせ
English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
sunrise[N] พระอาทิตย์ขึ้น, See also: อรุณรุ่ง, Syn. sunup, Ant. sunset
sunrise[N] บรรยากาศยามพระอาทิตย์ขึ้น, See also: แสงเรืองรองยามพระอาทิตย์ขึ้น, แสงอรุโณทัย, Syn. aurora
sunrise[N] เวลาที่พระอาทิตย์ขึ้น, See also: ตอนรุ่งเช้า, ยามรุ่งอรุณ, Syn. cockcrow, dawn, daybreak

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
sunrise(ซัน'ไรสฺ) n. ดวงอาทิตย์ขึ้น, Syn. sunup,dawn

English-Thai: Nontri Dictionary
sunrise(n) ยามอรุณรุ่ง,เวลาพระอาทิตย์ขึ้น

อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
Sunrise Industry อุตสาหกรรมตะวันรุ่ง
อุตสาหกรรมที่มีความเจริญเติบโตสูงจนเชื่อกัน ว่า จะเป็นอุตสาหกรรมสำคัญของระบบเศรษฐกิจในอนาคต แทนอุตสาหกรรมดั้งเดิมที่เติบโตมานานและค่อย ๆ ลดอัตราการเจริญเติบโตลง (sunset industry) แม้ว่าอุตสาหกรรมเดิมซึ่งรวมถึงอุตสาหกรรมสิ่งทอ อุตสาหกรรมหนังต่าง ๆ จะยังคงมีความสำคัญต่อระบบเศรษฐกิจอยู่ แต่เชื่อกันว่าบทบาทนำในการเป็นแหล่งจ้างงานจะถูกแทนที่โดยอุตสาหกรรมดาว รุ่ง ซึ่งได้แก่ อุตสาหกรรมอิเล็กทรอนิกส์ อุตสาหกรรมเทคโนโลยีชั้นสูงและที่เกี่ยวกับคอมพิวเตอร์ อุตสาหกรรมเทคโนโลยีชีวภาพ และอุตสาหกรรมบริการ [สิ่งแวดล้อม]

ตัวอย่างประโยคจาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
If he does not do that, maybe he will come up with the sunrise.ถ้าเขาไม่ได้ทำอย่างนั้น บางทีเขาอาจจะเกิดขึ้นกับพระ อาทิตย์ขึ้น The Old Man and the Sea (1958)
It's almost sunrise.ใกล้เช้าแล้ว! Mannequin (1987)
At sunrise, I will track him down, and have his skin hanging on the wall!ทันทีที่ตะวันขึ้นNฉันจะตามล่ามันเอาหนังมันมาแขวนที่ผนัง Rambo III (1988)
Therefore, it stands to reason, does it not, sisters dear, that we must find the book, brew the potion... and suck the lives out of the children of Salem before sunrise.เพราะฉะนั้น, ฉันจะไม่อยู่เฉยแน่, น้องๆที่รัก พวกเราต้องไปหาหนังสือ, ทำยา... . Hocus Pocus (1993)
Leave this place at sunrise.ออกจากสถานที่ที่พระอาทิตย์ขึ้นนี้ Princess Mononoke (1997)
Do they still gather together at sunrise?พวกเขายังมาชุมนุมกัน / ตอนพระอาทิดตย์อยู่มั้ย? City of Angels (1998)
He hears music in the sunrise....ไม่มีความหิวกระหาย... เขาได้ยินเสียงดนตรีตอนที่พระอาทิตย์ขึ้น City of Angels (1998)
A program was written to watch over the trees and the wind, the sunrise and sunset.มีโปรแกรมที่เขียนขึ้นเพื่อดูแลต้นไม้ ดูแลสายลม พระอาทิตย์ขึ้น พระอาทิตย์ตก The Matrix Reloaded (2003)
Jesus. That's some sunrise.ให้ตาย แค่เริ่มเช้านะเนี่ย The Chronicles of Riddick (2004)
So at sunrise this morning, Raccoon City will be completely sanitized.ดังนั้นเมื่อพระอาทิตย์ขึ้นเช้านี้ เมืองแรคคูนจะถูกทำให้สะอาดโดยสิ้นเชิง Resident Evil: Apocalypse (2004)
I think we should be out of here by sunrise.ฉันคิดว่าพวกเราจะต้องออกจากที่นี่ ก่อนพระอาทิตย์ขึ้น Resident Evil: Apocalypse (2004)
- Sunrise ain't gonna wait.-เดี๋ยว -พระอาทิตย์ขึ้นจะรอมั้ย Resident Evil: Apocalypse (2004)

ตัวอย่างประโยคจาก Tanaka JP-EN Corpus
sunriseHow beautiful a sunrise it is!
sunriseI go to bed early so I can get up to capture the sunrise.
sunriseShe got up early so as to see the sunrise.
sunriseThe beauty of the sunrise was beyond description.
sunriseThe farmer rose at sunrise and worked till sunset.
sunriseThe Grand Canyon at sunrise was the most impressive sight that I had ever seen.
sunriseThe sunrise from the mountaintop was beautiful beyond description.
sunriseTo see the sunrise from a mountaintop is a delight.
sunriseWe got up early in order to see the sunrise.
sunriseWe got up early so that we could see the sunrise.
sunriseWe started before sunrise.
sunriseWhat a beautiful sunrise it is!

Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
ตะวันขึ้น[V] sunrise, See also: dawn, Ant. ตะวันตก, Example: ไก่ขันตั้งแต่ก่อนตะวันขึ้น, Thai definition: ดวงอาทิตย์โผล่พ้นขอบฟ้า

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
อรุณ[n.] (arun) EN: dawn ; rising sun ; sunrise ; daybreak   FR: aube [f] ; aurore [f]
อรุณรุ่ง[n. exp.] (arun rung) EN: morning ; forenoon ; dawn ; sunrise ; daybreak ; sun-up ; morn   
เช้าตรู่[n.] (chāotrū) EN: dawn ; daybreak ; sunrise   FR: aurore [f]
ฟ้าสาง[n. prop.] (fā sāng) EN: dawn ; daybreak ; sunrise   FR: aube [f]
ฟ้าสาง[v.] (fā sāng) EN: dawn ; daybreak ; sunrise   FR: le jour se lève
พระอาทิตย์ขึ้น [n. exp.] (Phra-Āthit kheun) EN: sunrise   FR: lever du soleil [m]
รุ่งเช้า[n. exp.] (rung chāo) EN: morning ; forenoon ; dawn ; daybreak ; sunrise ; sun-up ; daylight ; morn   
ย่ำรุ่ง[n.] (yamrung) EN: dawn ; daybreak ; sunrise ; daylight ; sun-up ; morn ; 6 o'clock in the morning   FR: aube [f] ; lever du soleil [m] ; six heures du matin

CMU English Pronouncing Dictionary
SUNRISE    S AH1 N R AY2 Z
SUNRISE'S    S AH1 N R AY2 Z AH0 Z

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
sunrise    (n) sˈʌnraɪz (s uh1 n r ai z)
sunrises    (n) sˈʌnraɪzɪz (s uh1 n r ai z i z)

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
日出[rì chū, ㄖˋ ㄔㄨ, ] sunrise, #13,637 [Add to Longdo]

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
Sonnenaufgang {m} | Sonnenaufgänge {pl} | bei Sonnenaufgangsunrise | sunrises | at sunrise [Add to Longdo]

Japanese-English: EDICT Dictionary
サンライズ[, sanraizu] (n) (1) sunrise; (2) (See メロンパン) half-melon shaped bun (term used in the Chugoku area) [Add to Longdo]
御来光;ご来光[ごらいこう, goraikou] (n) sunrise viewed from the top of a high mountain; the rising sun [Add to Longdo]
初日[はつひ, hatsuhi] (n) New Year's Day sunrise [Add to Longdo]
初日の出[はつひので, hatsuhinode] (exp) first sunrise (of New Year) [Add to Longdo]
昼間[ひるま(P);ちゅうかん, hiruma (P); chuukan] (n-adv,n-t) daytime; during the day; time from sunrise until sunset; diurnal period; (P) [Add to Longdo]
朝焼け;朝焼(io)[あさやけ, asayake] (n) morning glow; sunrise colors; sunrise colours [Add to Longdo]
朝陽[ちょうよう, chouyou] (n) morning sun; sunrise [Add to Longdo]
日の出[ひので, hinode] (n) sunrise; (P) [Add to Longdo]
日出[にっしゅつ, nisshutsu] (n) sunrise; (P) [Add to Longdo]
来光[らいこう, raikou] (n) (See 御来光) sunrise viewed from the top of a high mountain [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (2 entries found)

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Sunrise \Sun"rise`\, Sunrising \Sun"ris`ing\, n.
   1. The first appearance of the sun above the horizon in the
    morning; more generally, the time of such appearance,
    whether in fair or cloudy weather; as, to begin work at
    sunrise. "The tide of sunrise swells." --Keble.
    [1913 Webster]
 
   2. Hence, the region where the sun rises; the east.
    [1913 Webster]
 
       Which were beyond Jordan toward the sunrising.
                          --Deut. iv. 47
                          (Rev. Ver.)
    [1913 Webster]
 
       Full hot and fast the Saxon rides, with rein of
       travel slack,
       And, bending o'ev his saddle, leaves the sunrise at
       his back.               --Whittier.
    [1913 Webster]

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

 sunrise
   adj 1: of an industry or technology; new and developing; "high-
       technology sunrise industries"
   n 1: the first light of day; "we got up before dawn"; "they
      talked until morning" [syn: {dawn}, {dawning}, {morning},
      {aurora}, {first light}, {daybreak}, {break of day}, {break
      of the day}, {dayspring}, {sunrise}, {sunup}, {cockcrow}]
      [ant: {sundown}, {sunset}]
   2: atmospheric phenomena accompanying the daily appearance of
     the sun
   3: the daily event of the sun rising above the horizon

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top