ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

subversions

S AH0 B V ER1 ZH AH0 N   
31 รายการ
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -subversions-, *subversions*, subversion
(เนื่องจากผลลัพธ์จากการค้นหา subversions มีน้อย ระบบได้ทดลองค้นหาใหม่โดยใส่ดอกจันทน์ (wild-card) ให้โดยอัตโนมัติ: *subversions*)
English-Thai: Nontri Dictionary
subversion(n) การล้มล้าง,การทำลาย,การโค่นล้ม

อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน [เชื่อมโยงจาก orst.go.th แบบอัตโนมัติและผ่านการปรับแก้]
subversionการบ่อนทำลาย [รัฐศาสตร์ ๑๗ ส.ค. ๒๕๔๔]
subversionการบ่อนทำลาย [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]

อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
Subversion (Computer files)ซับเวอร์ชั่น (แฟ้มข้อมูลคอมพิวเตอร์) [TU Subject Heading]

ตัวอย่างประโยคจาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
Textbook subversion. Not bad.ดูพวกเขาผิดไปจริงๆ ทำได้ไม่เลว Chuck Versus the Role Models (2010)
Subversion, Me.โค่นล้ม มี Chuck Versus the Role Models (2010)
Subversion of reality.การล่มสลายของความเป็นจริง The Psychology of Letting Go (2010)
Subversion, infiltration...การโค่นล้ม... .. Dark Matter (2010)
It's not as if I haven't done my share of subversion.มันก็ไม่ใช่ว่า\ ชั้นไม่ได้ทำอะไรเพื่อแก้แค้น Shattered Bass (2011)
none;Keine, Beweise für SubversionFour O'Clock (1962)
I can no longer sit back and allow... Communist infiltration, Communist indoctrination... Communist subversion... and the international Communist conspiracy... to sap and impurify... all of our precious bodily fluids.Ich kann nicht länger zusehen, wie kommunistische Infiltration kommunistische Indoktrination, kommunistische Subversion und die internationale kommunistische Konspiration uns unserer Lebenssäfte beraubt, sie anzapft oder verunreinigt. Dr. Strangelove or: How I Learned to Stop Worrying and Love the Bomb (1964)
Disobedience, subversion.- Vorbereitung zur SubversionKitara (1971)
Fools! Agitation, subversion.Die Subversion wächst. Kitara (1971)
-We suspect him of freelance subversion.-Verdacht der freiberuflichen SubversionBrazil (1985)
Tradecraft, subversion.Methoden, SubversionThe Siege (1998)
I don't systematically look for eroticism or subversion or anything.Ich suche nicht systematisch nach Erotik oder SubversionRegarding Buñuel (2000)
A target-specific multi-invasive subversion program.Ein zielspezifisches multi-invasives Subversionsprogramm. The Parole Officer (2001)
Put down all subversion and resistance.Bändigt jede Subversion, jeden Widerstand. Sia, the Dream of the Python (2001)
I didn't come here to harangue you.- Ich brauch keine Subversion. - Subvention. The Banger Sisters (2002)
Tell me what subversions you are a part of, or I will bleed you dry.Sag mir, an welcher Subversion du hier teilhast, oder ich lass dich verbluten. Last Stand (2002)
Infiltration and subversion by the Tok'ra.Infiltration und Subversion durch die Tok'ra. Last Stand (2002)
Over the years we have all lost a great deal to the infiltrations, subversions and rebellious acts of the Tok'ra.Über die Jahre erlitten wir hohe Verluste durch die Infiltration, Subversion und Rebellion der Tok'ra. Last Stand (2002)
The collective and individual actions of the governments of this hemisphere to restrict trade with Cuba are defensive measures, taken in response to Cuba's continued promotion of subversion and violence elsewhere in this hemisphere.Die kollektiven und individuellen Aktionen der Regierungen dieser Region, um den Handel mit Kuba zu beschränken, sind Defensivmaßnahmen, eine Antwort auf Kubas anhaltende Förderung von Subversion und Gewalt auf dem ganzen Kontinent. Che: Part One (2008)
Textbook subversion. Not bad.Subversion des Lehrbuchs Nicht übel. Chuck Versus the Role Models (2010)
Of course you are right, Onoda-kakka, but wherever there is power there is subversion, whether in Manchuria or here.Sie haben natürlich recht, General Onoda. Aber wo Macht ist, gibt es auch Subversion. In der Mandschurei genauso wie hier. Escalation (2016)

CMU English Pronouncing Dictionary
SUBVERSION S AH0 B V ER1 ZH AH0 N

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
subversion (n) sˈəbvˈɜːʳʃən (s @1 b v @@1 sh @ n)

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
颠覆[diān fù, ㄉㄧㄢ ㄈㄨˋ, / ] to topple (i.e. knock over); to capsize; fig. to overturn (a regime, by plotting or subversion); to undermine; to subvert, #10,507 [Add to Longdo]

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
Subversion {f}subversion [Add to Longdo]
Umsturz {m}; Sturz {m} | Umstürze {pl}; Stürze {pl}subversion | subversions [Add to Longdo]

Japanese-English: EDICT Dictionary
国家転覆[こっかてんぷく, kokkatenpuku] (n) subversion (of the state) [Add to Longdo]

Are you satisfied with the result?


Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top