Search result for

stalled

(30 entries)
(1.2015 seconds)
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -stalled-, *stalled*, stall, stalle
ตัวอย่างประโยค (EN,TH,DE,JA,CN) จาก Open Subtitles
- Stalled again?-เครื่องตาย Nick and Norah's Infinite Playlist (2008)
Construction stalled out months ago.การก่อสร้างหยุดลงกลางคันเมื่อหลายเดือนก่อน Roadkill (2009)
And with no more "Endless Knights" movies, his career just kinda stalled.แล้วก็ไม่มีอีกแล้ว "Endless Knights" อาชีพของเขาก็แค่ ขายของ How to Succeed in Bassness (2009)
And the Thundering Hens Drill Rifle-ettes are up next as soon as we get the stalled car moved off the field.และต่อไปจะได้พบ ทีมเฮ็นส์แข่งสุดมันส์.. ..เร็วที่สุดถ้าเราเอารถนั้น ออกจากสนามไปได้นะ Homecoming (2010)
Yeah, sorry. The stalled car from Ehlert Motors.โทษทีครับ รถตัวแทน จำหน่ายจากคุณเอเลิร์ท Homecoming (2010)
Anyway, the point is... is that it's stalled out there, and I kind of have no idea what to do.คือมันตายอยู่ข้างนอก ฉันไม่รู้จะทำยังไง Signals Crossed (2010)
He'll just think he stalled. 30 minutes, his car is good as new.เขาจะคิดว่าเขาถูกถ่วงเวลา 30 นาทีผ่านไป รถเขาจะดีเหมือนใหม่ The Boost Job (2010)
It's too freaky. - If my mom's car hadn't stalled...แปลกๆนะ ถ้ารถของแม่ฉันไม่ได้เสียจริง Je Suis Une Amie (2011)
I have stalled him as long as I possibly can, but it's really at the point now where he's just gonna find someone else to take him out there.ฉันจะขัดขวางเขาเท่าที่ฉันทำได้ แต่มันยังไม่ใช่ประเด็นสำคัญในตอนนี้ เขาจะไปหาคนอื่นพาเขาไปที่นั่น Crawl Space (2011)
Yeah, I kind of stalled out around number eight, though.ใช่ Moments in the Woods (2011)
The raw materials aren't a problem, but we've stalled on the build.วัตถุดิบไม่น่าจะใช่ปัญหา แต่เราติดขัดในเรื่องการสร้าง What Hides Beneath (2011)
Partial custody, alimony. Career stalled.สิทธิในการเลี้ยงดู ค่าเลี้ยงดู การติดขัดในอาชีพ Pilot (2011)

ตัวอย่างประโยคจาก Tanaka JP-EN Corpus
stalledHe pushed the stalled car with all his might.
stalledHe stalled the engine three times.

CMU English Pronouncing Dictionary
STALLED    S T AO1 L D

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
stalled    (v) (s t oo1 l d)

Japanese-English: EDICT Dictionary
して遣られる[してやられる, shiteyarareru] (exp,v1) (uk) (See して遣る) to be forestalled; to be taken in; to be cheated; to be outwitted [Add to Longdo]
プリインストールソフトウェア[, puriinsuto-rusofutouea] (n) {comp} preinstalled software [Add to Longdo]
メーカーオプション[, me-ka-opushon] (n) factory-installed option (wasei [Add to Longdo]
[もとい, motoi] (n) (1) {chem} (See 官能基) group; (2) (See 遊離基) (free) radical; (ctr) (3) counter for installed or mounted objects (e.g. stone lanterns, gravestones) [Add to Longdo]
空転国会[くうてんこっかい, kuutenkokkai] (n) stalled session of the Diet (Japanese Parliament) [Add to Longdo]
後手に回る;後手にまわる[ごてにまわる, gotenimawaru] (exp,v5r) to be forestalled; to fall behind [Add to Longdo]
収まる(P);納まる(P)[おさまる, osamaru] (v5r,vi) (1) to be in one's place; to be installed; to settle into; (2) (esp. 納まる) to be delivered; to be obtained; to be paid; (3) (See 治まる) to be settled; to be sorted out; (4) (See 治まる) to lessen (e.g. of storms, pain); to calm down; (5) to be fit tightly into (e.g. a frame); to be sheathed (in a scabbard); (P) [Add to Longdo]
出居[いでい;でい, idei ; dei] (n) (1) (arch) sitting outdoors; (2) (See 寝殿造り) room that served both as a reception room and as a living room in a Heian-period mansion; (3) temporary sitting place installed in the garden at the imperial court, used on the occasion of archery or sumo ceremonies [Add to Longdo]
導入済み[どうにゅうすみ, dounyuusumi] (n) {comp} already installed; already in place [Add to Longdo]
擱座[かくざ, kakuza] (n,vs) running aground; stalled; stranded [Add to Longdo]

Japanese-English: COMPDICT Dictionary
プリインストールソフトウェア[ぷりいんすとーるそふとうえあ, puriinsuto-rusofutouea] preinstalled software [Add to Longdo]
導入済み[どうにゅうすみ, dounyuusumi] already installed, already in place [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (2 entries found)

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Stall \Stall\, v. t. [imp. & p. p. {Stalled} (st[add]ld); p. pr.
   & vb. n. {Stalling}.] [Cf. Sw. stalla, Dan. stalde.]
   1. To put into a stall or stable; to keep in a stall or
    stalls; as, to stall an ox.
    [1913 Webster]
 
       Where King Latinus then his oxen stalled. --Dryden.
    [1913 Webster]
 
   2. To fatten; as, to stall cattle. [Prov. Eng.]
    [1913 Webster]
 
   3. To place in an office with the customary formalities; to
    install. [Obs.] --Shak.
    [1913 Webster]
 
   4. To plunge into mire or snow so as not to be able to get
    on; to set; to fix; as, to stall a cart. --Burton.
    [1913 Webster]
 
       His horses had been stalled in the snow. --E. E.
                          Hale.
    [1913 Webster]
 
   5. To forestall; to anticipate. [Obs.]
    [1913 Webster]
 
       This is not to be stall'd by my report. --Massinger.
    [1913 Webster]
 
   6. To keep close; to keep secret. [Obs.]
    [1913 Webster]
 
       Stall this in your bosom.       --Shak.
    [1913 Webster]

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Stalled \Stalled\ (st[add]ld or st[add]l"[e^]d), a.
   Put or kept in a stall; hence, fatted. "A stalled ox."
   --Prov. xv. 17.
   [1913 Webster]

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top